Od tvůrců úspěšného účetního programu

Daně / Daň z příjmů právnických osob/Účetní a daňový pohled na změny základního kapitálu v s.r.o.

Účetní a daňový pohled na změny základního kapitálu v s.r.o.

Účetní a daňový pohled na změny základního kapitálu v s.r.o.

Přestože transakce se základním kapitálem u společností s ručením omezeným nejsou každodenní záležitostí, je dobré, aby nejenom účetní ale především společníci měli o této problematice alespoň rámcový přehled.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Zvýšení základního kapitálu

Důvody pro zvýšení základního kapitálu u společnosti s ručením omezeným mohou být různé. Uveďme si ty, které v praxi bývají nejčastější:

 • potřeba zvýšení finančních aktiv společnosti,
 • přistoupení nového společníka,
 • potřeba vyplatit společníka, jehož účast ve společnosti zanikla,
 • posílení důvěryhodnosti společnosti u obchodních partnerů,
 • zlepšení kapitálové přiměřenosti při testování daňové uznatelnosti finančních nákladů.

Ke zvýšení ZK může podle § 216 zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) dojít těmito způsoby:

 • převzetím vkladové povinnosti ke zvýšení dosavadních vkladů či novému vkladu (externí zdroj) nebo
 • z vlastních zdrojů nebo
 • kombinací externích a vlastních zdrojů.

Způsob navýšení ZK má zásadní význam pro zdanění ve chvíli, kdy dochází ke snížení ZK, jak uvidíme následně.

V případě, že se zvyšuje ZK z externích zdrojů, dochází ke zvýšení celkových aktiv (= efektivní zvýšení ZK), pokud je zvýšení z vlastních zdrojů, suma aktiv se nemění (= nominální zvýšení ZK). Zjednodušeně lze říci, že o způsobu zvýšení rozhoduje to, zda skutečně společnost potřebuje zvýšení majetku a dále to, zda toto zvýšení chtějí společníci hradit ze svého či nikoliv. Rozdíl mezi externím zvýšením a zvýšením z vlastních zdrojů si ukážeme v účetním zachycení obou transakcí.

Účetní zachycení zvýšení ZK z externích zdrojů:

 1. Usnesení valné hromady o zvýšení ZK 353/419
 2. Splacení peněžitého vkladu 221/335
 3. Zápis zvýšení ZK do obchodního rejstříku 419/411

Účetní zachycení zvýšení ZK z vlastních zdrojů (ze zisku):

 1. Usnesení valné hromady o zvýšení ZK 431/419
 2. Zápis zvýšení ZK do obchodního rejstříku 419/411

Snížení základního kapitálu

Problematika snížení ZK je upravena v § 233 a násl. ZOK. Důvody pro snížení ZK mohou být opět různé, ale obdobně jako u zvýšení ZK lze tyto rozdělit do dvou skupin:

 • Efektivní snížení ZK – dochází ke skutečné výplatě majetku společníkům nebo dochází k prominutí povinnosti platit nesplacenou část vkladu do ZK,
 • Nominální snížení ZK – nedochází k reálné výplatě majetku společnosti – jedná se o pohyby mezi účty vlastního kapitálu – např. snížení ZK za účelem úhrady ztráty.

Účetní zachycení efektivního snížení ZK – vyplacení společníkovi:

 1. Usnesení valné hromady o snížení ZK 419/365
 2. Případná srážková daň 365/342
 3. Výplata společníkovi 365/221
 4. Úhrada případné srážkové daně 342/221
 5. Zápis snížení ZK do obchodního rejstříku 411/419

Účetní zachycení nominálního snížení ZK – úhrada ztráty:

 1. Usnesení valné hromady o snížení ZK 419/431
 2. Zápis snížení ZK do obchodního rejstříku 411/419

Pohled zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“)

Pokud dochází k vyplacení sníženého ZK společníkovi, je potřeba pečlivě zkoumat historii ZK, resp. jakým způsobem byl ZK tvořen. V této souvislosti je potřeba upozornit na to, že pro situaci, kdy byl ZK alespoň zčásti tvořen ze zisku, má ZDP speciální ustanovení v § 36 odst. 1 písm. b) bod 3 ZDP týkající se nerezidentů, resp. § 36 odst. 2 písm. i) týkající se rezidentů:

„…přitom pro tento příjem vždy platí, že se základní kapitál snižuje nejprve o tu část, která byla zvýšena ze zisku obchodní společnosti nebo fondu vytvořeného ze zisku,…“

Z citovaného ustanovení vyplývá, že pokud byl ZK tvořen také ze zisku, tak tato část tvořená ze zisku je z pohledu ZDP „upřednostěna“, jinými slovy – až na jednu výjimku – podléhá srážkové dani 15 %.   

Výjimkou ze zdanění je situace, kdy společník a vyplácející společnost jsou v postavení mateřské a dceřiné společnosti. V tomto případě platí osvobození od daně, a to ve smyslu ustanovení § 19 odst. 1 písm. zf) ZDP.

Aby se jednalo o vztah mateřské a dceřiné společnosti, musí být splněny tyto podmínky (zjednodušeně pro české subjekty):

 • právní forma – a.s., s.r.o. nebo družstvo,
 • matka vlastní alespoň 10 % podíl na ZK (nelze splnit dodatečně) a
 • matka vlastní podíl nejméně 12 měsíců (tato podmínka může být splněna dodatečně).

Příklad

Základní kapitál společnosti byl tvořen nejprve peněžními vklady ve výši 200 tis. Kč, poté byl zvýšen o 1 mil. Kč ze zisku a následně společníci na valné hromadě rozhodli o snížení ZK s výplatou ve výši 600 tis. Kč. Společníci a společnost nejsou ve vztahu mateřská a dceřiná společnost.

ZK tvořen peněžitými vklady 200 tis. Kč 221/411
Usnesení VH o zvýšení ZK ze zisku 1 000 tis. Kč 431/419
Zápis zvýšení ZK do OR 1 000 tis. Kč 419/411
Usnesení VH o snížení ZK s výplatou společníkům 600 tis. Kč 419/365
Srážková daň 90 tis. Kč 365/342
Výplata společníkům 510 tis. Kč 365/221
Úhrada srážkové daně 90 tis. Kč 342/221
Zápis snížení ZK do OR 600 tis. Kč 411/419

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

blank Ano
blank Ne
blank

Sledujte podobné články na naší

Facebookové stránce

Komunita samostatných účetních

Přidejte se zdarma

Přidejte se
do největší komunity samostatných účetních

blankVýhody
blank