Od tvůrců úspěšného účetního programu

Daně / Daň z příjmů fyzických osob/Mimořádné odpisy

Mimořádné odpisy

Mimořádné odpisy
Mimořádné odpisy
https://money.cz/novinky-a-tipy/wp-content/uploads/sites/2/2009/08/the-labour-code-3520806_1920-110x110.jpg

Obsah

  Jedním z protikrizových opatření je zrychlení odpisování firemního majetku. Dne 3. 7. 2009 byla prezidentem republiky podepsána novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), jejímž předkladatelem je Ministerstvo financí . Novela má číslo 216/2009 Sb. a nabyla účinnosti 20. 7. 2009.

  Schválená novela ZDP obsahuje vcelku významné změny ve způsobu odpisování hmotného majetku. V doposud účinném ZDP byly umožněny tři způsoby odpisování: (i) rovnoměrné odpisování dle § 31, (ii) zrychlené odpisování dle § 32 a (iii) speciální odpisování dle ustanovení § 30 odst. 4, 5 a 6 ZDP. Komentovaná novela ZDP přináší další možnost odpisování. Jedná se o nově vložený § 30a ZDP, který definuje pojem mimořádné odpisy a způsob jejich zahrnování do základu daně z příjmů.

  Úvodem je potřeba zdůraznit, že mimořádné odpisy může uplatnit pouze první vlastník a týkají se majetku, který splňuje všechna následující kritéria:

  • jedná se o hmotný majetek,
  • majetek je zařazen v 1. nebo 2. odpisové skupině,
  • majetek je pořízen v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2010.

  Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 1 podle přílohy č. 1 ZDP může poplatník, který je jeho prvním vlastníkem, odepsat rovnoměrně bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 12 měsíců.

  Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 2 podle přílohy č. 1 ZDP může poplatník, který je jeho prvním vlastníkem, odepsat bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 24 měsíců, přitomza prvních 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny hmotného majetku a za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny hmotného majetku.

  Mimořádné odpisy se stanoví s přesností na celé měsíce; přitom poplatník má povinnost zahájit odpisování počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování. Při zahájení nebo ukončení odpisování v průběhu zdaňovacího období lze uplatnit odpisy pouze ve výši připadající na toto zdaňovací období. Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

  Z výše popsaného způsobu uplatňování mimořádných odpisů lze vypozorovat určitou paralelu s odpisy účetními – jedná se o měsíční nikoliv roční odpisy, na které jsme zvyklí u rovnoměrného a zrychleného daňového odpisování a zároveň není přípustné přerušení odpisování, přestože u daňového odpisování je přerušení obecně možné.

  Mimořádné odpisy hmotného majetku nelze uplatnit u hmotného majetku odpisovaného podle § 30 odst. 4 a 5 (např. matric, zápustek, forem, modelů a šablon).

  Technické zhodnocení hmotného majetku u něhož jsou uplatněny mimořádné odpisynezvyšuje jeho vstupní cenu. Ukončené technické zhodnocení se zatřídí do odpisové skupiny, ve které je zatříděn hmotný majetek, na kterém je technické zhodnocení provedeno, a odpisuje se jako hmotný majetek podle § 26 až 30 a § 31 až 33 ZDP.

  Nové ustanovení § 30a ZDP nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení tedy 20. července 2009.

  Leasingové nájemné u nově pořízeného majetku

  Kromě zavedení mimořádného odpisování, byla také novelizována ustanovení ZDP týkající se daňové uznatelnosti u leasingového nájemného. Nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku odpisovaného podle § 30a (mimořádné odpisy) se uznává jako výdaj (náklad) za podmínky, že

  a) doba nájmu u hmotného majetku odpisovaného vlastníkem (pronajímatelem) podle § 30a odst. 1 (majetek v 1. odpisové skupině) trvá nejméně 12 měsíců a u hmotného majetku odpisovaného podle § 30a odst. 2 (majetek v 2. odpisové skupině) trvá doba nájmu nejméně 24 měsíců; doba nájmu se počítá ode dne, kdy byla věc nájemci přenechána ve stavu způsobilém obvyklému užívání,

  b) po ukončení doby nájmu následuje bezprostředně převod vlastnických práv k předmětu nájmu mezi vlastníkem (pronajímatelem) a nájemcem, a

  c) po ukončení finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku zahrne poplatník uvedený v § 2 odkoupený majetek do svého obchodního majetku.

  Uvedené podmínky jsou součástí nového ustanovení § 24 odst. 15 ZDP. Když srovnáme toto nové ustanovení s letitým ustanovením § 24 odst. 4 ZDP, které nám určuje podmínky daňové uznatelnosti leasingového nájemného u „starých“ leasingových smluv, zjistíme, že jediná odlišnost je v minimální délce trvání doby nájmu. U „starých“ smluv je doba vázána na dobu odpisování dle § 30 odst. 1 ZDP, zatímco u „nových“ smluv je stanovena u majetku v 1. odpisové skupině na 12 měsíců a u majetku zařazeného v 2. odpisové skupině činí minimální doba 24 měsíců. Zbylé dvě podmínky – tedy bezprostřední převod vlastnického práva z pronajímatele na nájemce po skončení nájmu a u fyzických osob zařazení majetku po skončení nájmu do obchodního majetku – jsou v obou ustanoveních totožné.

  Ustanovení § 24 odst. 15 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije na majetek, který je předmětem smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku uzavřené ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do 30. června 2010 a který je v tomto období přenechán nájemci ve stavu způsobilém obvyklému užívání.

  Ustanovení § 24 odst. 15 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nelze použít na dodatky ke smlouvám o finančním pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku uzavřeným do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

  Aktuální informace naleznete v článku Daňové, účetní a mimořádné odpisy 2021

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne

  Sledujte podobné články na naší

  Facebookové stránce
  Nejbližší webináře

  Legislativní novinky pro účetní
  a podnikatele.

  Spokojení nebo zdarma
  Ukázat všechny