Daně / Správa daně/Stanovisko NSS k určení okamžiku, od nějž se počítá úrok z prodlení
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Stanovisko NSS k určení okamžiku, od nějž se počítá úrok z prodlení

Seyfor, a. s.
11. 08. 2010
Doba čtení4 minuty čtení
Líbilo se2

 

Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) se zabýval problematikou, od kdy se počítají úroky z prodlení v situaci, když daňový subjekt mění způsob uplatňování výdajů a je z tohoto důvodu povinen podat dodatečné daňové přiznání k dani z příjmů.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Daňový subjekt podal v březnu 2006 za zdaňovací období 2005 daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Za období 2005 byly uplatněny tzv. prokázané výdaje. V daňovém přiznání za zdaňovací období 2006, které podal v březnu roku 2007, došlo ke změně ve způsobu uplatňování výdajů na tzv. paušální (procento z dosažených příjmů). Daňový subjekt na změnu ve způsobu uplatňování výdajů reagoval ve smyslu ustanovení § 23 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) a správně v souladu se zákonem podal dodatečné daňové přiznání za zdaňovací období 2005 a rozdíl na dani uhradil (došlo ke zvýšení základu daně a daně). Tento postup nebyl samozřejmě správcem daně rozporován. Následoval platební výměr na úroky z prodlení, ve kterém byly vyčísleny úroky z prodlení již od 31. 3. 2006.

S tímto právním názorem správce daně daňový subjekt nesouhlasil a podal správní žalobu proti platebnímu výměru ke krajskému soudu. Ve správní žalobě daňový subjekt namítal, že úroky z prodlení se mají vyměřit až od okamžiku, kdy končí lhůta pro podání daňového přiznání za zdaňovací období 2006, tj. 31. 3. 2007. Dále argumentoval tím, že není nikde v zákoně stanovena povinnost poplatníka, aby se již na začátku zdaňovacího období rozhodl, zda bude uplatňovat výdaje ve skutečné výši nebo procentem z příjmů a poukazoval na právo uplatnit výdaje vstupující do daňového přiznání za rok 2006 nejpozději do konce lhůty pro podání daňového přiznání za rok 2006, tj. do 31. 3. 2007.

Shrnutí argumentace daňového subjektu: teprve až ke dni, kdy dojde k podání daňového přiznání za zdaňovací období 2006, ve kterém jsou výdaje uplatněné procentem z příjmů, pak právě k tomuto dni je povinnost upravit daňové přiznání, resp. základ daně za rok 2005 ve smyslu ustanovení § 23 odst. 8 písm. b) bod 3 ZDP. Ustanovení § 7 ZDP pouze dovoluje, aby poplatník zvážil, zda uplatní výdaje ve skutečné výši či procentem z příjmů, jiné ustanovení ZDP – § 23 pouze konstatuje, co musí poplatník učinit v případě, že se rozhodne pro uplatnění výdajů procentem, když předtím uplatňoval skutečné. Pokud má poplatník právo rozhodnout se pro způsob uplatnění výdajů až do podání daňového přiznání, nemůže být v tomto právu omezen tím, že bude potrestán úrokem z prodlení za jeden rok zpětně.

S žalobou uspěl, platební výměr byl zrušen. Proti rozsudku byla podána finančním ředitelstvím kasační stížnost k NSS.

NSS rozhodl o kasační stížnosti tak, že ji zamítl. Ze zdůvodnění cituji:

„Rozhodující proto je určit, kdy v případě žalobce nastal den splatnosti, od kterého lze určit dobu prodlení a počítat penále (úrok z prodlení dle § 63 zákona o správě daní v platném znění).Nejvyšší správní soud konstatuje, že tento den nemohl nastat dříve, než nastaly právní skutečnosti, které takový den určují – v daném případě, kdy je stanoví zákon o daních z příjmů v § 23 odst. 8. Touto skutečností je tedy okamžik ukončení činnosti, její přerušení nebo okamžik změny uplatnění výdajů – ten nastane vždy nejpozději v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání, neboť teprve v něm je povinen poplatník uvést způsob uplatnění výdajů. Teprve tímto okamžikem vznikla žalobci povinnost založená hmotněprávním předpisem provést úpravu základu daně a současně povinnost postupem dle § 41 odst. 1 zákona o správě daní doplatit rozdíl na dani oproti uhrazené daňové povinnosti v roce 2005.“

NSS tedy zastává názor, že úrok z prodlení se počítá až od okamžiku, kdy se podá přiznání za zdaňovací období, ve kterém došlo ke změně ve způsobu uplatňování výdajů a nikoliv již od termínu pro podání přiznání za předcházející zdaňovací období, jak se domníval finanční úřad a finanční ředitelství. Domnívám se, že je znalost tohoto názoru NSS vcelku důležitá.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
záznam
Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
záznam
Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních