• Domů » Návody » Zpracování mzdy v podvojném účetnictví

Zpracování mzdy v podvojném účetnictví

Příklad vám detailně popíše způsob zpracování mzdy v případě podvojného účetnictví.

 • Mzdy zpracováváte na kartě Režie /  Mzdy. Zde v seznamu mezd tlačítkem Přidat vyberete ze seznamu Zaměstnanců Jindřicha Bohatého, kterému budete zpracovávat mzdu.
 • Zobrazí se Karta mzdy, do které se přenesly všechny údaje zadané na Kartě zaměstnance.

Karta mzdy

 • Dále doplníte údaje platné pouze pro zpracovávaný měsíc – zaměstnanec byl nemocný od 27.1.2017 do 10.2.2017. Uvedenou nepřítomnost navedete přes Seznam nepřítomností (vyvoláte jej tlačítkem Nepřítomnosti) následovně:

Nepřítomnost

 

 • UPOZORNĚNÍ: Nepřítomnost se zadává pouze po kalendářních měsících. Proto je v kartě uvedená pouze nepřítomnost spadající do ledna. Nepřítomnost za únor navedete stejným způsobem, ale důležité je vyznačit ve spodní části karty, že se jedná o pokračování minulé nepřítomnosti! Pokud by nebyl aktivní příznak Pokračování minulé nepřítomnosti, byla by nemoc považována za novou absenci a podle toho by se i počítaly nemocenské dávky.
 • Podklady pro přílohu k žádosti o dávku naleznete v seznamu Zaměstnanců / Tisk / Sociální pojištění. Zaměstnavatel je povinen Přílohu k žádosti o dávku odeslat společně s Potvrzením o pracovní neschopnosti příslušné správě OSSZ v okamžiku vzniku nároku na dávku nemocenského pojištění.

Nepřítomnost

 

 •  Dále se přepnete na Kartě mzdy do záložky Hrubá mzda, kde doplníte výši odměny.
 • Částku do řádku Odměny zadáte přes tlačítko se třemi tečkami, kterým se dostanete do Seznamu odměn a zde přidáte novou Kartu odměny. Pozn.: Tato funkce vám umožní, že zadané odměny jsou správně rozpočítány s ohledem na časový údaj pro pracovněprávní účely. V našem případě volíte čtvrtletní odměny, proto nám bude průměr zohledněn jen v následujícím kalendářním čtvrtletí. 

Karta odměny

 • Náhrada za nemoc zaměstnance v lednu nevzniká, jelikož se jedná o první tři dny, které nejsou propláceny. V únoru se náhrada za nemoc dopočítá.

Karta mzdy

 

 • V našem příkladu nezadáváme žádné příplatky ani pokuty.
 • Nyní se podíváme, jak proběhl výpočet čisté mzdy na Kartě mzdy, záložka Vyúčtování zaměstnanec.

Karta mzdy

 

 • Zde je vyčísleno sražené sociální a zdravotní pojištění, z Karty zaměstnance se vám přenesly zadané slevy na dani a případně zadané Nepeněžní příjmy, dále se vypočetla daň z příjmů. V případě potřeby můžete doplnit výši vyplacené zálohy, srážku (např. srážku za stravenky), popř. jiné nezdanitelné dávky. Přeplatek daně z příjmů FO po ročním zúčtování doplníte do určeného pole Přeplatek DPFO.
 • Ve sloupci „Slevy na dani“ v horní části záložky se zobrazují požadované měsíční zálohové slevy na dani podle § 35ba. Tyto hodnoty se přebírají z období platných mzdových údajů daného zaměstnance a nejsou editovatelné, ani nejsou datovou součástí karty mzdy. Mzda ukládá pouze celkovou uplatněnou slevu na dani podle § 35ba. Důvodem tohoto řešení je ten fakt, že celková požadovaná sleva na dani podle § 35ba může být krácena, tj. může být uplatněna maximálně do částky vypočtené daně před slevou. Jinými slovy, tyto slevy na dani nevytváří daňový bonus, jak je tomu u daňového zvýhodnění na vyživované dítě, ale mohou daň ponížit maximálně do nulové hodnoty. Sleva na dani pro děti je uplatněna až po aplikaci této slevy. Skutečně uplatněná celková sleva na dani podle § 35ba (poplatník, student, částečný invalida, plný invalida, držitel průkazu ZTP/P) je na kartě mzdy v editovatelném poli „slevy na dani (společné)“. Slevy na dani podle § 35c (daňové zvýhodnění na děti) jsou zobrazeny k případné editaci v editačním poli „daňové zvýhodnění (děti)“.
 • Pokud je zaměstnanec účastníkem důchodového spoření (zadává se na Kartě zaměstnance), zobrazí se zde částka základu a částka k odvodu pro důchodové spoření.
 • POZNÁMKA: Zde je na místě zmínit přesnou terminologii podle Zákona o dani z příjmů. Pojmem „Daňové zvýhodnění“ se rozumí celková uplatněná „sleva“ z daně, ale terminologicky i obsahově se tato částka dělí na dvě části: 1)„sleva na dani - děti“ - což je částka slevy z daně, maximálně však do nulové částky daně 2)„Daňový bonus“ - což je částka, kterou by se de facto daň ponižovala do záporné částky (což samozřejmě nelze) a je tedy zaměstnanci vyplácena zaměstnavatelem jako daňový bonus. Jinými slovy platí: Daňové zvýhodnění = sleva na dani (děti) + daňový bonus.
 • Poslední záložka Karty mzdy Vyúčtování zaměstnavatel vás informuje o celkových nákladech společnosti za mzdu zmíněného zaměstnance.

 

Karta mzdy

 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přes Zákaznický portál, nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).

Minikurz online

Buďte
u toho