Účetnictví / Účetnictví/Dohadné účty aktivní a pasivní – kdy na nich účtujeme?
Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50% končí za:
dnů
hod.
min.
Akce -50 %

Dohadné účty aktivní a pasivní – kdy na nich účtujeme?

Dohadné účty aktivní a pasivní – kdy na nich účtujeme?
Lenka Bartušková
17. 10. 2022
Doba čtení7 minut čtení
Líbilo se22
Dohadné účty aktivní a pasivní – kdy na nich účtujeme?

Obsah

  Kdy a z jakého důvodu máme účtovat o dohadných položkách? Jak dohadné položky správně zaúčtovat? Jaké jsou daňové dopady při účtování dohadných položek?

  Co jsou to dohadné účty?

  Dohadné účty (neboli dohadné položky) jsou nástrojem, který nám umožňuje zaúčtovat účetní případy do období, se kterým souvisí, přestože nemáme všechny potřebné podklady, a proto neznáme přesnou částku. Problematika dohadných účtů je zmíněna v §§ 10 a 17 vyhlášky 500/2002 Sb. a Českém účetním standardu č. 017.

  Kdy používáme dohadné účty?

  O dohadných položkách musíme účtovat k rozvahovému dni. Je možné účtovat i častěji, například na měsíční bázi, záleží na tom, jak přesné údaje management v průběhu roku vyžaduje. Způsob účtování o dohadných položkách by měl být popsán ve vnitřní směrnici. Rozlišujeme dohadné účty aktivní a pasivní.

  Dohadné účty aktivní

  O dohadné položce aktivní budeme účtovat v případě, že nemáme všechny potřebné podklady k účetnímu případu, neznáme přesnou částku, a proto nemůžeme účtovat o pohledávce. Typickým příkladem je pojistná náhrada od pojišťovny. Dojde k pojistné události, není pochyb o tom, že máme nárok na pojistnou náhradu. Pokud pojišťovna do konce účetního období přesně nevyčíslí její výši, pak máme důvod účtovat o dohadné položce aktivní. Na základě předběžného jednání s pojišťovnou musíme co nejpřesněji odhadnou očekávanou pojistnou náhradu, a tuto částku následujícím způsobem zaúčtovat.

  Účtování na dohadné účty aktivní

  K rozvahovému dni budeme účtovat takto:
  MD 38x dohadný účet aktivní
  D 6xx  výnos

  Až obdržíme podklady se skutečnou částkou, můžeme namísto dohadné položky zaúčtovat pohledávku. V případě, že náš odhad byl přesný, budeme účtovat takto:
  MD 3xx pohledávka
  D 38x dohadný účet aktivní

  V případě, že skutečná částka je vyšší než dohadná položka, budeme účtovat takto:
  MD 3xx pohledávka
  D    38x dohadný účet aktivní
  D…6xx  výnos (proúčtujeme rozdíl mezi skutečností a odhadem)

  V případě, že skutečná částka je nižší než dohadná položka, budeme účtovat takto:
  MD 3xx pohledávka
  MD 6xx  výnos (proúčtujeme rozdíl mezi skutečností a odhadem)
  D    38x dohadný účet aktivní

  Příklady – dohadné účty aktivní

  Příklad 1

  V roce 2020 byla poškozena budova v důsledku záplavy. Jedná se o pojistnou událost, k rozvahovému dni však nebyla vyčíslena náhrada škody od pojišťovny. Účetní jednotka odhadla náhradu škody na 50 000 Kč. 25.2.2021 pojišťovna vyčíslila pojišťovna náhradu škody na 50 000 Kč. Náhrad byla vyplacena 3.3 2021.

  Datum Částka Popis MD D
  31.12.2020 50 000 Dohadná položka k náhradě škody 388 648
  25.2.2021 50 000 Rozhodnutí pojišťovny 378 388
  3.3.2021 50 000 Úhrada 221 378

  Použité účty:

  388 Dohadné účty aktivní
  378 Jiné pohledávky
  648 Ostatní provozní výnosy
  221 Bankovní účet

  Příklad 2

  V roce 2020 byla poškozena budova v důsledku záplavy. Jedná se o pojistnou událost, k rozvahovému dni však nebyla vyčíslena náhrada škody od pojišťovny. Účetní jednotka odhadla náhradu škody na 50 000 Kč. 25.2.2021 pojišťovna vyčíslila pojišťovna náhradu škody na 60 000 Kč. Náhrad byla vyplacena 3.3 2021.

  Datum Částka Popis MD D
  31.12.2020 50 000 Dohadná položka k náhradě škody 388 648
  25.2.2021 50 000 Rozhodnutí pojišťovny 378 388
  25.2.2021 10 000 Rozhodnutí pojišťovny 378 648
  3.3.2021 60 000 Úhrada 221 378

  Příklad 3

  V roce 2020 byla poškozena budova v důsledku záplavy. Jedná se o pojistnou událost, k rozvahovému dni však nebyla vyčíslena náhrada škody od pojišťovny. Účetní jednotka odhadla náhradu škody na 50 000 Kč. 25.2.2021 pojišťovna vyčíslila pojišťovna náhradu škody na 45 000 Kč. Náhrad byla vyplacena 3.3 2021.

  Datum Částka Popis MD D
  31.12.2020 50 000 Dohadná položka k náhradě škody 388 648
  25.2.2021 45 000 Rozhodnutí pojišťovny 378 388
  25.2.2021 5 000 Rozhodnutí pojišťovny 648 388
  3.3.2021 45 000 Úhrada 221 378

  Dohadné účty pasivní

  O dohadné položce pasivní budeme účtovat v případě, že nemáme všechny potřebné podklady k účetnímu případu, neznáme přesnou částku, a proto nemůžeme účtovat o závazku. Typickým příkladem jsou nevyfakturované dodávky. Častou jsou tvořeny dohadné položky na spotřebu energií. Účetní jednotka odebírá během roku elektrickou energii, vyúčtování však může přijít několik měsíců po rozvahovém dni. Musí tedy k rozvahovému dni odhadnout náklady na energii a zaúčtovat dohadnou položku.

  Účtuje se sem i náhrada z odpovědnosti za způsobenou škodu v případech, kdy není možno k rozvahovému dni stanovit přesnou výši náhrady, kterou bude muset účetní jednotka platit. Na dohadné účty pasivní účtujeme i náhradu za nevybranou dovolenou, vznikne-li na ni zaměstnanci nárok v souladu se zákoníkem práce a je jisté, že bude proplacena v příštím roce. Co se týká nároků zaměstnanců na odměny, budeme je mezi dohadné položky účtovat pouze v případě, je-li k rozvahovému dni jisté, že na odměny budou mít zaměstnanci nárok.

  Účtování na dohadné účty pasivní

  K rozvahovému dni budeme účtovat takto:
  MD 5xx náklady (případně účet zásob či majetku)
  D  38x dohadný účet pasivní

  Až obdržíme potřebné podklady a zjistíme skutečnou částku, můžeme namísto dohadné položky zaúčtovat závazek. V případě, že náš odhad byl přesný, budeme účtovat takto:
  MD 38x dohadný účet pasivní
  D   3xx závazek

  V případě, že skutečná částka je vyšší než dohadná položka, budeme účtovat takto:
  MD 38x dohadný účet pasivní
  MD 5xx náklady (případně účet zásob či majetku, proúčtujeme rozdíl mezi skutečností a odhadem)
  D    3xx závazek

  V případě, že skutečná částka je nižší než dohadná položka, budeme účtovat takto:
  MD 38x dohadný účet pasivní
  D    3xx závazek
  D    5xx náklady (případně účet zásob či majetku, proúčtujeme rozdíl mezi skutečností a odhadem)

  Příklady – dohadné účty pasivní

  Příklad 4

  Účetní jednotka neobdržela k rozvahovému dni vyúčtování za odběr elektrické energie v roce 2020. Účetní jednotka odhadla náklady na energii na 500 000 Kč. 25.2.2021 obdržela fakturu na 500 000 Kč. Faktura byla uhrazena převodem 3.3.2021.

  Datum Částka Popis MD D
  31.12.2020 500 000 Dohadná položka 502 389
  25.2.2021 500 000 Přijatá faktura 389 321
  3.3.2021 500 000 Úhrada 321 221

  Použité účty:

  389 Dohadné účty pasivní
  321 Závazky z obchodních vztahů
  502 Spotřeba energie
  221 Bankovní účet

  Příklad 5

  Účetní jednotka neobdržela k rozvahovému dni vyúčtování za odběr elektrické energie v roce 2020. Účetní jednotka odhadla náklady na energii na 500 000 Kč. 25.2.2021 obdržela fakturu na 510 000 Kč. Faktura byla uhrazena převodem 3.3.2021.

  Datum Částka Popis MD D
  31.12.2020 500 000 Dohadná položka 502 389
  25.2.2021 500 000 Přijatá faktura 389 321
  25.2.2021 10 000 Přijatá faktura 502 321
  3.3.2021 510 000 Úhrada 321 221

  Příklad 6

  Účetní jednotka neobdržela k rozvahovému dni vyúčtování za odběr elektrické energie v roce 2020. Účetní jednotka odhadla náklady na energii na 500 000 Kč. 25.2.2021 obdržela fakturu na 480 000 Kč. Faktura byla uhrazena převodem 3.3.2021.

  Datum Částka Popis MD D
  31.12.2020 500 000 Dohadná položka 502 389
  25.2.2021 480 000 Přijatá faktura 389 321
  25.2.2021 20 000 Přijatá faktura 389 502
  3.3.2021 480 000 Úhrada 321 221

  Vykázání dohadných účtů v rozvaze

  Dohadné položky aktivní budeme v rozvaze vykazovat:

  • mezi krátkodobými pohledávkami, v případě že jejich doba splatnosti nebude k rozvahovému dni delší než jeden rok
  • mezi dlouhodobými pohledávkami, v případě že jejich doba splatnosti bude k rozvahovému dni delší než jeden rok

  Dohadné položky pasivní budeme v rozvaze vykazovat:

  • mezi krátkodobými závazky, v případě že jejich doba splatnosti nebude k rozvahovému dni delší než jeden rok
  • mezi dlouhodobými závazky, v případě že jejich doba splatnosti bude k rozvahovému dni delší než jeden rok

  Dohadné účty v cizí měně

  Dohadné položky vytvořené v cizí měně se přepočítávají na koruny stejně jako běžné cizoměnové pohledávky a závazky. Podrobně se této problematice věnuje Interpretace Národní účetní rady I-18.

  Doplňte si mezery v daních a účetnictví

  Přihlaste se k několikadílnému e-mailovému seriálu a získejte to nejlepší z blogu Money.cz. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Daňové souvislosti účtování dohadných položek

  Probíhá-li účtování o dohadných položkách v souladu s účetními předpisy, je jejich dopad na náklady/výnosy „daňově účinný“, to platí i pro proúčtování případných rozdílů mezi odhadem a skutečností v následujícím účetním období (výjimkou jsou situace, kdy tvoříme dohadné položky v souvislosti s „nedaňovými“ náklady/výnosy). Nemělo by však docházet ke zneužití dohadných položek pro manipulaci hospodářského výsledku. Výši dohadné položky je vždy potřeba doložit podpůrnými výpočty.

  Závěr

  Na dohadných účtech budeme k rozvahovému dni účtovat o účetních případech, ke kterým nemáme všechny potřebné podklady, a proto neznáme jejich přesnou částku. Pokud bychom všechny podklady měli, účtovali bychom o běžných pohledávkách nebo závazcích. Dohadné položky tvořené v cizí měně podléhají kurzovému přepočtu.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Money S3 v akci se slevou 50%
  Zjistit více
  Akce -50%
  platí pouze
  do 2.8.2024
  Money S3 -50%
  Zavřít reklamu
  Money S3 v akci se slevou 50%
  Akce platí pouze do 31.7.2023.