Od tvůrců úspěšného účetního programu

Daně / Daň z přidané hodnoty/Dodání zboží s montáží či instalací z pohledu DPH

Dodání zboží s montáží či instalací z pohledu DPH

Dodání zboží s montáží či instalací z pohledu DPH

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Dodání zboží s instalací či montáží má svoji speciální úpravu, která je naprosto odlišná od prostého dodání zboží do jiného členského státu.

1. Místo plnění

Za naprosto zásadní pro uplatňování daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) u dodání zboží s jeho instalací či montáží, je určení místa plnění. Místo plnění je stanoveno v ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“):

Pokud je dodání zboží spojeno s jeho instalací nebo montáží osobou, která zboží dodává, nebo jí zmocněnou třetí osobou, za místo plnění se považuje místo, kde je zboží instalováno nebo smontováno.

Z této definice je zřejmé, že pokud je zboží dodáno s jeho instalací nebo montáží a instalace či montáž je provedena na Slovensku, pak je místo plnění na Slovensku a tudíž nelze aplikovat české DPH ani český ZDPH. 

2. Dodání zboží s jeho instalací nebo montáží na Slovensku osobě registrované k DPH tamtéž

 • český plátce musí vystavit daňový doklad, který musí obsahovat:
  • obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který poskytuje službu,
  • daňové identifikační číslo plátce, který poskytuje službu,
  • název, sídlo nebo místo podnikání osoby, které je služba poskytována,
  • daňové identifikační číslo osoby, které je služba poskytována, včetně kódu země,
  • evidenční číslo daňového dokladu,
  • rozsah a předmět poskytované služby,
  • datum vystavení daňového dokladu,
  • datum uskutečnění služby nebo datum přijetí platby, podle toho, který den nastane dříve, pokud se liší od data vystavení daňového dokladu,
  • základ daně,
  • odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona, podle kterého je místo plnění mimo tuzemsko,
  • pokud je daň ve státě, ve kterém se nachází místo plnění, povinna přiznat a zaplatit osoba, které je služba poskytována, sdělení o této skutečnosti.
 • český plátce toto plnění uvede do ř. 510 daňového přiznání
 • plnění se neuvádí do souhrnného hlášení
 • slovenské DPH vypořádává v systému „reverse-charge“ osoba registrovaná k DPH na Slovensku.

Na závěr bych chtěl zdůraznit, že pokud by však dodání zboží s jeho instalací či montáží bylo dodáno osobě neregistrované ke slovenskému DPH, pak vzniká českému dodavateli povinnost se zaregistrovat na Slovensku k tamní DPH a vzniká mu povinnost z tohoto plnění odvést slovenské DPH na Slovensku.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

blank Ano
blank Ne
blank

Sledujte podobné články na naší

Facebookové stránce

Komunita samostatných účetních

Přidejte se zdarma

Přidejte se
do největší komunity samostatných účetních

blankVýhody
blank