Daně / Daň z přidané hodnoty/Obrat v DPH: co se do něj počítá a jaké mají plátci DPH povinnosti?
Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50% končí za:
dnů
hod.
min.
Akce -50 %

Obrat v DPH: co se do něj počítá a jaké mají plátci DPH povinnosti?

Obrat v DPH: co se do něj počítá a jaké mají plátci DPH povinnosti?
Zdeněk Zralý
01. 07. 2022
Doba čtení7 minut čtení
Líbilo se5
Aktualizováno pro rok 2024: 05. 03. 2024
Obrat v DPH: co se do něj počítá a jaké mají plátci DPH povinnosti?

Obsah

  Mnozí z podnikatelů řeší otázku, zda se mají zaregistrovat jako plátci DPH a zda je to pro ně výhodné. Naproti tomu někteří živnostníci si ani neuvědomí, že jejich obrat překročil limit ve výši 2 mil. Kč a tím se již stali plátci. Sankce za neplnění si povinností na DPH nejsou rozhodně zanedbatelné.

  Co je obrat v podnikání?

  Obratem se v obecné rovině rozumí suma tržeb, které firma nebo podnikatel dosáhne za určité období. Podnikatelé standardně sledují tržby denní, týdenní, měsíční, kvartální či roční.

  U podnikatelů, kteří vedou účetnictví, se do obratu počítají veškeré dosažené výnosy za sledované období. Výnosy jsou účtovány na stranu Dal účtů z šesté účtové třídy. Pouze bych připomenul, že účtování na „šestkové“ účty nemusí mít přímou vazbu na přijaté peníze a to ať již hotovostní nebo přijaté na účet.

  Zákon o účetnictví zná ještě pojem „roční úhrn čistého obratu“. Ročním úhrnem čistého obratu se rozumí výše výnosů snížená o prodejní slevy, dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobená 12.

  Roční úhrn čistého obratu je velmi důležitá veličina, neboť se podle ní zatřiďují účetní jednotky do kategorií – mikro, malé, střední či velké účetní jednotky a dále má tato hodnota vliv na to, zda musí být účetní závěrka ověřena auditorem či nikoliv.

  Co je obrat pro účely DPH?

  Zákon o dani z přidané hodnoty (dále také jen „ZDPH“) má pro svoje účely vlastní definici obratu.

  Obratem se pro účely zákona o DPH rozumí:

  souhrn úplat bez daně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění s místem plnění v tuzemsku, jde-li o úplaty za

  a) zdanitelné plnění,
  b) plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, nebo
  c) vybraná plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně, jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně.

  Vybraná plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně:

  • finanční činnost,
  • penzijní činnost,
  • pojišťovací činnost,
  • dodání nemovité věci a
  • nájem nemovité věci.

  Vcelku významné je, že se do obratu nezahrnuje úplata za dodání nebo poskytnutí dlouhodobého majetku, není-li toto uskutečněné plnění nedílnou součástí obvyklé ekonomické činnosti osoby povinné k dani.

  Co se počítá do obratu DPH v praktických příkladech

  Pojďme si společně na několika příkladech ukázat, jak se některé obchodní transakce promítnou do obratu a následně do případné registrace k plátcovství DPH.

  Příklad 1 – praktický příklad

  Pan Pilný podniká jako truhlář a jeho obrat činil k 30. dubnu 1.850 tis. Kč (obrat za posledních 11 měsíců). Nyní se mu podařilo uzavřít kontrakt na zakázku v hodnotě 500 tis. Kč. Na základě smlouvy mu byla v měsíci květnu uhrazena záloha ve výši 250 tis. Kč. Překročil tedy obrat v květnu hranici 2 mil Kč?

  Uhrazená záloha se do obratu nepočítá, neboť plnění ještě nebylo uskutečněno. Panu Pilnému registrační povinnost nevznikla.

  Příklad 2 – praktický příklad

  Zadání vychází z předešlého příkladu – obrat za 11 měsíců činí k 30. dubnu 1.850 tis. Kč. V květnu pan Pilný dokončil a předal zakázku za 200 tis. Kč, která mu však byla uhrazena až v srpnu. Překročil obrat v květnu hranici 2 mil Kč?

  Do obratu se částka z květnové zrealizované zakázky započítává, tudíž se pan Pilný stává ze zákona k 1. červenci  plátcem DPH s měsíčním zdaňovacím obdobím.

  Příklad 3 – praktický příklad

  Pan Bořek se živí jako stavitel. Podařilo se mu navázat obchodní spolupráci v Rakousku, kde staví rodinné domy. Za posledních 12 měsíců za tuto činnost dosáhl obratu 2,5 mil Kč. Vznikla mu registrační povinnost?

  Registrační povinnost panu Bořkovi nevznikla, neboť svojí činnost vykonává mimo tuzemsko. Plnění s místem mimo tuzemsko se do obratu nepočítají.

  Příklad 4 – praktický příklad

  Předmětem činnosti pana Moudrého je zprostředkování doplňkového penzijního spoření a penzijního připojištění, což je činnost od DPH osvobozená bez nároku na odpočet. Jedná se o jeho jedinou podnikatelskou činnost. Obrat za posledních 12 měsíců dosáhl hodnoty 2,3 mil. Kč. Jiné příjmy neměl. Stává se zákonným plátcem DPH?

  Přestože ze svojí činnosti překročil obrat 2 mil Kč, tak se plátcem nestává, neboť v § 6 ZDPH máme ustanovení, podle kterého se osoba zákonným plátcem nestává, pokud má pouze příjmy od daně osvobozené bez nároku na odpočet.

  Pozor však na situaci, kdy by vedle své činnosti zprostředkování penzijního připojištění dosáhl ještě například příjmu z ekonomického poradenství – byť by z této činnost dosáhl pouze příjmu ve výši 1 Kč, tak by se stal zákonným plátcem DPH.

  Příklad 5 – praktický příklad

  Pan Starý má za posledních 11 měsíců obrat ve výši 1.700 tis. Kč. Protože se chystá utlumit svoji činnost, prodal nákladní automobil, který měl v obchodním majetku, za 500 tis. Kč. Stává se plátcem DPH?

  Plátcem se nestává, protože prodej dlouhodobého majetku se do obratu nezapočítává.

  Registrace k DPH po překročení obratu a povinnosti plátců

  A proč je vlastně sledování obratu pro podnikatele – neplátce DPH tak důležité?

  Pokud obrat za nejdéle 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců překročí hranici 2 milionů Kč, stává se z něj plátce DPH a to od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, kdy jeho obrat překročil hranici 2 milionů Kč.

  Povinnosti plátců DPH po překročení obratu a neplnění povinností – sankce

  Nebezpečnost výše uvedeného překročení limitu 2 milionů Kč spočívá v tom, že si mnohdy neplátci nepohlídají obrat a až s určitým zpožděním se zjistí, že již v minulosti byli plátci a měli ze svých plnění odvádět DPH, podávat přiznání k DPH a podávat kontrolní hlášení.

  Sankce za neplnění povinností:

  1. neodvedení DPH v termínu – sankcí je úrok z prodlení,
  2. nepodání přiznání v termínu – sankcí je pokuta podle daňového řádu a
  3. nepodání kontrolního hlášení – sankcí je pokuta dle ZDPH.

  A protože jako noví plátci mají první dva kalendářní roky měsíční zdaňovací období, tak se těch přestupků může nekupit vcelku hodně. Upozorňuji, že sankce spojené s „nepodáváním“ kontrolních hlášení se pohybují v řádech desetitisíců, pokud jsou k podání podnikatelé vyzváni správcem daně!

  Doplňte si mezery v daních a účetnictví

  Přihlaste se k několikadílnému e-mailovému seriálu a získejte to nejlepší z blogu Money.cz. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Příklad 6 – praktický příklad

  Pan Tesař si sledoval pečlivě svůj obrat a zjistil, že v květnu poskytl službu v tuzemsku, čímž přesáhl jeho obrat hranici 2 mil Kč. Plátcem se stává ze zákona dnem 1. července.

  Do 15 dnů po skončení měsíce května je povinen podat přihlášku jako plátce DPH místně příslušnému správci daně. Za měsíc červenec již musí podávat přiznání k DPH, kontrolní hlášení a případně také souhrnné hlášení jako měsíční plátce DPH. Pokud mu v přiznání k DPH za červenec vyjde daňová povinnost, tak musí také do 25. srpna tuto daň uhradit.

  Přečtěte si další podrobné články o DPH

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Money S3 v akci se slevou 50%
  Zjistit více
  Akce -50%
  platí pouze
  do 2.8.2024
  Money S3 -50%
  Zavřít reklamu
  Money S3 v akci se slevou 50%
  Akce platí pouze do 31.7.2023.