Daně / Neziskové organizace/Slovníček nejrozšířenějších pojmů v neziskovém sektoru II.
Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50% končí za:
dnů
hod.
min.
Akce -50 %

Slovníček nejrozšířenějších pojmů v neziskovém sektoru II.

Slovníček nejrozšířenějších pojmů v neziskovém sektoru II.
‹ Předchozí díl
Jana Pirochtová
20. 04. 2022
Doba čtení6 minut čtení
Líbilo se0
Slovníček nejrozšířenějších pojmů v neziskovém sektoru II.

Obsah

  V tomto článku jsou představeny další nezbytné pojmy(ukazatele) používané v prostředí neziskových organizací. Naplňování níže popsaných ukazatelů prokazuje věrné a pravdivé uspokojování potřeb klienta v souladu se zákonem o sociálních službách. Zároveň podává důkaz o dodržování pravidel jednotlivých donátorů, kteří poskytují dotace.

  Pracovní úvazek

  Jedná se o všechny pracovní úvazky, zahrnující přímou a nepřímou péči, které jsou vykonávány na základě pracovní smlouvy na hlavní pracovní poměr, dohod o pracovní činnosti (DPČ) či dohod o provedení práce (DPP). Každý pracovní úvazek je přepočítán na 8hodinovou pracovní dobu, v případě jednosměnného provozu, či 7,5hodinovou pracovní dobu v případě směnného provozu. Vzhledem ke skutečnosti, že pracovní úvazek je ukazatelem dodržování pravidel základní sítě, je nutné každý jednotlivý úvazek přepočítat, čímž se prokáže naplnění daných ukazatelů. Z toho vyplývá nutnost přepočítání veškerých úvazků, bez ohledu na právní formu pracovního vztahu.

  Pracovníci v přímé práci (péči) jsou zaměstnanci organizace, kteří zajišťují úkony v přímé práci a vykonávají odborné činnosti. Jedná se o pracovní pozice: sociální pracovníci dle podmínek stanovených § 109 a § 110 zákona č. 180/2006 Sb. o sociálních službách, pracovníci v sociálních službách, pedagogičtí pracovníci, manželští a rodinní poradci a další odborní pracovníci přímo poskytující sociální služby.

  Výjimku tvoří zdravotnický personál, který je nezbytný pro některé druhy služeb, jako jsou domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, ale nezahrnuje se do přímé práce.

  Pracovníci nepřímé práce (péče) jsou zaměstnanci, kteří nepracující přímo s klientem, ale zajišťují fungování služby v organizační, ekonomické a technické oblasti. Jedná se např. o ředitele, zástupce ředitele, vedoucí služby, administrativní pracovníky, koordinátora, ekonomické pracovníky, účetní či kuchaře a uklízečky.

  Fond pracovní doby v kontextu přímé práce s klientem

  Je definován jako roční objem hodin, který pracovník odpracuje během jednoho kalendářního roku. Rok 2022 má 252 pracovních dnů při 8hodinové pracovní době. Po odečtení 20 dnů zákonné dovolené (25 dnů u vybraných služeb) je 242 pracovních dnů, tzn. fond pracovní doby = 242 x 8 = 1.936 hodin (227 x 8 = 1.816 hod). Pracovník tedy odpracuje 1 936 hodin v přímé péči (1 816 hodin), což odpovídá 1 úvazku za rok. Pokud je v Pověření k vykonávání služby uveden 1 úvazek přímé péče, je tím prokázán soulad s Pověření k výkonu služby a tím i soulad s registrací služby a s počtem úvazků dle základní sítě. Dle pravidel některých donátorů nemusí být předpokládaný podíl výkonu přímé práce pracovníka zcela naplněn do výše 100 %, ale může být stanovena odchylka obvykle v rozmezí 55-90 % fondu pracovní doby.

  Hodina přímé péče – osobohodina

  Definuje počet hodin, které pracovníci v přímé péči vynaloží na přímou práci s klientem, popř. zájemcům o sociální službu při realizaci základní činnosti služby včetně základního sociálního poradenství klientům. Z toho vyplívá, že hodina přímé péče musí naplňovat svým obsahem základních činností literu zákona o sociálních službách. Osobohodiny zahrnují i další návazné odborné činnosti nutné k zajištění poskytované služby klientovi či zájemci. Jedná se o přípravu na jednání se zájemcem o službu, vedení dokumentace týkající se průběhu poskytování sociální služby klientovi, spolupráci s odborníky, uzavírání smluv s klientem.

  Vzhledem ke skutečnosti výkonu práce i mimo sídlo organizace nastává otázka, zda je možné do hodin přímé péče zahrnout i cestu do místa poskytování služby (bydliště klienta). Čas strávený na cestě nevstupuje do úkonů přímé péče a z toho důvodu není součástí osobohodiny. Nicméně jako pomocný ukazatel u terénních služeb zohledňuje dobu strávenou na cestě při přejezdech ke klientům. Evidence času přejezdů podléhá podmínkám nastaveným v pracovně právních vztazích. Je rozhodující místo výkonu práce, přičemž se cesta na pracoviště nezapočítává. Pokud je tedy začátek výkonu práce v místě bydliště prvního klienta, pak se cesta k tomuto klientovi nezapočítá, ale pokud je začátek výkonu práce v zařízení služby, je nutné započítat i cestu k prvnímu klientovi. Nadále se vylučují fakultativní činnosti (např. svoz klientů, volnočasové aktivity, svépomocné skupiny apod.).

  Lůžkoden a obložnost

  Lůžkoden je výkonnostní jednotkou pobytových sociálních služeb, která je definována kalendářním dnem za jedno obsazené lůžko (dle uzavřené smlouvy) klientem zařízení a součinem počtu dnů poskytování služby a počtu lůžek zařízení.

  Obložnost je ukazatel využití lůžkového fondu, tedy obsazenosti lůžkové kapacity klientem v pobytové službě, uváděný v %.

  Výpočet:

  Obložnost v % = počet lůžkodnů dle smluv uzavřených s klienty v daném roce / maximální roční počet lůžkodnů (počet lůžek * 365)

  Kontakty

  Je nepřetržitý čas strávený v aktivní interakci s konkrétním klientem (zájemcem) v rozsahu 10-30 minut. Kontakt má zpravidla formu nestrukturovaného rozhovoru pracovníka (sociální pracovník, pracovník v sociální službě) s klientem (zájemcem) za účelem vytvoření prostoru pro nabídku (v případě zájemce o službu) a následnou realizaci. V případě klienta je pak cílem prohloubení vzájemné důvěry mezi pracovníkem a klientem. Kontakt může mít formu osobní, písemnou, telefonickou či elektronickou. Základní typy kontaktů jsou:

  • prvokontakt: jednání se zájemcem o službu;
  • specifikovaný: klient využívá alespoň část z nabídky pracovníka a/nebo služby;
  • Nespecifikovaný: např. v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež, kde je využit prostor služby, pasivní trávení volného času apod. Mluvíme tedy o kontaktu bez čerpání služby.

  Doplňte si mezery v daních a účetnictví

  Přihlaste se k několikadílnému e-mailovému seriálu a získejte to nejlepší z blogu Money.cz. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Intervence

  Intervence, na rozdíl od kontaktu, představuje sociální práci s klientem (zájemcem) trvající 30 a více minut, tzn. 30 minut= 1 jednotka intervence. Intervence má obvykle charakter strukturovaného rozhovoru a směřuje k danému cíli, který koresponduje s obsahem dané poskytované služby. Základními typy intervencí jsou:

  • individuální: sociální práce pracovníka s klientem, individuální rozhovor, doprovod klienta;
  • skupinová: skupinové aktivity v rozsahu základních činností sociální služby stanovené zákonem;
  • externí (kooperativní): jsou realizovány ve prospěch klienta, kdy klient nemusí být přímo účasten, jedná se například o jednání na úřadech a institucích, jednání s jinými odborníky, jednání s rodinnými příslušníky.

  Intervence může nabývat následující podoby: osobní rozhovor, telefonický rozhovor, elektronická či písemná korespondence. Pracovník služby musí vždy jednotlivé úkony evidovat v dokumentaci vedené o daném klientovi.

  Závěr

  V článku jsme se seznámili se základními pojmy spojenými s činností poskytovatelů sociálních služeb. Definovali jsme přímou a nepřímou práci nezbytnou k uspokojení základních sociálních potřeb klienta.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Money S3 v akci se slevou 50%
  Zjistit více
  Akce -50%
  platí pouze
  do 2.8.2024
  Money S3 -50%
  Zavřít reklamu
  Money S3 v akci se slevou 50%
  Akce platí pouze do 31.7.2023.