Účetnictví / Účetnictví/Jak na rozdělení zisku a účtování o podílech na zisku?
Novinky a špeky v účetnictví
Nabídka webinářů

Jak na rozdělení zisku a účtování o podílech na zisku?

Jak na rozdělení zisku a účtování o podílech na zisku?
Lenka Bartušková
09. 03. 2022
Doba čtení6 minut čtení
Líbilo se28
Jak na rozdělení zisku a účtování o podílech na zisku?

Obsah

  Minulé účetní období jsme úspěšně uzavřeli a vypočetli zisk nebo ztrátu. Tento hospodářský výsledek je na počátku následujícího účetního období přeúčtován do skupiny 43, obvykle na účet hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení (431). Další účtování závisí na rozhodnutí nejvyššího orgánu obchodní korporace o rozdělení zisku, případně o vypořádání ztráty. Výklad zaměříme na společnost s ručením omezeným, kde je tímto orgánem valná hromada společníků nebo jediný společník (dále jen valná hromada).

  Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení

  V případě, že by valná hromada nerozhodla o rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty, převede se k poslednímu dni následujícího účetního období zisk na účet nerozděleného zisku minulých let, ztráta na účet neuhrazené ztráty minulých let. Ke konci účetního období musí být zůstatek na účtu hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení nulový.

  Příklad – Valná hromada včas nerozhodla o rozdělení zisku

  Řádná účetní závěrka byla sestavena k 31.12.2020. Účetní jednotka dosáhla zisku 300 000 Kč. K 1.1.2021 byl tento zisk přeúčtován na účet hospodářského výsledku ve schvalovacím řízení. Vzhledem k tomu, že do konce roku 2021 valná hromada nerozhodla o rozdělení zisku, byl zisk k 31.12.2021 přeúčtován na účet nerozděleného zisku minulých let.

  Datum MD D Popis operace
  1.1.2021 300 000 701 431 Převod zisku na počátku účetního období
  31.12.2021 300 000 431 428 Převod zisku na konci účetního období

  Použité účty:
  431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
  428 Nerozdělený zisk minulých let
  701 Počáteční účet rozvažný

  Omezení pro rozdělení zisku

  Než valná hromada rozhodne o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů společnosti, musí vzít v úvahu následující podmínky uvedené v zákoně o obchodních korporacích (§34 a §40):

  • Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou. Na základě této účetní závěrky lze rozhodovat až do konce účetního období následujícího po účetním období, za které byla účetní závěrka sestavena.
  • Bilanční test (podrobnosti jsou uvedeny níže).
  • Test vlastního kapitálu (podrobnosti jsou uvedeny níže).
  • Insolvenční test (podrobnosti jsou uvedeny níže).

  Omezující podmínky pro výplatu podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích jsou uvedeny také v zákoně o evidenci skutečných majitelů. Zjednodušeně vyjádřeno, společnost i její společníci (jsou-li právnickými osobami), musí mít v registru řádně zapsané své skutečné majitelé, aby mohlo dojít k výplatě zisku.

  Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích je splatný do 3 měsíců ode dne, kdy bylo rozhodnuto o jeho rozdělení (pokud společenská smlouva nebo valná hromada neurčí jinak).

  Bilanční test

  Maximální částku k rozdělení vypočteme následujícím způsobem.

  +/- Výsledek hospodaření posledního skončeného účetního období
  +/- Výsledek hospodaření minulých let
  + Ostatní fondy, které lze pro rozdělení použít
  Příděly do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem a společenskou smlouvou
  Neodepsané náklady na vývoj

  Test vlastního kapitálu

  Společnost nesmí rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje, pokud je vlastní kapitál k datu poslední řádné nebo mimořádné účetní závěrky nižší než součet níže uvedených položek nebo by v důsledku rozdělení zisku pod tuto hranici poklesl.

  + Základní kapitál
  + Fondy, které nelze podle zákona nebo společenské smlouvy rozdělit

  Insolvenční test

  Společnost nesmí vyplatit podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích, pokud by si tím přivodila úpadek podle insolvenčního zákona. Zjednodušeně vyjádřeno, dlužní je v úpadku, pokud je předlužený, není schopen plnit závazky vůči svým věřitelům.

  Insolvenční test je potřeba brát v úvahu nejen při rozhodování o rozdělení zisku, ale i těsně před samotnou výplatou, jelikož v mezidobí může dojít ke změně ve finanční situaci společnosti. Vyhodnocení insolvenčního testu před samotnou výplatou je zodpovědností statutárního orgánu společnosti. Ve společnosti s ručením omezeným je jím jednatel, případně několik jednatelů.

  Právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích, který nebyl v důsledku hrozícího úpadku vyplacen do konce účetního období, zaniká. Nevyplacený zisk nebo jiné vlastní zdroje společnost převede na účet nerozděleného zisku minulých let.

  Příklady účtování o rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty

  Samotné účtování o rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty je podstatně jednodušší než vyhodnocení výše uvedených omezujících podmínek. Níže najdete časté účetní případy, se kterými se můžete v praxi setkat.

  MD D Popis operace
  431 428 Převod zisku na účet nerozděleného zisku minulých let
  431 421 Převod zisku do rezervního fondu
  431 364 Závazek vůči společníkům – dlužný podíl na zisku
  364 342 Sražena daň z příjmů z podílu na zisku společníka
  364 221 Podíl na zisku vyplacen převodem společníkovi
  429 431 Převod ztráty na účet neuhrazené ztráty minulých let
  421 431 Úhrada ztráty z rezervního fondu
  354 431 Rozhodnuto o úhradě ztráty ze strany společníků

  Použité účty:
  431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
  428 Nerozdělený zisk minulých let
  429 Neuhrazená ztráta minulých let
  421 Rezervní fond
  364 Závazky ke společníkům při rozdělování zisku
  342 Daň z příjmů (srážková)
  221 Bankovní účet

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Srážková daň

  Podíly na zisku podléhají 15% dani z příjmů, kterou je plátce povinen srazit k datu výplaty (nejpozději však do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byla schválena účetní závěrka a bylo rozhodnuto o rozdělení zisku). I z tohoto pravidla existuji výjimky, které se týkají např. výplaty zisku zahraniční mateřské společnosti, který je od daně z příjmů osvobozen.

  Plátce daně je povinen sraženou daň odvést do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl povinen provést srážku.

  Podrobné informace najdete v zákoně o daních z příjmů – zejména v § 36 odst. 2, §38d, § 19.

  Závěr

  Před rozhodnutím o výplatě podílů na zisku je potřeba vyhodnotit, zda jsou splněny všechny omezující podmínky vyplývající ze zákona o obchodních korporacích a zákona o evidenci skutečných majitelů. Přestože vyhodnocení těchto podmínek spadá do kompetence valné hromady, případně statutárního orgánu, informace z účtárny budou pro jejich rozhodování nezbytným podkladem. Pokud valná hromada o rozdělení zisku nerozhodne, je nezbytné jej ke konci následujícího účetního období přeúčtovat na účet nerozdělených zisků minulých let.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Dlouhodobý majetek v účetnictví a dani z příjmů
  záznam
  Roční zúčtování záloh za rok 2022 a novinky 2023
  záznam
  Účetní uzávěrka/závěrka a inventarizace účtů
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v účetnictví