Novinky z Money / Produktové novinky/Úplný přehled novinek a změn Money S3 verze 10.070
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Úplný přehled novinek a změn Money S3 verze 10.070

Seyfor, a. s.
01. 09. 2007
Doba čtení7 minut čtení
Líbilo se2

Tento dokument popisuje všechny novinky, odstraněné problémy a rozdíly mezi verzí 10.070 (v distribuci od 1. 2. 2007) a verzí 10.062 (v distribuci od 21. 11. 2006).

Účetnictví

 • Podle formulářů platných pro zdaňovací období roku 2006 byly upraveny výpočty Podkladů pro výpočet daně z příjmu v menu Účetnictví / Závěrkové operace / Podklad pro výpočet daně z příjmu pro fyzické (právnické) osoby.
 • Při zaúčtování d o b r o p i s u závazkového / pohledávkového dokladu s normální položkou se zápornou cenou docházelo k tomu, že doklad byl v Účetním deníku uložen s kladnou hodnotou.
 • Nadpisy a volby tisku na účetních dokladech jsou přebírány podle nastavení v Typu dokladu nebo Uživatelské konfiguraci, pokud v typu není nadpis dokladu vyplněn.Volby tisku se řídí vždy typem dokladu.Skok na začátek stránky...

Fakturace

 • V tiskových formulářích pro vystavené faktury se proměnné zaokrouhlovacích rozdílů plnily celkovými částkami za doklad. Pokud je v Přístupových právech vypnuta volba Při prodeji skladových položek zobrazovat pořizovací cenu, znepřístupní se pořizovací cena také v seznamu položek vystavených faktur i ve faktuře samotné.
 • Pokud bylo v Uživatelské konfi guraci / Faktury / Platby v hotovosti označeno Vytvářet pokladní doklad a uživatel měl nastavenou číselnou řadu pro pokladní doklady, program chybně při uložení faktury zobrazil dotaz k zadání čísla pokladního dokladu.
 • Ve fakturách přijatých i vydaných byl odstraněn problém s výpočtem cizích měn v souvislosti se změnou data a denního kurzu.
Skok na začátek stránky...

Sklady

 • V seznamu Skladových pohybů byl rozšířen původní fi ltr na uživatelský, lze tedy ukládat více nastavených fi ltrů.
 • Za určitých okolností vznikaly pohyby na velmi malý počet množstevních jednotek, které zůstávaly v databázi pohybů i po smazání skladových dokladů a způsobovaly tak problémy při přepočtu pořizovacích cen. Tyto pohyby již nevznikají.
 • Pohyby s počtem MJ 0,00001 a menším, které v databázích již jsou a mohou způsobovat problémy při přepočtu pořizovacích cen, lze odstranit pomocí skladové verifi kace v záložce Skladové pohyby volbou Všechny testy skupiny aplikovanou současně s Opravit nebo Opravit s potvrzením.
 • Vytváření skladových dokladů v některém z minulých roků s použitím data skladového pohybu roku letošního způsobovalo problémy s následnou editací takových záznamů.
 • Byly vylepšeny skladové verifikace o možnost jednotlivě potvrzovat mazání skladových pohybů a položek s nulovým nebo téměř nulovým počtem MJ, případně je možné si tyto pohyby a položky jen nechat vypsat do protokolu o verifikaci.
 • Texty před a za položkami a poznámky se ve skladových dokladech uložily až při editaci dokladu – tento problém byl odstraněn.
 • Součet v tiskové sestavě Výpis stavu zásob nezohledňoval správně fi ltr Dle stavu zásoby.
 • Pokud existoval skladový pohyb vytvořený převodkou a uživatel chtěl sklad vymazat, program mu to chybně umožnil. Byla přidána kontrola na pohyb vytvořený převodkou.
 • Ve skladových dokladech v poli Poznámka se ukládají texty korektně.
 • Filtr, ve kterém se nastavují omezení pro tiskovou sestavu Výpis stavu zásob, nefungoval správně v případě, kdy se tisková sestava omezila jen pro určité sklady – do tiskové sestavy vstoupily zásoby ze všech skladů.
Skok na začátek stránky...

Objednávky

 • Pokud je do objednávky přijaté vybrána zásoba, která je vedena s výrobním číslem, pak je u příští objednávky přijaté se stejnou zásobou ve výběru toto výrobní číslo označeno červeně jako použité v jiném dokladu.
Skok na začátek stránky...

Mzdy

 • U tiskové sestavy Mzdy / Vyúčtování zdravotních pojišťoven (Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele) jsou k dispozici tiskové formuláře pro všechny zdravotní pojišťovny.
 • Do sestavy Zaměstnanci / Daň z příjmů fyzických osob byl doplněn nový formulář podle platné legislativy – 25 5460/1 MFin 5460/1 vzor č. 11.
 • Do Mzdy / Tiskové sestavy / Vyúčtování srážkové daně z příjmu byl pod názvem SRDNEW.frm, a SRDNEW_ 0.frm podle platné legislativy přidán nový formulář 25 5466 MFin 5466 vzor č. 10.
 • Do sestavy Mzdy / Tiskové sestavy / Vyúčtování daně z příjmu byl doplněn podle platné legislativy formulář 25 5459 MFin 5459 vzor č. 12.
 • Při tisku sestavy Přihláška / odhláška k nemocenskému pojištění ve mzdách docházelo ke špatné separaci ulice a čísla domu.
 • Druh činnosti se v souladu s číselníky ČSSZ nově zadává v kartě Pracovního poměru do pole Kód činnosti jako první znak tohoto kódu. Z tohoto pole následně čerpají tiskové sestavy vykazované vůči ČSSZ.
Skok na začátek stránky...

Majetek

 • U majetku přibyla nová odpisová skupina Nezařazeno, která slouží k odepisování nehmotného majetku. Odpisy mohou být roční nebo měsíční s přesností výpočtu na měsíce nebo dny.
Skok na začátek stránky...

Ostatní

 • Průvodce tiskovou sestavou Intrastat byl rozšířen na první straně o pole pro plnění DIČ, Deklaranta DIČ a Kód celního úřadu. Tyto nové proměnné byly přidány i do tiskového objektu.
 • Byly zaktualizovány Připravené seznamy pro rok 2007.
 • Byl zaktualizován seznam Kódů kombinované nomenklatury.
 • Optimalizovali jsme instalační program pro operační systém Windows Vista. Odpisy majetku: volba délky odepisování a přesnosti výpočtu odpisu. Ekonomický systém pro vedení účetnictví a řízení vaší fi rmy 4
 • V tiskovém okně se změnila funkce tlačítka Export, přibyla funkce rychlého exportu do všech formátů, tzn. XML, CSV, ZLP a PDF. Lze tak automaticky exportovat tisk do podadresáře PRINT instalace Money S3 pod názvem a číslem dokladu.
 • Ve výkazu Intrastat mají položky agregované pod společný kód malých zásilek hmotnost nula.
 • V případě, že komplet Money S3 neobsahoval možnost přenosů dat, nebylo možné generovat pro skladové zásoby PLU.
 • Pokud uživatel v programu Money S3 KASA zadal do vyhledávacího políčka cenu, klávesovou zkratkou Ctrl+S ji přesunul do políčka S DPH a pak opět začal zadávat nastavený vyhledávací kód (např. PLU), program nahlásil chybu „Invalid fl oating point operation“.
 • Byla-li čtečkou čárového kódu vyhledána zásoba v seznamu Zásob na skladě, nalezená Karta zásoby byla otevřena a byla-li v ní uložena změna, pak při druhém vyhledání zásoby čtečka čárového kódu zásobu nevyhledávala. Jedinou možností nápravy bylo přejít do jiného seznamu a vrátit se zpět.
 • Pokladní zásuvka připojená na sériový port se ve verzi 10.062 po vystavení prodejky automaticky sama neotvírala. Tento nedostatek byl odstraněn.
 • Pokladní zásuvka připojená k fi skální tiskárně STAR se otevírala po vystavení dokladu dvakrát. Nyní se správně otevírá jen jednou.
 • Nebyl-li na počítači nainstalován poštovní klient, nebo byl nainstalován Outlook Express, pak Money S3 při pokusu o export PDF do mailu hlásilo chybu „Aplikace Outlook není nainstalována. Příkaz nelze provést.“
 • Doklady, které byly uzamčeny skladovou uzávěrkou, je přesto možné uživatelsky zamykat nebo odemykat pro úpravu zaúčtování. Doklady, které byly uzamčeny uživatelsky i skladovou uzávěrkou, jsou označeny z poloviny modrou ikonou zámku.
 • Do výpisu ze Citibanky byly umístěny bankou „oddělovače řádků“, které Money S3 dříve nedokázalo načíst.
 • Do tiskové sestavy Intrastat chybně vstupoval Kód státu určení při odeslání zboží, a to z pole Odběratel. Nyní tam vstupuje kód země Konečného příjemce.
 • Do editoru názvu a umístění výstupních souborů tiskových exportů a parametrů spouštěných programů byly přidány dvě nové proměnné. Proměnná vrací číslo použitého tiskového formuláře. Proměnná vrací jméno vyexportovaného souboru a s její pomocí se spouští program asociovaný k příslušné příponě (např. přípona .pdf spouští Acrobat reader). Na některých systémech je potřeba pro správnou funkčnost uvést v uvozovkách „“.
 • Odstranění agendy probíhá korektně bez chybových stavů.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
10. 01. 2024
Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Daň z příjmů práv. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních