Daně / Správa daně/Pokyn MF o stanovení lhůt při správě daní
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Pokyn MF o stanovení lhůt při správě daní

Seyfor, a. s.
28. 05. 2013
Doba čtení5 minut čtení
Líbilo se2

Ministerstvo financí vydalo Pokyn č. MF-1 , kterým jsou stanoveny lhůty při správě daní. Pokyn stanoví lhůty správcům daně z důvodu neprotahování daňových řízení. Pokyn nabyl účinnosti 1.1.2013 a současně ruší dřívější Pokyn č. D-348.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Daňový řád ve svých úvodních ustanoveních obsahuje základní zásady správy daní. Základní zásady vymezují řečeno sportovní terminologií hřiště pro správu daní. Správu daní není možné vykonávat mimo rámec daný základními zásadami.

Mezi základní zásady patří pravidlo, že správce daně postupuje bez zbytečných průtahů. To, že správce daně postupuje bez zbytečných průtahů, ocení daňové subjekty zřejmě nejčastěji za situace, kdy čekají na vrácení nadměrného odpočtu na DPH.

Ministerstvo financí svým pokynem stanovilo správcům daně tyto lhůty k vyřízení podání osob zúčastněných na správě daní:

1. Lhůta 6 měsíců

 1. pro vydání rozhodnutí o odvolání dle ustanovení § 116 odst. 1 daňového řádu s výjimkou případů uvedených v bodu 2 písm. ,
 2. pro vydání rozhodnutí o povolení obnovy řízení nebo rozhodnutí o zamítnutí obnovy řízení dle ustanovení § 119 odst. 1 daňového řádu,
 3. pro vydání rozhodnutí ve věci obnovy řízení dle ustanovení § 120 odst. 4 daňového řádu,
 4. pro vydání rozhodnutí o prominutí daně nebo příslušenství daně dle ustanovení § 259 daňového řádu, s výjimkou případů, ve kterých je oprávněn rozhodnout ministr financí podle ustanovení § 260 daňového řádu.

Pokud je podání osobou zúčastněnou na správě daní doplněno a toto doplnění je správci daně doručeno jeden měsíc a méně před uplynutím této šesti měsíční lhůty, lhůta se prodlužuje o jeden měsíc.

2. Lhůta 3 měsíce

 1. pro vydání rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti či rozhodnutí o zrušení, změně nebo potvrzení delegace dle ustanovení § 18 daňového řádu,
 2. pro vydání rozhodnutí o vyloučení úřední osoby dle ustanovení § 77 daňového řádu,
 3. pro vydání rozhodnutí o odvolání dle ustanovení § 113 odst. 1 písm. a) a b) daňového řádu,
 4. pro vydání rozhodnutí o odvolání dle ustanovení § 116 odst. 1 daňového řádu proti rozhodnutím o atrakci dle ustanovení § 19 daňového řádu a o záznamní povinnosti dle ustanovení § 97 daňového řádu,
 5. pro vydání rozhodnutí o závazném posouzení dle ustanovení § 132 odst. 1 daňového řádu za podmínek vymezených ve zvláštním zákoně, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak,
 6. pro vydání rozhodnutí o námitce dle ustanovení § 159 odst. 3 daňového řádu,
 7. pro vydání rozhodnutí o přijetí ručení třetí osoby dle ustanovení § 173 odst. 1 daňového řádu.

3. Lhůta 30 dnů

 1. pro vydání rozhodnutí o navrácení lhůty v předešlý stav dle ustanovení § 37 odst. 2 daňového řádu,
 2. pro vydání rozhodnutí o vyslovení neúčinnosti doručení dle ustanovení § 48  odst. 3 daňového řádu,
 3. pro vydání rozhodnutí o opravě zřejmých nesprávností dle ustanovení § 104 odst. 1 daňového řádu,
 4. pro vydání rozhodnutí o prohlášení nicotnosti rozhodnutí dle ustanovení § 105 daňového řádu,
 5. pro vydání rozhodnutí o odvolání dle ustanovení § 113 odst. 1 písm. c) daňového řádu,
 6. pro vydání rozhodnutí o přijetí bankovní záruky dle ustanovení § 173 odst. 2 daňového řádu,
 7. pro vydání rozhodnutí o stanovení záloh dle ustanovení § 174 odst.5 a6 daňového řádu,
 8. pro vydání rozhodnutí o odložení daňové exekuce a o zastavení daňové exekuce dle ustanovení § 181 odst. 1, 2 daňového řádu,
 9. pro vydání rozhodnutí o snížení výše částky, která má být sražena v příslušném výplatním období ze mzdy dlužníka dle ustanovení § 187 odst. 3 daňového řádu,
 10. pro vydání rozhodnutí o žádosti o prodloužení lhůty k úhradě nejvyššího dražebního podání dle ustanovení § 226 odst. 1 daňového řádu,
 11. pro vydání rozhodnutí o rozvrhu výtěžku dražby dle ustanovení § 230 odst. 1 daňového řádu,
 12. pro vydání rozhodnutí o stížnosti na postup plátce daně dle ustanovení § 237 odst. 4 daňového řádu,
 13. pro vydání rozhodnutí o potvrzení postavení právního nástupce dle ustanovení § 240 odst. 1 daňového řádu.

V pokynu je dále stanoveno, že lhůty se počítají ode dne doručení podání správnímu orgánu. Z tohoto základního pravidla existují některé výjimky:

 • den nabytí právní moci rozhodnutí o povolení obnovy řízení,
 • den, kdy je vráceno odvolání nadřízeným orgánem,
 • den, kdy se vrátí správci daně spisový materiál od soudu.

Do běhu lhůt se nezapočítává:

  • doba od vydání rozhodnutí, kterým správce daně vyzývá osobu zúčastněnou na správě k součinnosti až do dne, kdy dojde k požadované součinnosti,
  • doba dožádání,
  • doba ode dne vydání rozhodnutí o atrakci do nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
  • doba soustřeďování či doplňování stanovisek a podkladů nezbytných pro vyřízení podání,
  • doba od odeslání výzvy k zaplacení správního poplatku do uplynutí doby určené k úhradě správního poplatku,
  • lhůta řízení projednávání o opravném prostředku,
  • doba řízení před soudem,
  • při mezinárodním dožádání,
  • doba projednávání věci u komise zřízené ministrem financí.

Běh lhůt je samozřejmě limitován prekluzivními lhůtami pro stanovní daně resp. pro placení daně.

Lhůty stanovené tímto pokynem se použijí u všech daňových řízení zahájených po 1.1.2013 a u nedokončených daňových řízení, zahájených přede dnem 1.1.2013, u kterých bylo postupováno dle Pokynu č. D-348.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
záznam
Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
záznam
Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních