Daně / Správa daně/Povinná elektronická komunikace s finanční správou
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Povinná elektronická komunikace s finanční správou

Seyfor, a. s.
20. 01. 2015
Doba čtení5 minut čtení
Líbilo se2

Jak bylo avizováno v jednom z podzimních článků Infoservisu, novelizaci se nevyhnul ani procesní daňový předpis – daňový řád. Jednou z nejdiskutovanějších oblastí v současné době je problematika elektronické komunikace s finanční správou.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Od nového roku nabyla účinnosti novela daňového řádu (dále jen „DŘ“), která pro vybrané subjekty zavádí povinnost činit některá podání pouze elektronicky.

Subjekty dotčené změnou DŘ

Změna DŘ se týká následujících subjektů:

 • daňovému subjektu byla zpřístupněna datová schránka nebo
 • zástupci daňového subjektu byla zpřístupněna datová schránka nebo
 • daňový subjekt má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Původně byla schválena novela v tom smyslu, že se povinnost týkala subjektů, kterým byla „zřízena“ datová schránka. Novelizací došlo k posunu v tom smyslu, že se slovo „zřízena“ změnilo na „zpřístupněna“. Rozdíl spočívá v tom, že zákonná povinnost podávat podání elektronicky se týká pouze subjektů s „aktivní“ datovou schránkou a nikoliv subjektů, které mají datovou schránku deaktivovanou.

Na tomto místě je vhodné zdůraznit, že úprava v DŘ je obecná a jednotlivé daňové zákony můžou mít svojí vlastní – speciální – právní úpravu, která má samozřejmě přednost před DŘ. Například v zákoně o dani z přidané hodnoty najdeme, že souhrnné hlášení či výpis z evidence pro daňové účely lze podat pouze elektronicky. Nenajdeme tam ustanovení, které by říkalo, že tak budou činit pouze subjekty se zpřístupněnou datovou schránkou.

Podání činěná elektronicky

Pokud subjekt má povinnost podle DŘ činit podání elektronicky, týká se to těchto podání:

 • přihláška k registraci,
 • oznámení o změně registračních údajů,
 • řádné daňové tvrzení,
 • dodatečné daňové tvrzení.

Setkal jsem se s názory, že dotčené subjekty mají povinnost podávat veškerá podání elektronicky mj. plné moci, různé žádosti. Tuto povinnost však DŘ nezavádí.

Samotné elektronické podání lze učinit formou datové zprávy, která je:

 • podepsaná uznávaným elektronickým podpisem nebo
 • odeslaná prostřednictvím datové schránky nebo
 • s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Sankce za „neelektronické“ podání

Pokud daňový subjekt či jeho zástupce nesplní povinnost elektronické formy podání u výše uvedených podání, bude mu uložena pokuta, která činí 2 000 Kč a vzniká přímo ze zákona. V ustanoveních, která nám pokutu vymezují, nenajdeme žádné ustanovení, na jejichž základě lze tuto pokutu snížit či prominout! Naopak za situace kdy subjekt „závažně ztěžuje správu daní“ lze pokutu zvýšit a to až na 50 000 Kč.

V této souvislosti si dovoluji upozornit na nové ustanovení § 74 odst. 4 DŘ:

„Pokud vada podání spočívá pouze v tom, že podání bylo učiněno jinak než elektronicky, ačkoliv mělo být učiněno elektronicky, hledí se na něj jako na podání bez vady; to platí pouze pro podání, u nichž tuto skutečnost správce daně předem zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.“

Výše citované ustanovení si nelze vykládat tak, že pokud nebude splněna elektronická forma podání, ačkoliv povinnost byla, nepodléhá to pokutě 2 000 Kč! Sdělení tohoto ustanovení spočívá v tom, že na podání bude hleděno jako na bezvadné a správce daně jej zpracuje a nebude již daňový subjekt vyzývat k odstranění vad.

Seznam podání pro Finanční správu ČR, na něž bude nahlíženo jako na podání bez vady:

 • Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období od roku 2009 včetně
 • Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za zdaňovací období a za části zdaňovacích období od roku 2010 včetně; s výjimkou Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dle § 38j odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob za zdaňovací období a za části zdaňovacích období od roku 2010 včetně
 • Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období od roku 2009 včetně do roku 2014 včetně
 • Přiznání k dani silniční za zdaňovací období od roku 2009 včetně
 • Přiznání k dani z nemovitých věcí / Přiznání k dani z nemovitostí na zdaňovací období od roku 2011 včetně
 • Hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her podle § 41g zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, za zdaňovací období a části zdaňovacích období od roku 2013 včetně
 • Přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her podle § 41f zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, za odvodové období a části odvodových období od roku 2013 včetně
 • Přiznání k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období od roku 2009 včetně
 • Přihláška k registraci pro fyzické osoby
 • Přihláška k registraci pro právnické osoby
 • Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny
 • Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty
 • Oznámení o změně registračních údajů
 • Žádost o zrušení registrace

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
záznam
Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
záznam
Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních