Účetnictví / Účetnictví/Jak na účetní závěrku – výkaz zisku a ztráty
Novinky a špeky v účetnictví
Nabídka webinářů

Jak na účetní závěrku – výkaz zisku a ztráty

Jak na účetní závěrku – výkaz zisku a ztráty
‹ Předchozí dílNásledující díl ›
Lenka Bartušková
30. 09. 2021
Doba čtení9 minut čtení
Líbilo se7
Jak na účetní závěrku – výkaz zisku a ztráty

Obsah

  Kdo může sestavit výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu? Jaký je rozdíl mezi výkazem zisku a ztráty v druhovém a účelovém členění, existují nějaká omezení v možnostech jejich volby? Na co je nutné pamatovat při vykazování nákladů a výnosů?

  Výkaz zisku a ztráty jako povinná součást účetní závěrky

  V předchozím článku jsme se zabývali nejen úvodem do problematiky účetní závěrky, ale podrobněji i rozvahou. V tomto příspěvku budeme věnovat pozornost další povinné součástí účetní závěrky, výkazu zisku a ztráty, který většina účetních nenazve jinak než „výsledovka“. Výkaz zisku a ztráty je základním zdrojem informací o struktuře výnosů a nákladů účetní jednotky, vygenerovaném zisku či ztrátě, i o zatížení účetní jednotky daní z příjmů.

  Výkaz zisku a ztráty v druhovém nebo účelovém členění

  Účetní jednotka si může vybrat, zda sestaví výkaz zisku a ztráty v druhovém členění nebo účelovém členění.

  Druhové členění (příloha č. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

  I. Tržby z prodeje výrobků a služeb

  II. Tržby za prodej zboží

  A. Výkonová spotřeba

  A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží

  A.2. Spotřeba materiálu a energie

  A.3. Služby

  B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)

  C. Aktivace (-)

  D. Osobní náklady

  D.1. Mzdové náklady

  D.2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady

  D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

  D.2.2. Ostatní náklady

  E. Úpravy hodnot v provozní oblasti

  E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

  E.1.1. – Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé

  E.1.2. – Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – dočasné

  E.2. Úpravy hodnot zásob

  E.3. Úpravy hodnot pohledávek

  III. Ostatní provozní výnosy

  III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku

  III.2. Tržby z prodaného materiálu

  III.3. Jiné provozní výnosy

  F. Ostatní provozní náklady

  F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

  F.2. Prodaný materiál

  F.3. Daně a poplatky

  F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období

  F.5. Jiné provozní náklady

  * Provozní výsledek hospodaření (+/-)

  IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly

  IV.1. Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba

  IV.2. Ostatní výnosy z podílů

  G. Náklady vynaložené na prodané podíly

  V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

  V.1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku – ovládaná nebo ovládající osoba

  V.2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

  H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem

  VI. Výnosové úroky a podobné výnosy

  VI.1. Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba

  VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy

  I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti

  J. Nákladové úroky a podobné náklady

  J.1. Nákladové úroky a podobné náklady – ovládaná nebo ovládající osoba

  J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady

  VII. Ostatní finanční výnosy

  K. Ostatní finanční náklady

  * Finanční výsledek hospodaření (+/-)

  ** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

  L. Daň z příjmů

  L.1. Daň z příjmů splatná

  L.2. Daň z příjmů odložená (+/-)

  ** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)

  M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)

  *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

  * Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.

  Účelové členění (příloha č. 3 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

  Níže jsou z výkazu zisku a ztráty v účelovém členění uvedeny pouze provozní výnosy a náklady. Ostatní položky jsou totiž obsahově shodné s výkazem zisku a ztráty v druhovém členění. Účelové členění obsahuje navíc informaci o hrubém zisk/ztrátě, jinak jsou však provozní náklady i výnosy zobrazeny v menším detailu. Jak už název vypovídá, náklady jsou členěny podle účelu, na který byly vynaloženy. V praxi to znamená, že např. mzdové náklady, nenajdeme souhrnně v jedné položce, ale jsou součástí nákladů na prodej, odbytových i správních nákladů v závislosti na tom, za jakým účelem zaměstnanci vykonávali svou činnost. V praxi není toto členění výkazu zisku a ztráty často využíváno.

  I. Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb

  A. Náklady prodeje (včetně úprav hodnot)

  * Hrubý zisk nebo ztráta

  B. Odbytové náklady (včetně úprav hodnot)

  C. Správní náklady (včetně úprav hodnot)

  II. Ostatní provozní výnosy

  D. Ostatní provozní náklady

  * Provozní výsledek hospodaření (+/-)

  Výkaz zisku a ztráty v plném nebo zkráceném rozsahu

  Většina účetních jednotek musí sestavit výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu. Ve zkráceném rozsahu mohou tento výkaz sestavit pouze mikro a malé účetní jednotky, které zároveň splňují obě níže uvedené podmínky:

  • nejsou obchodní společností a
  • nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

  Rozdělení účetních jednotek do jednotlivých kategorií na mikro, malou, střední a velkou (§ 1b ZoÚ), stejně tak i povinnosti nechat ověřit účetní závěrku auditorem (§ 20 ZoÚ), jsme se podrobně věnovali v předchozím článku.

  Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu je uveden ve výše zmiňované příloze č. 2 a 3 k vyhlášce 500/2002 Sb. Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu vychází ze stejných příloh, ale obsahuje pouze položky označené římskými číslicemi, písmeny a výpočtové řádky.

  Účetní jednota může ve výkazu zisku a ztráty uvést podrobnější členění, než je uvedeno v příloze č. 2 nebo 3 k vyhlášce 500/2002 Sb, za podmínky že zůstane zachováno stanovené uspořádání. Položky v nulové výši za minulé i běžné účetní období se neuvádějí.

  Provozní a finanční část výkazu zisku a ztráty

  Ať se jedná o výkaz zisku a ztráty v druhovém nebo účelovém členění, v obou případech jsou náklady a výnosy rozděleny do dvou částí v závislosti na tom, zda vyplývají z provozní nebo finanční činnosti. Jak pro provozní činnost, tak pro finanční činnost, je vypočítán také dílčí výsledek hospodaření. Mimořádné náklady a výnosy, ani mimořádný výsledek hospodaření, již nejsou ve výkazu zvlášť zobrazeny. Jsou součástí provozních či finančních položek, podle toho, kam svou povahou spadají. Vzniknou-li nám však náklady nebo výnosy mimořádného charakteru, měli bychom okolnosti jejich vzniku zveřejnit v příloze.

  Obecné zásady pro účtování nákladů, výnosů a sestavení výkazu zisku a ztráty

  Při účtování nákladů, výnosů a sestavení výkazu zisku a ztráty je nutné pamatovat na několik základních zásad a principů.

  • Náklady a výnosy se vykazují v období, se kterým věcně a časově souvisí (bez ohledu na to, kdy byly zaplaceny). Pro zajištění této zásady využíváme zejména účtů časového rozlišení, dohadných položek a rezerv.
  • Náhrady vynaložených nákladů minulých účetních období se účtují do výnosů běžného roku.
  • Náklady a výnosy se vykazují v plné výši, tzn. vykazujeme celé částky nákladů a výnosů bez jejich vzájemného zúčtování. Vzájemné zúčtování je možné pouze ve specifických případech. Jedná se například o tyto situace:
   • účtování rezerv, opravných položek a komplexních nákladů příštích období,
   • účtování dobropisů,
   • doměrky a vratky daní, poplatků, účtování o odložené dani,
   • účtování některých inventarizačních rozdílů.

   V účetní závěrce se navíc za vzájemné zúčtování nepovažuje souhrnné vykázání:

   • kursových rozdílů,
   • zisků a ztrát z přecenění majetku a závazků na reálnou hodnotu.

   Podrobně jsou podmínky povoleného vzájemného zúčtování popsány v § 58 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

  • Vykázané údaje za běžné a minulé období by měly být srovnatelné. V případě, že tomu tak není (např. z důvodu změny používané metody), upraví se informace za minulé účetní období s ohledem na významnost, která je definována v § 19 odst. 7 zákona o účetnictví. Každá úprava informací za minulé účetní období, popřípadě ponechání nesrovnatelných informací se odůvodní v příloze.
  • V § 4 odst. 7 vyhlášky 500/2002 Sb. jsou popsány výjimečné situace, kdy není nutné údaje za minulé období uvádět. Tyto situace se týkají např. účetních jednotek, kterým vznikne povinnost vést účetnictví nebo vstoupí do likvidace v běžném účetním období, účetních jednotky v úpadku atd.
  • Jednotlivé položky se vykazují v celých tisících Kč. Účetní jednotky s výší aktiv celkem (netto) deset miliard Kč a vyšší mohou vykazovat jednotlivé položky v celých milionech Kč; tato skutečnost musí být uvedena ve všech částech účetní závěrky.
  • Položka „Výsledek hospodaření za účetní období“ uvedená ve výkazu zisku a ztráty se musí rovnat položce rozvahy „Výsledek hospodaření běžného účetního období“.

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Závěr

  Výkaz zisku a ztráty je základním zdrojem informací o struktuře nákladů, výnosů a schopnosti účetní jednotky generovat zisk. Náklady a výnosy je nezbytné vykázat v období, se kterým věcně a časově souvisí, bez ohledu na okamžik jejich platby. Účetní jednotka si může zvolit, zda sestaví výkaz zisku a ztráty v druhovém nebo účelovém členění. Většina účetních jednotek je povinna sestavit výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu. Zkrácený rozsah je určen pouze pro mikro a malé účetní jednotky bez povinného auditu, které nejsou obchodními společnostmi.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Dlouhodobý majetek v účetnictví a dani z příjmů
  záznam
  Roční zúčtování záloh za rok 2022 a novinky 2023
  záznam
  Účetní uzávěrka/závěrka a inventarizace účtů
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v účetnictví