Daně / Majetkové daně/Časté chyby a omyly účetních a daňových poradců u silniční daně – II.
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Časté chyby a omyly účetních a daňových poradců u silniční daně – II.

Časté chyby a omyly účetních a daňových poradců u silniční daně – II.
‹ Předchozí díl
Stanislav Suchan
04. 02. 2022
Doba čtení10 minut čtení
Líbilo se0
Časté chyby a omyly účetních a daňových poradců u silniční daně – II.

Obsah

  Předmětem tohoto článku bude na ukázkových příkladech demonstrovat komplikovanější situace z praxe u silniční daně. Dozvíme se zdanění autobusů, vozidel zvláštního určení, návěs, přívěs, autojeřáb a specifika veřejně prospěšného poplatníka.

  Autobus

  Autobus není taxativně vymezen v ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 16/1993 Sb., o silniční daně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSD“). Dle § 5 písm. c) ZSD se základ daně u autobusů stanoví podle největší povolené hmotnosti v tunách a počtu náprav. U autobusů platí specifické ustanovení § 3 písm. c) ZSD, kde je uvedeno osvobození pro autobusy zabezpečující linkovou osobní vnitrostátní přepravu. Osvobození se může uplatnit, pokud autobus ujede více jak 80 % celkových najetých kilometrů pro vnitrostátní dopravu.

  Příklad č. 1

  Provozovatelem autobusu je společnost s ručením omezeným (dále jen „s.r.o.“). Autobus je na základě koncese využíván pro pravidelnou linkovou osobní vnitrostátní přepravu. V roce 2021 ujel 98 500 kilometrů (dále jen „km“). Z tohoto počtu ujel pro účely vnitrostátní přepravy 76 830 km. Zbytek kilometrů ujel pro komerční účely. Autobus k daným činnostem byl používán od ledna do dubna a poté od srpna do prosince. Vozidlo bylo registrováno v ČR 18. června 2019. Nejvyšší povolená hmotnost činí 12,8 tun s 2 nápravy. Stanovte zálohy, daňovou povinnost a případný doplatek/přeplatek na silniční dani za zdaňovací období roku 2021.

  Řešení č. 1

  Nejdříve si určíme sazbu daně. Vycházíme z toho, že se základ daně určí dle počtu náprav a nejvyšší povolené hmotnosti. Roční sazba daně činí 9 500 Kč, měsíční 791,66 Kč. Autobus byl registrován v ČR v červnu 2019, je nutné spočítat snížení sazby daně dle § 6 odst. 6 ZSD. Od registrace neuplynulo 36 měsíců, a tak snížení bude ve výši 48 %. Měsíční snížení: 791,66*(1-0,48) = 411,66 Kč. Spočítáme si, kolik km ujel pro vnitrostátní dopravu: 76 830/98 500*100 = 78 %, což je pod 80 %, a tak nemá nárok na osvobození.

  Výpočet záloh na rok 2021:

  • 4. (leden-březen): 3*411,66 = 1 235 Kč
  • 7. (duben-červen): 1*411,66 = 412 Kč
  • 10. (červenec-září): 2*411,66 = 824 Kč
  • 12. (říjen-listopad): 2*411,66 = 824 Kč

  Celkem zaplaceno na zálohách: 3 295 Kč, celková daňová povinnost: 9*411,66 = 3 705 Kč, doplatek daně: 410 Kč.

  Vozidlo zvláštního určení

  U vozidla zvláštního určení se roční sazba daně stanoví dle největší povolené hmotnosti vozidla a počtu náprav. Dané vozidlo nespadá do ustanovení § 2 odst. 3 ZDS, tudíž je třeba počítat daň pouze za ty měsíce, kdy bylo vozidlo využito k podnikatelské činnosti. U vozidel zvláštního určení se může jednat o vozidla, která slouží k zabezpečení sjízdnosti a schůdnosti pozemních komunikací. Dále se může jednat o nosiče kontejnerů nebo vozidlo určené pro úklidové práce apod.

  Příklad č. 2

  Mějme zemědělské družstvo, které provozuje prvovýrobu, vyklízení a úklidové práce pomocí svého vozidla zvláštního určení. Od konce května do konce září bylo vozidlo použito k zemědělské činnosti pro sklizeň. Daná činnost je klasifikována jako produkce CZ-CPA pod kódem 01.61.10. Od 10. srpna do konce roku bylo speciální vozidlo použito také k úklidovým a vyklízecím pracím. Speciální vozidlo bylo registrováno před rokem 1987. Roční sazba daně dle nejvyšší povolené hmotnosti a počtu náprav činí 7 200 Kč. Spočtěte celkovou daňovou povinnost.

  Řešení č. 2

  Dle ustanovení § 3 písm. e) ZSD je možné osvobodit speciální vozidlo – samosběrná (zametací). V našem případě se nejedná o speciální vozidlo, a tak nemůžeme využít daného osvobození. Sazba daně se bude zvyšovat o 25 %, jelikož je automobil pořízen před 31. prosincem 1989, to vyplývá z ustanovení § 6 odst. 8 ZSD. Dále se sazba daně bude snižovat o 25 % v měsících, kdy vozidlo bylo použito pro činnosti výrobní povahy v rostlinné výrobě dle klasifikace produkce CZ-CPA, kód 01.61.10, viz § 6 odst. 5 ZSD. Je zcela patrné, že v měsíci srpen a září je vozidlo použito jak pro zemědělskou činnost, tak pro úklidové služby. Je třeba daňově optimalizovat, a tak za tyto dva měsíce uplatníme snížení o 25 %, ačkoli jsme to použili i k činnostem, na které se snížení nevztahuje. Poté vyjde vliv na úpravu sazby daně ve výši 0.

  Měsíční sazba daně: 7 200/12 = 600 Kč, zvýšení o 25 %: 750 Kč. Za měsíce 05-09 bude vliv na úpravu 0 (zvýšení o 25 % dle § 6 odst. 8 ZSD – snížení o 25 % dle § 6 odst. 5 ZSD), za měsíce 10-12 bude použita zvýšená sazba o 25 % dle § 6 odst. 8 ZSD.

  Výpočet celkové daňové povinnosti: 5*600 + 3*750 = 5 250 Kč.

  Návěs a přívěs

  Je třeba rozlišit pojmy tahač, návěs a přívěs. Představme si kamión, zepředu je tahač, který táhne celý vůz, dále je na tahači připojen návěs a přívěs se poté připojí k vozidlu. Sazba daně u přívěsu se stanoví dle § 5 písm. c) ZSD – počet náprav a největší povolená hmotnost v tunách, sazba daně u návěsu se stanoví dle § 5 odst. b) ZSD – součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav. U návěsu je třeba si dát pozor při stanovování základu daně. Uveďme si to na příkladu níže.

  Příklad č. 3

  Návěs má v technickém průkazu v kolonce 7 uvedeny následující informace: 3-0 náprav a v kolonce 6 – povolené zatížení náprav v kg T 17 350 – 9 900 – 9 900 – 9 900. Určete roční sazbu daně.

  Řešení

  Údaj 3-0 znamená, že návěs má 3 nápravy, z nichž je 0 poháněno. Z daného plyne, že pohon je čerpán z tahače. Hmotnost za písmenem T (17 350 kg) není podstatná pro určení silniční daně. Jedná se o tlak vyvinutý na točnici tahače. Celkovou hmotnost návěsu spočítáme jako počet náprav (3) * největší povolená hmotnost (9 900) = 29 700 kg neboli 29,7 tun. Sazba daně by tedy byla ve výši 27 500 Kč.

  Autojeřáb

  Autojeřáb je pracovní stroj, a tak se výpočet silniční daně liší od nákladních vozidel. Je třeba si dát pozor, že u autojeřábu není uvedena podmínka předmětu daně po celý zdaňovací období v případě jeho registrace v ČR. Zde je třeba zkoumat každý měsíc zvlášť, předmětem daně bude autojeřáb pouze v měsících, kdy byl použit k podnikatelské činnosti. Základ daně se stanoví dle počtu náprav a největší povolené hmotnosti.

  Příklad č. 4

  Autojeřáb s roční sazbou daně 13 100 Kč byl využíván stavební firmou k podnikatelské činnosti, a to od začátku ledna do konce listopadu na území ČR. Každý týden přejížděl po pozemních komunikacích po stavbách, jelikož se jedná o velkou developerskou firmu, a tak bylo třeba s autojeřábem jezdit z jednoho projektu do druhého. Od 20. listopadu do konce roku byl používán pouze na stanovišti v Praze. Určete, v jakých měsících bude speciální vozidlo předmětem daně silniční.

  Řešení č. 4

  U speciálních vozidel jako je autojeřáb se předmět daně určí za měsíce, kdy bylo vozidlo použito na pozemních komunikacích k podnikatelské činnosti. Předmětem daně tedy nebudou celé kalendářní měsíce, kdy je vozidlo na staveništi, jelikož splňuje podmínky pracovního stroje. Z daného plyne, že autojeřáb nebude předmětem daně za prosinec, jelikož v listopadu sice už na staveništi byl, ale nejednalo se o celý měsíc. Byť by byl na staveništi od 2. listopadu, i tak by musel zdanit i měsíc listopad.

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Veřejně prospěšný poplatník

  Silniční daň úzce souvisí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Pro správné řešení silniční daně u veřejně prospěšného poplatníka (dále jen „VPP“), je třeba nahlédnout do ustanovení § 18a odst. 1 písm. a) ZDP, které říká, že příjmy z nepodnikatelské činnosti (bohulibé činnosti) nejsou předmětem daně za podmínky, že související výdaje (náklady) jsou vyšší. Z daného plyne, že příjmy z nepodnikatelské činnosti nejsou předmětem daně v případě, kdy je nepodnikatelská činnost ztrátová.

  Dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) ZSD platí, že pokud se jedná o VPP, jehož příjmy nejsou předmětem daně z příjmů, pak nejsou používaná vozidla předmětem daně silniční. Dále dle § 6 odst. 9 písm. a) ZSD je uvedeno, že pokud má vozidlo do 12 tun a příjmy VPP nejsou předmětem daně z příjmů, pak se sazba daně snižuje o 100 %.

  Příklad uvedený níže se bude týkat služebních cest. Zde je vhodné si uvést ustanovení § 6 odst. 4 ZSD, kdy je možné využít denní sazby 25 Kč, je-li to pro zaměstnavatele výhodnější.

  Příklad č. 5

  Zaměstnanec je zaměstnán ve spolku, který je VPP dle ZDP. Zaměstnanec současně podniká jako osoba samostatně výdělečně činná (dále jen „OSVČ“). VPP vykonává pouze charitativní činnost, která vyplývá z jeho samotného statutu. Činnost VPP skončila ve ztrátě. VPP nemá žádné příjmy, které by byly předmětem daně z příjmů. OSVČ také skončilo ve ztrátě. Vozidlo bylo použito k pracovním cestám VPP:

  • od 11.5. do 25.6. (jednalo se o tuzemskou pracovní cestu);
  • od 15.10. do 12.11. (jednalo se o tuzemskou pracovní cestu).

  Zaměstnanec využíval vozidlo pro svoje podnikání od února do konce října. V jiném období nebylo vozidlo použito vůbec. Jedná se o osobní automobil s roční sazbou daně 3 600 Kč. Na osobní automobil nelze aplikovat snížení, jelikož se jedná o starší vozidlo. Určete, kdo bude poplatníkem silniční daně a v jakých měsících.  

  Řešení č. 5

  Spolek není taxativně vymezen v ustanovení § 18a odst. 5 ZDP. Vzhledem k tomu, že spolek skončil ve ztrátě a nemá žádné příjmy, které by byly předmětem daně, nevzniká mu povinnost platit silniční daň. Je třeba si dát pozor u OSVČ. Pokud se nám kryjí měsíce, kdy se vozidlo použilo k pracovní cestě a také k podnikatelské činnosti OSVČ, vždy to zdaní OSVČ. Vyplývá to z § 4 odst. 2 písm. a) ZSD: Poplatníkem daně silniční může být i zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního vozidla či přípojného vozidla, pokud tato povinnost nevznikla již provozovateli vozidla.“ Jelikož OSVČ vznikla povinnost, spolek by za měsíce, které se překrývaly, silniční daň neplatil. Zvýhodněnou denní sazbu ve výši 25 Kč nelze uplatnit, jelikož se u OSVČ nejedná o pracovní cesty (ty jsou z pohledu VPP mimo předmět daně).

  Shrnutí

  V daném článku byla vybrána specifická témata, která se také mohou objevit u silniční daně. Ačkoli je silniční daň malou daní, umí i nemile překvapit. Ne každý software umí vyřešit složitější případy silniční daně, a tak je dobré ji umět spočítat i takto ručně.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
  záznam
  Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
  záznam
  Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v daních