Vše z Money / Produktové novinky/Úplný přehled novinek a změn Money S3 verze 10.070
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Úplný přehled novinek a změn Money S3 verze 10.070

Seyfor, a. s.
01. 09. 2007
Doba čtení7 minut čtení
Líbilo se2

Tento dokument popisuje všechny novinky, odstraněné problémy a rozdíly mezi verzí 10.070 (v distribuci od 1. 2. 2007) a verzí 10.062 (v distribuci od 21. 11. 2006).

Účetnictví

 • Podle formulářů platných pro zdaňovací období roku 2006 byly upraveny výpočty Podkladů pro výpočet daně z příjmu v menu Účetnictví / Závěrkové operace / Podklad pro výpočet daně z příjmu pro fyzické (právnické) osoby.
 • Při zaúčtování d o b r o p i s u závazkového / pohledávkového dokladu s normální položkou se zápornou cenou docházelo k tomu, že doklad byl v Účetním deníku uložen s kladnou hodnotou.
 • Nadpisy a volby tisku na účetních dokladech jsou přebírány podle nastavení v Typu dokladu nebo Uživatelské konfiguraci, pokud v typu není nadpis dokladu vyplněn.Volby tisku se řídí vždy typem dokladu.Skok na začátek stránky...

Fakturace

 • V tiskových formulářích pro vystavené faktury se proměnné zaokrouhlovacích rozdílů plnily celkovými částkami za doklad. Pokud je v Přístupových právech vypnuta volba Při prodeji skladových položek zobrazovat pořizovací cenu, znepřístupní se pořizovací cena také v seznamu položek vystavených faktur i ve faktuře samotné.
 • Pokud bylo v Uživatelské konfi guraci / Faktury / Platby v hotovosti označeno Vytvářet pokladní doklad a uživatel měl nastavenou číselnou řadu pro pokladní doklady, program chybně při uložení faktury zobrazil dotaz k zadání čísla pokladního dokladu.
 • Ve fakturách přijatých i vydaných byl odstraněn problém s výpočtem cizích měn v souvislosti se změnou data a denního kurzu.
Skok na začátek stránky...

Sklady

 • V seznamu Skladových pohybů byl rozšířen původní fi ltr na uživatelský, lze tedy ukládat více nastavených fi ltrů.
 • Za určitých okolností vznikaly pohyby na velmi malý počet množstevních jednotek, které zůstávaly v databázi pohybů i po smazání skladových dokladů a způsobovaly tak problémy při přepočtu pořizovacích cen. Tyto pohyby již nevznikají.
 • Pohyby s počtem MJ 0,00001 a menším, které v databázích již jsou a mohou způsobovat problémy při přepočtu pořizovacích cen, lze odstranit pomocí skladové verifi kace v záložce Skladové pohyby volbou Všechny testy skupiny aplikovanou současně s Opravit nebo Opravit s potvrzením.
 • Vytváření skladových dokladů v některém z minulých roků s použitím data skladového pohybu roku letošního způsobovalo problémy s následnou editací takových záznamů.
 • Byly vylepšeny skladové verifikace o možnost jednotlivě potvrzovat mazání skladových pohybů a položek s nulovým nebo téměř nulovým počtem MJ, případně je možné si tyto pohyby a položky jen nechat vypsat do protokolu o verifikaci.
 • Texty před a za položkami a poznámky se ve skladových dokladech uložily až při editaci dokladu – tento problém byl odstraněn.
 • Součet v tiskové sestavě Výpis stavu zásob nezohledňoval správně fi ltr Dle stavu zásoby.
 • Pokud existoval skladový pohyb vytvořený převodkou a uživatel chtěl sklad vymazat, program mu to chybně umožnil. Byla přidána kontrola na pohyb vytvořený převodkou.
 • Ve skladových dokladech v poli Poznámka se ukládají texty korektně.
 • Filtr, ve kterém se nastavují omezení pro tiskovou sestavu Výpis stavu zásob, nefungoval správně v případě, kdy se tisková sestava omezila jen pro určité sklady – do tiskové sestavy vstoupily zásoby ze všech skladů.
Skok na začátek stránky...

Objednávky

 • Pokud je do objednávky přijaté vybrána zásoba, která je vedena s výrobním číslem, pak je u příští objednávky přijaté se stejnou zásobou ve výběru toto výrobní číslo označeno červeně jako použité v jiném dokladu.
Skok na začátek stránky...

Mzdy

 • U tiskové sestavy Mzdy / Vyúčtování zdravotních pojišťoven (Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele) jsou k dispozici tiskové formuláře pro všechny zdravotní pojišťovny.
 • Do sestavy Zaměstnanci / Daň z příjmů fyzických osob byl doplněn nový formulář podle platné legislativy – 25 5460/1 MFin 5460/1 vzor č. 11.
 • Do Mzdy / Tiskové sestavy / Vyúčtování srážkové daně z příjmu byl pod názvem SRDNEW.frm, a SRDNEW_ 0.frm podle platné legislativy přidán nový formulář 25 5466 MFin 5466 vzor č. 10.
 • Do sestavy Mzdy / Tiskové sestavy / Vyúčtování daně z příjmu byl doplněn podle platné legislativy formulář 25 5459 MFin 5459 vzor č. 12.
 • Při tisku sestavy Přihláška / odhláška k nemocenskému pojištění ve mzdách docházelo ke špatné separaci ulice a čísla domu.
 • Druh činnosti se v souladu s číselníky ČSSZ nově zadává v kartě Pracovního poměru do pole Kód činnosti jako první znak tohoto kódu. Z tohoto pole následně čerpají tiskové sestavy vykazované vůči ČSSZ.
Skok na začátek stránky...

Majetek

 • U majetku přibyla nová odpisová skupina Nezařazeno, která slouží k odepisování nehmotného majetku. Odpisy mohou být roční nebo měsíční s přesností výpočtu na měsíce nebo dny.
Skok na začátek stránky...

Ostatní

 • Průvodce tiskovou sestavou Intrastat byl rozšířen na první straně o pole pro plnění DIČ, Deklaranta DIČ a Kód celního úřadu. Tyto nové proměnné byly přidány i do tiskového objektu.
 • Byly zaktualizovány Připravené seznamy pro rok 2007.
 • Byl zaktualizován seznam Kódů kombinované nomenklatury.
 • Optimalizovali jsme instalační program pro operační systém Windows Vista. Odpisy majetku: volba délky odepisování a přesnosti výpočtu odpisu. Ekonomický systém pro vedení účetnictví a řízení vaší fi rmy 4
 • V tiskovém okně se změnila funkce tlačítka Export, přibyla funkce rychlého exportu do všech formátů, tzn. XML, CSV, ZLP a PDF. Lze tak automaticky exportovat tisk do podadresáře PRINT instalace Money S3 pod názvem a číslem dokladu.
 • Ve výkazu Intrastat mají položky agregované pod společný kód malých zásilek hmotnost nula.
 • V případě, že komplet Money S3 neobsahoval možnost přenosů dat, nebylo možné generovat pro skladové zásoby PLU.
 • Pokud uživatel v programu Money S3 KASA zadal do vyhledávacího políčka cenu, klávesovou zkratkou Ctrl+S ji přesunul do políčka S DPH a pak opět začal zadávat nastavený vyhledávací kód (např. PLU), program nahlásil chybu „Invalid fl oating point operation“.
 • Byla-li čtečkou čárového kódu vyhledána zásoba v seznamu Zásob na skladě, nalezená Karta zásoby byla otevřena a byla-li v ní uložena změna, pak při druhém vyhledání zásoby čtečka čárového kódu zásobu nevyhledávala. Jedinou možností nápravy bylo přejít do jiného seznamu a vrátit se zpět.
 • Pokladní zásuvka připojená na sériový port se ve verzi 10.062 po vystavení prodejky automaticky sama neotvírala. Tento nedostatek byl odstraněn.
 • Pokladní zásuvka připojená k fi skální tiskárně STAR se otevírala po vystavení dokladu dvakrát. Nyní se správně otevírá jen jednou.
 • Nebyl-li na počítači nainstalován poštovní klient, nebo byl nainstalován Outlook Express, pak Money S3 při pokusu o export PDF do mailu hlásilo chybu „Aplikace Outlook není nainstalována. Příkaz nelze provést.“
 • Doklady, které byly uzamčeny skladovou uzávěrkou, je přesto možné uživatelsky zamykat nebo odemykat pro úpravu zaúčtování. Doklady, které byly uzamčeny uživatelsky i skladovou uzávěrkou, jsou označeny z poloviny modrou ikonou zámku.
 • Do výpisu ze Citibanky byly umístěny bankou „oddělovače řádků“, které Money S3 dříve nedokázalo načíst.
 • Do tiskové sestavy Intrastat chybně vstupoval Kód státu určení při odeslání zboží, a to z pole Odběratel. Nyní tam vstupuje kód země Konečného příjemce.
 • Do editoru názvu a umístění výstupních souborů tiskových exportů a parametrů spouštěných programů byly přidány dvě nové proměnné. Proměnná vrací číslo použitého tiskového formuláře. Proměnná vrací jméno vyexportovaného souboru a s její pomocí se spouští program asociovaný k příslušné příponě (např. přípona .pdf spouští Acrobat reader). Na některých systémech je potřeba pro správnou funkčnost uvést v uvozovkách „“.
 • Odstranění agendy probíhá korektně bez chybových stavů.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si své Money S3

Stáhněte si poslední verzi Money S3 přes zákaznický portál.

Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení