Účetnictví / Účetnictví/Kategorie účetních jednotek: zjistěte kam patříte
Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50% končí za:
dnů
hod.
min.
Akce -50 %

Kategorie účetních jednotek: zjistěte kam patříte

Kategorie účetních jednotek: zjistěte kam patříte
Seyfor, a. s.
21. 09. 2021
Doba čtení9 minut čtení
Líbilo se21
Kategorie účetních jednotek: zjistěte kam patříte

Obsah

  Vedete účetnictví? Zjistěte, do které kategorie účetních jednotek spadáte a jaké povinnost z toho vyplývají. Některých z vás se může týkat třeba povinný audit.

  Fyzické osoby si mohou vybrat, jestli budou uplatňovat výdaje procentem z příjmů, paušální daň nebo povedou daňovou evidenci (případně účetnictví). Právnické osoby na výběr nemají a povinně vedou účetnictví

  Vedení účetnictví: pro koho je povinné a dobrovolné

  Účetnictví zachycuje všechny peněžní operace, které v podniku vzniknou. Nemusí se jednat jen klasické pohyby peněz na bankovním účtu. Vede se rovněž přehled o stavu a pohybu majetku, závazků, pohledávkách, nákladech i výnosech. Všechny tyto skutečnosti totiž mají vliv na hospodářský výsledek podnikání (zisk či ztrátu) a na výslednou daň z příjmů.

  Podvojné účetnictví: má dáti, dal

  Kvůli způsobu, jakým se jednotlivé operace zachycují, se setkáte s označením podvojné účetnictví. Platí, že každá operace se zachytí na dvou různých účtech z tzv. účetní osnovy. Ta představuje soupis všech účtů, které podnik využívá při vedení účetní agendy.

  Kromě podvojného účetnictví existuje ještě jednoduché účetnictví. V současné době ho mohou používat jen neziskové organizace, nikoliv podnikatelé. 

  Kdo musí vést účetnictví

  Zákon o účetnictví nařizuje vést účetnictví všem právnickým osobám. Z podnikatelské sféry se to týká zejména: 

  • akciových společností (a. s.),
  • společností s ručením omezeným (s. r. o.), 
  • komanditních společností (k. s.), 
  • veřejných obchodních společností (v. o. s.) 
  • a družstev.

  Fyzické osoby vedou účetnictví jen tehdy, když:

  • jsou zapsané v obchodním rejstříku,
  • překročí roční obrat nad 25 milionů korun,
  • jsou společníky ve společnosti, kde nejméně jeden ze společníků vede účetnictví,
  • nebo se rozhodnou vést účetnictví dobrovolně.

   

   

  Pokud fyzická osoba vede účetnictví, musí ho vést minimálně po dobu 5 let.

  Vedení účetnictví vyžaduje odborné znalosti a také účetní software pro jeho zpracování.

  Rozsah vedení účetnictví: kategorizace účetních jednotek

  Ke stanovení rozsahu vedení účetnictví své podnikání nejprve musíte zařadit do jedné ze 4 skupin účetních jednotek. Budete hodnotit tato kritéria:

  1. velikost aktiv (odpovídá hodnotě netto aktiv v rozvaze, tedy hodnotě aktiv po odečtení celkových odpisů),
  2. celkový čistý obrat (za rok) – je shodný s čistým obratem za účetní období ve výsledovce (výkazu zisků a ztrát),
  3. průměrný počet zaměstnanců – spousta účetních programů vám tento údaj poskytne, umí to i účetní software Money S3.

  Abyste spadali do jedné ze tří prvních kategorií, k rozvahovému dni (obvykle k 31. 12.) nesmíte překročit nejméně dvě z kritérií. Pro zařazení podniku mezi velké účetní jednotky platí, že k rozvahovému dni musíte překročit minimálně dvě kritéria.

   

  kategorie účetní jednotky

  celková aktiva

  celkový obrat

  průměrný počet zaměstnanců

  1.

  mikro

  9 milionů Kč

  18 milionů Kč

  10

  2.

  malá

  100 milionů Kč

  200 milionů Kč

  50

  3.

  střední

  500 milionů Kč

  1 000 milionů Kč

  250

  4.

  velká

  500 milionů Kč

  1 000 milionů Kč

  250

  Tabulka zachycuje hraniční limity, podle kterých se při zařazení do příslušné kategorie řídíte.

  Každá kategorie (přesněji řečeno vyhláška k zákonu o účetnictví) vám jako podnikatelům stanovuje různé povinnosti. Tam se řadí např.:

  • rozsah vedení účetnictví (plný nebo zjednodušený),
  • sestavení výroční zprávy,
  • rozsah zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy,
  • sestavení výkazu o peněžních tocích a výkazu o změnách vlastního kapitálu,
  • povinnost uvést nefinanční údaje ve výroční zprávě,
  • použití vybraných účetních metod,
  • povinnost auditu účetní závěrky.

  Plný rozsah účetní závěrky znamená, že sestavujete veškeré účetní výkazy (rozvahu, výkaz zisků a ztrát, přílohy, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu). 

  Mikro účetní jednotka

  U mikro a malých účetních jednotek musíme rozlišovat, jestli u nich probíhá audit

   

   

  Během auditu se přezkoumávají informace, data nebo činnosti a ověřuje se jejich platnost. Zkoumá se také, zda při vykazování účetnictví firma dodržuje aktuální předpisy. Provádí ho nezávislá osoba vedená v komoře auditorů. Finálním výstupem auditu je auditorská zpráva.

  Zda je nutné mít účetní závěrku ověřenou auditorem poznáte podle následujících 3 ukazatelů:

  • aktiva v netto hodnotě (tedy celkových aktiv po odečtení oprávek) vyšší než 40 milionů Kč,
  • čistý roční obrat vyšší 80 milionů Kč,
  • průměrný počet zaměstnanců vyšší než 50 zaměstnanců.

  Akciové společnosti a svěřenecké fondy jsou auditované, jestliže dosáhnou alespoň jednoho z výše uvedených kritérií v běžném a předcházejícím období. Všechny ostatní společnosti poptávají auditorské služby tehdy, pokud dosáhnou nejméně dvou z výše uvedených kritérií.

  Na příkladu si ukážeme, jak postupovat při určení provedení auditu. Společnost s ručením omezeným, která patří mezi malé účetní jednotky, dosahovala během 3 let následujících hodnot:

   

  2019

  2020

  2021

  aktiva (netto)

  28 400 000 Kč

  96 100 000 Kč

  139 700 000 Kč

  čistý obrat

  85 900 000 Kč

  179 300 000 Kč

  385 200 000 Kč

  průměrný počet zaměstnanců

  16

  18

  23

  Z toho vyplývá, že roce 2021 musí s. r. o. povinně provést audit, protože v aktuálním i předcházejícím období přesáhla dvě kritéria.

  A teď už zpátky k mikro účetním jednotkám. Ty zpravidla nepodléhají auditu a platí pro ně následující:

  Jestliže má mikro účetní jednotka povinný audit, platí pro ni stejná pravidla jako pro malou účetní jednotku, která podléhá auditu.

   

   

  Náležitosti účetní závěrky ve zkráceném a plném rozsahu stanovuje prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví č. 500/2002 Sb.

  Malá účetní jednotka

  Malá účetní jednotka, která nepodléhá auditu, má tyto povinnosti: 

  • sestavuje účetní závěrku ve zkráceném rozsahu,
  • nezveřejňuje výsledovku (výkaz zisku a ztráty),
  • nesestavuje přehled cash flow (o peněžních tocích) a přehled o změnách vlastního kapitálu.

  Auditovaná malá účetní jednotka:

  • sestavuje účetní závěrku v plném rozsahu,
  • připravuje výroční zprávu.

  Výroční zpráva zpravidla obsahuje všechny povinně sestavované účetní výkazy a dále komplexní informace o:

  • budoucím vývoji společnosti, 
  • vývoji hospodářského výsledku,
  • vlastních akciích či podílech,
  • zahraničních pobočkách společnosti,
  • provozních a finančních ukazatelích (včetně grafů),
  • či aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje.

  Přestože to není povinné, často ve výroční zprávě najdete i pár slov od generálního ředitele či představenstva společnosti. V praxi jsou výroční zprávy určené primárně investorům, akcionářům, zaměstnancům nebo novinářům. Opravdu komplexně zpracované výroční zprávy mívají například banky (ukázka výroční zprávy Komerční banky), ale i další velké společnosti (ukázka výroční zprávy Kofoly).

  Doplňte si mezery v daních a účetnictví

  Přihlaste se k několikadílnému e-mailovému seriálu a získejte to nejlepší z blogu Money.cz. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Velká účetní jednotka

  Pro velké účetní jednotky platí následující pravidla:

  • vždy podléhají povinnému auditu,
  • sestavují účetní závěrku v plném rozsahu,
  • sestavují přehled cash flow a přehled o změnách vlastního kapitálu,
  • vyhotovují výroční zprávu.

  Začátek podnikání a přechod do jiné kategorie

  Jako začínající podnikatelé použijete takovou kategorii, u které očekáváte, že v prvním roce účetního období k rozvahovému dni splníte její kritéria. Pokud tedy nový podnik nemá skutečně raketový růst, první rok obvykle spadá mezi mikro účetní jednotky.

  Pokud dvakrát po sobě v rozvahových dnech překročíte (anebo naopak přestanete překračovat) dvě hraniční hodnoty, které oddělují jednotlivé účetní kategorie, zařadíte se od následujícího účetního období do nové kategorie. Následně dodržujete nově nařízený rozsah vedení účetnictví a způsob sestavení účetní závěrky.

   

   

  Money S3 je ideální program pro vedení účetnictví menších a středních firem. Vyzkoušejte si Money S3 zdarma se všemi funkcemi.

  Do kdy účetní závěrku a výroční zprávu zveřejnit

  Pokud jste zapsaní v obchodním rejstříku, do sbírky listin ukládáte a zveřejňujete v ní všechny dokumenty. Neauditované mikro a malé účetní jednotky nemusejí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty (postačuje pouze rozvaha a příloha k účetní závěrce).

  Pro ostatní účetní jednotky to znamená, že zveřejňují:

  • kompletní účetní závěrku,
  • výroční zprávu a zprávu auditora (pokud podléhají auditu).

  Protože je účetní závěrka často součástí výroční zprávy, stačí, když podnikatelé zveřejní jen výroční zprávu.

  Účetní závěrku zveřejněte do 30 dnů od schválení příslušným orgánem a ověření auditorem. Nejpozději však do 12 měsíců od rozvahového dne, a to i tehdy, pokud účetní záznamy nejsou schváleny.

  Účetní závěrka se zveřejňuje do sbírky listin prostřednictvím veřejných rejstříků. Předat dokumenty rejstříkovému soudu můžete:

  1. pomocí datové schránky – zasláním na příslušný rejstříkový soud
  2. e-mailem s elektronickým podpisem zaslaným na podatelnu rejstříkového soudu
  3. online přes internetový portál justice.cz
  4. prostřednictvím příslušného finančního úřadu

  Jednotlivé listiny příslušnému rejstříkovému soudu zašlete ve formátu PDF.

  Pokud nesplníte svoji zákonnou povinnost týkající se zveřejnění dokumentů, hrozí vám pokuta ve výši 3 % z celkové hodnoty aktiv společnosti nebo se vystavujete riziku udělení pořádkové pokuty dle zákona o veřejných rejstřících až ve výši 100 tisíc Kč.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Money S3 v akci se slevou 50%
  Zjistit více
  Akce -50%
  platí pouze
  do 2.8.2024
  Money S3 -50%
  Zavřít reklamu
  Money S3 v akci se slevou 50%
  Akce platí pouze do 31.7.2023.