Od tvůrců úspěšného účetního programu

Daně / Daň z přidané hodnoty/Infoservis: Od roku 2015 se snižuje hranice obratu pro povinné plátcovství na DPH

Infoservis: Od roku 2015 se snižuje hranice obratu pro povinné plátcovství na DPH

Infoservis: Od roku 2015 se snižuje hranice obratu pro povinné plátcovství na DPH

Snížení hranice obratu pro povinnou registraci subjektu jako plátce DPH od 1. ledna 2015 lze zvláště pro drobné živnostníky a menší společnosti, kteří jsou doposud neplátci DPH, považovat za vcelku významnou legislativní změnu.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

V současné době, jak je všeobecně známo, platí, že plátcem se stane osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše dvanáct bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1 000 000 Kč. Výjimka z tohoto pravidla se týká osob, které uskutečňují pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (např. pronajímatelé nemovitých věcí).

Osoba povinná, která přesáhne obrat 1 000 000 Kč, se stává plátce od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat. Je potřeba si uvědomit, že neplatí již dřívější úprava, podle které se stával plátcem až od prvního dne třetího měsíce po měsíci, kdy došlo k překročení stanoveného obratu.

Pro osoby povinné k dani je významnou informací to, že od 1. 1. 2015 by měla nabýt účinnosti nová právní úprava, podle které se obrat pro účely povinného plátcovství snižuje z dosavadního 1 000 000 Kč na 750 000 Kč.

Obratem se rozumí souhrn úplat bez daně, včetně dotace k ceně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění, kterými jsou dodání zboží a poskytnutí služby, s místem plnění v tuzemsku, jde-li o úplaty za:

  • zdanitelné plnění,
  • plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, nebo
  • plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54 až 56 zákona o dani z přidané hodnoty, jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně.

Do obratu se nezahrnuje úplata z prodeje dlouhodobého majetku a dále se tam nezahrnují přijaté platby před uskutečněním plnění (zálohy).

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne

Sledujte podobné články na naší

Facebookové stránce
Nejbližší webináře

Legislativní novinky pro účetní
a podnikatele.

Spokojení nebo zdarma
Ukázat všechny