Daně / Daň z přidané hodnoty/Dovozy a vývozy z pohledu DPH se zaměřením na dodací podmínky Incoterms
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Dovozy a vývozy z pohledu DPH se zaměřením na dodací podmínky Incoterms

Dovozy a vývozy z pohledu DPH se zaměřením na dodací podmínky Incoterms
Jana Marešová
12. 12. 2022
Doba čtení12 minut čtení
Líbilo se7
Dovozy a vývozy z pohledu DPH se zaměřením na dodací podmínky Incoterms

Obsah

  Dovoz zboží

  Dovoz zboží je vstup zboží ze třetí země na území Evropské unie. Rozhodující ustanovení pro dovoz zboží najdeme v zákoně o DPH v §20. Uskutečňuje-li plátce DPH dovoz zboží, zkoumá, jaká má práva a povinnosti, jestli má nárok na odpočet DPH a kdy vzniká povinnost přiznat daň. Správcem daně u dovozu je finanční úřad nebo celní úřad.

  Nárok na odpočet DPH

  Při splnění obecných podmínek má plátce z uskutečněného dovozu zboží nárok na odpočet DPH. Jednou z podmínek pro uplatnění nároku na odpočet daně při dovozu je to, že plátce splnil povinnost přiznat DPH při dovozu daného zboží.
  Povinnost přiznat daň při dovozu zboží vzniká podle § 23 zákona o DPH zejména při propuštění zboží do příslušných celních režimů. Plátce má nárok na odpočet DPH při dovozu zboží, nejdříve však za zdaňovací období, ve kterém splnil pravidla stanovená v § 72 a násl. zákona o DPH. Podmínkou je mít daňový doklad a současně i to, že daň byla přiznána nebo vyměřená daň zaplacena. Při zdanění dovozu není možné tvrdit, že daňovým dokladem je faktura, přestože je samozřejmě prodejcem zboží vystavena.

  Příklad:
  Firma XY, měsíční plátce DPH, dovezla v září 2022 zboží ze Švýcarska. Toto zboží jí bylo propuštěno do volného oběhu dne 30. 9. 2022 a tento den také dostala potvrzený jednotný správní doklad. Ze zboží přizná daň v daňovém přiznání za měsíc září a také může uplatnit nárok na odpočet.

  Nárok na odpočet daně nelze uplatnit po uplynutí 3 let. Tato lhůta v DPH začíná běžet první den měsíce následujícího po zdaňovacím období, ve kterém vznikl nárok na odpočet.

  Vznik daňové povinnosti při dovozu zboží

  Daňová povinnost při dovozu zboží vzniká podle § 23 ZDPH zejména dnem, kdy bylo zboží propuštěno do některého v zákoně v § 23 odst. 1 uvedených celních režimů. To znamená nikoliv samotným vstupem zboží do EU.

  Celní režimy

  Jedná se o propuštění zboží do celního režimu volného oběhu, dočasného použití s částečným osvobozením od cla anebo celního režimu konečného užití. Plátce je povinen přiznat daň ve svém daňovém přiznání k DPH za zdaňovací období, ve kterém bylo zboží do příslušného režimu propuštěno.

  Místo plnění

  Stanovení místa plnění je nutné pro určení, kde bude z dovozu zboží přiznána a placena daň. Místem plnění při dovozu zboží je podle zákona o DPH členský stát EU, na jehož území se zboží nachází v době, kdy vystupuje ze třetí země, resp. kdy vstupuje ze třetí země na území EU.

  Příklad:

  Firma XY dováží zboží z Číny. Zboží vstoupí na území EU v Německu, ale zde bude propuštěno do režimu tranzitu. Do volného oběhu bude propuštěno až v České republice, kde je místo plnění a tady bude přiznána a placena daň.

  Základ daně při dovozu zboží je

  1. základ pro vyměření cla, clo, dávky a poplatky splatné z důvodu dovozu zboží, pokud nebyly zahrnuty do základu pro vyměření cla, plus
  2. vedlejší výdaje vzniklé do prvního místa určení v tuzemsku, případně do dalšího místa určení na území EU, jestliže je toto místo při uskutečnění plnění známo a jestliže tyto náklady nejsou již zahrnuty do celní hodnoty,

  Příklad:
  Firma XY pořídila ze Švýcarska zboží podléhající základní sazbě daně. Celní hodnota zboží  je 100 000 Kč, sazba cla 20 %.

  Text  Částka 
  Celní hodnota   100 000 Kč  
  Clo (20 %)   20 000 Kč  
  Základ daně   120 000 Kč  
  Daň (21 %)   25 200 Kč  

  Kdyby uvedené zboží podléhalo spotřební dani a s dovozem byly spojeny vedlejší výdaje, byla by daň z přidané hodnoty vyšší, protože základ daně by byl zvýšen o spotřební daň a vedlejší výdaje.

  Vývoz zboží

  Vývozem zboží se pro účely zákona o DPH rozumí výstup zboží z území Evropské unie na území třetí země. Vzhledem k tomu, že vývoz je osvobozeným plněním, je plátce daně povinen toto osvobození prokázat.

  Nárok na odpočet DPH

  Při splnění obecných podmínek má plátce plný nárok na odpočet DPH, neboť se jedná o jedno z osvobozených plnění s nárokem na odpočet daně na vstupu. U přijatých zdanitelných plnění, která plátce použije pro účely vývozu zboží osvobozeného od daně, není povinností testovat krácení nároku z důvodu použití pro uskutečnění zmíněného osvobozeného plnění. Pro uplatnění nároku na odpočet daně proto platí standardní pravidla. Při nové registraci k DPH má osoba povinná k dani možnost uplatnit „dodatečně“ nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění, přestože konkrétní majetek není k datu registrace součástí jejího obchodního majetku, jestliže v období zahrnujícím 6 po sobě jdoucích měsíců přede dnem, kdy se stala plátcem  toto plnění přijala a použila jej k vývozu zboží, který je osvobozen od daně.

  Prokázání osvobození

  Standardně se vývoz prokazuje rozhodnutím celního orgánu o vývozu zboží do třetí země, u kterého je potvrzení o výstupu zboží z EU. Konkrétně se prokazuje vývoz rozhodnutím celního úřadu o propuštění do celního režimu vývozu, pasivního zušlechťovacího styku, nebo vnějšího tranzitu, nebo o zpětném vývozu. V případě, že vývozce nemá rozhodnutí celního úřadu k dispozici, je možné prokázat vývoz následovně například těmito doklady:

  • kopie dodacího listu podepsaného nebo ověřeného příjemcem mimo celní území EU,
  • doklad o zaplacení přepravní služby prokazující pohyb zboží,
  • dodací list podepsaný či ověřený přepravcem zboží,
  • doklad podepsaný nebo ověřený hospodářským subjektem, jenž zboží vyvezl z celního území EU,
  • doklad zpracovaný celním orgánem členského státu nebo třetí země v souladu s pravidly a postupy použitelnými v daném státě nebo zemi,
  • záznam hospodářských subjektů o zboží dodaném na lodě, letadla nebo zařízení na moři,
  • potvrzení o doručení získané z aplikace přepravce.

  Důležité je v této souvislosti s vývozem zmínit DUZP. Plátce může postupovat podle dikce zákona a na daňovém dokladu uvést jako okamžik uskutečnění plnění datum, kdy zboží vystoupilo z území EU. Podle Generálního finančního ředitelství je v souladu se směrnicí, že na daňový doklad bude jako okamžik uskutečnění plnění uvedeno datum, kdy došlo k dodání zboží podle § 21 ZDPH, tedy obecně datum přechodu práva nakládat se zbožím jako vlastník, což může přímo záviset na sjednaných dodacích podmínkách.

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Incoterms

  Jsou souborem mezinárodních pravidel pro výklad nejčastěji používaných obchodních doložek v zahraničním, ale i vnitrostátním obchodě.

  • EXW (Ex Works)– Ze závodu (sjednané místo dodání): prodávající splní dodání, jakmile dá zboží k dispozici kupujícímu v objektu prodávajícího anebo v jiném místě (např. závod, továrna, skladiště apod.).
  • FCA (Free Carrier)– Vyplaceně dopravci (sjednané místo dodání): prodávající dodává zboží kupujícímu buď 1) v sídle prodávajícího – naložením na dopravní prostředek zajištěný kupujícím, nebo 2) pokud je místo dodání jinde – např. naložením na dopravní prostředek prodávajícího.
  • CPT (Carriage Paid To)– Přeprava placena do (sjednané místo dodání a určení): prodávající dodá zboží předáním dopravci nebo smluvním zajištěním prodávajícím či obstaráním takto dodaného zboží. Prodávající je povinen sjednat přepravu a hradit náklady spojené s přepravou do sjednaného místa určení.
  • CIP (Carriage and Insurance Paid To)– Přeprava a pojištění placeny do (sjednané místo dodání a určení): prodávající dodá zboží dopravci nebo smluvním zajištěním prodávajícím či obstaráním takto dodaného zboží. Prodávající je povinen sjednat tuto přepravu a krýt náklady spojené s dodáním zboží do jmenovaného místa určení. Prodávající je rovněž povinen sjednat pojištění kryjící riziko kupujícího za ztrátu nebo poškození zboží během přepravy.
  • DAP (Delivered at Place)– Dodáno v místě (sjednané místo určení): prodávající splní dodání, jakmile je zboží dáno k dispozici kupujícímu na příchozím dopravním prostředku a je připravené k vykládce v místě určení nebo ve smluvním bodě. Prodávající nese veškerá rizika spojená s dodáním zboží do jmenovaného místa.
  • DPU (Delivered at Place Unloaded)– Dodáno a vyloženo v místě (sjednané místo určení): prodávající splní dodání, jakmile je zboží vyloženo z příchozího dopravního prostředku a dáno k dispozici kupujícímu ve smluvním místě určení nebo ve smluvním bodě. Prodávající je povinen nést veškeré riziko spojené s dodáním zboží a jeho vyložením ve sjednaném místě určení.
  • DDP (Delivered Duty Paid)– Dodáno clo placeno (sjednané místo určení): prodávající splní dodání, jakmile dá zboží k dispozici kupujícímu celně odbavené v dovozu na příchozím dopravním prostředku připravené k vykládce kupujícím ve sjednaném místě určení. Prodávající nese veškeré náklady a riziko spojené s dodáním zboží do tohoto místa a má povinnost celně odbavit zboží nejen pro vývoz, ale i pro dovoz a uhradit clo jak pro vývoz, tak i pro dovoz včetně provedení příslušného celního odbavení.
  • FAS (Free Alongside Ship)– Vyplaceně k boku lodi (smluvní přístav nakládky): prodávající splní svou povinnost dodání, když dodá zboží k boku lodi určené kupujícím v určeném přístavu nakládky. Riziko ztráty a poškození zboží přechází dodáním zboží k boku lodi a kupující od tohoto okamžiku nese veškeré náklady.
  • FOB (Free On Board)– Vyplaceně na palubu (smluvní přístav nakládky): prodávající má povinnost dodat zboží na palubu lodi určené kupujícím v určeném přístavu nakládky nebo obstarat dodání zboží tímto způsobem. Riziko ztráty a poškození zboží přechází na kupujícího, jakmile je zboží dodáno na palubu lodi, od tohoto okamžiku kupující nese veškeré náklady.
  • CFR (Cost and Freight)– Náklady a dopravné (smluvní přístav vykládky a přístav určení): prodávající dodá zboží kupujícímu na palubu lodi, nebo když prodávající obstará již takto dodané zboží. Rizika ztráty a poškození zboží přechází na kupujícího dodáním zboží na palubu lodi. Prodávající je povinen sjednat dopravu a zaplatit přepravné potřebné pro dodání zboží do smluvního přístavu určení.
  • CIF (Cost, Insurance and Freight)– Náklady, pojištění a dopravné (smluvní přístav vykládky a přístav určení): prodávající dodá zboží kupujícímu na palubě lodi nebo obstará již takto dodané zboží. Riziko ztráty a poškození zboží přechází na kupujícího, jakmile je zboží dodáno na palubu lodi. Prodávající je povinen sjednat dopravu a hradit náklady a přepravné potřebné k dodání zboží do sjednaného přístavu určení. Prodávající je rovněž povinen sjednat pojištění kryjící riziko kupujícího ze ztráty nebo poškození zboží během přepravy.

  Závěr

  Dovoz zboží je jeho vstup ze třetí země a podléhá povinnosti přiznat daň s možností nároku na odpočet. Vývoz zboží je osvobozené plnění s plným nárokem na odpočet daně a je potřeba jej prokázat. Důležité při dovozu a vývozu jsou dodací podmínky, zejména to, kdy mohu nakládat se zbožím jako vlastník.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
  záznam
  Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
  záznam
  Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v daních