Od tvůrců úspěšného účetního programu

Mimořádné odpisy

Mimořádné odpisy

Jedním z protikrizových opatření je zrychlení odpisování firemního majetku. Dne 3. 7. 2009 byla prezidentem republiky podepsána novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), jejímž předkladatelem je Ministerstvo financí . Novela má číslo 216/2009 Sb. a nabyla účinnosti 20. 7. 2009.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Schválená novela ZDP obsahuje vcelku významné změny ve způsobu odpisování hmotného majetku. V doposud účinném ZDP byly umožněny tři způsoby odpisování: (i) rovnoměrné odpisování dle § 31, (ii) zrychlené odpisování dle § 32 a (iii) speciální odpisování dle ustanovení § 30 odst. 4, 5 a 6 ZDP. Komentovaná novela ZDP přináší další možnost odpisování. Jedná se o nově vložený § 30a ZDP, který definuje pojem mimořádné odpisy a způsob jejich zahrnování do základu daně z příjmů.

Úvodem je potřeba zdůraznit, že mimořádné odpisy může uplatnit pouze první vlastník a týkají se majetku, který splňuje všechna následující kritéria:

  • jedná se o hmotný majetek,
  • majetek je zařazen v 1. nebo 2. odpisové skupině,
  • majetek je pořízen v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2010.

Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 1 podle přílohy č. 1 ZDP může poplatník, který je jeho prvním vlastníkem, odepsat rovnoměrně bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 12 měsíců.

Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 2 podle přílohy č. 1 ZDP může poplatník, který je jeho prvním vlastníkem, odepsat bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 24 měsíců, přitomza prvních 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny hmotného majetku a za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny hmotného majetku.

Mimořádné odpisy se stanoví s přesností na celé měsíce; přitom poplatník má povinnost zahájit odpisování počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování. Při zahájení nebo ukončení odpisování v průběhu zdaňovacího období lze uplatnit odpisy pouze ve výši připadající na toto zdaňovací období. Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

Z výše popsaného způsobu uplatňování mimořádných odpisů lze vypozorovat určitou paralelu s odpisy účetními – jedná se o měsíční nikoliv roční odpisy, na které jsme zvyklí u rovnoměrného a zrychleného daňového odpisování a zároveň není přípustné přerušení odpisování, přestože u daňového odpisování je přerušení obecně možné.

Mimořádné odpisy hmotného majetku nelze uplatnit u hmotného majetku odpisovaného podle § 30 odst. 4 a 5 (např. matric, zápustek, forem, modelů a šablon).

Technické zhodnocení hmotného majetku u něhož jsou uplatněny mimořádné odpisynezvyšuje jeho vstupní cenu. Ukončené technické zhodnocení se zatřídí do odpisové skupiny, ve které je zatříděn hmotný majetek, na kterém je technické zhodnocení provedeno, a odpisuje se jako hmotný majetek podle § 26 až 30 a § 31 až 33 ZDP.

Nové ustanovení § 30a ZDP nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení tedy 20. července 2009.

Leasingové nájemné u nově pořízeného majetku

Kromě zavedení mimořádného odpisování, byla také novelizována ustanovení ZDP týkající se daňové uznatelnosti u leasingového nájemného. Nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku odpisovaného podle § 30a (mimořádné odpisy) se uznává jako výdaj (náklad) za podmínky, že

a) doba nájmu u hmotného majetku odpisovaného vlastníkem (pronajímatelem) podle § 30a odst. 1 (majetek v 1. odpisové skupině) trvá nejméně 12 měsíců a u hmotného majetku odpisovaného podle § 30a odst. 2 (majetek v 2. odpisové skupině) trvá doba nájmu nejméně 24 měsíců; doba nájmu se počítá ode dne, kdy byla věc nájemci přenechána ve stavu způsobilém obvyklému užívání,

b) po ukončení doby nájmu následuje bezprostředně převod vlastnických práv k předmětu nájmu mezi vlastníkem (pronajímatelem) a nájemcem, a

c) po ukončení finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku zahrne poplatník uvedený v § 2 odkoupený majetek do svého obchodního majetku.

Uvedené podmínky jsou součástí nového ustanovení § 24 odst. 15 ZDP. Když srovnáme toto nové ustanovení s letitým ustanovením § 24 odst. 4 ZDP, které nám určuje podmínky daňové uznatelnosti leasingového nájemného u „starých“ leasingových smluv, zjistíme, že jediná odlišnost je v minimální délce trvání doby nájmu. U „starých“ smluv je doba vázána na dobu odpisování dle § 30 odst. 1 ZDP, zatímco u „nových“ smluv je stanovena u majetku v 1. odpisové skupině na 12 měsíců a u majetku zařazeného v 2. odpisové skupině činí minimální doba 24 měsíců. Zbylé dvě podmínky – tedy bezprostřední převod vlastnického práva z pronajímatele na nájemce po skončení nájmu a u fyzických osob zařazení majetku po skončení nájmu do obchodního majetku – jsou v obou ustanoveních totožné.

Ustanovení § 24 odst. 15 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije na majetek, který je předmětem smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku uzavřené ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do 30. června 2010 a který je v tomto období přenechán nájemci ve stavu způsobilém obvyklému užívání.

Ustanovení § 24 odst. 15 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nelze použít na dodatky ke smlouvám o finančním pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku uzavřeným do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

blank Ano
blank Ne
blank

Sledujte podobné články na naší

Facebookové stránce

Komunita samostatných účetních

Přidejte se zdarma

Přidejte se
do největší komunity samostatných účetních

blankVýhody
blank