Vše z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 11.040
Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50% končí za:
dnů
hod.
min.
Akce -50 %

Změny a novinky Money S3 11.040

Seyfor, a. s.
15. 06. 2009
Doba čtení18 minut čtení
Líbilo se2

Tento dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 11.035 (v distribuci od 07.04.2009) a verzí 11.040 (v distribuci od června 2009).

[div]Stáhněte si Money S3 11.040!![/div]

Novinky, zasahující do více míst programu:

Načítání údajů z databází ARES a VIES

Do programu se zapracovala nová funkce na kontrolu platnosti IČ a DIČ prostřednictvím informačního systému ARES a VIES. Funkci je možné používat v adresáři, ve všech dokladech, v registračním průvodci apod. Aktivuje se v Nastavení / Uživatelské konfiguraci / Ostatní / Adresář volbou Automaticky načítat údaje o firmě z databáze ARES, případně ji program nabídne při prvním spuštění kontroly.

Tato funkce automaticky načítá údaje z databáze ARES vždy po opuštění pole  na Kartě dokladu nebo na Kartě adresáře. Na nové Kartě adresáře je výchozí kurzor umístěn právě v poli IČ. Pokud nebude tato funkce nastavena jako aktivní, bude se ARES a VIES spouštět pouze po poklepání na popisek IČ a DIČ. Poklepáním na popisek  na Kartě adresáře nebo na Kartě dokladu se načtou údaje o firmě z databáze ARES do editační karty.

V případě nesouladu mezi údaji uvedenými na editační kartě a v databázi ARES se zobrazí informační okno, kde jsou červeně zvýrazněny rozdíly v údajích. Pomocí tlačítek můžete údaje na Kartě adresáře nebo Kartě dokladu aktualizovat (tlač. ANO), dosadit jen prázdné údaje (jen chybějícími), nebo údaje ponechat beze změny (NE). V případě změn v Kartě adresáře se přepíšou pouze údaje v Obchodním jménu, ostatní údaje v záložce Provozovna a Fakturační adresa, pokud byly odlišné od původního obchodního jména, zůstávají beze změn. Na stejném principu se přepisují údaje v záložce Konečný příjemce a Fakturační adresa na Kartě dokladu. Pokud byly odlišné od původní adresy Odběratele resp.Dodavatele, tak zůstávají beze změny.

Poklepáním na popisek DIČ na Kartě adresáře nebo na Kartě dokladu spustíte funkci VIES, která ověří platnost DIČ v databázi ověření registrace k DPH v celé EU.

ARES – Administrativní registr ekonomických subjektů je informační systém, který umožňuje vyhledávání nad ekonomickými subjekty registrovanými v České republice. Zprostředkovává zobrazení údajů vedených v jednotlivých registrech státní správy, ze kterých čerpá data (tzv. zdrojové registry).

VIES – VAT Information Exchange System – ověření registrace k DPH v celé EU. Zde si můžete ověřit registraci firmy nebo registraci společnosti jako plátce DPH v rámci celé Evropské unie. Systém Evropské komise Vás bude informovat o tom, za je dané číslo platným číslem plátce DPH či nikoliv.

Rozšířené Typy faktur

Současný aparát pro Typy faktur vám umožňoval si přednastavit základní údaje na formuláři faktury – kontrolingové proměnné, údaje pro zaúčtování, texty připojené k dokladu. Pokud ale často vystavujete faktury stejnému adresátovi, faktury se stejnými položkami apod., jedinou možností jak si usnadnit práci dosud bylo doklad zkopírovat, a následně přepsat.

Typy faktury byly proto rozšířeny o možnost vložit do nich položky, slevy či adresu partnera. Typ dnes tvoří v podstatě obraz vystavovaného dokladu, má stejný vzhled a obsahuje prakticky všechny proměnné jako běžná faktura.

Nový typ faktury není potřeba nijak složitě vytvářet. Aparát typů umožňuje uložit již vystavenou fakturu jako typ a následně ji v budoucnu používat jako vzor pro další vystavované faktury.

Účetnictví

 • Účetnictví / Závěrkové operace / Uzavření roku / Přecenění závazků a pohledávek – do seznamu přijatých a vystavených faktur k přecenění vstupovaly i zálohové faktury. Filtr seznamu přijatých a vystavených faktur k přecenění je nyní nastaven tak, aby do něj zálohové faktury nevstupovaly.
 • Vzhledem k tomu, že KB generuje výpisy (OKM), kde jsou dvě položky se stejným identifikačním číslem, došlo k rozšíření kontroly na duplicitu ID. Kontrola se nastavuje na seznamu Bankovních dokladů tlačítkem Homebanking, kde je v průvodci Zpracování výpisu z účtu na straněParametry vytvořených dokladů potřeba aktivovat volbu Kontrolovat plnou duplicitu.
 • V typech bankovních a pokladních dokladů v agendách daňové evidence je nyní možné nastavit i tisk dokladu se zaúčtováním a tisk daňového dokladu.
 • V případě, že si uživatel přidá novou předkontaci na pokladních nebo bankovních dokladech, kde má již vyplněnou pokladnu nebo banku s definovaným primárním účtem, automaticky se mu doplní na příslušnou stranu MD (příjem) a DAL (výdaj) do polí pro základ a obě sazby DPH řetězec „xxxxxx“.
 • Na Průvodci tiskem přiznání k DPH nově zůstává uložené období posledního vytištěného přiznání.
 • Došlo ke změně v načítání kurzovního lístku KB. Změna se týká nastavení elektronického platebního styku pro KB i BEST KB. Na kartěNastavení elektronického platebního styku přibyla záložka Kurzovní lístek, kde je definováno záhlaví CSV formátu. Bez této definice nelze pro KB kurzovní lístek načítat. V případě, že definice zde není uvedena, stačí ji obnovit přes tlačítko Výchozí.
 • Typu interního dokladu je nyní možné vybrat do Členění DPH nejen uskutečněná zdanitelná plnění, ale i přijatá zdanitelná plnění.
 • Do hromadného i jednoduchého příkazu k úhradě bylo přidáno pole Firma, ve kterém se zobrazuje název firmy v případě, že řádek příkazu byl vybrán z dokladu, kde je firma dosazená.
 • Do definice Exportu účetních výkazů (věta 47 a 49) pro příspěvkové organizace byla doplněna proměnná „RadekUziv“ (uživatelské číslo řádku). Jednotlivé řádky exportovaného souboru jsou nyní řazené podle uživatelského řádku, proto by již nemělo docházet k rozdílům mezi tištěnou podobou a exportem Rozvahy pro příspěvkové organizace. Před vlastním exportem je tedy třeba aktualizovat věty 47 a 49 podle připraveného seznamu – v seznamu definic exportu účetních výkazů se stiskem tlačítka Připravený seznam věty 47 a 49 zaktualizují automaticky.

Fakturace

 • V seznamu přijatých faktur přibyl nový sloupec Zbývá pro příkaz k úhradě, kde se uvádí částka, která se ještě má uhradit.
 • V typech vystavených a přijatých faktur bylo rozšířeno pop-up menu o běžné operace s typy faktur.
 • V seznamu faktur přijatých a vystavených je nové tlačítko Typy dokladů, prostřednictvím kterého lze využít nové rozšířené možnosti funkce Typy dokladů.
 • U položek vystavených i přijatých faktur byla zavedena klávesová zkratka ALT+C pro skok do pole Cena stejně, jako je tomu u položek zálohových vystavených a přijatých faktur.
 • Na fakturách vystavených a přijatých byla doplněna funkčnost tlačítka Součet. Nyní je možné doklady filtrovat na všechny, normální a zálohové.
 • Na přijaté i vystavené faktury lze přidávat jednoduché skladové položky – vratky. Tato možnost byla zpřístupněna i na přijatých dodacích listech; do dobropisů a storna faktur je není možné přidávat, je ale možné faktury s těmito položkami stornovat nebo dobropisovat tlačítky na nástrojové liště.
 • Do tiskového formuláře faktury vydané je nyní možné přidat proměnnou Datum skladového pohybu.
 • Při tisku faktur vystavených v cizí měně se nyní plní proměnné Valuty sleva částka s DPH a Valuty sleva částka bez DPH.

Adresář

 • K adresáři bylo zavedeno nové přístupové právo Systémové akce. Tímto přístupovým právem lze regulovat přístup uživatele k informacím o dokladech, které byly vystaveny pro určitou adresu přes tlačítko Aktivity.

Sklady

 • Zásoby na skladě / Hromadné operace / Hromadné změny definice prodejních cen – výše změny prodejní ceny v procentech se dá nastavovat na tři desetinná místa stejně jako na kartě zásoby.
 • Uživatelské konfiguraci v oddílu Sklad je nyní možné nastavit pro jednotlivé skladové doklady funkci Při přidání dokladu automaticky nabídnout seznam zásob.
 • Seznam skladových Dodávek lze nyní zahrnout do nastavení v Přístupových právech pro uživatele.
 • Proměnná Cena s DPH celkem po zaokrouhlení se v tiskových formulářích skladových dokladů plnila za určitých okolností jinou částkou než odpovídající pole na kartě skladového dokladu. Byla proto nahrazena proměnnou Cena s DPH celkem. Úprava byla provedena v těchto formulářích: DODALIST.FRM, SD_dok.FRM, SD_dokD.FRM, SD_dokDL.FRM, SD_dokDP.FRM, SD_dokPI.FRM, SD_dokPK.FRM, SD_dokPO.FRM, SD_dokVB.FRM, SD_dokVY.FRM, SKDODPRI.FRM, Skpr1.FRM, SKPREVOD.FRM, SKPRIJEM.FRM, SKPRODEJ.FRM, SKVYDEJ.FRM, SKVYROBA.FRM. Uživatelé, kteří mají proměnnou Cena s DPH celkem po zaokrouhlení zavedenou i v jiných formulářích pro tisk skladových dokladů, si ji musí nahradit proměnnou Cena s DPH celkem ručně.
 • Po převzetí objednávky přijaté do skladové převodky se nyní do jednotlivých položek dokladu automaticky nastavuje skladový účet cílového skladu.

Objednávky

 • Do všech objednávkových dokladů byla přidána nová proměnná Sleva-částka bez DPHSleva-částka s DPH. Tyto nové proměnné je možné ručně přidat do objednávkových formulářů a vytisknout slevu za doklad v domácí měně (s DPH i bez DPH).
 • Skladové doklady lze třídit podle sloupce Číslo objednávky.
 • Seznam rezervací a objednávek, vyvolaný z FV nebo FP tlačítkem Přidat / Z rezervací byl doplněn o nový sloupec s názvemOdběratel/Dodavatel.

Mzdy

 • Do seznamu Pracovních poměrů byla zapracována kontrola na zkratku pracovního poměru. Chcete-li změnit zkratku pracovního poměru a mzda není uzamčena nebo není editována jiným uživatelem, změna se provede i ve všech ostatních mzdách, kde tato zkratka byla již použita.
 • V menu Mzdy / Pracovní poměry byl na Kartu pracovního poměru umístěn nový přepínač Neodvádět zákonné pojištění. Pokud se ve mzdě použije pracovní poměr, kde tento přepínač bude aktivní, nebude mzda vstupovat do tiskové sestavy Mzdy / Tiskové sestavy / Zákonné pojištění a tedy ani do zaúčtování mezd – nebude tedy vytvořen závazek na zákonné pojištění (tzn. že se z této mzdy nebude odvádět zákonné pojištění).
 • Hodnota Předchozí zaměstnání na Kartě zaměstnance / záložka Osobní údaje / Základní údaje byla dříve omezena na 15 let, nyní je omezení zrušeno.
 • Do tiskové sestavy Zaměstnanci / Evidence důchodového pojištění byla zapracována kontrola na překročení limitu Maximálního vyměřovacího základu. V případě, že zaměstnanec dosáhl v říjnu maximálního vyměřovacího základu pro sociální pojištění, neodvádí se v listopadu a v prosinci již žádné pojištění. Pro ELDP se měsíc listopad a prosinec posuzuje stejně, jako by se sociální pojištění odvedlo.
 • Konfigurace účetního roku byly přesunuty mzdové konstanty do Časově rozlišitelných parametrů. Na Kartě časově rozlišitelných parametrů mezd tak vznikla nová záložka Daň z příjmů a při zpracování mzdy jsou veškeré hodnoty pro výpočet brány z aktuálního záznamu z Časově rozlišitelných parametrů. Tím se zabránilo nesprávnému výpočtu daně z příjmu v případě, že uživatel byl v jiném účetním roce, než pro který zpracovával mzdu.
 • Byla upravena tisková sestava Výpočet DPFO a daňového zvýhodnění pro rok 2008 – částky na řádcích 31 a) a 31 b) se po součtu rovnají částce na řádku 30.
 • V tiskové sestavě Podklady pro přílohu k žádosti seznamu Zaměstnanci již do Vyloučených dob nevstupuje nepřítomnost typu Neplacené volno.
 • V případě, že ve mzdě byla použita nepřítomnost OČR nebo Peněžitá pomoc v mateřství a zároveň byl na nepřítomnosti zatržen přepínačPokračování minulé nepřítomnosti, se v tiskové sestavě Výpočet nemocenských dávek netisklo Rozhodné období, Počet dnů v RO, Celkový vyměřovací základ a Denní vyměřovací základ.
 • V hlavičce tiskové sestavy Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně se chybně vyhodnocovalo zatržení Za zdaňovací období a Za část zdaňovacího období.
 • Při tisku vyúčtování mezd v případě, kdy tisková sestava měla rozsah několika stránek, docházelo k tomu, že zaměstnanec uvedený na prvním místě druhého listu sestavy převzal číslo účtu posledního zaměstnance z předchozí strany.

Ostatní

 • Při zálohování agend pomocí aparátu Opakovaných akcí se vytváří název souboru podle nového pravidla: agenda + celý název zkratky + číslo zálohy.lz.
 • Verifikace skladů byla doplněna o testy na duplicitu čísla skladové zásoby a jejího popisu.
 • Ve vlastnostech .dll souboru ovladače na POS komponenty lze na záložce Verze v položce POS interface porovnat verzi.
 • V rámci rychlého hledání v seznamech je nyní možné klávesou Insert označit vyhledaný záznam a pokračovat v dalším hledání pomocí „šipkových“ kláves popřípadě klávesami Page up a Page down, aniž by bylo rychlé hledání přerušeno.
 • Jestliže je Money S3 spuštěno na dvou počítačích sítě v seznamu Aktivního salda a jeden z uživatelů se rozhodne editovat aktuálně zpracovanou konfiguraci, program jej upozorní, že tuto operaci nebude možné dokončit.
 • V případě, kdy uživatel změní v Číselné řadě Řadu (prefix) v seznamu Číselných řad a tato řada je použita v uživatelské konfiguraci nebo v některém z typů dokladů, pak se změna automaticky provede i v Uživatelské konfiguraci a v Typech dokladů. Tuto funkčnost využijete zejména při založení nového účetního roku, kdy si upravíte jednotlivé číselné řady pro doklady a program automaticky doplní nové číselné řady do nastavení Uživatelské konfigurace a do Typů dokladů.
 • V menu Nástroje / Nastavení / Připravené seznamy / Šablony vytvoření dokumentu byly aktualizovány vzory dokumentů pro seznam zaměstnanců, a to Pracovní smlouva, Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot, Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů, Dohoda o pracovní činnosti, Dohoda o provedení práce a Potvrzení o převzetí svěřených předmětů.
 • V EDU verzi byl zpřístupněn modul Aktivní saldo.
 • V některých tiskových sestavách byla upravena funkčnost průvodce tak, že otevře-li se před tiskem Náhled, uživatel se po jeho opuštění vrátí zpět do průvodce, aniž by došlo k uzavření průvodce. Jedná se o následující tiskové sestavy – Účetní výkazy, Přiznání k DPH, Výpis stavu zásob, Evidence důchodového pojištění a Oznámení o nástupu do zaměstnání.
 • Správce síťových softwarových licencí umí spravovat více licencí na jednom PC. Kterou licenci má správce síťových programu Money S3 poskytnout, se definuje ručně v souboru MonS3.ini.
 • Seznam Zakázek lze nově třídit podle čísla objednávky.
 • Při tvorbě nového roku agendy je nyní automaticky zapnutá volba Konfigurace účetního roku.
 • Při tisku vkladů a výběrů do/z provozní pokladny se v kolonce Plátce nově tiskne zaměstnanec, který vklad nebo výběr provedl.
 • Při tisku na jinou než výchozí tiskárnu nově Money S3 používá skutečné nastavení zvolené tiskárny (velikost nebo orientace papíru), nikoliv nastavení výchozí tiskárny.
 • V menu Nástroje / Nastavení / Účetní rok / Účetnictví / Reverse charge nyní volba Pro dodavatele z EU typ ceny jen základ ovlivňuje nejen přidávání položek na nové faktury, ale i přidávání položek na opravované faktuře a při přebírání položek jiného dokladu.
 • Nastaví-li se Přístupová práva k seznamu Zásob výše než přístupová práva k seznamu Kmenových karet, pak se při ukládání karty Nastavení přístupových práv automaticky zadají práva k seznamu Kmenových karet na stejnou úroveň, na jakou jsou nastavena na seznamu Zásob.
 • Pokud je v Přístupových právech zadaný sklad, který se v dané agendě má primárně používat, pak je tento sklad vždy volen jako výchozí, i když byl při předchozí práci v Money S3 používán sklad jiný.
 • Do všech formulářů faktur, skladových dokladů a objednávek lze vložit proměnnou Obrázek, díky které se dá současně s položkou dokladu tisknout i obrázek definovaný v kartě zásoby.
 • Na skladových položkách prodejních dokladů přibyl nový přepínač Cena zadaná uživatelem. Touto volbou je uživatel schopen zabezpečit pevnou cenu položky a cena položky tak již nebude reagovat na množstevní a jiné slevy.
 • Komunikace Money S3 se správcem byla optimalizována pro provoz ve složitějších sítích. Money S3 umí komunikovat i se starším správcem síťových softwarových licencí.
 • Je možné určit, aby se po uložení nového příjmového nebo výdajového pokladního dokladu otevřela pokladní zásuvka. Týká se to pokladních komponent Pokladní zásuvka CD-950 připojená na sériový port a Pokladní zásuvka připojená na kartu TD-022. Zásuvky připojené k fiskálním tiskárnám se nadále otevírají jen po uložení skladových prodejek.
 • Při Exportu do excelu se v případě, kdy si uživatel na daném seznamu filtroval záznamy přes fulltextové vyhledávání, zahrnuly do exportu všechny záznamy. Nyní export do excelu podporuje i filtraci přes fulltextové vyhledávání.
 • Do souboru Ciselniky.INI byl nově doplněn částečný invalidní důchod s kódem 8, který je určen pro tisk formuláře. Pokud bude formulář generován pro elektronické podání, je v něm potřeba mít uveden částečný invalidní důchod s kódem 3.
 • Do Připravených seznamů / Seznam pracovních poměrů byl doplněn pracovní poměr Dohoda o provedení práce.
 • Záznam ze seznamu Podání přiznání k DPH se může smazat i v případě, kdy k němu neexistuje XML soubor se seznamem dokladů vstupujících do mazaného přiznání.
 • Byla upravena pole cen položek v tiskových formulářích faktur a objednávek tak, aby se do nich vešly i částky v řádech desítek miliónů.
 • Byl upraven tisk více kopií na duplexních tiskárnách tak, aby jednotlivé kopie byly od sebe oddělené.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si své Money S3

Stáhněte si poslední verzi Money S3 přes zákaznický portál.

Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50%
platí pouze
do 2.8.2024
Money S3 -50%
Zavřít reklamu
Money S3 v akci se slevou 50%
Akce platí pouze do 31.7.2023.