Daně / Daň z příjmů právnických osob/Je výhodnější pořídit si majetek na finanční leasing nebo na úvěr?
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Je výhodnější pořídit si majetek na finanční leasing nebo na úvěr?

Je výhodnější pořídit si majetek na finanční leasing nebo na úvěr?
Zdeněk Zralý
10. 06. 2021
Doba čtení6 minut čtení
Líbilo se5
Je výhodnější pořídit si majetek na finanční leasing nebo na úvěr?

Obsah

  Při pořizování majetku hraje významnou roli otázka, z jakých zdrojů bude daný majetek pořizován a jaké daňové dopady bude mít zvolený způsob.

  Pokud podnikatel potřebuje ke své činnosti pořídit nějaký majetek, má z hlediska zdrojů financování dvě možnosti, jak může potřebný majetek pořídit – buď použije svoje vlastní finanční prostředky nebo musí použít tzv. cizí zdroje, lidově si na nákup majetku musí půjčit. A právě druhou alternativou – cizími zdroji – se budeme zabývat.

  V praxi se můžeme nejčastěji setkat s pořízením majetku formou finančního leasingu (dále také jen „FL“) nebo si podnikatel musí domluvit úvěr. Pojďme se tedy společně podívat, v čem se obě varianty liší.

  Finanční leasing

  První možností je finanční leasing. Pokud budeme hledat definici FL, najdeme ji v zákoně o dani z příjmů (dále také jen „ZDP“). FL lze zjednodušeně považovat za specifickou kombinaci nájmu a kupní smlouvy, kdy po skončení nájmu následuje teprve kupní smlouva.

  Pokud se poplatník zabývá možností pořízení například automobilu, musí striktně rozlišovat pojmy finanční leasing automobilu a operativní leasing automobilu, se kterým se také můžeme hojně setkat. Operativním leasingem se rozumí klasický nájem.

  Za velmi důležité považuji zdůraznit, že předmětem FL může být pouze hmotný majetek dle ZDP, což mimo jiné znamená, že předmětem FL tedy nemůže být například nákup pozemku či pořízení movité věci do 80 000 Kč. Taktéž majetek vyloučený z odpisování nemůže být předmětem smlouvy o FL.

  Aby se jednalo o FL, musí platit, že:

  • při vzniku smlouvy je ujednáno, že na uživatele bude po skončení nájmu převedeno vlastnické právo nebo uživatel má právo tento převod požadovat,
  • ke dni převodu vlastnického práva není kupní cena vyšší než zůstatková cena vypočtená ze vstupní ceny evidované u vlastníka, kterou by předmět finančního leasingu měl při rovnoměrném odpisování bez zvýšení odpisu v prvním roce odpisování, s výjimkou případu, že by předmět finančního leasingu byl při tomto odpisování již odepsán ve výši 100 % vstupní ceny,
  • musí být splněna minimální doba FL.

  Minimální doba trvání FL je závislá na odpisové skupině, ve které se odpisuje daný majetek a činí:

  • odpisová skupina – 36 měsíců,
  • odpisová skupina – 54 měsíců,
  • odpisová skupina – 114 měsíců,
  • odpisová skupina – 234 měsíců,
  • odpisová skupina – 354 měsíců,
  • odpisová skupina – 594 měsíců.

  U majetku, u kterého se používají mimořádné odpisy a u fotovoltaiky, je minimální doba trvání FL totožná s dobou odpisování stanovenou ZDP pro tyto majetky.

  Vzhledem k tomu, že je finanční leasing ve své podstatě určitou formou nájmu, je potřeba dodržovat zásadu časového rozlišení, a to nejen u účtujících subjektů, ale také u podnikatelů, kteří vedou daňovou evidenci. Jde o to, aby byly náklady účtovány do období, se kterým časově souvisí. Zvláště je v této souvislosti potřeba věnovat pozornost první zvýšené splátce (často nazývané akontace) anebo situaci, kdy je počet měsíců trvání odlišný od počtu splátek FL.

  Je vhodné připomenout, že se doba FL počítá od okamžiku, kdy je předmět předán k obvyklému užívání a nikoliv například okamžik uzavření smlouvy o FL. Tyto okamžiky můžou být diametrálně odlišné.

  Zvláště u fyzických osob je pro daňovou uznatelnost finančního leasingu důležité, aby pořizovaný majetek zařadily do obchodního majetku. U právnických osob je to samozřejmostí.

  Závěrem je vhodné upozornit na tu skutečnost, že je potřeba velmi pozorně odlišovat, zda je předmětem právního stavu FL dle ZDP nebo se jedná o „prostý“ nájem (jak bylo uvedeno výše, v praxi se také můžeme setkat s pojmy operativní nájem či operativní leasing).

  Pokud by nebyla dodržena minimální doba trvání FL nebo by nedošlo k převodu vlastnického práva na uživatele, hledí se na tuto smlouvu nikoliv jako na smlouvu o FL, ale jako na smlouvu o nájmu a to od jejího počátku. Tato překlasifikace může mít samozřejmě vcelku významné dopady do základu daně z příjmů.

  Pořízení majetku na úvěr

  Zásadním rozdílem při nabytí movitého majetku financovaného úvěrem oproti situaci, kdy je pořizován majetek formou finančního leasingu, je ta skutečnost, že na osobu, která pořizuje majetek na úvěr, přechází vlastnické právo podle kupní smlouvy, většinou tedy předáním předmětu, a nikoliv až po zákonem stanovené minimální době, která je stanovena u FL.

  Výhoda spočívá v tom, že automobil pořízený na úvěr lze hned po nabytí vlastnictví zařadit do užívání a začít odpisovat.

  Tip: V případě, že se rozhodnete pro pořízení automobilu na úvěr, vyplatí se projít srovnání autopůjček. Toto srovnání naleznete například na Financer.com.

  Ze zkušeností, které máme s úvěrovými společnostmi, víme, že po pořízení majetku a nabytí vlastnického práva k němu dochází k zajišťovacímu převodu vlastnického práva za podnikatele na úvěrovou společnost. Toto zajištění standardně trvá stejně dlouho, dokud úvěr není splacen. Aby však podnikatel mohl pořízený předmět užívat a taktéž odpisovat, dochází současně se zajišťovacím převodem vlastnického práva k uzavření smlouvy o výpůjčce, která je pro podnikatele bezúplatná.

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Srovnání obou alternativ

  Pokud se na pořizování majetku díváme optikou nabyvatele, lze říci, že je pro něj výhodnější pořízení movitého majetku na úvěr, neboť na něj přechází vlastnické právo ve své podstatě okamžitě (samozřejmě však za podmínek stanovených kupní smlouvou).

  Další výhodou je to, že se na úvěr může pořídit také jiný majetek než pouze hmotný majetek vy smyslu ZDP, například pozemky.

  Velmi významným ekonomickým argumentem pro úvěr je problematika daně z přidané hodnoty. Zatímco u majetku pořizovaného formou finančního leasingu, kde si kupující může uplatňovat DPH z jednotlivých splátek – to znamená postupně, u majetku pořízeného na úvěr si DPH uplatní jednorázově na základě dodavatelského daňového dokladu.

  Nelze také nezmínit relativně komplikovanou právní úpravu finančního leasingu v zákoně o dani z příjmů. Složitá právní úprava může vést k tomu, že daňový subjekt nesplní některou ze zákonných podmínek týkajících se FL a může se tím dostat do problémů s daňovou uznatelností výdajů na finanční leasing.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
  záznam
  Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
  záznam
  Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v daních