Vše z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 10.040
Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50% končí za:
dnů
hod.
min.
Akce -50 %

Změny a novinky Money S3 verze 10.040

Seyfor, a. s.
03. 09. 2007
Doba čtení13 minut čtení
Líbilo se2

Tento dokument popisuje všechny novinky, odstraněné problémy a rozdíly mezi verzí 10.034 (v distribuci od 16. 12. 2005) a verzí 10.040 (v distribuci od 31. 1. 2006)

Účetnictví

 • Podklady pro přiznání k dani z příjmů je možné si uživatelsky upravit pomocí editace definičních souborů, ze kterých program získává informace o způsobu výpočtu těchto podkladů. Tyto definiční soubory se nacházejí v hlavním adresáři instalace Money S3. Pro fyzickou osobu, která vede daňovou evidenci, je to soubor DP_FO_JU.DEF, pro fyzickou osobu, která vede podvojné účetnictví, je to soubor DP_FO_PU.DEF a pro právnickou osobu, která vede podvojné účetnictví, je to soubor DP_PO_PU.DEF. Úpravy těchto definičních souborů doporučujeme provádět pouze zkušeným uživatelům
 • Přibyla možnost nastavení automatického zamykání dokladů ihned po jejich vytvoření. Automatické zamykání dokladů se nastavuje v menu NástrojeNastaveníUživatelská konfigurace pro každý druh dokladu samostatně. Možnost automatického uzamčení mají tyto doklady: pokladní, bankovní, interní, skladové doklady, přijaté a vystavené faktury, závazky a pohledávky.
 • Byla vytvořena nová sestava, která slouží ke kontrole správnosti účtování DPH na dokladech. Sestava upozorní na doklady s DPH zaúčtovaným na účty, které neslouží pro účtování o DPH, dobropisy nebo storna faktur, které nemají vyplněno datum doručení, a doklady, které mají datum zdanitelného plnění v jiném kalendářním roce než datum zaúčtování. Sestava je umístěna v menu ÚčetnictvíTiskové sestavy/Kontrola zaúčtování DPH.
 • Do tiskové sestavy Přiznání k DPH byly do sekce Informace o dokladu doplněny proměnné Název typu DPHNázev kolonky DPHNázev zkratky DPH a Název seznamu dokladů.
 • Došlo k úpravě funkcí u výpočtu podkladů pro výpočet daně z příjmů. V předchozích verzích docházelo k chybnému stanovení ztráty v případech, kdy nedaňové náklady převyšovaly náklady daňové. Tento nedostatek byl odstraněn.
 • Při vystavení Přijaté faktury se skladovou položkou a následném vystavení stornovacího dokladu na tuto fakturu hlásila verifikace při kontrole zaúčtování ze strany účetního deníku chybu, že suma zaúčtování skladového dokladu je rozdílná od ceny dokladu. Zaúčtování přitom bylo správné.

Fakturace

 • V kartě položky storna Vystavené faktury se chybně zobrazovalo pole pro rozpuštěné náklady. V tomto případě rozpouštění nákladů nemělo smysl, proto bylo pole odstraněno.
 • Přijaté faktuře se chybně vypisovaly náklady, pokud byla použita kombinace ručního vepsání na položku dokladu a vložení přes tlačítkoNáklady.
 • V případě, že má uživatel v Přístupových právech zakázánu fakturaci, nedostane se již na faktury ani nepřímo, tzn. přes dodávky, bankovní, pokladní nebo interní doklady.

Adresář

 • V kartě Adresy bylo rozšířeno pole pro ceníky až pro 244 záznamů.
 • V seznamu Adresáře v záložce Aktivity přibylo zatrhávací pole Jen pro firmu, kterým lze volitelně zobrazovat aktivity pouze pro firmu, která je v adresáři pod kurzorem, nebo všechny aktivity všech adres.
 • Adresáři přibyly záložky Doklady a Položky dokladů. Zobrazí se jen v případě, že je zapnuté CRM (Nástroje/Nastavení/Agenda/Adresář/Vést funkce CRM v adresáři a seznamu zakázek). Na těchto záložkách se zobrazují doklady (položky dokladů) související s právě vybraným partnerem v adresáři.
 • Na adrese s kontaktní osobou byla opravena funkce Tisk/Tisk seznamu/Náhled – jestliže byl tisk přerušen a ukončilo se Money, příp. uživatel přešel na jinou záložku, objevila se zpráva, že Nelze načíst kontaktní osobu.
 • Při uzavření seznamu Firem v adresáři mohlo za jistých okolností dojít k nežádoucí změně velikosti okna adresáře. Nyní si Money S3 drží velikost okna pevnou, pokud ji nezměníme manuálně.

Sklady

 • Byla zavedena kontrola data skladového pohybu u Zásob na skladech, které mají zakázaný stav zásob do mínusu. Program u těchto zásob nedovolí, aby byly vydány ze skladu dříve, než byly na sklad přijaty.
 • Pokud se Převodkou převádí zboží ze skladu na sklad a na cílovém skladě není ještě založená příslušná skladová karta, zobrazí se tabulka svýběrem, do které skupiny se má zásoba vytvořit.
 • Přibyla nová funkce Poplatky za likvidaci starých zařízení. Tyto poplatky je možné nastavit na jednotlivých zásobách pomocí tlačítkaPoplatky.
 • Do stávající funkce hromadných operací Záměna komponent skladových karet byla přidána funkce, která přiřazuje, odebírá nebo zaměňuje karty poplatků u vybraných zásob.
 • Při ukládání položky typu Sada nebo Komplet na Převodce dojde k automatickému rozpadu sady. Z karty položky tedy na převodce zmizelo tlačítko Rozpad sad.
 • Na Převodce přibyl žlutý text s informací, že se sady a komplety automaticky rozpadnou na komponenty.
 • Stav zásoby ke dni byl původně naprogramován takovým způsobem, že mohlo docházet k nepřesnostem. Nyní je funkce upravena tak, že secena sčítá ze skladových pohybů u skladů vedených jako FIFO nebo i váženým průměrem.
 • Přepočet pořizovacích cen nyní upravuje i skladové Převodky. Je-li z nějakého důvodu skladová převodka uložená s nulovými hodnotami, přepočet doplní částky podle skutečnosti ze skladu.
 • Při ručním vložení textu do adresy Dodavatele/Odběratele skladového dokladu se touto adresou naplní i pole Fakturační adresy a Konečného příjemce.
 • Hláška „Pro kmenovou kartu č. %d %s neexistuje na cílovém skladě zásoba. Zadejte skupinu skladu, ve které má být vytvořena. Pokud si přejete všechny takové karty vytvořit v defaultní skupině Nezařazeno, použijte tuto volbu“ se zobrazuje jen u Převodek, a to v případě, že skladová karta neexistuje na cílovém skladě.

Mzdy

 • Do Časově rozlišitelných parametrů ve Mzdách byl přidán nový záznam s platností od 1.1.2006, kde jsou nastaveny parametry odvodů a nemocenských dávek v souladu s platnou legislativou: došlo ke změně minimální mzdy na 7570 Kč, základu nemocenských dávek na 510 Kč a maximálního základu na 730 Kč.
 • Do programu přibyl nový formulář pro Vyúčtování srážkové daně z příjmů, SRDNEW.frm.
 • Byl upraven formulář pro Vyúčtování zdravotních pojišťoven VYUCZDP.frm a doplněn o Datum splatnosti a Kód pojišťovny, který se zadává naKartě adresáře do pole Kód partnera.
 • Na základě legislativních změn, plynoucích z Novely zákona o Dani z příjmu pro rok 2006, došlo v programu ke změnám ve výpočtu daně naKartě mzdy (byly zrušeny odpočitatelné položky ze základu daně a byly nahrazeny slevami na dani). V souvislosti s touto úpravou byly změněny i dotčené formuláře.
 • Na Seznamu zaměstnanců přibylo nové tlačítko Hromadné změny, které vám umožní hromadně změnit u vybraných zaměstnanců vybrané údaje.
 • Do Společných dat byly přidány státní svátky platné pro rok 2006.
 • Podle platné legislativy byl upraven formulář Přehled o vyměřovacích základech a pojistném malé organizace PREHSOC.FRM.
 • Na základě legislativních změn došlo k úpravě editačního a tiskového formuláře pro Potvrzení o zdanitelných příjmech. Stávající tiskový formulář ZDANPRIJ odpovídá novému vzoru 25 5460 č. 13. Tiskový formulář předchozího vzoru č. 11 byl přejmenován na ZDNPR_11.FRM.
 • Došlo k úpravě tiskových formulářů pro Výplatní lístek a Mzdový list s platností na rok 2006. Původní formuláře platné do roku 2005 byly přejmenovány (mají koncovku _05.frm).
 • Došlo k úpravě editačního a tiskového formuláře Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob z důvodu legislativních změn. Stávající tiskový formulář PRIJFYOS.FRM odpovídá novému vzoru 25 5459 č. 11. Tiskový formulář předchozího vzoru č. 10 byl přejmenován na PRJFO_10.FRM. S novým formulářem č. 11 je taktéž k dispozici formulář PRIJFO_0.FRM, který umožňuje tisk přímo do originálního tiskopisu.
 • Do programu byla přidána možnost tisku a exportu Přihlášek/Odhlášek k nemocenskému pojištění zaměstnanců. Volba se nachází naSeznamu zaměstnanců / Tisk / Přihláška k nemocenskému pojištění – odhláška. Informace se čerpají z vybraných zaměstnanců a mzdové údaje spadají vždy do aktivního období. Formulář PRIHL je možné buď vytisknout nebo exportovat do formátu XML pro případné odeslání výkazu v elektronické podobě na Portál veřejné správy (PVS). Pro odeslání na PVS je zapotřebí použít některý z komerčně dostupných komunikačních programů. Pro tisk výkazu na originální formuláře ČSSZ je možné použít „prázdného“ formuláře prihl_0.frm.
 • Do tiskové sestavy Mzdy/Zaměstnanci/Potvrzení čistých příjmů se již správně započítává čistý příjem a přeplatek DPFO.
 • Do tiskové sestavy Mzdy/Tiskové sestavy/Vyúčtování srážkové daně z příjmů se chybně za rok (např.2005) načítala data mezd zpracovaná za leden až prosinec 2005. Protože srážková daň se podle zákona vykazuje měsíc zpětně, byl posunut interval načítání dat o měsíc zpět, tj. za rok 2005 vstupují do tiskové sestavy data mezd za prosinec 2004 až listopad 2005.

Majetek

 • Byl upraven způsob zaúčtování Splátek leasingového majetku, tak aby položky na takto vzniklých Závazcích odpovídaly položkám na kartách Splátek.

Kasa

 • V programu Kasa Professional, na kartě Zaplaceno při volbě Další platidla je možno částky platidel zadávat s desetinným místem.
 • Do programu Kasa byla dodělána možnost editace hlavičky dokladu, kterou je možno vyvolat přes ikonu nebo klávesovou zkratkou Ctrl+L. Dále byla zrušena možnost přidávání agendy, roku a odstranění agendy. Při ukončení programu se již nezobrazuje výzva k zálohování. Tato funkčnost je pouze v Money S3.
 • Do menuUzávěrky/Tiskové sestavy pro tiskovou sestavu Platidla byla přidána možnost zadat separátní číselné řady pro vklady a výběry z provozních pokladen.
 • Po zaregistrování Kasy Standard i Professional byla chybně v průvodci registrací povolena volba Obnova aktivace.

Skok na začátek stránky...


Ostatní

 • Do skladových a objednávkových Verifikací přibyla volba Opravit s potvrzením.
 • V příloze pro příspěvkové organizace bylo rozšířeno pole Název nadřízeného orgánu z 10 na 50 znaků.
 • Faktury vydané i přijaté, skladové a objednávkové doklady je nyní možné exportovat i importovat z/do XML včetně slev za doklad.
 • Pomocí Money S3 je nyní možné rychle scanovat dokumenty nebo obrázky a připojit je ve formátu JPG k většině záznamů v programu pomocí Šablony vytvoření dokumentu. Šablona je umístěna v menu NástrojeSeznamyŠablony vytvoření dokumentu-Scanner.
 • V seznamu Zakázek přibyla záložka Položky dokladů. Zobrazí se v případě, že máte v Nastavení agendy/Adresář zapnut požadavek Vést funkce CRM. Na této záložce se zobrazují položky dokladů související se zakázkou, která je pod kurzorem.
 • V souvislosti s legislativní úpravou s platností od 1.1.2006, došlo ke změnám v účetní osnově a v rozvaze pro příspěvkové organizace.
 • Námi dodávané seznamy Šablon vytvořených dokumentů byly zařazeny do Připravených seznamů. V případě jejich smazání jsou tedy dostupné v připravených seznamech a není nutné kvůli potřebě jejich opětovného používání znovu instalovat Money S3.
 • Připravených seznamech v Konfiguraci účetního roku pro rok 2006 došlo ke změnám sazeb pro výpočet zálohy na daň z příjmů FO (záložkaMzdy) a pro výpočet roční daně z příjmů FO (záložka Daň z příjmů). Současně došlo ke změně sazby pro výpočet daně z příjmů u PO na 24 % (záložka Daň z příjmů).
 • Pro rok 2006 se na Kartě účetního roku v záložce Mzdy z měsíční a roční odpočitatelné položky na poplatníka stává Sleva na dani, přičemž výše slev je následující: měsíční 600 Kč, roční 7200 Kč. · Pobočce byla v panelu nástrojů ve Skladu zakázána možnost Kopírovat/Kopie se skladovými kartami, a to v případě požadavku kopírování skladu, který je v režii centrály (tzn. sklad vytvořený centrálou).
 • V tiskových sestavách Rozvaha a Výkaz zisku a ztrát pro příspěvkové organizace se již správně tiskne informace, zda je sestava vytištěna v tisících či nikoli.
 • Byla opravena instalace Money S3 na systému Windows 2000 přes manažera licenčních čísel, která si v určitých případech nesprávně brala dvě licence místo jedné.
 • Maily odesílané pomocí Šablony vytvoření dokumentu, které mají nastaveno ukládání do síťově sdílené složky, se uloží do lokální složky Pošta k odeslání a po odeslání zpráv se přesunou do nastavené cílové složky. Dříve se tyto maily přesunovaly do Složky CSWOUTBOX bez ohledu na nastavení cílové složky.
 • Výrazně se zrychlila práce se seznamy Připojených dokumentů.
 • Pokud neměl uživatel v přístupových právech povoleny Zakázky, pak při přepnutí na záložku Obchodní případy na kartě Partnera program zobrazil chybu a ukončil se. Nyní se mu tato záložka nezobrazí.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si své Money S3

Stáhněte si poslední verzi Money S3 přes zákaznický portál.

Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50%
platí pouze
do 2.8.2024
Money S3 -50%
Zavřít reklamu
Money S3 v akci se slevou 50%
Akce platí pouze do 31.7.2023.