Daně / Daň z přidané hodnoty/Kdo je identifikovaná osoba k DPH a jaké má povinnosti?
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Kdo je identifikovaná osoba k DPH a jaké má povinnosti?

Kdo je identifikovaná osoba k DPH a jaké má povinnosti?
Zdeněk Zralý
19. 02. 2019
Doba čtení6 minut čtení
Líbilo se28
Kdo je identifikovaná osoba k DPH a jaké má povinnosti?

Podnikatelská veřejnost má celkem dobré povědomí o tom, za jakých podmínek se subjekt může stát plátcem DPH, jaká jsou zdaňovací období z pohledu DPH a jaké povinnosti jsou s plátcovstvím spojené. Totéž však nelze tvrdit o tzv. identifikované osobě. Ambicí tohoto článku je nastínit základní principy týkající se identifikované osoby.

Zákon o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) neobsahuje problematiku identifikovaných osob zkoncentrovanou na jednom místě. Z toho důvodu je nutné provést průřez v podstatě celým ZDPH.

Kdy se stává daňový subjekt identifikovanou osobou

Identifikovanou osobou se daňový subjekt stává v těchto případech:

 • pokud osoba povinná k dani, která není plátcem, nebo právnická osoba nepovinná k dani v tuzemsku pořizuje zboží z jiného členského státu, které je předmětem DPH (dále také „daň), s výjimkou situace, kdy je v pozici prostřední osoby v tzv. třístranném obchodu v rámci Evropské unie,
 • pokud osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není plátcem, přijme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku, pokud se jedná o (i) poskytnutí služby, (ii) dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo (iii) dodání zboží soustavami nebo sítěmi,
 • pokud osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není plátcem, poskytne službu s místem plnění v jiném členském státě podle ustanovení § 9 odst. 1 ZDPH, s výjimkou poskytnutí služby, které je v jiném členském státě osvobozeno od daně,
 • pokud osoba povinná k dani, která není plátcem, se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která bude poskytovat vybrané služby v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa,
 • pokud osoba povinná k dani, která není plátcem, nebo právnická osoba nepovinná k dani, které budou v tuzemsku pořizovat zboží z jiného členského státu podle § 2b ZDPH,
 • posledním „důvodem“ je dobrovolná registrace z důvodů, které teprve nastanou (viz body výše).

Povinnosti osoby identifikované k dani

Identifikovaná osoba je povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, ve kterém se stala identifikovanou osobou. Na rozdíl od plátců nemá povinnost podávat přihlášku elektronicky. Další její povinností je vést v evidenci pro účely DPH veškeré údaje vztahující se k jejím daňovým povinnostem, a to v členění potřebném pro sestavení daňového přiznání nebo souhrnného hlášení.

Je potřeba připomenout, že když podá plátce žádost o zrušení registrace a této žádosti je vyhověno, stává se identifikovanou osobou dnem následujícím po dni, kdy přestal být plátcem. Identifikovanou osobou by se nestal pouze v případě, že by byly splněny podmínky pro zrušení registrace identifikované osoby.

Kdy identifikovaná osoba k DPH přiznává daň

Identifikované osobě vzniká povinnost přiznat daň:

 • při pořízení zboží z jiného členského státu,
 • při přijetí plnění od osoby neusazené v tuzemsku s místem plnění v tuzemsku, pokud se jedná o poskytnutí služby podle § 9 až 10d ZDPH, nebo dodání zboží s instalací nebo montáží nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi,
 • pokud je kupující, kterému je dodáváno zboží zjednodušeným postupem uvnitř území EU formou třístranného obchodu,
 • pokud pořizuje v tuzemsku nový dopravní prostředek z jiného členského státu,
 • v případě vystavení dokladu, na kterém uvede daň.

Můžeme tedy učinit závěr, že identifikovaná osoba se pro tuzemské transakce chová jako neplátce, svojí činnost nezatěžuje daní. Jedná se o významnou rozdílnost oproti plátcům.

Nárok na odpočet DPH

Problematiku odpočtu DPH je v ZDPH řešena v ustanoveních § 72 a následujících. V této části ZDPH není ani zmínka o identifikované osobě. Jinými slovy to znamená, že identifikované osoby nemají nárok na odpočet DPH. Nárok na odpočet DPH je při splnění zákonných podmínek přiznán pouze plátcům. Z důvodu možnosti uplatnit nárok na odpočet je vždy vhodné u daňového subjektu zkoumat, zda by pro něj nebylo ekonomicky výhodnější, aby se stal např. dobrovolným plátcem.

Zdaňovací období identifikované osoby

Identifikovaná osoba nemusí řešit, za jakých podmínek může přejít z měsíčního zdaňovacího období na čtvrtletní či naopak, neboť zdaňovacím obdobím identifikované osoby je kalendářní měsíc.

Podání daňového přiznání

Daňové přiznání podávají pouze tehdy, pokud jim ve zdaňovacím období vznikla povinnost přiznat daň a to do 25 dnů po skončení zdaňovacího období. Ve stejné lhůtě je daň splatná. ZDPH stanoví povinnost podávat přiznání a hlášení elektronicky pouze plátcům, identifikované osoby tuto povinnost nemají.

Na rozdíl od plátců nemají identifikované osoby povinnost podávat tzv. negativní daňová přiznání (nulová).

Kontrolní hlášení

Povinnost podat kontrolní hlášení se identifikované osoby netýká. Kontrolní hlášení je záležitostí toliko plátců DPH.

Souhrnné hlášení

Pokud identifikovaná osoba poskytla službu s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 ZDPH, s výjimkou poskytnutí služby, které je v jiném členském státě osvobozeno od daně, osobě registrované k dani v jiném členském státě a pokud je povinen přiznat daň příjemce služby, vzniká jí povinnost podat souhrnné hlášení do 25 dnů po skončení kalendářního měsíc, ve kterém bylo plnění uskutečněno. Souhrnné hlášení se podává pouze elektronicky.

Je dobré si uvědomit vztah souhrnného hlášení a daňového přiznání. Pokud identifikovaná osoba ve zdaňovacím období poskytne pouze službu s místem plnění v jiném členském státě dle § 9 odst. 1 ZDPH, vzniká identifikované osobě povinnost podat souhrnné hlášení, ale nikoliv povinnost podat daňové přiznání!

Zrušení registrace identifikované osoby

Zrušení z moci úřední

Správce daně může zrušit registraci identifikované osoby, pokud jí ve dvou bezprostředně předcházejících kalendářních letech nevznikla povinnost přiznat daň. Na rozdíl od zrušení registrace plátce, kde má za určitých podmínek povinnost zrušit registraci, tak u identifikovaných osob má pouze možnost, nikoliv povinnost. Případné odvolání proti rozhodnutí o zrušení registrace má odkladný účinek.

Druhým důvodem pro zrušení registrace identifikované osoby je situace, kdy se identifikovaná osoba stane plátcem a to ke dni předcházejícímu dni, kdy se stane plátcem.

Zrušení na žádost

Identifikovaná osoba může požádat o zrušení registrace, pokud není v tuzemsku registrovaná k dani ve zvláštním režimu jednoho správního místa a za splnění dalších podmínek uvedených v § 107a ZDPH. Zjednodušeně lze říci, že podmínky spočívají v ekonomické „nečinnosti“ identifikované osoby. Podmínky musejí být splněny kumulativně. Identifikovaná osoba přestává být identifikovanou osobou dnem následujícím po dni oznámení rozhodnutí, kterou je jí zrušena registrace.

Přečtěte si další podrobné články na téma DPH:

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
záznam
Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
záznam
Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních