Oběžný majetek

Co je to oběžný majetek?

Oběžný majetek je majetek krátkodobé povahy, který firma používá a spotřebovává kratší dobu než 1 rok.

Do oběžného majetku řadíme zásoby (materiál, polotovary, hotové výrobky, nedokončenou výrobu, zboží nebo zemědělská zvířata) a peníze (hotovost v pokladně, peníze na účtech, ceniny jako kolky nebo stravenky, krátkodobé cenné papíry a pohledávky).