Vše z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 10.080
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Změny a novinky Money S3 10.080

Seyfor, a. s.
03. 09. 2007
Doba čtení14 minut čtení
Líbilo se2

Tento dokument popisuje všechny novinky, odstraněné problémy a rozdíly mezi verzí 10.076 (v distribuci od 18. 6. 2007) a verzí 10.076 (v distribuci od 12. 4. 2007).

Účetnictví

 • Funkce Verifikace dat v oddílu Doklady záložka Zaúčtování nově kontroluje mimo sumy dokladů také datum účetního případu, a zdali spadá doklad do hospodářského roku, v němž byl vytvořen. Stejná funkce je i v oddílu Účetnictví, kde se totožné kontroly provádějí z pohledu zaúčtování.
 • U tiskových sestav interních dokladů (Interní doklady/Tisk/Dokladu a Seznam dokladů – UCSINTDK.frm, UCVIDOKL.FRM) byly doplněny nové proměnné Párovací symbol a  pro rozúčtovací položky.
 • Tisková sestava Peněžní deník obsahuje v sekci Hotovost a ceniny a Bankovní účty navíc sloupec Zůstatek.
 • S pomocí tiskové sestavy Výsledovka (Účetnictví/Tiskové sestavy) lze získat přehled o výsledku hospodaření za více hospodářských roků. Vstupní hospodářské roky jsou určeny podle nastaveného rozsahu data od-do v průvodci sestavy na straně 1. Dále byla v této sestavě změněna filtrace dokladů účetního deníku podle kontrolingových proměnných (Střediska, Zakázky a Činnosti). Výběr kontrolingových proměnných nyní probíhá prostřednictvím výběrového Editoru.
 • U vzájemných zápočtů (Interní doklady/Vzájemné zápočty) byla přidána možnost automatického připojení dokumentu (návrhu vzájemného zápočtu) při exportu tiskové sestavy k Adrese, jíž se zápočet týká. Zároveň byly vytvořeny nové formuláře pro Vzájemný zápočet aOznámení o zápočtu v domácí i cizí měně.
 • Na kartách všech dokladů lze vyvolat výběrový seznam Typu dokladu horkou klávesou Ctrl+U.
  Do seznamu Účetních výkazů byly doplněny účetní výkazy Rozvahy v plném rozsahu a Výkazu zisků a ztrát v anglickém a německém jazyce.
 • Průvodce tiskové sestavy Účetnictví/Stav účtů si nepamatoval celý analytický účet např. 221001, při opětovném spuštění této tiskové sestavy byl nabídnut účet 221 1, a uživatel byl nucen tento účet znovu vybrat, aby se započítal do sestavy. Nyní je nastavení v průvodci v pořádku.
 • V Daňové evidenci funguje správně klávesová zkratka Ctrl+Alt+U, která vyvolává seznam Příkazů k úhradě.
 • Pokud uživatel přeceňoval Bankovní účty a pokladny v Závěrkových operacích, tak se vždy na první generovaný doklad dosadila částka kurzového rozdílu, která odpovídala prvnímu záznamu v seznamu účtů. Uživateli bylo nekorektně umožněno nastavit si na dokladu jinou banku, něž odpovídala danému kurzovému rozdílu. Nyní byla dodělána kontrola na výběr banky/pokladny v Typu dokladu.
 • Pokud uživatel používá denní kurz v Cizích měnách a úhrada dokladu proběhla v jiný den, než byl vystaven, přičemž, kurz vystavení a úhrady byl rozdílný, program se mylně zeptal, že není zadán kurz ke dni úhrady, ale vždy hlásil datum o 1 den nižší.
 • V seznamu Přijatých fakturVystavených fakturZávazkůPohledávek a Seznamu neuhrazených dokladů se správně zobrazuje bankovní účet daného dokladu (dříve se zobrazoval aktuální bankovní účet dané adresy).

Fakturace

 • Stěžejním rozdílem nových Zálohových faktur oproti starým zálohovým fakturám jsou skladové položky (položky se skladovými zásobami), které na nových zálohových fakturách netvoří skladové pohyby. Zálohová faktura představuje předem provedenou platbu za budoucí nákup nebo prodej zboží a nejedná se tedy o vlastní dodávku zboží. Skladový pohyb zásoby je vytvořen až na základě následně vystavenéVyúčtovací fakturyDodacího listu nebo Skladového dokladu. Staré zálohové faktury, které tvořily skladové pohyby, již není možné v nové verzi Money pořizovat. Lze je pouze opravovat.
 • Tlačítkem Dobropis v seznamu Vystavených a Přijatých faktur je možné jednoduše vytvořit dobropisy k vystaveným, přijatým fakturám, do kterých se převezmou všechny položky a ostatní údaje z dobropisované faktury. Nepřebírají se položky odpočtu záloh a netvoří se žádné záporné úhrady, pokud byla dobropisovaná faktura hrazena.
  Nově nelze stornovat takovou fakturu, která obsahuje položky odpočtu záloh, nebo je již částečně nebo úplně uhrazena. Z takovéto faktury je nejdříve potřeba tyto položky nebo úhrady vyjmout, aby bylo možno ji stornovat.
 • Ve zkopírovaných fakturách, obsahující složené karty zásob s výrobními čísly, se správně provádí výpočet pořizovacích cen.
 • Při Hromadném vystavování faktur se již správně dosazuje specifický symbol ze zvolené adresy.
 • Při editaci Přijatých i Vystavených faktur se po použití zkratkové klávesy Ctrl+S již neukončí editace dokladu.
 • Do tiskové sestavy Kniha přijatých/vystavených faktur se již správně plní proměnné název banky, číslo účtu a kód banky příslušného dodavatele/odběratele.

Adresář

 • Na Kartě adresy jsou nové autolinky, pomocí kterých je velmi snadné najít firmu v obchodním rejstříku nebo na mapě.

Sklady

 • Nově je možné používat Cizí měny ve všech Skladových dokladech stejně, jako např. ve fakturách nebo v pokladních dokladech.
 • Výpis stavu zásob se rozšířil o dvě nové funkce. Režim sestavy je možné ponechat Běžný, nebo zvolit Zásoby bez prodeje, popřípaděUzávěrkové rozdíly. Funkce Zásoby bez prodeje vypíše seznam zásob, které v daném časovém období neměly žádný prodej. FunkceUzávěrkové rozdíly kontroluje, zdali je stav na skladě před a po skladové uzávěrce stejný.
 • Ve Skladových uzávěrkách je umožněno pomocí přepínače na Kartě skladové uzávěrky vypnout kontrolu výdajových pohybů, které jsou datovány před příjmy zásob na sklad. Výdaje čerpající z dodávek naskladněných až po datu právě prováděné skladové uzávěrky jsou však i nadále pro generování skladové uzávěrky nepřípustné.
 • Uzávěrkové příjemky tvořené poslední Skladovou uzávěrkou je možné editovat. Není však možné na nich přidávat či mazat položky, měnit jejich pořadí či počty množstevních jednotek.
 • V podvojném účetnictví při účtování skladů metodou A byla přepracována sestava Revize pohybů na účtech a skladech (Účetnictví/Tiskové sestavy). Sestava nyní prochází doklady účetního deníku a kontroluje, zda definované primární účty zásob byly použity na správných prvotních dokladech. Skutečný obrat zjištěný za tyto účty z účetního deníku je porovnáván s očekávaným obratem, kterého by měl doklad podle své povahy dosáhnout. Současně je možné nastavit maximální povolený rozdíl mezi skutečným a očekávaným obratem z důvodu zaokrouhlovacích rozdílů. Do výstupního protokolu se vypisují doklady, u kterých je absolutní hodnota rozdílu mezi skutečným a očekávaným obratem větší než definovaný maximální povolený rozdíl.
 • V seznamu Zásob je nyní možné zobrazit sloupce Rozšířený popis 1,2,3.
 • Na Kartě zásoby v záložce Podrobnosti byla přidána možnost nastavit Stálého dodavatele zásoby výběrem z Adresáře. Pokud je nastaven stálý dodavatel, nedochází k přepisování pole Poslední dodavatel při nákupu této zásoby.
 • Do položek dokladů Skladových uzávěrek jsou nově dosazovány hodnoty StřediskoZakázka a Činnost z příjmových dokladů převáděných dodávek. Hodnoty se berou nejdříve z jejich položek, pokud nejsou na položkách vyplněny, dosadí se z hlaviček příjmových dokladů převáděných dodávek.
 • Do tiskových sestav Skladových dokladů a Seznamu skladových dokladů byla přidána proměnná Popis dokladu, kterou lze vložit do tiskových formulářů.
 • Ve skladových Přehledových sestavách se u sumárních tisků správně zobrazují výdaje a příjmy.
 • V tiskové sestavě Intrastat (Sklady/Tiskové sestavy) – Podklady pro intrastat se již správně plní proměnné celková, fakturační a statistická cena dokladu pro intrastat.
 • Tisková sestava Výpis stavu zásob nyní vypisuje stavy zásob i ke dni skladové uzávěrky.
 • Skladové doklady. Při výběru výrobního čísla na příjmový doklad ze seznamu Připravených výrobních čísel pro zakázku nebo čísel bez zakázky se za situace, kdy takové v seznamu neexistuje, neotevřel prázdný seznam, ale zobrazovala se hláška „Nelze otevřít seznam výrobních čísel&rdquo.
 • Pokud se tisková sestava Výpis stavu zásob zpracovala s nastavením „tisknout výrobní čísla“ pak byla suma celkem za všechny zásoby nulová.

Objednávky

 • ObjednávkyNabídkyPoptávky: Byla doplněna možnost zadávat data Vyřídit nejdříve a Vyřídit do (resp. Platno do), na položkách objednávkových dokladů, která mohou být nyní různá pro jednotlivé položky v rámci jednoho dokladu. Viz též. funkce Generování objednávek.
 • V seznamu Rezervací je nově k dispozici uživatelský filtr.
 • Automatické Generování objednávek nyní používá nový efektivnější algoritmus pro výpočet množství zboží, které je potřeba objednat. Na objednávkových dokladech jsou nová pole pro data Vyřídit nejdříve a Vyřídit do, podle kterých je generování objednávek přesnější.
 • Do Nabídky vystavené je již možné natáhnout korektně zásoby typu Komplet nebo Sada, které obsahují komponenty s nedostatečným množstvím zásoby na skladě, i pokud není zároveň na skladě povolen stav zásob do mínusu.

Mzdy

 • Do tiskové sestavy Zápočtový list (Zaměstnanci/Tisk) byly doplněny nové proměnné Pracovní poměr a Funkce, které se plní z posledního období zaměstnance.
 • V průvodci tiskem výkazu ELDP (Zaměstnanci/Tisk/Evidence důchodového pojištění) bylo umožněno na editační kartě Výkazu ELDP, přidat nový řádek Průběhu pojištění v daném roce.
 • V tiskové sestavě Vyúčtování mezd (Mzdy/Tisk) se správně tiskne zůstatek dovolené, i pokud uživatel tiskl zpětně např. z předchozího rokuVyúčtování mezd a v období pro daný rok byl odlišný nárok na dovolenou, než je rok aktuální.

Ostatní

 • Byla vytvořena aplikace Manažer vzdálených pokladních komponent, pomocí které lze sdílet nebo vzdáleně používat Pokladní komponentypřipojené k jinému počítači, než na kterém je spuštěn program Money S3. Na vzdáleném počítači, ke kterému je připojeno zařízení POS, je potřeba mít nainstalován, spuštěn a správně nastaven Manažer vzdálených pokladních komponent a do seznamu Pokladních komponent je třeba přidat vzdálený počítač a jeho POS komponenty pomocí tlačítka Přidat vzdálený počítač.
 • K dispozici je nová transformační šablona INTRASTAT_PVS.xslt určená pro výkaz Intrastatu, s pomocí níž je možné při exportu výkazu vytvořit XML datovou větu určenou pro odeslání výkazu Intrastatu na celní správu přes Portál veřejné správy (PVS). Pro odeslání datové věty je třeba využít některý z komerčně dostupných komunikačních programů, který má osvědčení o kompatibilitě s technologickým prostředím celní správy.
 • V editoru Výběru sloupců v seznamech je nově možné posunovat Pořadí proměnných pomocí standardních tlačítek šipek Up, down, a rovněž tak metodou drag&drop (chyť a přesuň).
 • Nastavení agendy: V záložce Údaje o firmě můžete vytvořit vazbu do Adresáře na firmu, která bude představovat „vaši“ firmu agendy. Pokud tuto vazbu nastavíte, Money bude považovat všechny doklady s touto adresou za interní – vnitropodnikové doklady. Nastavení je nezbytné pro modul Výroby.
 • Kurzovní lístky České národní banky lze nyní pomocí homebankingu stahovat přímo z internetu ze stránek banky.
 • Jako podklad tiskových sestav je nově možné využít i obrázky ve formátu emf (extended metafile – vektorový soubor Windows.).
 • Na Pracovní ploše se zobrazuje nová záložka Informační kanál. Zde je možné se dozvědět např. o legislativních novinkách a také o aktuálních změnách a novinkách v Money S3.
 • Na bezplatné verzi Money S3 START nebude možné zpracovávat data, která byla vytvořena na licencovaných verzích Money S3.
 • Po ukončení odinstalace Money S3 verze START vás program navede na dotazník, týkající se práce se START verzí.
 • XML Export zásoby na skladě nyní exportuje i Rozšířené popisy a obrázky.
 • Money S3 Kase již správně funguje počítání dokladů vystavených jednotlivými pokladníky v sestavě Kasa/Uzávěrky/Tiskové sestavy/Uzávěrky/Pokladníci.
 • Uzamykání skladových dokladů, faktur přijatých a vydaných bylo určitým způsobem možné provádět, i když byla tato funkce pro uživatele v přístupových právech zakázána.
 • Uzamykání Skladových dokladůPřijatých a Vystavených faktur již není nijak možné pro uživatele, kteří mají tyto funkce v přístupových právech zakázány.
 • Při vytváření nové Agendy nebo nového Účetního roku s použitím seznamů z jiné agendy, se po nastavení přebírají také Typy účetních dokladů.
 • Pokud do Intrastatu vstupovaly dobropisy přijaté faktury, pak při dokončení tiskové sestavy program zobrazil chybovou hlášku, která byla způsobena konečným příjemcem na faktuře.
 • Byl upraven tiskový formulář UCVY_N.frm pro tisk Účetního výkazu/Výkaz zisku a ztráty pro neziskové organizace. Do FRM byl doplněn sloupec pro „hospodářskou“ činnost, kde se tisknou výpočty definic, které jsou definovány pro sloupec 2. Jednotlivé definice vzorců je potřeba před tiskem upravit.
 • Při registraci Money S3/Kasy se v průvodci na straně 4/6 zadává IČ společnosti. V případě, že bylo použito IČ, jehož firma nebyla doposud zaregistrována u naší společnosti, byl uživatel nucen vyplnit potřebné údaje o firmě, kde ale nebylo možno vyplnit pole pro zadávání IČ.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si své Money S3

Stáhněte si poslední verzi Money S3 přes zákaznický portál.

Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení