Vše z Money / Aktuality/Jak na daňové přiznání právnických osob za rok 2021
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Jak na daňové přiznání právnických osob za rok 2021

Jak na daňové přiznání právnických osob za rok 2021
Seyfor, a. s.
22. 03. 2022
Doba čtení16 minut čtení
Líbilo se24
Jak na daňové přiznání právnických osob za rok 2021

Připravili jsme pro vás odpovědi na dotazy, které jste nám položili během webináře.

Pokud se jedná pouze o jednatele – jako třetí osobu vůči s.r.o. – lze využít například účet 378 – Jiné pohledávky.

Pokud by se jednalo o společníka a jednatele v jedné osobě, je pak vhodné použít účty účtové skupiny 35 – Pohledávky za společníky.

V případě úroků je třeba myslet na ustanovení § 23 odst. 7 ZDP, tj. cena obvyklá. Výnosové úroky je pak nutno časově zúčtovat ještě k 31. 12. 2021. K definici obvyklého úroku se vyjadřuje například ČNB na tomto odkazu: https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Co-je-to-obvykly-urok/

Jak nadále jednatel (fyzická osoba) naloží s penězi, již zřejmě není záležitostí s.r.o.

Ano, daňovou ztrátu lze uplatnit až v po dobu následujících pěti let.

U majetku pořízeného do konce roku 2019 – platí hranice pro daňové odpisy 40 tis. Kč. Pokud byl majetek pořízený od 1. 1. – 31. 12. 2020 – lze si dle přechodných ustanovení k zákonu o daních z příjmů vybrat hranici pro daňové odepisování buď 40 tis. Kč, nebo 80 tis. Kč. U majetku pořízeného od 1. 1. 2021 – platí hranice pro daňové odpisy částka 80 tis. Kč. Účetní odpisy se řídí vždy účetní směrnicí dané účetní jednotky, v této oblasti se nic nezměnilo.

Pokud zaměstnanec požádá o provedení ročního zúčtování daně svého posledního zaměstnavatele, nebo si podá daňové přiznání za rok 2021 sám, je pravděpodobné, že mu bude nějaká daň vrácena. To ale pouze za předpokladu, že nějaké daně v roce 2021 platil, což u nízkých příjmů nemusí být pravidlem.

Jedná se zřejmě o nezaplacenou daň z příjmů, která byla (nebo měla být) účtována prostřednictvím účtu 341 – Daň z příjmů. Takže byste měli ponižovat tento závazek, a to zápisem 221/341.

Do obratu pro účely povinného plátcovství DPH se nezapočítává prodej dlouhodobého majetku, pokud to není obvyklou činností podnikatele (to by bylo například u realitek). V tomto ojedinělém případě se tedy plátcem z titulu prodeje nemovitostí nestanete.

Pokud se jedná o úplně nové vozidlo, které mělo pouze převozní RPZ, pak můžete zařadit do užívání ještě v roce 2021 a začít odepisovat. Pokud nemělo přiděleno pevnou registrační značku, pak nebylo v roce 2021 způsobilé k provozu a není možné vozidlo zařadit do užívání a začít odepisovat. Ani daňově, ani účetně.

Bohužel, u auta na úvěr nelze využít paušální výdaje na dopravu. Nejste ani vlastníkem a nejedná se ani o auto v nájmu.

V tomto případě má datovou schránku právnická osoba a jednatel je pouze oprávněnou osobou ke vstupu do DS. Nelze tedy podat jeho vlastní daňové přizná prostřednictvím datové schránky s.r.o.

Ano, přikládáme Vám vyplněné DPPO i prezentaci k tisku.

Dle § 38b ZDP se daň z příjmů nebo penále nepředepíše a neplatí, nepřesáhne-li 200 Kč. Pokud tedy nebude daň vyměřena, není důvod o ní účtovat.

V podvojném účetnictví je nutno účtovat časově a věcně s daným zdaňovacím obdobím. V tomto případě se bude jednat o nedaňový náklad (pokud náhodou není materiál stále na skladě). Nárok na odpočet DPH z tuzemských plnění je pouze 3 roky (§ 73 odst. 3 ZDPH – nárok na odpočet daně nelze uplatnit po uplynutí lhůty, která činí 3 roky. Lhůta pro uplatnění nároku na odpočet daně počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po zdaňovacím období, ve kterém nárok na odpočet daně vznikl).

Ano, podnikající s.r.o. má datovou schránku zřízenou ze zákona, tudíž pro ni platí lhůta pro podání daňového přiznání k dani z příjmů až do 2. 5. 2022 (dne 1. 5. 2022 je státní svátek, tudíž se lhůta posunuje na první pracovní den).

Tato možnost je pouze pro zdaňovací období, která započala nejdříve 1. 1. 2021, takže bohužel to nelze.

Ztratné v maloobchodě částečně řeší ustanovení § 25 odst. 2 ZDP. Osobně se domnívám, že 1% z obratu by bylo obhajitelné. Nicméně správce daně (FÚ) může v případě kontroly posoudit, zda výše stanovené normy odpovídá charakteru činnosti poplatníka a obvyklé výši norem jiných poplatníků se shodnou nebo obdobnou činností, a o zjištěný rozdíl upravit základ daně.

V případě využití vozidla 100 % k podnikání lze uplatnit také všechny skutečné výdaje / náklady a odpisy ve 100% výši plus paušální výdaje na dopravu. Naopak musíte pak ve smyslu § 25 odst. 1 písm. x) ZDP vyloučit z daňových výdajů / nákladů položky typu PHM a parkovného souvisejícího s pracovní cestou.

Pokud je jedná o zálohu splatnou dle předpisu záloh až v roce 2022, ta se započte až na daňovou povinnost za rok 2022.

Jedná se o informační údaj pro FÚ. Vycházela bych z ustanovení § 15 vyhlášky č. 518/2004 Sb., ve které je stanoveno, že do průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců se započítávají pouze zaměstnanci v pracovním poměru (nejde tedy o zaměstnance na DPP ani na DPČ).

Dlouhodobý majetek lze zařadit do užívání až po splnění všech zákonných požadavků. Jeden z nich je, že stroj by musel být zprovozněn, tak aby plnil své funkce. Ve vašem případě to tedy splněno nebylo, stroj a související výdaje / náklady necháte na účtu 042 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Až po zařazení do užívání spustíte účetní odpisy a také až v roce 2022 bude možno stroj daňově odepisovat.

Hranici významnosti si musí každá účetní jednotka stanovit sama ve své vnitropodnikové směrnici. K této problematice najdete také vyjádření GFŘ v Pokynu D-22 k § 23 odst. 2 ZDP. Pokud se tedy jedná u dané účetní jednotky o nevýznamné částky, pravidelně se opakující částky – lze využít toto ustanovení (až na určité výjimky) a tyto položky časově nerozlišovat. Více k této problematice naleznete také v ČÚS č. 017 – Zúčtovací vztahy nebo v ČÚS č. 019 – Náklady a výnosy.

Pokud se jedná o doměřené pojistné, které měl hradit zaměstnavatel za zaměstnance ze svých zdrojů, budete účtovat zápisem 524/336. Pozor ale, pokud toto pojistné nebylo odvedeno do 31. 1. 2022 je nutné v daňovém přiznání zvýšit základ daně o takto neuhrazené pojistné.

Dobrý den, pokud poplatník nemá zplnomocněného daňového poradce či advokáta, tak poslední termín je i pro fyzické osoby do 2. 5. 2022. Termín lze dále prodloužit jen na základě zpoplatněné písemné žádosti na FÚ, nebo v případě, že by poplatníkovi plynuly i příjmy ze zahraničí viz § 36 odst. 4 daňového řádu.

Ano, viz přiložená tabulka (daňové přiznání je podáno elektronicky – dobrovolně).

Pokud je podání učiněno elektronicky, pak je možné podat daňové přiznání až do 2. 5. 2022. Rozhodující se elektronická forma.

Dobrý den, jak bude znít konečné znění zákona, zatím nevíme. Doporučuji si hlídat legislativu, nebo naše novinky na blogu Money S3. Budeme se snažit Vás průběžně informovat.

Dle mého názoru ano. Viz § 26 odst. 7 písm. a) ZDP: „Odpis pouze ve výši jedné poloviny ročního odpisu vypočteného podle § 31 a 32 lze uplatnit z hmotného majetku evidovaného u poplatníka na počátku příslušného zdaňovacího období“.

Ano, jedná se o řádek 162 (v poučení k DPPO je tento řádek také doporučen). Nicméně, ani řádek 112 by nebyl špatně – v souladu se zněním § 23 odst. 3 písm. c) bod 2 ZDP (částky nezahrnuté do výdajů (nákladů), které lze podle tohoto zákona do výdajů (nákladů) zahrnout).

U fyzických osob řeší kapitálové příjmy § 8 ZDP. Ten ve svém odstavci 8 stanoví: „Jedná-li se o příjem podle odstavce 1 nebo odstavce 2 plynoucí do společného jmění manželů ze zdroje, který je vložen do obchodního majetku jednoho z manželů, zdaňuje se jen u tohoto manžela. Jedná-li se o příjem podle odstavce 1 nebo 2 plynoucí do společného jmění manželů ze zdroje, který není vložen do obchodního majetku žádného z manželů, zdaňuje se jen u jednoho z nich.“

Dary u fyzických osob řeší § 15 ZDP. V odstavci 1 stanoví: „Poskytnou-li bezúplatné plnění manželé ze společného jmění manželů, může odpočet uplatnit jeden z nich nebo oba poměrnou částí“.

Pokud byly zaměstnanci testování v souladu se zákoníkem práce, pak se jedná o daňově účinný náklad zaměstnavatele a je možné účtovat prostřednictvím účtu 527 – Zákonné sociální náklady. Jestliže budete žádat o proplacení nákladů, nezapomeňte do roku 2021 zúčtovat také tento výnos, například prostřednictvím účtu 648 – Ostatní provozní výnosy.

V první řadě je třeba vycházet ze smlouvy. Jedná se o nájem včetně paušálu na energie? Je stanovena zvlášť cena za nájem (účet 518) a zvlášť za energie? Jsou energie stanoveny paušálem, nebo mají být vždy po skončení roku vyúčtovány? Pokud je pevný paušál, pak by to byl účet 502 – Spotřeba energie. Pokud to má charakter záloh, pak účet 314 – Poskytnuté zálohy. Pokud pak znám do data závěrky skutečnou výši spotřeby energií zúčtujete interním dokladem k datu 31.12 .2021 skutečnou spotřebu zápisem 502/383. Pokud neznám přesnou výši, udělám odhad zápisem 502/389. Pokud je ale ve smlouvě jedna částka za vše, tak jak uvádíte, pak zřejmě není po skončení roku co vyúčtovávat a tím pádem ani nijak účtovat.

Daňový odpis pohledávek řeší § 24 odst. 2 písm. y) ZDP. Pokud je pohledávka již promlčena, nelze daňově uplatnit ani ta část, na kterou by byly vytvořeny zákonné opravné položky. Odpis provedete prostřednictvím účtu 546 – Odpis pohledávky. Pak je vhodné vést takto odepsané pohledávky v podrozvahové evidenci, nebo v jiné evidenci.

Stáhněte si podklady, které se vám budou hodit při vyplňování a podávání daňového přiznání přes portál mojedane.cz. Podklady použijete během webináře, který jsme k tomuto tématu pro vás připravili.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
záznam
Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
záznam
Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních