Daně / Daň z příjmů fyzických osob/Zaměstnanecké benefity 2024
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Zaměstnanecké benefity 2024

Zaměstnanecké benefity 2024
Jaroslav Veselka
19. 02. 2024
Doba čtení8 minut čtení
Líbilo se2
Zaměstnanecké benefity 2024

Obsah

  Od roku 2024 dochází k úpravám v oblasti zaměstnaneckých benefitů dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Známe nová pravidla pro daňové posuzování zaměstnaneckých benefitů od roku 2024 podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP)? Jaké změny od roku 2024 nastaly v oblasti zaměstnaneckých benefitů, tj. výhod, které poskytuje zaměstnavatel, ať fyzická nebo právnická osoba, svým zaměstnancům? Základní úpravu obsahuje ZDP, výklad prováděcí předpisy a pokyny (především Pokyn GFŘ D-59, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Pokyn GFŘ D-59)). Následující článek přináší základní souvislosti daňového posuzování zaměstnaneckých benefitů od roku 2024.

  Zrušení daňové úlevy při prodeji jednotky zaměstnavatele zaměstnanci se slevou

  Dle právní úpravy účinné do konce roku 2023 platilo a od roku 2024 stále platí, že příjmem zaměstnance se rozumí rovněž částka, o kterou úhrada zaměstnance zaměstnavateli za poskytnuté plnění, je nižší než cena a) určená podle zákona upravujícího oceňování majetku nebo cena, kterou účtuje jiným osobám, b) stanovená podle § 6 odst. 6 ZDP, tj. v případě poskytnutí motorového vozidla k používání pro služební i soukromé účely.

  Dle právní úpravy účinné do konce roku 2023 však byla definována výjimka pro výše uvedené, a sice případ úhrady zaměstnance zaměstnavateli za cenu nižší než cenu výše uvedenou, pokud se jednalo o jednotku, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, byt nebo rodinný dům, v němž měl zaměstnanec bydliště po dobu 2 let bezprostředně před jeho koupí. Od roku 2024 však existuje k tomuto ustanovení zákona přechodné ustanovení. Tato výjimka je od roku 2024 zrušena.

  Novelizace daňové úpravy možnosti využívání vozidla zaměstnavatele i pro soukromé účely zaměstnance

  Od roku 2024 doznalo úpravy ustanovení § 6 odst. 6 ZDP týkající se možnosti využívání silničního motorového vozidla zaměstnavatele i pro soukromé účely zaměstnance.

  Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně silniční motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši určeného procenta vstupní ceny tohoto vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla. Jedná-li se o silniční motorové vozidlo najaté nebo pořízené na finanční leasing, vychází se ze vstupní ceny tohoto vozidla u původního vlastníka, a to i v případě, že dojde k následné koupi vozidla.

  Pokud ve vstupní ceně není zahrnuta daň z přidané hodnoty, pro účely tohoto ustanovení se o tuto daň zvýší. Je-li částka, která se posuzuje jako příjem zaměstnance za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí silničního motorového vozidla, nižší než Kč 1.000,–, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši Kč 1.000,–. Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně v průběhu kalendářního měsíce postupně za sebou více silničních motorových vozidel k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši určeného procenta z nejvyšší vstupní ceny silničního motorového vozidla.

  Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně pro služební i soukromé účely v průběhu kalendářního měsíce více silničních motorových vozidel současně, považuje se za příjem zaměstnance úhrn částek odpovídajících výši určeného procenta vstupní ceny každého současně poskytnutého vozidla. Určeným procentem se pro účely tohoto ustanovení rozumí:

  1. 0,25 %, jedná-li se o bezemisní vozidlo,
  2. 0,5 %, jedná-li se o nízkoemisní vozidlo,
  3. 1 %, jedná-li se o silniční motorové vozidlo, které není nízkoemisním ani bezemisním vozidlem.

  Poskytování příspěvků zaměstnavatele na stravování zaměstnanců

  Zcela nová je právní úprava od roku 2024 pro oblast poskytování příspěvků zaměstnavatele na stravování zaměstnanců.

  Dle nového ustanovení § 6 odst. 9 písm. b) ZDP je od daně z příjmů fyzických osob osvobozený příjem zaměstnance ve formě příspěvku na stravování poskytnutého zaměstnavatelem za jednu směnu podle jiného právního předpisu, pokud během této směny zaměstnanec vykonával práci alespoň 3 hodiny a nevznikl mu během této směny nárok na stravné v rámci cestovních náhrad podle jiného právního předpisu, a to v úhrnu do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin, a v úhrnu do výše 70 % této hranice, je-li příspěvek poskytnut jako další příspěvek v rámci stejné směny, pokud její délka v úhrnu s přestávkou v práci povinně poskytovanou zaměstnavatelem podle jiného právního předpisu je delší než 11 hodin.

  V případě zaměstnance vykonávajícího činnost, ze které plyne příjem ze závislé činnosti, jejíž výkon není rozvržen na směny podle jiného právního předpisu, je příjem ve formě příspěvku na stravování poskytnutého zaměstnavatelem od daně osvobozen, pokud během kalendářního dne zaměstnanec vykonával práci alespoň 3 hodiny a nevznikl mu během tohoto dne nárok na stravné v rámci cestovních náhrad podle jiného právního předpisu ani na stravné v rámci cestovních náhrad na základě smlouvy, a to v úhrnu do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin, a v úhrnu do výše 70 % této hranice, je-li příspěvek poskytnut jako další příspěvek v rámci stejného kalendářního dne, pokud během tohoto dne zaměstnanec vykonával práci alespoň 11 hodin.

  Příspěvkem na stravování se pro účely ZDP rozumí 1) stravování poskytované jako nepeněžní plnění ke spotřebě na pracovišti zaměstnance nebo v rámci stravování zajišťovaného prostřednictvím jiného subjektu než zaměstnavatele a 2) peněžitý příspěvek na stravování.

  Účast zaměstnance nebo jeho rodinného příslušníka na sportovní nebo kulturní akci pořádané zaměstnavatelem při splnění zákonných podmínek

  Novým ustanovením dle § 6 odst. 9 písm. g) ZDP je osvobození příjmů plynoucí z účasti zaměstnance nebo jeho rodinného příslušníka na sportovní nebo kulturní akci pořádané zaměstnavatelem pro omezený okruh účastníků, pokud vzhledem k její povaze je pořádání takové akce zaměstnavateli obvyklé a její forma a rozsah jsou přiměřené.

  Zajistěte si vždy aktuální novinky ze světa mezd a personalistiky

  Zadejte váš e-mail a naše tipy z oblasti mezd a personalistiky vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Zrušení daňové úlevy při poskytování darů dle Vyhlášky FKSP zaměstnavatelem zaměstnancům

  Ustanovení § 6 odst. 9 písm. g) ZDP bylo zrušeno, jakož byla zrušena i Vyhláška FKSP. Od roku 2024 již neplatí osvobození poskytnutých darů zaměstnavatelem zaměstnanci do úhrnné výše Kč 2.000,– za kalendářní rok, pokud byly splněny důvody dle Vyhlášky FKSP.

  Zrušení daňové úlevy u sociální výpomoci zaměstnavatele zaměstnancům

  Od roku 2024 je zrušeno ustanovení dle původního § 6 odst. 9 písm. o) ZDP ohledně sociální výpomoci v podobě příjmu do výše Kč 500.000,– zaměstnavatele zaměstnanci.

  Práce vykonávaná na dálku

  Zvláštní úpravu získává od roku 2024 zaměstnanecký benefit v případě tzv. práce na dálku, jemuž byl věnován samostatný článek.

  Dle ustanovení § 6 odst. 7 písm. e) ZDP není předmětem daně z příjmů fyzických osob plnění zaměstnavatele vůči zaměstnanci, je-li plnění poskytováno v podobě paušální částky na úhradu nákladů spojených s výkonem práce z jiného místa dohodnutého se zaměstnavatelem, než je pracoviště zaměstnavatele, a to do výše paušální částky, kterou lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem.

  V zásadě rozlišujeme 4 možnosti v oblasti tzv. práce na dálku: 1) je prokázaná skutečná výše nákladů zaměstnancem, 2) je poskytována zaměstnanci paušální částka dle Vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, 3) je poskytována vyšší náhrada než paušální částka dle ministerské vyhlášky, 4) není náhrada poskytována.

  Příspěvky zaměstnavatele na sport a kulturu, zájezdy a rekreace

  Od roku 2024 se ruší horní úhrnný limit ve výši Kč 20.000,– pro osvobození poskytnuté rekreace nebo zájezdu od zaměstnavatele zaměstnanci za kalendářní rok.

  Od roku 2024 se pro zaměstnanecké benefity upravené v § 6 odst. 9 písm. d) ZDP zavádí úhrnný (celkový) limit ve výši poloviny průměrné mzdy.

  Závěr

  Mezi největší novinky v oblasti zaměstnaneckých benefitů od roku 2024 patří zejména: zrušení daňové úlevy při prodeji jednotky zaměstnavatele zaměstnanci se slevou, novelizace daňové úpravy možnosti využívání vozidla zaměstnavatele i pro soukromé účely zaměstnance, poskytování příspěvků zaměstnavatele na stravování zaměstnanců, účast zaměstnance nebo jeho rodinného příslušníka na sportovní nebo kulturní akci pořádané zaměstnavatelem při splnění zákonných podmínek, zrušení daňové úlevy při poskytování darů dle Vyhlášky FKSP zaměstnavatelem zaměstnancům, zrušení daňové úlevy u sociální výpomoci zaměstnavatele zaměstnancům, práce vykonávaná na dálku.


  Zdroje / reference:
  • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  • Pokyn GFŘ D-59, čj. 75325/22/7100-10111-702407, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
  záznam
  Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
  záznam
  Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v daních