Daně / Neziskové organizace/Účtování fakultativních a doplňkových činností
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Účtování fakultativních a doplňkových činností

Účtování fakultativních a doplňkových činností
Jana Pirochtová
15. 02. 2023
Doba čtení6 minut čtení
Líbilo se1
Účtování fakultativních a doplňkových činností

Obsah

  Fakultativní služby oproti základním činnostem nejsou zcela přesně vymezeny a definovány. V případě jedné služby se o základní činnost jedná, v případě služby jiné jde již o fakultativní či doplňkovou činnost. Co je fakultativní a co je doplňková činnost?

  Fakultativní činnost

  Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, definuje předmět činností sociálních služeb. Taxativním výčtem úkonů, dle § 35 odst. 1 se definují základní činnosti, které mohou být sociální službou poskytovány. Základní činnosti jsou přesně definovány dle typu poskytované služby. Ostatní činnosti, které nezisková organizace poskytuje, spadají do tzv. fakultativních činností. To, že mohou být fakultativně v sociálních službách poskytovány i jiné činnosti vymezuje § 34 písm. m) odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb. Je možné říct, že se jedná o další, nadstandardní služby, doplňující základní činnosti, jež nejsou poskytovateli sociálních služeb zcela automaticky zabezpečovány, ale jen na základě žádosti klienta. Záleží proto na poskytovateli, jak vyhodnotí poptávku po nadstandardních činnostech.

  Klíčovým prvkem pro poskytnutí fakultativní služby je vyhodnocení fyzického a duševního stavu klienta, tzn. je si schopen klient danou službu zajistit sám, či je potřebné zajistit službu u poskytovatele péče. Vodítkem pro správné posouzení může být protokol o posouzení zdravotního stavu klienta vyhotoveným pro účely stanovení stupně závislosti a přiznání příspěvků na péči. Nicméně posouzení poskytovatelem sociální služby je zcela individuální, což vede k rozdílným výsledkům posouzení. Tyto nejasnosti mohou vést k pochybením při posouzení kategorizace činností (základní, fakultativní či vedlejší doplňková) což může vést např. ke splývání sociálních služeb, ve zcela jinou sociální službu či k chybnému stanovení úhrady za službu. Poskytnutí fakultativní služby je závislé na několika podmínkách. Jedná se např. o:

  Žadatel o sociální službu je prokazatelně osobou, která je v nepříznivé životní situaci. Jde o činnosti související s péčí o osobu v nepříznivé životní situaci. Požadovaná činnost není definována Vyhláškou č. 505/2006 Sb. a daná činnost není ve vyhlášce uvedena. Jde o činnost související s registrovanou sociální službou. Činnost nenahrazuje běžně dostupné veřejné služby. Činnost lze plně zajistit vlastními zaměstnanci a vlastními prostředky poskytovatele.

  Takovou typickou fakultativní službou je doprava klienta do sociálního zařízení a následně po skončení péče do místa trvalého pobytu. Tyto služby ovšem jsou vždy poskytovány zaměstnanci sociálního zařízení.

  Na příkladu si popíšeme tuto typickou fakultativní službu, kterou je svoz klientů denního stacionáře tzv. svozová služba. Zaměříme se i na správné účtování a prokazatelnost. Svozovou službu v zařízení koná jeden pracovník v sociálních službách, jedním a týmž autem. Protože se nejedná o sociální službu a dotace jsou dle § 101a, § 105 poskytovány pouze a jenom na sociální služby vymezené dle zákona č. 108/2006 Sb. je třeba i prokázat, že na tuto službu dotace poskytované na sociální (základní) služby nebyly čerpány.

  Ve většině případů při účtování dané služby se v účetních operacích s tímto počítá a často, jsou v účtové osnově pro tyto případy i vyčleněny samostatné účty. Dále je možno při účtování použít další třídící kritéria jako jsou například zakázky, nezávislé znaky či činnosti.

  Zákon o sociálních službách nám v § 77 říká, že úhrada za fakultativní činnosti může být stanovena v plné výši nákladů na tyto služby. Právě proto při kalkulaci nákladů na svozovou službu musíme brát v potaz veškeré náklady přímo spojené s touto činností. Jedná se o:

  • mzdu pracovníka,
  • spotřebu pohonných hmot v korunovém vyjádření,
  • opravy a udržování automobilu,
  • odpisy.

  Účtování:

  hrubá mzda zaměstnance 521/331
  odvody SP a ZP 524/336
  zákonné pojištění 525/336
  spotřeba PHM 503/321
  opravy a udržování 511/321
  odpis 551/082

  Za použití dalších třídících kritérií jako je zakázka, činnost apod., bude zjednodušena následná filtrace nákladů a výnosů dané služby (denní stacionář) a činnosti, zakázky apod. (svoz klientů). Takže služba je vždy schopna prokázat výši nákladů a výnosů na fakultativní službu. V tomto případě se náklady a výnosy musí rovnat, fakultativní činnost nikdy nesmí generovat zisk.

  Doplňkové činnost (hospodářské)

  Doplňkové činnosti jsou takové činnosti, které vykonává nezisková organizace na základě živnostenského oprávnění v rozsahu uvedeném v živnostenském listu, koncesní listině apod. Stejně jako v případě fakultativních činností, tak i doplňkové činnosti jsou vykonávány zaměstnanci organizace. Nejběžnější typy hospodářské činnosti zahrnují např. stravovací služby jak pro klienty, tak pro cizí strávníky (ne-klienty), akreditované či neakreditované vzdělávání pracovníků v sociálních službách, půjčovnu kompenzačních pomůcek, pronájmy nemovitostí apod. Nelze taxativním výčtem přesně stanovit seznam doplňkových činností. Vše je závislé na pravidlech organizace a především, na stanovení její hlavní činnosti. Stejně jako v případě fakultativních činností i doplňkové (hospodářské) činnosti musí být účetně odděleny od základních činností. Na rozdíl od fakultativních služeb by měli služby doplňkové generovat zisk a tím sloužit jako další (vlastní) zdroj financování základních činností.

  Vzhledem k charakteru doplňkový činností je třeba vědět, zda je konečný uživatel služby vlastní zaměstnanec, klient služby či cizí příjemce (např. strávník, který nevyužívá sociální služby či zaměstnanec cizí organizace, kterému je poskytnuto školení). V každém případě zvláště pokud se jedná o službu jak pro základní činnosti, tak i ekonomickou činnost je třeba vést oddělené účetnictví. V při účtování těchto účetních případů se nejčastěji využívají další třídící kritéria jako jsou již zmiňované činnosti, střediska, zakázky apod.

  Doplňkové(hospodářské) činnosti, které nám generují výkony jak pro základní činnosti v sociálních službách, tak i pro ekonomické činnosti jsou v neziskovém sektoru z cela běžné.

  Doplňte si mezery v daních a účetnictví

  Přihlaste se k několikadílnému e-mailovému seriálu a získejte to nejlepší z blogu Money.cz. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Závěr

  Fakultativní a doplňkové (hospodářské) činnosti téměř splývají, nebýt drobných rozdílů, které je v konkrétním případě vzájemně rozlišují a oddělují. Fakultativní činnosti mohou generovat tržby výhradně do výše nákladů, zatímco doplňkové činnosti mohou generovat zisk, který je vnímám jako vlastní zdroj a způsob spolufinancování neziskové organizace.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Finanční leasing v podmínkách roku 2024
  13. 08. 2024
  Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
  záznam
  Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v daních