Daně / Daň z přidané hodnoty/DPH – Daňové doklady v roce 2009
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

DPH – Daňové doklady v roce 2009

Seyfor, a. s.
10. 05. 2009
Doba čtení4 minuty čtení
Líbilo se2

V rámci novely zákona o dani z přidané hodnoty č.302/2008 Sb. došlo k řadě změn i v Díle 5 – Daňové doklady. V první části článku se budeme věnovat nejdůležitějším bodům § 26 a § 27, zabývajícími se vystavováním a uchováváním daňových dokladů.

Autor: MVDr. Antonín Kozdera, CSc., daňový poradce č. 1844

Vystavování daňových dokladů – § 26 ZDPH

K hlavní změně došlo už v odstavci 1 uvedeného § 26.

V roce 2008 platilo, že plátce je povinen na vyžádání vystavit daňový doklad do 15 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby.

V roce 2009 platí povinnost vystavit daňový doklad do 15 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění, popř. plnění osvobozeného od daně s nárokem na odpočet a od přijetí úplaty. Daňový doklad se vystavuje povinně pro plátce daně. Na vystavení daňového dokladu neplátci se tato povinnost nevztahuje.

Daňový doklad při přijetí úplaty nesmí vystavit plátce, který daň na výstupu nepřizná, protože tak není povinen učinit podle § 21 odst. 2 ZDPH.

Vysvětlení:
Jedná se o plátce, který nevede účetnictví. Zjednodušeně řečeno, plátce, který vede daňovou evidenci má povinnost přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Ke dni přijetí úplaty tuto povinnost nemá. V tom případě nesmí vystavit daňový doklad za přijatou úplatu. Pokud však daň ke dni přijetí úplaty přizná, považuje se za osobu, které vznikla povinnost přiznat daň na výstupu. A v tomto případě vystavuje daňový doklad za přijatou úplatu.

Údaje o dani a základu daně se na daňovém dokladu uvádějí v české měně.

Souhrnný daňový doklad (§26 odst. 2)

Souhrnný daňový doklad může vystavit plátce, který uskutečňuje několik samostatných zdanitelných plnění pro jednu osobu. Pokud se rozhodne vystavit souhrnný daňový doklad, je povinen jej vystavit do 15 dnů od konce kalendářního měsíce, ve kterém se uskutečnilo první zdanitelné plnění, nebo byla přijata první úplata za plnění uvedená na tomto souhrnném dokladu.

Další podmínky

  • Daňový doklad může být vystaven, se souhlasem osoby, pro kterou se uskutečňuje zdanitelné plnění, i v elektronické podobě, pokud jej plátce opatří zaručeným elektronickým podpisem (§26 odst. 4). Tato skutečnost se zdá ve zdánlivém rozporu s tím, že daňový doklad, pokud splňuje všechny náležitosti daňového dokladu podle § 28, nemusí být podepsán ani orazítkován a je jedno, jestli je poslán poštou, předán osobně, faxován nebo poslán ve formátu pdf e-mailem. Stále se jedná jen o formu předání listinného daňového dokladu a nutnost podpisu či razítka ZDPH v paragrafech, věnujících se náležitostem daňových dokladů, nezmiňuje. To je rozdíl od dokladů v elektronické podobě, které jsou v podstatě souborem dat a musí být verifikovány.
  • Za správnost údajů na daňovém dokladu a za jeho vystavení ve stanovené lhůtě odpovídá plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění (§26 odst. 5).
  • Za správnost vypočtené výše daně pro účely odpočtu daně ze zjednodušeného daňového dokladu odpovídá plátce, pro něhož se zdanitelné plnění uskutečňuje (§26 odst. 5). Nezávisí na tom, jestli je na tomto dokladu daň uvedena. Daň se vypočte podle § 37 – tzv. koeficientem. Koeficient pro sazbu 19% je 0,1597, pro sazbu 9% je 0,0826.
  • Pokud musí být na daňovém dokladu doplněny údaje (daňové doklady podle § 31, 32, a 35), za správnost údajů odpovídá osoba, která je povinna tyto údaje na daňovém dokladu uvést (§26 odst. 5).
  • Pokud jsou na daňovém dokladu uvedena plnění s různými sazbami daně, musí být uvedeny základy daně a výše daně odděleně podle jednotlivých sazeb daně, popř. osvobozených plnění (§26 odst. 6).
  • Pokud je daňový doklad vystaven v cizím jazyce, je plátce, který daňový doklad vystavil, nebo osoba, která takový doklad přijala, povinna na žádost správce daně zajistit jeho překlad do českého jazyka (§26 odst. 7).
  • Plátce je povinen uchovávat všechny daňové doklady nejméně po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění. Daňový doklad v listinné podobě lze převést do elektronické podoby a uchovávat pouze v této podobě za podmínek stanovených v § 27 ZDPH.

Vysvětlivky a upřesnění:

ZDPH – zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty

Pro zpřehlednění je v textu uváděno pouze „zdanitelné plnění“ Správné znění je „zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně“.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
záznam
Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
záznam
Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních