Účetnictví / Účetnictví/Účtování pohledávek: postoupení, zápočet, odpisy a další vybrané problémy
Novinky a špeky v účetnictví
Nabídka webinářů

Účtování pohledávek: postoupení, zápočet, odpisy a další vybrané problémy

Účtování pohledávek: postoupení, zápočet, odpisy a další vybrané problémy
Lenka Bartušková
12. 08. 2022
Doba čtení9 minut čtení
Líbilo se7
Účtování pohledávek: postoupení, zápočet, odpisy a další vybrané problémy

Obsah

  Jak správně zaúčtovat postoupení pohledávky, vzájemný zápočet pohledávek, tvorbu opravných položek nebo odpis pohledávek? Je-li pohledávka v cizí měně, vznikají při těchto operacích kurzové rozdíly?

  Pravidla pro postoupení pohledávek

  V důsledku postoupení pohledávky dochází ke změně věřitele. K postoupení pohledávky není potřeba souhlasu dlužníka. Je možné postoupit celou pohledávku nebo jen její část.

  Základní pojmy:

  • postupitel – ten, kdo pohledávku prodává,
  • postupník – ten, kdo pohledávku nakupuje.

  Postoupením pohledávky nabývá postupník také její příslušenství a práva s pohledávkou spojená, včetně jejího zajištění. Je možné postoupit i soubor pohledávek. Podrobné informace najdete v §§ 1879 – 1887 občanského zákoníku.

  Účtování postoupení pohledávky – prodej pohledávky

  Postupitel naúčtuje nominální hodnotu pohledávky do provozních nákladů ve skupině 54. Výnos z postoupené pohledávky zaúčtuje do provozních výnosů ve skupině 64. Tyto zásady jsou upravené v ČÚS č. 019 bod 3.6.6. a 4.5.3.

  Příklad účtování postoupení pohledávky u prodávajícího

  Společnost X s.r.o. postoupila pohledávku z prodeje zboží na společnost Y s.r.o. za 40 000 Kč. Nominální hodnota pohledávky byla 80 000 Kč.

  Částka Popis MD D
  80 000 Odpis postoupené pohledávky do nákladů 546 311
  40 000 Výnos z postoupené pohledávky 315 646

  Použité účty

  311 Pohledávky za odběrateli
  315 Ostatní pohledávky z obchodních vztahů
  546 Odpis pohledávky
  646 Výnosy z odepsaných pohledávek

  Účtování postoupení pohledávky – nákup pohledávky

  Nakoupená pohledávka se oceňuje pořizovací cenou, která zahrnuje cenu pořízení a náklady související s pořízením (např. poplatky za poradenské služby atd.). Nominální hodnota pohledávky je vedena pouze v podrozvaze. Problematika je upravena v § 25 zákona o účetnictví a v § 50 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

  Příklad účtování postoupení pohledávky u kupujícího

  Společnost X s.r.o. postoupila pohledávku na společnost Y s.r.o. za 30 000 Kč. Nominální hodnota pohledávky byla 100 000 Kč. Společnost Y s.r.o. v této souvislosti zaplatila 2 000 Kč za služby právníka.

  Částka Popis MD D
  30 000 Cena za pořízení pohledávky 315 325
  2 000 Náklady související s pořízením pohledávky 315 321
  Pohledávka bude vedena v rozvaze v celkové pořizovací ceně 32 000 Kč. Informace o nominální hodnotě pohledávky (100 000 Kč) bude vedena v podrozvaze.

  Použité účty

  315 Ostatní pohledávky z obchodních vztahů
  321 Závazky k dodavatelům
  325 Ostatní závazky z obchodních vztahů

  Postoupení pohledávky v cizí měně

  Z ČÚS č. 006 vyplývá, že při postoupení pohledávky v cizí měně je nezbytné k datu uskutečnění účetního případu proúčtovat kurzový rozdíl.

  Pravidla pro zápočet pohledávek

  K započtení pohledávek a závazků může dojít:

  • na základě vzájemné dohody nebo
  • na základě jednostranného zápočtu.

  V praxi lze doporučit zápočet na základě vzájemné dohody, jelikož pro provedení jednostranného zápočtu vyplývá z občanského zákoníku více omezení.

  Základní omezení pro provedení jednostranného zápočtu:

  • pohledávky musí být stejného druhu, např. peněžní (vzhledem k tomu, že občanský zákoník neobsahuje úpravu pro zápočet pohledávek v rozdílných měnách, názory právníků na to, zda lze takovýto zápočet provést, se bohužel různí)
  • k započtení je možné přistoupit, jakmile strana provádějící jednostranný zápočet
   • má právo požadovat plnění své pohledávky (nelze před splatností) a zároveň
   • má právo plnit svůj závazek.

  Nezapomeňte protistraně oznámit, že k zápočtu došlo, a které konkrétní položky byly započteny. Je možné započíst pohledávku celou nebo pouze její část.

  Detailní podmínky pro provádění zápočtů najdete v §§ 1982 – 1992 občanského zákoníku.

  Účtování zápočtu pohledávek

  O započtenou částku snížíme zůstatek pohledávek i závazků.

  Příklad účtování vzájemného zápočtu

  Společnost X s.r.o. eviduje:

  • pohledávku 100 000 Kč za společností Y s.r.o. splatnou 10.2.2022.

  Společnost Y s.r.o. eviduje:

  • pohledávku 40 000 Kč za společností X s.r.o. splatnou 12.2.2022.

  Dne 5.2.2022 uzavřely X s.r.o. a Y s.r.o. dohodu o vzájemném zápočtu. Na základě této dohody byla započtena částka 40.000 Kč. Zbývajících 60 000 Kč je společnost Y s.r.o. povinna zaplatit.

  Datum Částka Popis MD D
  5.2.2022 40 000 Zápočet pohledávky a závazku 321 311
  Některé programy účtují zápočty přes pomocný účet 395. V tom případě bychom zápočet zaúčtovali ve dvou krocích: MD 395/D 311 a MD 321/D 395. Výsledek bude stejný.

  Použité účty

  311 Pohledávky za odběrateli
  321 Závazky k dodavatelům
  395 Vnitřní zúčtování

  Zápočet pohledávek v cizí měně

  Z ČÚS č. 006 vyplývá, že při zápočtu pohledávek v cizí měně je nezbytné k datu uskutečnění účetního případu proúčtovat kurzový rozdíl.

  Pravidla pro tvorbu opravných položek k pohledávkám

  Opravné položky vyjadřují dočasné snížení hodnoty pohledávky. Tvoří se, máme-li pochybnost o dobytnosti pohledávek. Nutnost tvorby a výše opravné položky se vyhodnocuje při inventarizaci. Rozlišujeme opravné položky:

  • zákonné

  Zákonné opravné položky jsou tvořeny dle pravidel zákona o rezervách č. 593/1992 Sb. Tvorba zákonných opravných položek je „daňovým nákladem“ a jejich zúčtování „daňovým výnosem“.

  • účetní

  Účetní opravné položky jsou tvořeny dle pravidel uvedených ve vnitřní směrnici účetní jednotky. Tvorba účetních opravných položek není „daňovým nákladem“ a jejich zúčtování není „daňovým výnosem“. Podrobné informace k tvorbě účetních opravných položek najdeme v § 25 odst. 3 a § 26 odst. 3 zákona o účetnictví, § 55 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS č. 005.

  Účtování opravných položek

  Tvorba

  MD účet ve skupině 55
  D účet ve skupině 39

  Zúčtování

  MD účet ve skupině 39
  D účet ve skupině 55

  Nejen samotné opravné položky, ale i jejich tvorbu nebo zúčtování, je potřeba účtovat odděleně podle toho, zda se jedná o zákonné nebo účetní opravné položky.

  Příklad účtování opravné položky k pohledávkám

  Účetní jednotka evidovala k 31.12.2019 pohledávku za společnosti X s.r.o.ve výši 100 000 Kč, která byla 3 měsíce po splatnosti. V souladu s vnitřní směrnici vytvořila účetní opravnou položku ve výši 20 %. Pohledávka nebyla uhrazena ani k 31.12.2020, proto účetní jednotka v souladu s účetní směrnicí dotvořila opravnou položku do 100 % hodnoty pohledávky. 3.3.2021 byla pohledávka v plné výši uhrazena převodem, proto byla opravná položka zúčtována.

  Datum Částka Popis MD D
  31.12.2019 20 000 Tvorba opravné položky 559 391
  31.12.2020 80 000 Tvorba opravné položky 559 391
  3.3.2021 100 000 Zúčtování opravné položky 391 559

  Použité účty

  391 Opravná položka k pohledávkám
  559 Tvorba a zúčtování účetních opravných položek

  Opravné položky k pohledávkám v cizí měně

  Postup pro tvorbu opravných položek u cizoměnových pohledávek není v českých účetních předpisech specificky upraven. Návodem nám může být Interpretace Národní účetní rady I- 42. Je však potřeba zdůraznit, že interpretace Národní účetní rady nejsou oficiálním účetním předpisem. Národní účetní radu tvoří odborníci na účetnictví, jejich názor však není právně závazný.

  Interpretace uvádí, že v praxi jsou používána nejčastěji tato řešení:

  1. Účetní jednotky přepočítávají k rozvahovému dni cizoměnovou pohledávku a proúčtují kurzový rozdíl.  Opravná položka vytvořená k cizoměnové pohledávce je také přepočtena, vzniklý rozdíl je však zaúčtován jako tvorba, resp. zúčtování opravných položek.
  2. Účetní jednotky přepočítávají k rozvahovému dni cizoměnovou pohledávku a proúčtují kurzový rozdíl. Opravná položka vytvořená k cizoměnové pohledávce je také přepočtena, vzniklý rozdíl je zaúčtován jako kurzový rozdíl.

  Podle Národní účetní rady první řešení není v souladu s věrným zobrazením kurzového rizika v účetnictví. Druhé řešení věrně zobrazuje kurzové riziko v účetnictví, nicméně uvažuje přepočet celé hodnoty pohledávky, přestože budoucí peněžní tok lze očekávat jen u té části pohledávky, která není kryta opravnou položkou. Národní účetní rada dochází k závěru, že kurzový rozdíl u cizoměnové pohledávky vzniká pouze z hodnoty pohledávky snížené o související opravnou položku (vyjádřené v cizí měně), tj. z netto hodnoty pohledávky.

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Pravidla pro odpis pohledávek

  Dojde-li účetní jednotka k závěru, že pohledávka nebude uhrazena (jedná se o trvalé snížení hodnoty pohledávky), přistupuje k odpisu této pohledávky. Po odpisu je pohledávka vedena v podrozvahové evidenci, dokud právně nezanikne. Odpis je „daňovým nákladem“ pouze při splnění podmínek uvedených v § 24 odst. 2 písm. y) zákona o daních z příjmů.

  Účtování odpisu pohledávek

  Odpis se účtuje na vrub účtu ve skupině 54 (např. 546 Odpis pohledávky) a ve prospěch účtu, na kterém je pohledávka vedena (např. 311 Pohledávky za odběrateli). Pokud by následně došlo k úhradě odepsané pohledávky, bude se jednat o výnos účtovaný ve skupině 64. Podrobné informace najdeme v § 25 odst. 3 a § 26 odst. 3 zákona o účetnictví, ČÚS č. 019 bod 3.6.6. a 4.5.3.ČÚS č. 005 bod 4.4.3.

  Odpis pohledávek v cizí měně

  Postup pro odpis cizoměnové pohledávky není v českých účetních předpisech specificky upraven. Návodem nám může být Interpretace Národní účetní rady I- 21. Podle této interpretace je potřeba proúčtovat k datu uskutečnění účetního případu kurzový rozdíl. Za datum uskutečnění účetního případu je považován den, kdy vedení účetní jednotky o odpisu rozhodlo.

  Souhrn problematiky účtování pohledávek

  Vzhledem k tomu, že postoupení pohledávek, vzájemné zápočty, odpisy ani opravné položky k pohledávkám neúčtujeme denně, je potřeba si připomenout nejen zásady účtování, ale i vazbu na další právní předpisy, zejména na občanský zákoník, zákon o rezervách nebo zákon o daních z příjmů. Při účtování operací, které účetní předpisy neřeší, jako je například odpis nebo tvorba opravných položek u cizoměnových pohledávek, nám mohou být oporou interpretace Národní účetní rady.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Dlouhodobý majetek v účetnictví a dani z příjmů
  záznam
  Roční zúčtování záloh za rok 2022 a novinky 2023
  záznam
  Účetní uzávěrka/závěrka a inventarizace účtů
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v účetnictví