Účetnictví / Účetnictví/Příloha účetní závěrky: jak na ni krok za krokem?
Novinky a špeky v účetnictví
Nabídka webinářů

Příloha účetní závěrky: jak na ni krok za krokem?

Příloha účetní závěrky: jak na ni krok za krokem?
Lenka Bartušková
13. 10. 2021
Doba čtení8 minut čtení
Líbilo se8
Příloha účetní závěrky: jak na ni krok za krokem?

Obsah

  Jaké informace musí obsahovat příloha? Závisí rozsah zveřejňovaných informací na velikosti účetní jednotky? Jaký dopad má na informace vykázané v příloze povinný audit účetní závěrky?

  Proč je nezbytné sestavit přílohu účetní závěrky

  V předchozích článcích jsme se zabývali rozvahou účetní závěrky a výkazem zisku a ztráty. Dnes zaměříme svou pozornost na přílohu, které je povinnou součástí účetní závěrky všech účetních jednotek. Bez přílohy bychom nedokázali správně interpretovat údaje uvedené v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty.

  Co obsahuje příloha účetní závěrky

  Příloha obsahuje informace, které tyto číselné údaje vysvětlují a doplňují. Dočteme se v ní nejen základní informace o činnosti účetní jednotky, ale také informace o použitých účetních metodách, jejich změnách a mnoho dalších údajů důležitých pro rozhodování uživatelů účetních výkazů.

  TIP: Přečtěte si, kdy sestavit účetní závěrku

  Pořadí a rozsah informací zveřejňovaných v příloze

  Informace se v příloze uvádějí ve stejném pořadí, v jakém jsou řazeny související položky v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty. Rozsah zveřejňovaných informací se liší v závislosti na kategorii účetní jednotky. V případě mikro a malých účetních jednotek hraje roli také to, zda mají povinnost nechat ověřit účetní závěrku auditorem.

  Rozdělení účetních jednotek do jednotlivých kategorií na mikro, malou, střední a velkou (§ 1b ZoÚ), stejně tak i povinnosti nechat ověřit účetní závěrku auditorem (§ 20 ZoÚ), jsme se podrobně věnovali v jednom z předchozích článků.

  Základní náležitosti přílohy všech účetních jednotek

  • obchodní firma nebo jméno nebo název,
  • sídlo, případně bydliště,
  • identifikační číslo, pokud je má účetní jednotka přiděleno, a informace o zápisu do veřejného rejstříku,
  • právní forma účetní jednotky, případně informace o tom, že je účetní jednotka v likvidaci,
  • předmět podnikání nebo jiné činnosti, případně účel, pro který byla zřízena,
  • rozvahový den nebo jiný okamžik, k němuž se účetní závěrka sestavuje,
  • okamžik sestavení účetní závěrky, který nastává podpisem účetní závěrky ze strany statutárního orgánu nebo jiné osoby definované v § 18 odst. 3 zákona o účetnictví (tento podpis patří také mezi základní náležitosti),
  • informace o použitých obecných účetních zásadách a použitých účetních metodách a případných odchylkách od těchto metod,
  • informace o oceňování reálnou hodnotou,
  • výše pohledávek a závazků, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než 5 let,
  • celková výše pohledávek a závazků, které jsou kryty věcnými zárukami (s uvedením povahy a formy těchto záruk),
  • výše záloh, závdavků, zápůjček a úvěrů poskytnutých členům řídících, kontrolních a správních orgánů (s uvedením úrokové sazby, hlavních podmínek a všech dosud splacených, odepsaných nebo prominutých částek) a poskytnutá zajištění a ostatní plnění těmto osobám,
  • výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem,
  • celková výše pohledávek a závazků, podmíněných závazků a poskytnutých věcných záruk, které nejsou vykázány v rozvaze,
  • průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období.

  Podrobné informace k výše uvedeným údajům jsou uvedeny v § 39 odst.1 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

  Příloha mikro a malých účetních jednotek bez povinného auditu

  Příloha mikro a malých účetních jednotek bez povinného auditu obsahuje kromě základních informací uvedených výše ještě informace podle § 39 odst. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Jedná se pouze o povinnost informovat o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů.

  Příloha mikro a malých účetních jednotek s povinným auditem

  Mikro a malá účetní jednotka s povinným auditem zveřejní v příloze výše uvedené základní informace a navíc:

  • u jednotlivých položek dlouhodobých aktiv
   • zůstatky na začátku a konci účetního období, přírůstky a úbytky během účetního období,
   • výši opravných položek a oprávek na začátku a na konci účetního období a jejich zvýšení či snížení během účetního období,
   • výši úroků, pokud účetní jednotka rozhodla, že jsou součástí ocenění majetku,
  • název a sídlo účetní jednotky, která sestavuje konsolidovanou účetní závěrku nejužší skupiny účetních jednotek, ke které účetní jednotka jako konsolidovaná účetní jednotka patří,
  • povahu a obchodní účel operací, které nejsou zahrnuty v rozvaze,
  • informace o transakcích se spřízněnou stranou, které nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek.

  Podrobné informace k výše uvedeným údajům jsou uvedeny v § 39a vyhlášky č. 500/2002 Sb.

  Příloha středních účetních jednotek

  Střední účetní jednotka zveřejní v příloze výše uvedené základní informace a navíc:

  • informace o konsolidovaných nebo přidružených účetních jednotkách,
  • název, sídlo a právní formu každé z účetních jednotek, v níž je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením,
  • název a sídlo účetní jednotky, která sestavuje konsolidovanou účetní závěrku nejširší skupiny účetních jednotek, ke které účetní jednotka jako konsolidovaná účetní jednotka patří,
  • název a sídlo účetní jednotky, která sestavuje konsolidovanou účetní závěrku nejužší skupiny účetních jednotek, ke které účetní jednotka jako konsolidovaná účetní jednotka patří,
  • místo, kde je možné získat konsolidovanou účetní závěrku konsolidujících účetních jednotek uvedených v předchozích dvou bodech (je-li její získání možné),
  • počet a jmenovitou hodnotu nebo účetní hodnotu vydaných akcií během účetního období (zvlášť za každý druh akcií); obdobně se postupuje u změn podílů,
  • informaci o vyměnitelných dluhopisech nebo podobných cenných papírech nebo právech s vyznačením jejich počtu a rozsahu práv, která zakládají,
  • doplňující informace k počtu zaměstnanců (rozčlenění podle kategorií v průběhu účetního období),
  • výši odměn přiznaných za účetní období členům řídících, kontrolních a případně správních orgánů z důvodu jejich funkce a výši vzniklých nebo sjednaných penzijních závazků bývalých členů těchto orgánů,
  • informaci o rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty (případně navrhovaném rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty),
  • u jednotlivých položek dlouhodobých aktiv
   • zůstatky na začátku a konci účetního období, přírůstky a úbytky během účetního období,
   • výši opravných položek a oprávek na začátku a na konci účetního období a jejich zvýšení či snížení během účetního období,
   • výši úroků, pokud účetní jednotka rozhodla, že jsou součástí ocenění majetku,
  • výši odložené daně na konci účetního období a její vývoj,
  • povahu a obchodní účel operací, které nejsou zahrnuty v rozvaze, a jejich finanční dopad na účetní jednotku, jsou-li rizika nebo přínosy vyplývající z těchto operací významné a je-li uvedení těchto rizik nebo přínosů nezbytné k posouzení finanční situace účetní jednotky,
  • informace o transakcích se spřízněnou stranou, které nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek.

  Podrobné informace k výše uvedeným údajům jsou uvedeny v § 39b vyhlášky č. 500/2002 Sb.

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Příloha velkých účetních jednotek

  Velká účetní jednotka zveřejní v příloze stejné informace jako střední účetní jednotka a navíc:

  • rozčlenění tržeb z prodeje zboží, výrobků a služeb podle kategorií činností a podle zeměpisných trhů (pokud se tyto kategorie a trhy mezi sebou podstatně liší z hlediska způsobu, kterým je organizován prodej zboží a výrobků a poskytování služeb spadajících do běžné činnosti účetní jednotky). Tyto informace mohou být vynechány, pokud by jejich uvedení mohlo účetní jednotku vážně poškodit (informace o vynechání těchto údajů se vždy uvede v účetní závěrce),
  • celkové odměny účtované auditorem za povinný audit roční účetní závěrky a celkové odměny účtované auditorem za jiné ověřovací služby, za daňové poradenství a jiné neauditorské služby. Tyto informace není účetní jednotka povinna uvádět v případě, že je účetní jednotka zahrnuta do konsolidované účetní závěrky a stanovené informace jsou uvedeny v příloze v této konsolidované účetní závěrce.

  Podrobné informace k výše uvedeným údajům jsou uvedeny v § 39c vyhlášky č. 500/2002 Sb.

  TIP: Přečtěte si, jak na účetní závěrku neziskových organizací

  Příloha účetní závěrky je povinnou součástí účetní závěrky všech účetních jednotek, jelikož obsahuje vysvětlení a doplňující informace k údajům v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty. Rozsah zveřejňovaných informací se významně liší v závislosti na kategorii účetní jednotky. V případě mikro a malých účetních jednotek hraje roli také to, zda mají povinnost nechat ověřit účetní závěrku auditorem.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Dlouhodobý majetek v účetnictví a dani z příjmů
  záznam
  Roční zúčtování záloh za rok 2022 a novinky 2023
  záznam
  Účetní uzávěrka/závěrka a inventarizace účtů
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v účetnictví