Daně / Daň z příjmů fyzických osob/Jak uplatňovat dary od daňového základu za rok 2022 a 2023?
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Jak uplatňovat dary od daňového základu za rok 2022 a 2023?

Jak uplatňovat dary od daňového základu za rok 2022 a 2023?
Jaroslav Veselka
29. 03. 2023
Doba čtení7 minut čtení
Líbilo se7
Aktualizováno pro rok 2024: 21. 12. 2023
Jak uplatňovat dary od daňového základu za rok 2022 a 2023?

Obsah

  Řada fyzických nebo právnických osob poskytla v uplynulém zdaňovacím období roku 2022 dar, resp. bezúplatné plnění, ve snaze pomoci konkrétním fyzickým nebo právnickým osobám. Při splnění podmínek zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, je možné tyto dary (bezúplatná plnění) použít na snížení daňového základu. Známe všechny podmínky, které je nutné splnit pro uplatnění daru jakožto položky snižující základ daně za zdaňovací období roku 2022? V níže uvedeném článku si stručně představíme základní pravidla pro odečet darů od daňového základu, a to včetně zohlednění zákona č. 128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů.

  Při řešení otázky, zda může poplatník daně uplatnit poskytnutý dar (bezúplatné plnění) od základu daně, musí splnit dle zákonných předpisů několik kritérií. V případě dárce fyzické osoby jsou tyto podmínky uvedeny v § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP), v případě právnické osoby v § 20 odst. 8 ZDP. Mezi ty nejzásadnější patří:

  1. Kdo je příjemcem daru – fyzická nebo právnická osoba?
  2. Jaký je účel poskytnutí daru?
  3. V jaké hodnotě je dar poskytnut?

  Kdo je příjemcem daru – fyzická nebo právnická osoba?

  Při rozhodování, zda může dárce uplatnit dar jakožto položku snižující základ daně, musí v prvém kroku splnit podmínku vyjmenované osoby obdarovaného dle ZDP.

  V případě, že obdarovaným není fyzická osoba, musí se jednat o obec, kraj, organizační složku státu, právnickou osobu se sídlem na území České republiky (dále jen ČR), jakož i právnickou osobu, která je pořadatelem veřejných sbírek podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách).

  V případě, že obdarovaným je fyzická osoba, musí se jednat o fyzickou osobu s bydlištěm na území ČR, která je poskytovatelem zdravotních služeb nebo provozuje školu a školská zařízení, zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata nebo pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů, dále o fyzickou osobu s bydlištěm na území ČR, která je poživatelem invalidního důchodu nebo byla poživatelem invalidního důchodu nebo byla poživatelem invalidního důchodu ke dni přiznání starobního důchodu nebo je nezletilým dítětem závislým na péči jiné osoby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na zdravotnické prostředky definované dle zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na zvláštní pomůcky podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání.

  Výše uvedené lze použít i pro dary poskytnuté fyzickým a právnickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie (dále jen EU) nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor (dále jen EHP) než ČR, pokud příjemce bezúplatného plnění a účel bezúplatného plnění splňují podmínky stanovené ZDP.

  Pro účely zdaňovacího období roku 2022 je rozšířen okruh obdarovaných, v souladu s ustanovením § 1 odst. 3 písm. b) zákona č. zákon č. 128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZUK) o tyto subjekty a osoby:

  • Ukrajina,
  • územně-správní celek Ukrajiny,
  • právnická osoba se sídlem na území Ukrajiny,
  • fyzická osoba s bydlištěm na území Ukrajiny.

  Tito ukrajinští příjemci však stále musí splňovat podmínky příjemce daru dle § 15 odst. 1 nebo § 20 odst. 8 ZDP (!!!)

  Jaký je účel poskytnutí daru?

  Účel poskytnutí daru je uveden v již citovaném ustanovení § 15 odst. 1 ZDP pro dárce fyzickou osobu, případně v § 20 odst. 8 ZDP pro dárce právnickou osobu. Pro účely zdaňovacího období roku 2022 je rozšířen okruh účelu poskytnutí daru o „podporu obranného úsilí Ukrajiny, pokud příjemce splňuje obecné podmínky ZDP“.

  V jaké hodnotě je dar poskytnut?

  V případě dárce fyzické i právnické osoby je nutné testovat minimální a maximální hodnotu daru, kterou lze od základu daně odečíst.

  V případě dárce fyzické osoby se hodnota poskytnutých darů za zdaňovací období sčítá. Úhrnná hodnota bezúplatných plnění musí za zdaňovací období přesáhnout 2 % ze základu daně anebo činí alespoň Kč 1.000,–. Za zdaňovací období roku 2022 a 2023 lze odečíst až 30 % ze základu daně.

  V případě, že fyzická osoba daruje krev nebo lidské orgány, definuje ZDP možnost uplatnit od daňového základu i poskytnutí takovéhoto bezúplatného plnění. Jako bezúplatné plnění na zdravotnické účely se hodnota jednoho oděru krve nebo jejích složek podle zákona upravujícího specifické zdravotní služby, s výjimkou úhrady prokázaných cestovních nákladů spojených s odběrem, oceňuje částkou Kč 3.000,–, hodnota odběru orgánu od žijícího dárce se oceňuje částkou Kč 20.000,– a hodnota jednoho odběru krvetvorných buněk, s výjimkou úhrady prokázaných cestovních nákladů spojených s odběrem, se oceňuje částkou ve výši Kč 20.000,–.

  Další souvislosti spojené s poskytováním darů (bezúplatného plnění)

  Pokud poskytnou dar (bezúplatné plnění) manželé se společného jmění manželů, může odpočet uplatnit jeden z nich nebo oba poměrnou částí.

  Důležité upozornění: Pokud fyzická osoba generuje pouze příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání) a uplatňuje pro snížení základu daně z příjmů fyzických osob hodnotu daru (bezúplatného plnění) poskytnutého do zahraničí při splnění podmínek dle ustanovení § 15 odst. 1 ZDP, je povinna podat daňové přiznání za příslušné zdaňovací období (pokud jí nevznikla povinnost podat daňové přiznání z jiného důvodu). Jinými slovy, v takovém případě nelze žádat zaměstnavatele o provedení tzv. ročního zúčtování daně.

  Pokud nelze uplatnit poskytnutý dar jako položku snižující základ daně, zejména z důvodu nedostatečné výše daňového základu, je v souladu s ustanovením § 3 ZUK možné uplatnit poskytnutý dar jakožto výdaj (náklad) vynaložený na dosažení, zajištění a udržení příjmů (výnosů). V tomto případě je však nutné splnit podmínky definované ustanovením § 3 ZUK (nepeněžitý dar, související s pomocí Ukrajině v souvislosti s ozbrojeným konfliktem, účel poskytnutí daru splňuje podmínky dle § 15 odst. 1 ZDP nebo § 20 odst. 8 ZDP, je splněna podmínka příjemce vyjmenovaného v ustanovení § 3 ZUK, uvedený daňový výdaj nelze současně uplatnit jako položku snižující základ daně (nezdanitelnou část základu daně)).

  Pro účely zdaňovacího období roku 2022 dochází dle § 1 odst. 4 ZUK rovněž k rozšíření okruhu osob dárců, kteří mohou použít hodnotu poskytnutého daru jakožto položku snižující základ daně (při splnění podmínek ZDP). Jedná se o osoby dárců, kteří jsou daňovým rezidentem Ukrajiny při splnění ostatních zákonných podmínek dle ZDP, pokud úhrn jejich příjmů ze zdrojů na území ČR tvoří za zdaňovací období roku 2023 alespoň 90 % jejich celosvětových zdanitelných příjmů.

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Závěr

  Jestliže poplatník daně z příjmů, ať fyzická nebo právnická osoba, hodlá uplatňovat poskytnutý dar (bezúplatné plnění) jako položku snižující základ daně (nezdanitelnou část základu daně), musí splnit podmínky dle ustanovení § 15 odst. 1 ZDP (v případě dárce fyzické osoby) či § 20 odst. 8 ZDP (v případě dárce právnické osoby). Jedná se především o splnění kritérií kladených na osobu příjemce daru, účel poskytnutí daru a výši hodnoty daru, kterou je možné odečíst od daňového základu. Primárně platí zásada, že poskytnutý dar lze uplatnit za zdaňovací období, v němž byl dar poskytnut. Pokud poskytnuté bezúplatné plnění nebude použito v příslušném zdaňovacím období na snížení daňového základu, toto právo ve vztahu k tomuto daru do budoucna zaniká. Pro zdaňovací období roku 2022 a 2023 dochází k rozšíření obdarovaných osob, ve vztahu k nimž lze poskytnutý dar uplatnit jako položku snižující základ daně. U fyzické osoby je zdaňovacím obdobím z hlediska daně z příjmů fyzických osob kalendářní rok. V případě právnických osob může být zdaňovacím obdobím i hospodářský rok. V takovém případě se jedná o zdaňovací období, které končí v období od 1. března 2022 do 29. února 2024.


  Zdroje / reference:
  • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  • Pokyn GFŘ D-59, čj. 75325/22/7100-10111-702407, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
  záznam
  Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
  záznam
  Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v daních