Daně / Daň z příjmů právnických osob/Druhy odpisů: daňové, účetní a mimořádné odpisy v roce 2021
Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50% končí za:
dnů
hod.
min.
Akce -50 %

Druhy odpisů: daňové, účetní a mimořádné odpisy v roce 2021

Druhy odpisů: daňové, účetní a mimořádné odpisy v roce 2021
Kateřina Vosičková
02. 03. 2021
Doba čtení8 minut čtení
Líbilo se33
Druhy odpisů: daňové, účetní a mimořádné odpisy v roce 2021

Obsah

  Změny v zákoně o daních z příjmů, tzv. daňový balíček, přinášejí zvýšení hranice dlouhodobého majetku, zrušení odpisování majetku nehmotného i možnost mimořádných odpisů. Nová ustanovení by měla být pro podnikatele přínosem. Přečtěte si, jaké výhody novela skutečně přináší a na co si dát pozor při účtování odpisů a uplatňování daňových odpisů, tak abyste měli vše správně.

  Nehmotný dlouhodobý majetek

  První významnou změnou je úplné zrušení § 32a zákona o dani z příjmů č. 586/1992 Sb., odpisy nehmotného majetku. Znamená to tedy, že veškeré náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, případně účetní odpisy nehmotného majetku budou v plné výši daňově uznatelným nákladem. Definice nehmotného majetku a jeho položka z výkazu rozvaha ale samozřejmě nezmizela, a je tedy třeba v jeho evidenci postupovat v souladu se zákonem o účetnictví. Proto musíme především dále účtovat dle prováděcí vyhlášky č. 500/2002 pro podnikatele. V ní se mimo jiné uvádí, že hodnotovou hranici pro dlouhodobý nehmotný majetek si určuje účetní jednotka sama, takže je třeba neopomenout mít na způsob jeho ocenění, obsah a evidenci vnitřní směrnici vypracovanou především s ohledem na to, aby nebyla porušena zásada principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku v účetnictví.

  Hmotný dlouhodobý majetek

  Novelou zákona č. 609/2020 Sb. k zákonu o daních z příjmů se zvyšuje hranice pro vstupní cenu hmotného majetku dle § 26 odst. 2) písm. a) z původních 40 000 Kč na 80 000 Kč. Stejně tak byla na 80 000 Kč zvýšena hranice jeho technického zhodnocení dle § 33 zákona o dani z příjmů. Také hranice pro dospělá zvířata a jejich skupiny § 26 odst. 2) písm. a) ZDP byla navýšena na 80 000 Kč. Tyto změny by měly mít pozitivní dopad na snížení daňového základu.

  Účetní jednotka se ale musí řídit i dalšími zákony, jako je zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o účetnictví atd., které novelizovány nebyly, a přihlédnout k této skutečnosti při zavádění změn do účetnictví.

  Pro majetek pořízený od 1. 1. 2021 je postup v souladu s §26 odst. 2) písm. a) závazný, a to tak, že hmotný majetek, jehož vstupní cena přesáhne 80 000 Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok, bude zařazen jako majetek dlouhodobý. Z takového majetku budou dle § 30 a násl. počítány daňové odpisy.

  V samotných daňových odpisech z dlouhodobého hmotného majetku, tedy majetku se vstupní cenou vyšší než 80 000 Kč, nedošlo k významným změnám, co se týká zařazení do odpisových skupin, způsobů odpisování a ročních odpisových sazeb. Významným, tzv. covidovým opatřením, které by mělo pomoci podnikatelské sféře, je však možnost mimořádných odpisů, kterým se budeme věnovat níže v článku.

  Účetní a daňové odpisy

  Pokud bude obchodní majetek pořízen od 1. 1. 2021 za cenu nižší 80 000 Kč, je možné uplatnit celou částku na jeho pořízení jako přímý daňový náklad, případně účetní odpisy z částky určené účetní jednotkou budou následně daňovým výdajem. V této souvislosti je tedy třeba zdůraznit vhodnost přepracování vnitřních směrnic účetní jednotky pro stanovení hranice ocenění dlouhodobého majetku. Pokud například bude účetní jednotka mít platnou původní směrnici, kde měla jako hranici dlouhodobého majetku určenu částku 40 000 Kč a tato nebude od 1. 1. 2021 změněna, bude dál takový majetek zařazovat a odepisovat jako majetek, ze kterého počítá účetní odpisy. Účetní odpisy ale u majetku, který nepřesáhne pořizovací cenu 80 000 Kč, budou ve výsledku daňovým výdajem. Pro zjednodušení tedy nelze než doporučit přepracování směrnic pro vstupní hodnotu odpisovaného majetku na hranici Kč 80 000 v souladu se zákonem o dani z příjmů.

  Upozorňuji, že tento postup úpravy směrnic mohou použít pouze podnikatelské subjekty, které se řídí prováděcí vyhláškou k účetnictví č. 500/2002. Účetní jednotky, jejichž účetnictví upravuje např. vyhláška č. 410/2009 Sb. (ÚSC, DSO, PO), musí postupovat v souladu s ní a i nadále respektovat v účetnictví nastavenou hranici 40 000 Kč, resp. 60 000 Kč pro nehmotný majetek a stejně tak i pro technické zhodnocení takového majetku.

  Novela umožňuje zvolit dobrovolně tento režim i se zpětnou účinností, a to pro majetek pořízený od 1. 1. 2020. V takových případech musí ale poplatník, který vede účetnictví, postupovat v souladu se zákonem o účetnictví a vnitřními směrnicemi platnými v daném roce. Nelze tedy postupovat zcela samoúčelně a například vnitřní směrnice měnit zpětně s ohledem na to, že zákon samotný byl vyhlášen ve sbírce zákonů až 31. 12. 2020. V případě, že měla účetní jednotka, což je pravděpodobné, směrnici pro vstupní hodnotu majetku 40 000 Kč, majetek pořídila a zařadila do užívání od 1. 1. do 31. 12. 2020 a zahájila jeho odpisování, nemůže u něj jednorázově snížit základ daně z příjmů za rok 2020 o celkové  výdaje na pořízení  věci. Daňovým nákladem v tomto případě jsou, resp. mohou být pouze účetní odpisy.

  Snadnější pozici mají v tomto postupu fyzické osoby, které nevedou účetnictví, ale pouze daňovou evidenci.

  Odpisy v daňové evidenci

  V daňové evidenci se s pojmem účetní odpisy vůbec nepotkáváme, a proto nebude pro účetní jednotky, které nevedou účetnictví, problém uplatnit ustanovení zákona o hranici hmotného majetku se zpětnou účinností. Postup bude tedy takový, že veškerý hmotný majetek se vstupní cenou nižší než 80 000 Kč, stejně tak jako jeho technické zhodnocení, uhrazený a zařazený v období od 1. 1. 2020 do obchodního majetku, bude přímým daňovým výdajem.

  Pozor si musí dát tito poplatníci, stejně jako ostatní, kteří použijí toto ustanovení se zpětnou účinností, ve vztahu k zákonu o dani z přidané hodnoty.

  Hodnota majetku pro daň z přidané hodnoty

  Zákon o dani z přidané hodnoty v § 4 odst. 4 považuje za dlouhodobý majetek obchodní majetek, který je hmotným majetkem podle zákona upravujícího daně z příjmů. Dle zákona o DPH pak poplatník musí taková přijatá zdanitelná plnění vykazovat na řádku 47 daňového přiznání a daň z přidané hodnoty při pořízení tohoto majetku podléhá úpravě podle § 78 a násl. zákona o DPH.

  V této souvislosti je tedy třeba si uvědomit, že pokud použijeme zvýšenou vstupní hranici majetku se zpětnou účinností již v roce 2020 pro daňové účely, netýká se toto ustanovení zákona o DPH a v roce 2020 budeme dále vykazovat majetek na řádku 47 a především sledovat úpravu odpočtu na vstupu v pětiletém období u majetku v pořizovací ceně od 40 000 Kč. Až pro období od 1. 1. 2021 platí i pro vykazování DPH, a tedy evidenci na řádku 47 a sledování úprav odpočtu pro hmotný majetek, hranice Kč 80 000.

  Pro upřesnění zpětné účinnosti dodávám, že majetek v hodnotě nad 40 000 Kč, uvedený do užívání před 1. 1. 2020, tedy k 31. 12. 2019 a dříve, nadále zůstává odpisovaným majetkem, a to až do jeho úplného odepsání, a stejně tak je nadále i dlouhodobým majetkem pro účely zákona o DPH a podléhá úpravě odpočtu daně v následujícím pětiletém období.

  Doplňte si mezery v daních a účetnictví

  Přihlaste se k několikadílnému e-mailovému seriálu a získejte to nejlepší z blogu Money.cz. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Mimořádné odpisy

  Vítaným ustanovením je úprava §30a zákona o dani z příjmů, který v původním znění platil pro majetek pořízený od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2010. Nově se mimořádné odpisy mohou použít pro hmotný majetek pořízený od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021.

  Důležité je věnovat pozornost tomu, kdo a za jakých podmínek může tyto mimořádné odpisy využít.

  Mimořádné odpisy může uplatnit pouze poplatník, který je prvním odpisovatelem tohoto majetku. Tyto odpisy se tedy týkají výhradně nového hmotného majetku.

  Možnost mimořádných odpisů se vztahuje pouze na hmotný majetek zařazený do první a druhé skupiny podle přílohy č. 1 zákona o dani z příjmů. Typickými představiteli první skupiny jsou například počítače, telefony i některá zvířata. Z druhé skupiny jsou to asi nejtypičtěji automobily, různé stroje a přístroje využívané v provozech a výrobnách. Takový majetek s hodnotou nad 80 000 Kč pak lze, v rámci mimořádných odpisů, odepisovat následujícím způsobem.

  Majetek zařazený v odpisové skupině 1, pořízený v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021, lze odepsat rovnoměrně bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 12 měsíců.

  Majetek zařazený v odpisové skupině 2, pořízený ve stejném období, lze odepsat za 24 měsíců, přitom za prvních 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny a za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny majetku.

  Pozor na ustanovení § 30a odst. 5) o technickém zhodnocení majetku, který je odepisován v režimu mimořádných odpisů. Takové technické zhodnocení nezvyšuje vstupní cenu majetku. Ukončené technické zhodnocení se zatřídí samostatně do odpisové skupiny, ve které je zatříděn hmotný majetek, na kterém je technické zhodnocení provedeno, a odpisuje se jako běžný hmotný majetek dle § 26 až 30 a násl.

  Zdroje:

  ASPI – server, stav k 14. 2. 2021
  Marková, Hana. Daňové zákony 2021. Praha: Grada, 2021
  Běhounek, Pavel. Daňové odpisy 2020/2021 :: Daně Běhounek (behounek.eu)

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Money S3 v akci se slevou 50%
  Zjistit více
  Akce -50%
  platí pouze
  do 2.8.2024
  Money S3 -50%
  Zavřít reklamu
  Money S3 v akci se slevou 50%
  Akce platí pouze do 31.7.2023.