Daně / Daň z přidané hodnoty/Návrh zákona o DPH od 1. 1. 2025
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Návrh zákona o DPH od 1. 1. 2025

Návrh zákona o DPH od 1. 1. 2025
Monika Doleželová
06. 05. 2024
Doba čtení9 minut čtení
Líbilo se3
Návrh zákona o DPH od 1. 1. 2025

Obsah

  Ministerstvo financí připravilo rozsáhlý návrh novelizace zákona č. 235/20004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“). Novela by měla až na drobné výjimky nabýt účinnosti 1. ledna 2025. V případě schválení se bude jednat o zásadní novelu, která se promítne do všech oblastí DPH (cca 400 bodů). Novela by měla přinést zjednodušení a zpřehlednění a odstranit některé výkladové rozpory. V tomto článku shrneme nejdůležitější navrhované změny.

  Změny v nároku na odpočet daně

  Významnou změnou by měla být možnost uplatnění nároku na odpočet DPH, a to místo dosavadních 3 let na 2 roky po dni, ve kterém nárok na odpočet daně vznikl. Po uplynutí této lhůty je plátce oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění, pokud mu vznikla povinnost z tohoto plnění přiznat daň, například v režimu přenesení daňové povinnosti. Odpočet daně na základě vrubopisu však bude možné uplatnit jen v průběhu 12 měsíců ode dne uskutečnění opravy základu daně. Naopak lhůta pro provedení opravy základu daně má být prodloužena až na 7 kalendářních roků bezprostředně následujících po kalendářním roku, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň u původního zdanitelného plnění. Lhůta by však již neměla být přerušována po dobu soudního řízení.

  Malé podniky v tuzemsku

  Plánují se zásadní změny v načasování registrace pro tzv. malé podniky a počítání jejich obratu. Výslovně se pak stanoví, že plnění uskutečněné malým podnikem je osvobozeno od DPH bez nároku na odpočet daně.

  Tuzemská osoba povinná k dani nebo osoba registrovaná do režimu pro malé podniky v tuzemsku (tzn. osoba povinná k dani z jiného členského státu EU) by se měla stát plátcem od 1. ledna následujícího roku po kalendářním roce, ve kterém obrat v tuzemsku překročil částku 2 000 000 Kč. Bude zavedena možnost, že tato osoba může i požádat o dřívější registraci. Povinná dřívější registrace vznikne v případě, že bude ve stejném kalendářním roce překročen obrat v hodnotě 2 536 500 Kč (ekvivalent 100 000 EUR).

  Bude existovat možnost registrace do režimu pro malé podniky také pro tuzemské subjekty, které mají své aktivity v jiných členských státech EU.

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Stačí zadat e-mail a nejen aktuální dění ze světa Money, ale i naše účetní a daňový tipy vám budou chodit přímo do emailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Neuhrazené závazky

  Nově by měla být zavedena povinnost snížení odpočtu daně z přidané hodnoty u dlužníka, pokud přijatou fakturu (zdanitelné plnění) nebyla uhrazena do posledního dne 6. kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž uplynula lhůta její splatnosti. Pokud bude faktura dodatečně uhrazena, bude si moct plátce zase odpočet vrátit, a to ve lhůtě 2 kalendářních let. Plátci tak budou muset pro účely ZDPH sledovat splatnost závazků.

  Nedobytné pohledávky

  Mělo by dojít k rozšíření možnosti dodavatele získat zpět DPH. Volnější pravidla budou u malých pohledávek či pohledávek od neplátců. Věřitel bude nově povinen provést opravu základu daně v případě nedobytné pohledávky, pokud po provedení opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky nastanou rozhodné skutečnosti, viz. § 46 odst. 2 až 5 novelizovaného ZDPH.

  Limitace nároku na odpočet DPH u osobních automobilů

  Od roku 2027 se má zrušit maximální limit 420 000 Kč pro nárok na odpočet daně u vybraných osobních vozidel kategorie M1. Ale již od roku 2025 se plánuje zrušení tohoto limitu pro závodní automobily.

  Změny u dlouhodobého majetku s koeficienty

  V případě, že plátce uplatnil odpočet daně z poskytnuté úplaty (zálohy) před pořízením dlouhodobého majetku, u kterého má nárok na odpočet daně v krácené nebo v poměrné výši, v jednom z 9 kalendářních let bezprostředně předcházejících kalendářnímu roku pořízení tohoto majetku, s použitím jiného v jiné výši než je výše vypořádacího koeficientu pro kalendářní rok pořízení tohoto majetku, zahrne do částky vypořádání nároku na odpočet daně rovněž rozdíl ve výši nároku na odpočet daně vyplývající z případného rozdílu mezi hodnotami vypořádacích koeficientů za příslušné roky.

  Nemovitosti a snížená sazba DPH

  Stavbou rodinného domu nebo stavbou bytového domu se pro účely daně z přidané hodnoty nově rozumí stavba, která je zapsána v katastru nemovitostí jako stavba se způsobem využití stavby rodinný dům (nebo bytový dům), nebo která není v katastru nemovitostí zapsána, ale lze důvodně předpokládat, že bude do katastru nemovitostí jako stavba se způsobem využití stavby rodinný dům (nebo bytový dům) zapsána.

  Nově budou vymezeny některé stavby pro sociální bydlení. Snížená sazba pro stavby pro sociální bydlení se bude rovněž striktně řídit zápisem v katastru nemovitostí.

  Vyzkoušejte si zdarma účetní program Money S3
  S ním můžete snadno vést účetnictví, daňovou evidenci, vystavovat faktury a evidovat sklad pro kamenný i online prodej.
  Money S3

  Ostatní změny u nemovitostí

  Novela také pravděpodobně změní některá další ustanovení ZDPH týkající se nemovitých věcí:

  • nově bude vymezen pojem „stavební pozemek“ v souladu s územně plánovací dokumentací obce,
  • podstatná změna stavby bude nově odvíjet od zvýšení hodnoty stavby o více jak 30 % (dnes 50 %),
  • zdaněn bude pouze první převod dokončené vybrané nemovité věci, pokud k němu dojde do dvou let od dokončení,
  • budou zrušena specifická pravidla pro majetek vytvořený vlastní činností,
  • upřesňuje se rozsah nároku na odpočet daně u majetku pořizovaného v průběhu několika let,
  • zavede se přenesení daňové povinnosti (tuzemský reverse-chargé) na některé úklidové práce,
  • u nájmu nemovitosti se navrhuje, že se plátce bude moci rozhodnout uplatnit daň také vůči nájemci s registrací k DPH v jiném členském státě EU.
  • Zaměstnanci a slevy z ceny
  • U plnění poskytovaných zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům či osobám blízkým se nově bude dodaňovat poskytnutá výhoda (sleva z ceny). Základem daně bude cena obvyklá. Sjednotí se tak režim se zákonem o dani z příjmů. Tato změna povede k vyšším odvodům DPH.
  • Zúžení rozsahu finančních činností
  • Podle návrhu by ve výčtu osvobozených finančních činností už neměly být následující činnosti:
  • organizování regulovaného trhu s investičními nástroji,
  • obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, pokud je součástí majetku investiční nástroj, s výjimkou správy nebo úschovy v oblasti investičních nástrojů,
  • vedení evidence investičních nástrojů,
  • vypořádání obchodů s investičními nástroji,
  • obstarávání inkasa,
  • vybírání rozhlasových nebo televizních poplatků,
  • výplata dávek důchodového pojištění nebo vybírání opakujících se plateb obyvatelstva.
  • U těchto plnění dle dosavadního znění zákona nemají finanční instituce nárok na odpočet DPH. Nově by měly tyto služby podléhat DPH. Bude tedy nárok na odpočet daně na vstupu, ale zároveň bude nutné začít vystavovat daňové doklady a odvádět DPH na výstupu.
  • Plnění v oblasti kultury
  • V případě poskytování služeb v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělání a zábavy v případě, kdy je služba poskytována „online“ bude stanoveno místo plnění odlišně, a to na základě nově vloženého § 10ba.
  • Ten v odstavci 2 stanoví, že místem plnění při virtuální účasti (akce, která je přenášena nebo jinak zpřístupňována s využitím technických prostředků), je místo, kde má osoba nepovinná k dani sídlo v případě právnické osoby, nebo místo pobytu v případě fyzické osoby.
  • Další plánované změny
  • evidence obchodního majetku a údaje, které je plátce povinen evidovat,
  • ručení příjemce zdanitelného plnění a zavedení právní fikce, kterou může plátce vyvrátit,
  • skutečné užití nebo spotřeba a zdanění některých služeb (např. poradenství) poskytovaných občanům mimo EU,
  • zavádí se snížená sazba daně pro tlakoměry a pulzní oxymetry, které jsou zdravotnickými prostředky,
  • nová možnost zákazníků žádat správce daně o vrácení daně, pokud její navrácení od poskytovatele plnění není možné (vracení bezdůvodně zaplacené daně),
  • vylučuje se nárok na odpočet dovozní DPH (dovoz zboží nevlastníkem),
  • vývoz zboží cestujícími ze třetích zemí v osobních zavazadlech a povinné informace,
  • při převodu podniku se zavádí výslovná úprava právního nástupnictví,
  • u plnění delší než 12 měsíců se upřesňuje, kdy je nutné odvést DPH na konci roku,
  • upřesňuje se rozsah osvobození u výchovy a vzdělávání,
  • MF zveřejní ve Finančním zpravodaji seznam zemí, se kterými je naplněn princip vzájemnosti pro možné vracení daně zahraničním osobám,
  • nově se bude vracet daň zahraničním osobám při dovozu nebo pořízení zboží, pokud zboží v tuzemsku použijí k plnění v režimu přenesení daňové povinnosti,
  • doručování emailem a fikce doručení 10. dnem od odeslání zprávy veřejnou datovou sítí,
  • letecká přeprava osob z/do EU (cestovní služba) bude považována za službu poskytnutou ve třetí zemi,
  • zahraniční osoby jsou povinny ustanovit zmocněnce pro doručování, který má zpřístupněnou datovou schránku,
  • upřesňují se pravidla pro uplatnění sazeb daně u souboru vzájemně rovnocenného a vzájemně neoddělitelného zboží či služeb,
  • zavádí se přesná pravidla pro vykazování plnění s místem plnění mimo tuzemsko v přiznání k DPH,
  • upřesňují se povinnosti osoby odpovědné za nucený prodej majetku a zároveň se vylučuje použití režimu přenesení daňové povinnosti,
  • při zmocnění k vystavení daňového dokladu bude možnost prokázat zmocnění i jinak než písemnou dohodou,
  • zavádí se nové daňové přiznání pro vrácení daně (např. pro diplomaty či zahraniční osoby).

  Jste plátci DPH? Vyzkoušejte systém Money S3. Patří mezi nejpoužívanější účetní programy v ČR a vždy je v souladu s platnou legislativou. Zvládnete v něm fakturaci, vedení daňové evidence nebo účetnictví, správu skladu, zpracování mezd a mnoho dalšího. Lehce ho také propojíte s e-shopem a pokladními systémy.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
  záznam
  Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
  záznam
  Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v daních