Daně / Daň z přidané hodnoty/Nárok na osvobození od DPH při dodání zboží do jiného členského státu
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Nárok na osvobození od DPH při dodání zboží do jiného členského státu

Nárok na osvobození od DPH při dodání zboží do jiného členského státu
Zdeněk Zralý
14. 01. 2021
Doba čtení5 minut čtení
Líbilo se27
Nárok na osvobození od DPH při dodání zboží do jiného členského státu

Obsah

  Pokud plátce DPH poskytuje služby nebo dodává zboží, platí obecné pravidlo, podle kterého toto plnění podléhá dani z přidané hodnoty. Z obecného pravidla existují výjimky, kdy plnění je od DPH osvobozeno. Jednou ze situací, kdy může být dodání zboží osvobozeno je situace, kdy plátce dodává zboží do jiného členského státu. Plátce však musí splnit zákonné podmínky pro osvobození.

  Podmínky pro osvobození od DPH

  Aby plátce mohl využít osvobození od DPH při dodání zboží do jiného členského státu (dále také jen „JČS“), musí splnit podmínky uvedené v § 64 zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“), které byly s účinností od 1. září 2020 novelizované zákonem č. 343/2020 Sb. Novelizace byla vyvolána nutností harmonizace našeho zákona o DPH s evropským právem v oblasti DPH.

  Je potřeba zdůraznit, že aby plátce mohl požívat výhod osvobození, musí být podmínky splněny bezezbytku, jinými slovy – ustanovení § 64 musí být vykládáno úzce (restriktivně), což vyplývá z evropské judikatury. Při výkladu § 64 by plátcům mělo být nápomocno prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/1912 ze 4. prosince 2018 (dále jen „Nařízení“) a dále Informace k novele zákona o DPH s účinností od 1. září 2020 č.j. 63330/20/7100-20116-050701 (dále jen „Informace“), jejímž autorem je GFŘ.

  Jak jsme již v daních zvyklí, nestačí splnit hmotněprávní podmínky pro osvobození, ale je také nutné splnění podmínek pro osvobození správci daně prokázat. Pokud by plátce podmínky pro osvobození nesplnil nebo neprokázal, mělo by to pro něj negativní ekonomické dopady v podobě doměření DPH a sankcí s tím spojených!

  Osvobození je podmíněno splněním původně tří, od 1. září 2020 čtyř podmínek, které musí být splněny současně. Podmínky jsou následující:

  1. Sdělení DIČ odběratelem

  Již léta platí, že dodání zboží do JČS lze osvobodit, pokud odběratelem je osoba registrovaná k DPH v JČS a pro níž je toto pořízení zboží předmětem daně v JČS.

  Nově – od 1. 9. 2020 – platí, že odběratel sdělí českému dodavateli své daňové identifikační číslo pro účely DPH a to nejpozději ke dni, kdy vzniká povinnosti přiznat osvobozené dodání zboží do JČS, jak vyplývá z důvodové zprávy k novele a také z Informace.

  Lze doporučit, aby plátce uměl doložit sdělení odběratelova DIČ (objednávka, korespondence) a taktéž je praktické si DIČ ověřit v systému VIES.

  2. Zboží musí opustit tuzemsko

  Dodávané zboží je odesláno nebo přepraveno z tuzemska do JČS. Jedná se o podmínku, která je v ZDPH taktéž mnoho let, nicméně novela nám v této věci přinesla nové možnosti, jak tuto skutečnost prokázat a to s odkazem na evropské právo.

  Podle Nařízení platí vyvratitelná domněnka, že zboží bylo odesláno či přepraveno z tuzemska do JČS, pokud jsou splněny následující podmínky:

  a) Přepravu zajištuje dodavatel nebo jím zmocněná osoba 

  Prodávající musí mít k dispozici:

  • buď alespoň dva důkazy o přepravě od dvou různých subjektů (podepsaný doklad, CMR, náložný list, faktura za dopravu) nebo
  • jeden důkaz o přepravě v kombinaci s jinými doklady (pojistka, bankovní doklad o úhradě dopravy, notářský zápis, potvrzení skladovatele). 

  b) Přepravu zajišťuje odběratel nebo jím zmocněná osoba

  Prodávající musí mít k dispozici:

  • písemné potvrzení od pořizovatele, že zboží bylo přepraveno s těmito náležitostmi: datum vystavení, jméno a adresu pořizovatele, množství a druh zboží, datum a místo ukončení přepravy a
  • alespoň dva důkazy o přepravě od dvou různých subjektů nebo jeden důkaz o přepravě v kombinaci s jinými doklady (pojistka, bankovní doklad o úhradě dopravy, notářský zápis, potvrzení skladovatele).

  Samozřejmě nadále platí, že lze používat i jiné důkazní prostředky než jsou uvedené v Nařízení.

  3. Osoba zajišťující přepravu

  Také tato třetí podmínka není nová. Aby bylo možné dodání zboží do JČS osvobodit, musí přepravu zajistit (= nést náklady za dopravu) pouze tyto osoby: 

  • prodávající nebo
  • kupující nebo
  • prodávajícím či kupujícím zmocněná třetí osoba. 

  Zvláště nebezpečná situace může nastat za situace, kdy kupující z JČS hned dodává zboží dalšímu subjektu v řadě. Uveďme si na příkladu:

  Český plátce DPH (prodávající) dodává zboží osobě registrované k dani na Slovensku (prostřední kupující) a tento slovenský subjekt hned následně dodává to samé zboží další osobě registrované k dani na Slovensku (konečný kupující). Jestliže by dopravu z tuzemska na Slovensko zajišťoval konečný kupující na své náklady, tak se pro českého prodávajícího nejedná o osvobozené dodání zboží do JČS!

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  4. Plnění uvést do souhrnného hlášení

  Nově je v § 64 ZDPH stanoveno, že dodání zboží do JČS musí být uvedeno v souhrnném hlášení. Jedná se o novou hmotněprávní podmínku, která však nepřináší v podstatě nic nového, neboť i před novelou ZDPH se tato plnění uváděla do souhrnného hlášení.

  Navíc se v důvodové zprávě můžeme dočíst, že lze případné neuvedení plnění do souhrnného hlášení za období, kdy dochází k dodání zboží do JČS osvobozené od DPH, zhojit následně formou následného souhrnného hlášení.

  Z výše uvedeného je zřejmé, že největší problémy plátci budou mít s prokázáním přepravy z tuzemska do JČS. Lze tedy doporučit, aby tuzemský plátce při dodání zboží do JČS mohl toto plnění osvobodit od DPH, nesl náklady s přepravou zboží, protože má k dispozici důkazní prostředky o trase zboží (dle Incoterms např. DAP). Za situace, kdy dopravu zajišťuje kupující z JČS (dle Incoterms např. EXW), se totiž může prodávající ohledně osvobození od české DPH dostat do důkazní nouze.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Daňové přiznání právnických osob: prakticky a bez chyb
  27. 02. 2024
  Daňová optimalizace za 2023: jak si legálně snížit daně
  07. 03. 2024
  Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v daních