Vše z Money / Produktové novinky/Úplný přehled novinek a změn Money S3 verze 10.061
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Úplný přehled novinek a změn Money S3 verze 10.061

Seyfor, a. s.
03. 09. 2007
Doba čtení19 minut čtení
Líbilo se2

Tento dokument popisuje všechny novinky, provedené do verze 10.061, která je v distribuci od listopadu 2006.

Účetnictví

 • Byla zavedena nová funkčnost pro kontrolu základních účetních sestav. Sestavy Tisk dokladů pro DPH (záznamní povinnost), Výsledovka, Rozvaha, Obraty na účtech a Saldo máte nyní možnost uložit ve zvláštním (XML) formátu jako „Výtisk pro porovnání“. Pokud máte k jedné sestavě uloženo více výtisků, je možné je porovnávat pomocí integrovaného programu „Komparátor tiskových sestav“, který následně vizualizuje veškeré odlišnosti těchto dvou porovnávaných výtisků (přidání, smazání, změna). Komparátor umožňuje výstupy ve standardním tvaru tabulky Money (a následně tedy i export do Excelu), nebo v HTML tabulce. Tímto postupem lze velmi snadno např. zjistit všechny změny, které byly za určité období provedeny v dokladech vstupujících do Přiznání k DPH a následně podat Opravné přiznání.
 • Knize závazků/Knize pohledávek lze nyní filtrovat firmy i podle Části názvu firmy.
 • U faktur vystavených, faktur přijatých, pokladních, bankovních, závazkových a pohledávkových dokladů je povolena editace na kartě Cizích měn, a to částek DPH a ceny celkem.
 • Tisková sestava Stav závazků a pohledávek nově počítá pro doklady v cizí měně jejich zbývající hodnotu k proplacení jak v kurzu vystavení dokladu, tak i v kurzu k datu tisku. Dříve program kontroloval u dokladu v cizí měně kurz k datu tisku pouze v tabulce Kurzy devizového trhu. Nyní tisková sestava nejdříve zjistí Pevný/Denní kurz z nastavení Nástroje/Seznamy/Cizí měny. Podle tohoto nastavení pak bude hledat kurzy pro datum tisku, a to Pevný kurz v seznamu Cizích měn bez ohledu na datum a Denní kurz Kurzech devizového trhu. Pokud nebude existovat záznam v seznamu cizích měn nebo v kurzu devizového trhu, máte možnost buď kurz sami doplnit, nebo zadat volbuIgnorovat – program pak dosadí k dané měně s nezadaným kurzem 0 a dokončí tiskovou sestavu.
 • Reverse charge – v nastavení Účetního roku/záložka Účetnictví/Reverse charge lze nyní zadat Členění DPH, které je určeno pro Zboží neboSlužby. S ohledem na nové nastavení pro Služby se změnilo i nastavení Reverse charge, kde máte možnost opět zvolit, zda operaci požadujete provést pro zboží nebo služby. Podle tohoto nastavení se přebírá z nastavení účetního roku Členění DPH. Pokud ovšem na kartě Reverse charge členění DPH změníte, toto individuální členění se doplní do generovaného dokladu Reverse charge.
 • Pro homebanking KB-BEST byl naprogramován import souborů s koncovkou „OKM“.
 • K dispozici je nová služba internetového bankovnictví zastoupená knihovnou PK_CSOB.DLL, která umožňuje import výpisů z platebních karet ve formátu UNICARD od ČSOB, a.s.
 • K dispozici je i nová služba internetového bankovnictví Citibusiness Direct (HB_CITI.DLL) od Citibank a.s. podporující import výpisů z účtů a export tuzemských i zahraničních příkazů k úhradě určených pro aplikace internetového bankovnictví.
 • Byla zrevidována tisková sestava Účetnictví/Tiskové sestavy/Pohyby na účtech především s ohledem na cizí měny. Nyní je možné tisknoutzůstatky v cizí měně s ohledem na počáteční stav jednotlivých účtů. Způsob výpočtu počátečních stavů v cizí měně lze nastavit podle kurzu ke konci hospodářského roku minulého období, nebo podle zadaného kurzu.
 • Byl změněn způsob načítání kurzovního lístku Banka/Kurzy devizového trhu. Kurzovní lístek se nyní načítá přes tlačítko Homebanking, které je umístěné v horní liště seznamu Kurzy devizového trhu. V průvodci Načtení kurzovního lístku můžete na straně 1/1 vybrat, zda chcete kurzy načítat pouze pro vlasní banku nebo i pro ČNB a také, zda se mají načítat jen kurzy, které evidujete v Seznamu cizích měn, nebo všechny kurzy, které obsahuje kurzovní lístek.
 • V seznamu zakázek v režimu CRM je tlačítko Aktivity, které otevírá seznam aktivit a systémových akcí. Do tohoto seznamu nyní vstupuje i informace o firmě, která je pro danou akci se zakázkou nastavena.
 • V nastavení Interní doklady/Vzájmené zápočty se vyplňují Typy interních dokladů, ve kterých se zadávají povinné údaje Číselní řada aČlenění DPH. Dříve typy interních dokladů nesmyslně trvaly na vyplnění členění DPH i v případech, kdy uživatel programu nabyl plátcem DPH.
 • U tiskové sestavy Účetnictví/Tiskové sestavy/Pohyby na účtech nefungoval správně filtr v situacích, kdy bylo nastaveno jen Dle data do.
 • Při zaúčtování rezervy v daňové evidenci program informoval o neexistenci předkontace a na základě tohoto hlášení chybně nedocházelo k zaúčtování.
 • Při kopírování faktur vydaných, pohledávek, dobropisů přiatých faktur i dobropisů závazků se kopírovala ze zdrojového dokladu i data upomínek.
 • Pokud v nastavení Elektronického platebního styku byly současně zadány platební styky pro KB a BEST KB, docházelo ke vzájemnému přepisu jejich nastavení ve vlastnostech těchto platebních styků.
 • Jestliže měl Interní doklad vyplněnou zakázku a v účetním roce bylo nastaveno Vést zakázky jako obchodní případ, pak se při tisku vybrané zakázky Tisk/Karta zakázky tohoto interního dokladu nevytiskla částka.
 • Pokud byla v daňové evidenci v předchozím roce vytvořena faktura, která byla částečně uhrazena, rok byl uzamčen a v následujícím roce byla faktura dohrazena, pak program nahlásil Hradící doklad je uzamčen pro přeúčtováni a provedl chybné zaúčtování doplatku – opět uhradil DPH v plné vyši a zbytek základu.
 • Byl-li v tiskové sestavě Přiznání k DPH použit koeficient krácení pro zálohovou daň (ř. 550), docházeno za určitých okolnosti ke špatnému zaokrouhlení tohoto koeficientu, a tedy i k nesprávnému výpočtu ř.750 a součtu na řádku 753.
 • Pokud byl tvořen typ Rozúčtovací položky z výdajového bankovního dokladu, program na tomto typu měl chybně povolenou volbu jen pro příjmový bankovní doklad.
 • I při postupném odpočtu záloh ve vyúčtovacích fakturách se nyní dosazují do odpočtových položek automaticky odpovídající částky. Algoritmus zohledňuje jak výši úhrady záloh, tak výši již uplatněných odpočtů záloh v jednotlivých sazbách.
 • V seznamu hrazených dokladů filtrovaných tlačítkem Jen uhrazené dnes již funguje řazení podle dostupných indexů.
 • Do tiskové sestavy Karta zakázky v seznamu zakázek vstupovaly i faktury, které byly v minulosti smazány.

Fakturace

 • složenek a dobírkových průvodek Vystavené faktury/Tisk/Složenka- dobírková průvodka je nyní možné zvolit, zda chcete tisíce oddělit mezerou (jak tomu bylo i doposud) či nikoli, to znamená bez mezery. U těchto formulářů je nově přednostně nastaven tisk tisícin bez mezery. Pokud chcete tisíciny nadále tisknout s mezerou, je možné provést změnu v Editoru formulářů, a to ve vlastnostech proměnné Cena – na pravé straně je nový přepínač Oddělovat tisíce.
 • Vložením zásoby typu Komplet do dobropisu přijaté faktury docházelo k nastavení slevy, tento problém byl odstraněn.
 • Nebyla-li při tisku faktury přijaté adresa dodavatele vybrána z adresáře, někdy se správně nevytiskla.
 • Při editaci Kurzu cizích měn na přijatých a vystavených fakturách se Cena v hlavičce faktury aktualizovala až při druhém vyvolání karty cizích měn. V nové verzi se cena správně přepočítá po každém vyvolání karty.
 • Proměnné pro tisk cen za množstevní jednotku u položek faktur se dosud daly zaokrouhlit jen na dvě desetinná místa matematicky. Tyto proměnné jdou nyní zaokrouhlit až na čtyři desetinná místa.
 • Byl ostraněn problém s porovnáváním cen zásob mezi objednávkou a aktuální cenou na skladové kartě při přebírání objednávek do vystavených faktur.

Adresář

 • K jedné adrese je možné evidovat více bankovních účtů, a to v seznamu Bankovních spojení u kolonky Adresa/Bankovní účet. Tento seznam vyvoláte tlačítkem s označením „šipka“. Hlavní účet uložený přímo na adrese je tzv. Aktivní účet, který program přebere přímo do dokladu s vybranou adresou. Na dokladech však máte znovu možnost tento účet změnit přes tlačítko „tři tečky“. Účet, který je uložený na dokladu, bude vstupovat do příkazu k úhradě a do hradících dokladů. Kompletní seznam všech Bankovních spojení najdete v menu Adresář.
 • V seznamu adresáře byla funkce E-mail upravena tak, aby byly ve vzniklé zprávě jednotlivé adresy odděleny středníkem a nikoliv čárkou.
 • V hromadných operacích v adresáři je u ceníků volba Záměna – tato funkce nekontrolovala, zda jsou obě pole Ceník a Zaměnit za vyplněna.
 • Při vypnutí seznamu firem v Adresáři, vyvolaném z dokladu, mohlo při opětovném otevření okna s firmami dojít k posunutí mimo rozsah okna adresáře. Tato nepříjemná vlastnost byla odstraněna.
 • Používání slevy definované v adrese u jednotlivých dokladů nefungovalo zcela správně v případě, kdy uživatel některým z přidávaných položek slevu ručně smazal.
 • Bylo zpřístupněno chybějící tlačítko pro tisk adresních štítků na kontaktních osobách firem.

Sklady

 • U funkce Stav zásob ke dni se provedl kompletní přepis algoritmu s hlavním cílem snížit časovou náročnost zpracování. Funkce v současné podobě taktéž počítá s existencí skladových uzávěrek. Bližší informace naleznete v nápovědě Sklady/Tiskové sestavy/Výpis stavu zásob.
 • Skladová uzávěrka slouží k uzamčení veškerých skladových operací k požadovanému dni. Neodepsané dodávky jsou převedeny do nového období. Do uzavřeného období již nelze pořizovat nové doklady se skladovými položkami nebo je jakkoliv editovat. První den po skladové uzávěrce představuje nový počáteční stav zásob. S existencí skladových uzávěrek se následně počítá při výpočtu Stavů zásob ke dni, kdy se pracuje pouze s pohyby s datem po skladové uzávěrce. Bližší informace o skladových uzávěrkách naleznete v nápovědě Účetnictví/Závěrkové operace/Skladové uzávěrky.
 • Do FRP skladové prodejky byly přidány dvě nové proměnné, a to Částka a Popis platidla. Pokud je chcete na skladové prodejce tisknout, je potřeba je přidat do formuláře (nejdříve v Editoru formulářůFormulář/Struktura zapněte Skupinu platidel, následně pod Platidla vložte nové proměnné).
 • Do formuláře VDODLIST.frm (faktura vystavená – dodací list) byla doplněna nová proměnná Země původu. Pokud chcete ve formuláři tisknou tuto proměnnou automaticky, je potřeba ji do formuláře vložit ručně.
 • Byl vytvořen seznam, ve kterém je možné připravit výrobní čísla před vlastním příjmem na sklad. Tento seznam lze otevřít v kartě zásoby nebo v kmenové kartě u zásob, které vedou výrobní čísla. Stejně, jak bylo doposud možné vybrat výrobní číslo ze seznamu Výrobních číselpři prodeji zásoby, je nyní možné vybrat připravené výrobní číslo ze seznamu Připravených výrobních čísel pro příjem na sklad.
 • Ve skladových Verifikacích je u testů, vekterých to má smysl, je volba Procházet všechny účetní roky – tato volba nereagovala na nastavení a program vždy kontroloval všechny roky.
 • V situaci, kdy na skladě, který nemá povolen stav zásob do mínusu, existuje příjmový doklad a pomocí XML se uživatel snaží importovat výdajový doklad, který má datum vystavení starší, než je datum již existujícího příjmu, program do logovacího souboru vypíše hlášení o této skutečnosti a doklad se neimportuje.
 • V kartě skladu, skladové skupiny a na kmenové kartě byla chyba ve výběru způsobu výpočtu ceny. Nabízel se způsob změny pro ceny 2-5Marže a rabat, a to v případě, kdy byla nastavena výchozí cena Základní prodejní. Zde se nyní správně dosazuje jen volba Sleva.
 • U pobočkových skladů, které jsou ve správě pobočky, lze generovat hromadně PLU.
 • Při použití ceníkového skladu pro prodej zboží se nyní přebírá nastavení DPH pro prodej přímo z ceníkové zásoby a nikoliv z karty zásoby skutečného skladu, jak tomu bylo doposud.
 • Při exportu skladových dokladů do excelu se špatně přenášela hodnota sloupce Základ celkem.
 • Přepočet pořizovacích cen nově nezohledňuje Pořizovací ceny dodávek nakoupených před datem skladové uzávěrky a nemění ani ceny na výdajových pohybech provedených před tímto datem. Takto lze dosáhnout výrazného zrychlení při přepočtu pořizovacích cen.
 • Pokud je skladová převodka vytvořena v agendě typu Centrála, nemá příjmový pohyb. Verifikace na tuto skutečnost upozorňovala, nyní je funkce upravena tak, aby verifikace tento případ ignorovala.
 • Jestliže byl nastaven Způsob výběru ceny na skladě na volbu Výběr, pak při použití ceníkových skladů docházelo k chybným výběrům cen do dokladů.
 • Na složených kartách skladových zásob a kmenových karet jsou nyní u polí Hmotnost a Objem tlačítka Suma, díky kterým lze přepočítat celkovou hmotnost a objem z jednotlivých komponent složené karty. Zároveň také program po opuštění karty Definice sestavy automaticky toto pole kontroluje a při zjištěném rozdílu o něm informuje.
 • Pokud je do agendy typu Pobočka pomocí přenosu z agendy typu Centrála importován skladový doklad Převodka, nedochází u tohoto dokladu ke kontrole vazby skladového pohybu na dodávku, i když je tak nastaveno ve skladových verifikacích.
 • Do tiskové sestavy Přehled skladových dodávek vstupuje datum vystavení tak jak je uvedeno v dokladu. Zrušila se tedy vlastnost této tiskové sestavy, kdy se vypisovalo jako datum vystavení systémové datum vytvořeného dokladu.

Objednávky

 • Pole Vyřídit nejdříve je editovatelné i na objednávkách vystavených, nabídkách přijatých a nabídkách vystavených.
 • Při exportu přijatých objednávek do excelu se do sloupce Cena celkem a Cena celkem DPH dosazovaly vždy nulové ceny.

Mzdy

 • V seznamu Zaměstnanců přibyla nová volba Jen ve stavu, která zobrazuje zaměstnance v aktuálním pracovním poměru.
 • Formulář Hromadné oznámení zaměstnavatele slouží k plnění oznamovací povinnosti zaměstnavatele podle § 10 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Oznámení se provádí do osmi dnů od vzniku skutečnosti, která je oznamována. O oznamovaných skutečnostech je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci, k dispozici jsou formuláře všech zdravotních pojišťoven. Bližší informace o této sestavě naleznete v nápovědě Mzdy/Zaměstnanci/Tisk/Hromadné oznámení zaměstnavatele.
 • Do sestavy Zaměstnaci/Tisk/Přihláška k nemocenského pojištění – odhláška, přibyl nový formulář pro odhlášku pod názvem „odhl_0.frm“, který slouží pouze pro tisk do originálního formuláře.
 • Do všech formulářů Výplatního lístku (menu Mzdy/Tisk) přibyly nové proměnné, týkající se nákladů zaměstnavatele ze záložky Vyúčtování zaměstnavatel na Kartě mzdy. Jde o částku, sazbu a základ pro sociální a zdravotní pojištění. Pokud chcete, aby se tyto proměnné tiskly naVýplatním lístku, je potřeba si v Editoru formulářů upravit příslušný formulář.
 • Do Tiskových sestav/Zaměstnanci/Tisk přibyl nový formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění – 255460 MFin 5460, vzor č. 14.
 • V kolonce Osvobozeno do limitu je nově částka 399 Kč, protože od 400 Kč se již odvádí sociální a zdravotní pojištění.
 • V zápočtovém listu se uvádí pracovní neschopnosti spadající do doby jednoho kalendářního roku před ukončením pracovního poměru. Money S3 chybně v zápočtovém listu uvádělo pracovní neschopnosti za všechny roky.

Ostatní

 • V kartě Nastavení tisku byly odstraněny volby Uložit do souboru a Archivovat výtisk v ZLP formátu. Místo těchto voleb byla přidána funkce pod tlačítkem Export a řadou dalších možností exportu. K původnímu exportu v XML nebo CSV formátu tak přibyla ve verzi 10.060 možnostexportovat také ve formátech ZLP a PDF.
 • Od této verze se na Inshop exportuje zásoba ze skladu také s informací o hmotnosti. Objednávky přijaté importované z Inshopu mají v jednotlivých položkách informace jak o hmotnosti, tak i o státu původu.
 • Do připraveného seznamu Peněžních ústavů byly přidány platební systémy pro karty VISA, ECMC, AMEX, JCB, DC, DINERS a celní banka pro Intrastat.
 • Do průvodce Přidání nové agendy bylo na straně 2/5 doplněno pole pro zadání bankovního účtu a tento bankovní účet se automaticky uloží do seznamu Bankovních účtů a pokladen.
 • Byla zavedena podpora fiskálních tiskáren Star.
 • Zálohování je převedeno z 16 bitového na 32 bitové.
 • XML import dobropisu vystavené faktury, vratky skladové prodejky a vratky vystaveného dodacího listu způsoboval chybné pořizovací ceny v těchto dokladech v případě, že v datech neexistovala informace o pořizovací ceně.
 • V nastavení Obchodování na internetu je možnost zadat cenové hladiny jednotlivým skupinám dealerů. Nastavení cenové hladiny si nyní program pamatuje i pro základní cenovou hladinu.
 • Při XML importu výdajových skladových dokladů s položkami, které měly počet měrných jednotek zadaný na desetinná místa, docházelo k zaokrouhlení těchto položek na celá čísla.
 • Při XML importu objednávky přijaté s adresou, která měla definovánu cenovou hladinu s vyšší cenou než základní cenová hladina zásoby obsažené v dokladu, docházelo k situaci, kdy byla cena v položce uložená správně, ale ve výběrovém okně pro cenové hladiny nebyla vybrána správná cenová hladina.
 • Při XML importu objednávek s neprodejními cenami jsou ceny zadané v XML datech importovány přednostně. Výjimku tvoří zásoby typu Sadanebo Komplet – u těchto karet nelze ceny přepsat z XML.
 • Při použití výstupního kódování diakritiky „Win1250“ nedocházelo k exportu Poznámek.
 • Pokud byla při zakládání nové agendy použita volba Převzít seznamy z jiné agendy, pak se u nově zadávaných faktur v této nové agendě objevoval u dodavatele název původní agendy, ze které byly kopírovány.
 • Jestliže měl uživatel zákázán přístup do Tiskových sestav/Uzávěrky v programu Money S3 Kasa, program mu chybně zpřístupnil tyto uzávěrky přes tlačítko na horní liště nebo přes klávesovou zkratku Ctrl+Z.
 • Pokud byla v Money S3Kasa do prodejky vložena zásoba, kde byl v záložce Podrobnosti/Poznámky uvedený text, pak se tento text do prodejky neuložil.
 • Byl-li v Nastavení účetního roku změněn Způsob zaokrouhlení ceny celkem nebo Způsob zaokrouhlení DPH u přijatých objednávek z možnostiMatematicky na způsob Nahoru či Dolů, po uzavžení Money S3 a novém spuštění zde bylo uloženo opět původní nastavení na Matematicky.
 • V operačním systému Windows 2000 se při vytváření přenosových souborů mezi centrálou a pobočkou nevytvářela přípona EID. Program takový soubor přenosu dat nemohl následně načíst.
 • Existuje-li v agendě typu Centrála zásoba typu KompletSada nebo Výrobek, která má v definici komponent uvedeny zásoby ze skladu pobočky, pak se tyto zásoby z definice nepřenáší do dokladů na centrále. Program na nemožnost manipulace s těmito zásobami upozorní.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si své Money S3

Stáhněte si poslední verzi Money S3 přes zákaznický portál.

Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení