Daně / Daň z příjmů fyzických osob/Daňové zvýhodnění na děti v roce 2014
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Daňové zvýhodnění na děti v roce 2014

Seyfor, a. s.
08. 03. 2015
Doba čtení5 minut čtení
Líbilo se2

Slevy na dani jsou významným nástrojem pro snížení daňové povinnosti u poplatníků daně z příjmů fyzických osob. Jednou z oblastí, která souvisí s daňovými slevami, je problematika vyživovaných dětí

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

V praxi se nezřídka setkávám s dotazy týkajícími se uplatnění daňových slev na děti. Dnešní článek se zabývá touto problematikou optikou roku 2014. Čtenáře pouze upozorňuji, že v letošním roce došlo v této oblasti k poměrně významným změnám.

I. Daňové zvýhodnění na vyživované dítě

Jedná se o institut, který máme v zákoně o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) již řadu let. Částka, o kterou si může poplatník snížit daň, činí 13 404 Kč ročně na vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti. Je-li dítě držitelem průkazu ZTP/P zvyšuje se částka na dvojnásobek.

Za vyživované dítě se považuje dítě vlastní, osvojenec, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, vnuk a dítě nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho (její) rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit, pokud je

 1. nezletilým dítětem,
 2. zletilým dítětem až do dovršení věku 26 let, jestliže nepobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a (i) soustavně se připravuje na budoucí povolání, (ii) nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo (iii) z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

Dočasný pobyt dítěte mimo domácnost, nemá na uplatnění daňového zvýhodnění vliv.

Poplatníkovi, který vyživuje dítě jen jeden kalendářní měsíc nebo několik kalendářních měsíců ve zdaňovacím období, lze poskytnout daňové zvýhodnění ve výši 1/12 za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky pro jeho uplatnění. Z tohoto pravidla jsou však tři výjimky:

 • daňové zvýhodnění lze uplatnit již v kalendářním měsíci, ve kterém se dítě narodilo, nebo
 • ve kterém začíná soustavná příprava dítěte na budoucí povolání, anebo
 • ve kterém bylo dítě osvojeno nebo převzato do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu.

Daňové zvýhodnění může poplatník uplatnit formou:

 • slevy na dani (daň je vyšší než daňové zvýhodnění),
 • daňového bonusu (před uplatněním daňového zvýhodnění je daň 0) nebo
 • kombinací slevy na dani a daňového bonusu (vlivem daňového zvýhodnění přechází „kladná daň“ do „záporné daně“).

Daňový bonus může poplatník uplatnit, pokud měl ve zdaňovacím období příjmy ze závislé činnosti, ze samostatné činnosti, příjmy z kapitálového majetku a příjmy z nájmu alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy. Pro rok 2014 platí částka 51 000 Kč. Do těchto příjmů se nezapočítávají příjmy od daně osvobozené, příjmy podrobené srážkové dani a příjmy, které jsou vyjmuty ze zdanění podle § 38f. Dalším omezením je to, že pokud má poplatník příjmy pouze z nájmu, nesmí výdaje převýšit příjmy. Daňový bonus musí činit alespoň 100 Kč, maximální částka za rok je 60 300 Kč (pokud je dítě držitelem průkazu ZTP/P nemá tato skutečnost na maximální výši daňového bonusu vliv).

Situace, kdy si poplatník daňové zvýhodnění nemůže uplatnit:

 • pokud mu byl poskytnut přislib investiční pobídky podle § 35a nebo § 35b ZDP,
 • pokud uplatnil u příjmů ze samostatné činnosti či u příjmů z nájmu paušální výdaje a součet těchto dílčích základů přesáhl 50 % celkového základu daně.

Určité omezení se týká také českých nerezidentů. Aby si mohli uplatnit daňové zvýhodnění, musí splnit následující podmínky:

 • musí se jednat o rezidenta EU, Norska nebo Islandu a
 • úhrn všech jeho příjmů ze zdrojů na území ČR činí nejméně 90 % všech jeho celosvětových příjmů (s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, jsou od daně osvobozeny nebo se jedná o příjmy zdaněné srážkovou daní). Výši příjmů ze zdrojů v zahraniční se prokazuje potvrzením zahraničního správce daně na tiskopisu vydaném Ministerstvem financí.

II. Sleva za umístění dítěte

Sleva za umístění dítěte je nová sleva, kterou poprvé můžou poplatníci uplatnit za zdaňovací období 2014. Maximální částka slevy za umístění dítěte pro zdaňovací období 2014 činí 8 500 Kč ročně.

Výše slevy za umístění dítěte (dále jen „sleva“) odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24 ZDP. Potvrzení o slevě vydá příslušné zařízení péče o děti předškolního věku.

Pro uplatnění slevy platí:

 • vyživované dítě žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti,
 • za vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze, pokud jsou v péči, která nahrazuje péči rodičů,
 • vyživuje-li v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může slevu uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich.

Na rozdíl od daňového zvýhodnění tato sleva nemůže přejít v „zápornou daň“, jako je tomu u daňového bonusu, a další rozdíl spočívá v tom, že tato sleva není nijak limitovaná uplatněním paušálních výdajů u příjmů ze samostatné činnosti a u příjmů z nájmu.

Naopak společné s daňovým zvýhodněním je omezení využitelnosti slevy pro české nerezidenty. Omezení je totožné, jak je výše uvedeno u daňového zvýhodnění.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
záznam
Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
záznam
Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních