Daně / Daň z příjmů fyzických osob/Automobil jako benefit: změny od roku 2024
Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50% končí za:
dnů
hod.
min.
Akce -50 %

Automobil jako benefit: změny od roku 2024

Automobil jako benefit: změny od roku 2024
Monika Doleželová
23. 02. 2024
Doba čtení8 minut čtení
Líbilo se5
Automobil jako benefit: změny od roku 2024

Obsah

  Automobil jako benefit

  Jedním z nejoblíbenějších benefitů pro zaměstnance je možnost využívat firemní automobily zaměstnavatelů i pro soukromé účely. Pokud zaměstnavatel umožní zaměstnanci auto k používání i pro jeho soukromé účely (do práce a zpět, o víkendu na výlety, na dovolené atd.), pak jde o tzv. benefit „manažerského vozidla“, pro které stanoví zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. (dále jen „ZDP“) speciální daňová pravidla pro ocenění tohoto majetkového prospěchu, a to konkrétně v § 6 odst. 6, případně v § 6 odst. 3. Rozdíly ve zdanění si ukážeme na konkrétních příkladech.

  Změny provedené zákonem o daních z příjmů od 1. 1. 2024 

  Poskytuje-li zaměstnavatel zcela bezplatně svému zaměstnanci motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, bude se aplikovat zdanění této „nepeněžité“ výhody v souladu s § 6 odst. 6 ZDP. Pak se

  za příjem zaměstnance považuje 1 %, 0,5 % nebo nově 0,25 % vstupní ceny vozidla, ale pozor, vždy včetně DPH, bez ohledu, v jaké výši si plátce DPH skutečně nárokoval. Dodanění se provede za každý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla, a opět pozor, dokonce i v případě, že by tato bezplatná výpůjčka trvala i jeden jediný den.

  V praxi se často zapomíná, že je nutno „dodanit“ i použití vozidla, které má zaměstnavatel sám v nájmu, nebo jej má pořízen na finanční leasing. Zde je nutno vycházet ze vstupní ceny vozidla u původního vlastníka (i v případě následné koupě za pár korun se dále vycházet z původní ceny u leasingové společnosti).

  Dříve se u zaměstnanců dodaňovalo 1 % vstupní ceny vozidla, od 1. 7. 2022 se v případě nízkoemisního vozidla dodaňuje pouze 0,5 % vstupní ceny vozidla vč. DPH a od 1. 1. 2024 se v případě bezemisního vozidla bude dodaňovat jen 0,25 % vstupní ceny vozidla vč. DPH. Co se rozumí nízkoemisním a bezemisním vozidlem nově definuje § 21b ZDP.

  Stále u všech typů vozidel platí pravidlo, že pokud by vyšla k dodanění hodnota nižší než 1 000 Kč, bude se zaměstnanci zdaňovat nepeněžní příjem v částce 1 000 Kč.

  Poskytnutí automobilu zaměstnanci se slevou

  V případě, že zaměstnavatel se zaměstnancem sjedná za poskytnutí vozidla pro služební i soukromé účely úplatu, nebude se již aplikovat ustanovení § 6 odst. 6 ZDP. Pokud by však zaměstnavatel inkasoval za tento nájem cenu nižší, než je cena obvyklá v daném místě a v daném čase, pak bychom museli s ohledem na § 6 odst. 3 ZDP dodanit zaměstnanci tento rozdíl jako nepeněžitý příjem.

  POSKYTNUTÍ VOZIDLA ZAMĚSTNAVATELE 
  ZAMĚSTNANECKÝ BENEFIT DAŇOVÝ NÁKLAD ZAMĚSTNAVATELE §
  Bezplatné poskytnutí automobilu také k soukromým účelům zaměstnance i jednatele ano (kromě PHM) § 25 – PHM, GFŘ D-59
  ZDANITELNÝ PŘÍJEM ZAMĚSTNANCE ano
  (1%, 0,5% nebo 0,25% VC)
  § 6 odst. 6
  Poskytnutí automobilu k soukromým účelům zaměstnance i jednatele za sníženou cenu ano (kromě PHM) § 25 – PHM, GFŘ D-59
  ZDANITELNÝ PŘÍJEM ZAMĚSTNANCE ano
  (nedodaňuje se 0,25–1%)
  § 6 odst. 3

  Změny ve výpočtu pojistných odvodů od 1.1.2024

  Pojistným odvodům podléhají až na výjimky téměř veškeré příjmy zaměstnanců, a to jak příjmy peněžní, nepeněžní, tak dosažené směnou.

  Zákonem č. 349/2023 Sb., neboli tzv. konsolidačním balíčkem, se znovu zavádí nemocenské pojištění hrazené zaměstnanci, a to ve výši 0,6 % z měsíčního vyměřovacího základu (hrubá mzda). Od ledna 2024 se tak celkové odvody na sociální pojištění u zaměstnance zvýšily na 7,1 % (místo 6,5 %).

  Jenže pozor, pokud příjem podléhá pojistným odvodům na straně zaměstnance, pak bude odvádět pojistné také zaměstnavatel! Jaké bude tedy celkové daňové zatížení? Kolik odvede státu firma a kolik zaměstnanec?

  Varianty zdanění nepeněžní výhody v hodnotě 10 000 Kč
  Odvody firmy  33,8 % 3 380 Kč
  Zaměstnanec: do výše slev na dani 0,0 % 0 Kč
  Zaměstnanec: daň 15 % (do 36násobku průměrné mzdy) 15,0 % 1 500 Kč
  Zaměstnanec: daň 23 % (od 36násobku průměrné mzdy) 23,0 % 2 300 Kč
  Zaměstnanec: sociální 7,1 % a zdravotní 4,5 % 11,6 % 1 160 Kč
  Celkem odvede firma a zaměstnanec státu od 45,4 % až do 68,4 %

  Příklad: kolik najede zaměstnanec kilometrů?

  Firma s.r.o. přenechala řediteli společnosti dne 30.1.2024 bezemisní vozidlo, a to jak k pracovním cestám, tak také k soukromým jízdám. Od ledna 2024 zaměstnavatel dodanil řediteli ve mzdě správně 0,25 %, vstupní cena vozidla včetně DPH činila 4 mil. Kč. Ředitel ale oponuje tím, že v měsíci lednu automobil ve skutečnosti téměř nevyužil, soukromě najel jen 10 km. 

  Není rozhodující, kolik kilometrů pan ředitel najel, pro daňové účely je rozhodují, že v daném měsíci měl vozidlo k dispozici pro soukromé účely. Zdanění tedy proběhne v souladu s § 6 odst. 6 ZDP, tedy ve výši rozhodného procenta ze vstupní ceny vozidla, viz tabulka níže (předpokládáme zdanění 15 %).

  Zaměstnavatel poskytl zaměstnanci bezplatně vozidlo v hodnotě 4 mil. Kč vč. DPH. PHM platí zaměstnanec
  0,25 % ze vstupní ceny: 10 000 Kč Soukromě 10 km Soukromě 1 000 km
  Zaměstnanec: zdanitelný nepeněžitý příjem 10 000 Kč 10 000 Kč
  Zaměstnanec: daň 15 % + odvody 11,6 % 2 660 Kč  2 660 Kč 
  Zaměstnavatel: odvody 33,8 % 3 380 Kč  3 380 Kč 
  Celkem odvody 6 040 Kč
  1. 040 Kč

  Příklad: bezplatné poskytnutí vozidla jednateli společnosti

  Firma s.r.o. přenechala jednateli společnosti od února 2024 motorové vozidlo, a to jak k pracovním cestám, tak také k soukromým jízdám. Jednatel není v pracovním poměru, ale má smlouvu o výkonu funkce. V této smlouvě má ujednáno, že má nárok na poskytnutí vozidla v hodnotě 1 mil. Kč i pro soukromé účely. Smlouva o výkonu funkce je sjednána na 3 900 Kč měsíčně, jednatel nepodepsal Prohlášení k dani ze závislé činnosti. Zdravotní pojištění má plně hrazeno u jiného zaměstnavatele.

  Pokud byla smlouva o výkonu funkce sjednána do částky 3 999 Kč, neplatí se z tohoto příjmu sociální pojištění (7,1 %). Zdravotní pojištění však musí být placeno. Vzhledem k nepodepsanému prohlášení se bude na tento příjem aplikovat srážková daň ve výši 15 %. Od února 2024 je však nutné do zdanitelných příjmů zahrnout i nepeněžní příjem (výhodu) ve výši 10 000 Kč. V tabulce níže jsou srovnány pojistné odvody a čistá odměna jednatele společnosti.

  Zaměstnavatel poskytl jednateli bezplatně vozidlo v hodnotě 1 mil. Kč vč. DPH. PHM platí jednatel
  1 % ze vstupní ceny 10 000 Kč Leden 2024 Únor 2024
  Odměna za výkon funkce 3 900 Kč 13 900 Kč
  Zaměstnavatel: sociální 24,8 % + zdravotní 9 % 351 Kč  4 698 Kč 
  Úspora na dani (s.r.o. 21 % jen z odměny a odvodů) -893 Kč -1 806 Kč
  Zaměstnavatel: výdajová stránka 3 358 Kč 6 792 Kč
  Zaměstnanec: zdanitelný příjem 3 900 Kč 13 900 Kč
  Zaměstnanec: srážková daň 15 % 585 Kč  2 085 Kč 
  Zaměstnanec: sociální 7,1 % a zdravotní 4,5 % 176 Kč  1 612 Kč 
  Jednatel: čistá odměna 3 140 Kč 203 Kč

  Firma s.r.o. uhradí v únoru 2024 ze svých zdrojů hrubou odměnu ve výši 3 900 Kč a vzhledem k překročení limitu 3 999 Kč musí být již hrazeny i odvody na sociální pojištění, tedy částku ve výši 4 698 Kč. Hrubá odměna a tyto odvody budou daňovým nákladem firmy s.r.o., takže tím s.r.o. zaplatí v roce 2024 méně na dani z příjmů právnických osob, a to celkem o 1 806 Kč. Firma v únoru 2024 zaplatí ze své kapsy celkem 6 792 Kč, tedy o 3 434 Kč méně než za měsíc leden 2024.

  Doplňte si mezery ve mzdách a personalistice

  Přihlaste se k několikadílnému e-mailovému seriálu a získejte to nejlepší z blogu Money.cz. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Náklady zaměstnavatele při bezplatném poskytnutí vozidla

  Jak jsme si uvedli na předchozích příkladech, musí zaměstnavatel z této zaměstnanecké výhody také platit odvody, a to bez ohledu na to, v jakém rozsahu bylo vozidlo v daném měsíci využito. Nicméně, mám pro vás i jednu pozitivní informaci, a to, že i když je auto využíváno pro soukromé účely zaměstnanců, tak firma nemusí krátit související výdaje, tedy ani odpisy, náklady na opravy a údržbu či například zákonné a havarijní pojištění. Oporu nalezneme v Pokynu GFŘ D-59 k § 24 odst. 2 bod 26 ZDP.

  Příklad: náklady zaměstnavatele

  Firma s.r.o. poskytuje běžně svým vedoucím zaměstnancům bezplatně motorová vozidla v hodnotě 1 mil. Kč. Dle knihy jízd najedou zaměstnanci cca 50 % soukromě. Bude zaměstnavatel nějakým způsobem krátit náklady na provoz vozidla? PHM za soukromé jízdy se vždy přeúčtuje zaměstnancům. 

  Zákon o daních z příjmů v souladu s výkladem GFŘ nenařizuje krátit odpisy ani provozní výdaje. Argumentem je, že zaměstnanci musejí platit státu odvody z částky 1 %, 0,5 % nebo 0,25 % ze vstupní ceny vozidla bez ohledu na skutečný počet ujetých kilometrů.

  Pozor však u plátců DPH, tento zákon nezná ani knihu jízd ani Pokyn GFŘ D-59. Zákon o DPH č. 235/2004 Sb., jasně hovoří o poměru ekonomické činnosti. V případě bezúplatného přenechání auta zaměstnanci k tomu obecně slouží institut tzv. úpravy odpočtu daně v souladu s § 78 a násl. ZDPH. U pohonných hmot lze buď poměrově krátit nárok na odpočet, nebo jejich soukromou spotřebu zdanit DPH na výstupu, jak stanovuje § 75 odst. 2 ZDPH.

  Daňové náklady zaměstnavatele a DPH při bezplatně poskytnutém vozidle v hodnotě 1 mil. Kč
  Náklady firmy 100 % – nekrátí se Soukromě 10 % Soukromě 50 %
  Odpisy (ze vstupní ceny, modelově 1 mil. Kč) 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč
  Opravy, údržba, pojištění vozidla 100 000 Kč za 5 let 100 000 Kč 100 000 Kč
  Úspora na dani (s.r.o. 21 %) 231 000 Kč  231 000 Kč 
  Zaměstnavatel: výdajová stránka 869 000 Kč 869 000 Kč
  DPH: nárok dle % pro ekonomickou činnost Firemně 90 % Firemně 50 %
  Neuplatněné DPH při pořízení vozidla vstupuje do pořizovací ceny!

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Money S3 v akci se slevou 50%
  Zjistit více
  Akce -50%
  platí pouze
  do 2.8.2024
  Money S3 -50%
  Zavřít reklamu
  Money S3 v akci se slevou 50%
  Akce platí pouze do 31.7.2023.