Účetnictví / Účetnictví/Jak na přepočet cizí měny a kurzové rozdíly
Novinky a špeky v účetnictví
Nabídka webinářů

Jak na přepočet cizí měny a kurzové rozdíly

Jak na přepočet cizí měny a kurzové rozdíly
Lenka Bartušková
12. 01. 2022
Doba čtení6 minut čtení
Líbilo se14
Jak na přepočet cizí měny a kurzové rozdíly

Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví v české měně. Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně musíme přepočítat na koruny, ale je nutné nadále evidovat i částku v cizí měně.

Kdy cizí měnu přepočítat?

K přepočtu dochází:

 • k okamžiku uskutečnění účetního případu,
 • ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka (pro zjednodušení budeme v dalším textu uvádět jen „přepočet k rozvahovému dni“).

Okamžik uskutečnění účetního případu

Okamžikem uskutečnění účetního případu pro kurzový přepočet může být například:

 • přijetí faktury,
 • vystavení faktury,
 • úhrada závazku,
 • inkaso pohledávky.

Ve výše uvedených případech není potřeba nad kurzovým přepočtem dlouze přemýšlet, existují však i složitější situace. Nezapomeňte, že ke kurzovým přepočtům dochází také při:

 • postoupení pohledávky a vkladu pohledávky,
 • převzetí dluhu u původního dlužníka,
 • vzájemném započtení pohledávek,
 • úhradě úvěru nebo zápůjčky novým úvěrem nebo zápůjčkou,
 • převodem zálohy závdavků na úhradu pohledávky nebo dluhu.

Kurzové rozdíly nevznikají při:

 • oznámení o změně věřitele,
 • dohodě o změně zahraničních měn pro úhrady nebo inkasa bez pohybu peněžních prostředků s výjimkou změny na Kč,
 • splácení peněžitých vkladů do obchodních korporací.

Podrobné informace najdete v Českém účetním standardu č. 001, bod 2.4.3. a v Českém účetním standardu č. 006.

Jaký kurz použít pro přepočet k okamžiku uskutečnění účetního případu?

Použití kurzů k okamžiku uskutečnění účetního případu je nutné upravit ve vnitřním předpise, lze použít:

 • aktuální devizový kurz ČNB
 • pevný kurz (tuto možnost nemohou použít např. banky, investičních fondy atd.).
  • devizový kurz ČNB vyhlášený k prvnímu dni stanoveného období, pro který je používán
  • stanovené období nesmí přesáhnout účetní období
  • účetní jednotka může tento kurz změnit svým vnitřním předpisem i v průběhu stanoveného období; v případech vyhlášení devalvace i revalvace české koruny musí být pevný kurz změněn vždy
 • v případě nákupu nebo prodeje cizí měny za českou měnu lze k okamžiku ocenění použít kurz, za který byly tyto hodnoty nakoupeny nebo prodány

Podrobné informace najdete v § 24 odst. 6 -8 ZoÚ.

Přepočet k rozvahovému dni

K rozvahovému dni je nutné přepočítat tyto cizoměnové položky:

 • pohledávky a závazky,
 • hotovost v pokladně,
 • zůstatky na bankovních účtech,
 • ceniny,
 • cenné papíry, podíly na obchodních korporacích a deriváty,
 • opravné položky a rezervy, pokud majetek a závazky, kterých se týkají, jsou vyjádřeny v cizí měně.

Pro přepočet se použije aktuální devizový kurz ČNB. Podrobné informace najdete v § 24 odst. 6 ZoÚ.

Specifické případy přepočtu

V případě cizí měny, u které se nevyhlašuje kurz devizového trhu denně, použije účetní jednotka pro její přepočet:

 • kurz mezibankovního trhu pro tuto měnu k USD nebo EUR a kurz devizového trhu vyhlášený ČNB pro USD nebo EUR ke stejnému dni, nebo
 • poslední známý kurs vyhlášený či zveřejněný ČNB (tuto možnost nemohou použít např. banky, investičních fondy atd.).

Podrobné informace najdete v § 24 odst. 9 ZoÚ.

Výpočet a účtování kurzových rozdílů

Kurzové rozdíly se ve většině případů účtují do finančních nákladů nebo finančních výnosů. Princip výpočtu a účtování kurzových rozdílů si vysvětlíme na jednoduchých příkladech.

Příklad č.1

1.12. přijala účetní jednotka fakturu za služby na částku 10 EUR. K 31.12. (rozvahový den) nebyla faktura uhrazena.

Kurz účetní jednotky dle vnitřní směrnice k 1.12.: 26 Kč/EUR
Devizový kurz ČNB k 31.12.: 25,5 Kč/EUR

Datum Popis Kurz Kč/EUR Výpočet MD D
1.12. 260 Přijatá faktura 26 10 x 26,0 =260 518 321
31.12. 5 Kurzový zisk 25,5 10 x 25,5 =255 321 663

Pohybem kurzu se závazek snížil o 5 Kč, jedná se o kurzový zisk.

Příklad č.2

1.12. přijala účetní jednotka fakturu za služby na částku 10 EUR. K 31.12. (rozvahový den) nebyla faktura uhrazena.

Kurz účetní jednotky dle vnitřní směrnice k 1.12.: 26 Kč/EUR
Devizový kurz ČNB k 31.12.: 26,5 Kč/EUR

Datum Popis Kurz Kč/EUR Výpočet MD D
1.12. 260 Přijatá faktura 26 10 x 26,0 =260 518 321
31.12. 5 Kurzová ztráta 26,5 10 x 26,5 =265 321 663

Pohybem kurzu se závazek zvýšil o 5 Kč, jedná se o kurzovou ztrátu.

Příklad č.3

3.12. vystavila účetní jednotka fakturu za prodej zboží na částku 100 EUR. Faktura byla uhrazena hotově 14.12.

Kurz účetní jednotky dle vnitřní směrnice k 3.12.: 26 Kč/EUR
Kurz účetní jednotky dle vnitřní směrnice k 14.12.: 26,2 Kč/EUR

Datum Popis Kurz Kč/EUR Výpočet MD D
3.12. 2600 Vydaná faktura 26 100 x 26,0 =2600 311 604
14.12. 2620 Pokladní příjem 26,2 100 x 26,2 =2620
2600 úhrada pohledávky 211 311
20 kurzový zisk 211 663

Specifické případy účtování kurzových rozdílů

 • Kurzové rozdíly lze při postupném splácení pohledávek a závazků a při pohybech na účtech v účtových skupinách 21, 22 a 26 vyúčtovat až k rozvahovému dni
 • Kurzové rozdíly z cenných papírů a podílů k rozvahovému dni
  • neúčtujeme samostatně na příslušné účty nákladů a výnosů, ale jsou součástí ocenění reálnou hodnotou nebo ocenění ekvivalencí
  • pokud není cenný papír nebo podíl oceněn reálnou hodnotou nebo ekvivalencí, pak se kurzové rozdíly účtují prostřednictvím rozvahových účtů v účtové skupině 41
  • pokud není dluhový cenný papír oceněn reálnou hodnotou nebo se podle § 27 ZoÚ reálnou hodnotou neoceňuje, pak se kurzový rozdíl účtuje na vrub finančních nákladů a ve prospěch finančních výnosů
 • Kurzové rozdíly z aktiv a závazků v cizí měně, které účetní jednotka vykazuje v rozvaze a kterými se rozhodla zajistit proti měnovému riziku ze smluvních vztahů se účtují
  • nejprve na rozvahových účtech účtové skupiny 41 (nejde-li o deriváty),
  • na příslušné účty nákladů nebo výnosů se účtují až v okamžiku zaúčtování příslušných smluvních vztahů nebo v případě, kdy očekávané smluvní vztahy nevzniknou,
  • tato aktiva a závazky v cizí měně musí splňovat podmínky platné pro zajišťovací derivát.

Podrobné informace k účtování kurzových rozdílů najdete v § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb. a Českém účetním standardu č. 006.

Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

Cizí měna a interpretace Národní účetní rady

Národní účetní rada vydala několik interpretací, ve kterých můžete najít další užitečné informace k problematice účtování cizí měny.

I-18 Dohadné položky v cizí měně
I-21 Odpis cizoměnové pohledávky a závazku
I-22 Dotace v cizí měně
I-23 Oceňování nabyté cizoměnové pohledávky
I-37 Časové rozlišování a cizí měna
I-42 Cizoměnové pohledávky s opravnou položkou
I-43 Cizoměnové zálohy

Závěr

Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně musíme přepočítat na koruny, ale je nutné nadále evidovat i částku v cizí měně. Ve vnitřním předpise je potřeba stanovit, jaký kurz bude účetní jednotka používat pro přepočet cizí měny k okamžiku uskutečnění účetního případu. K rozvahovému dni musí všechny účetní jednotky použít pro přepočet cizoměnových položek aktuální devizový kurz ČNB. Kurové rozdíly účtujeme až na drobné výjimky do finančních nákladů nebo výnosů.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Dlouhodobý majetek v účetnictví a dani z příjmů
záznam
Roční zúčtování záloh za rok 2022 a novinky 2023
záznam
Účetní uzávěrka/závěrka a inventarizace účtů
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v účetnictví