Daně / Daň z přidané hodnoty/Novelizace zákona o dani z přidané hodnoty přináší změkčení sankcí u kontrolního hlášení
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Novelizace zákona o dani z přidané hodnoty přináší změkčení sankcí u kontrolního hlášení

Seyfor, a. s.
09. 08. 2016
Doba čtení4 minuty čtení
Líbilo se2

Dne 29. července 2016 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 243/2016 Sb., který kromě mnoha jiných zákonů novelizuje také zákon o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“). V dnešním článku se zaměříme pouze na problematiku změn u kontrolního hlášení.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Jak bylo avizováno již v jednom z předešlých článků Infoservisu („Aktuality ke kontrolnímu hlášení“), v současné době skutečně dochází ke změkčení sankcí týkajících se porušení povinností vztahujících se ke kontrolnímu hlášení (dále jen „KH“).

I. Právní stav do 28. 7. 2016

Aby bylo zřejmé, v čem novelizovaná ustanovení spočívají, bude dobré zopakovat právní stav sankcí u KH do 28. července letošního roku. Pokud plátce porušil své povinnosti týkající se KH tím, že nepodal KH resp. nezareagoval na výzvu správce daně ve stanovené lhůtě, vznikla mu povinnost uhradit pokutu ve výši:

  1. 1 000 Kč, pokud jej dodatečně podá, aniž by k tomu byl vyzván,
  2. 10 000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván,
  3. 30 000 Kč, pokud jej nepodá na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném KH, nebo
  4. 50 000 Kč, pokud jej nepodá ani v náhradní lhůtě.

II. Právní stav od 29. 7. 2016

Hned v úvodu lze konstatovat, že nová právní úprava je ku prospěchu plátců. Novou právní úpravu zmírnění sankcí můžeme rozdělit do tří okruhů.

  1. Prodlužuje se lhůta pro reakci na výzvu správce daně, kdy správce daně vyzývá plátce ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v KH. Původní lhůta byla stanovena na 5 kalendářních dnů, nově ZDPH zmiňuje 5 pracovních dnů.
  2. Druhá změna se týká pokuty 1 000 Kč, která postihuje plátce v situaci, kdy KH sice podal pozdě ale bez výzvy. Podle nového § 101j ZDPH povinnost uhradit pokutu nevzniká, pokud v daném kalendářním roce nedošlo u plátce k jinému prodlení při podání kontrolního hlášení.Podle přechodných ustanovení se nepřihlíží k prodlení při podání KH, ke kterému došlo před 29. 7. 2016 a dále zaniká povinnost uhradit pokutu, která vznikla přede dnem nabytí účinnosti novely a o které nebylo rozhodnuto platebním výměrem přede dnem nabytí účinnosti novely tedy opět 29. 7. 2016.
  3. Poslední okruh se týká zákonných pokut ve výši 10 000 Kč, 30 000 Kč a 50 000 Kč. Problematika je řešena v novém § 101k ZDPH, podle kterého může plátce požádat správce daně o prominutí těchto pokut. Správce daně může zcela nebo zčásti pokutu prominout, „pokud k nepodání kontrolního hlášení došlo z důvodu, který lze s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit.“Žádat o prominutí pokuty lze nejpozději do 3 měsíců ode dne právní moci platebního výměru, kterým bylo rozhodnuto o povinnosti uhradit tuto pokutu. Podání žádosti o prominutí pokuty má odkladný účinek pro vykonatelnost platebního výměru.

    Podle přechodných ustanovení se nová právní úprava vztahuje i na pokuty vzniklé před 29. 7. 2016. V případě, kdy běh lhůty pro podání žádosti o prominutí pokuty započal přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, neskončí běh této lhůty dříve než 3 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

III. Příběh z praxe

Se čtenáři bych se rád podělil o případ – asi dva měsíce starý – týkající se výše popsané problematiky, na němž si můžeme ukázat, jak je právní úprava sankcí u KH pro poplatníky nebezpečná. Máme klienta, u kterého mám generální plnou moc, při zpracování KH je v hlavičce KH uvedeno ID mé datové schránky. Z toho je patrné, že veškeré písemnosti má správce daně doručovat mně jakožto zplnomocněnému zástupci.

V průběhu jednoho červnového pátku jsem si „poklízel“ v kanceláři, neboť od pondělí do čtvrtka dalšího týdne jsem měl být mimo kancelář. Během „úklidu“ mi od pracovnice zmíněného klienta „nenápadně“ přišel mail, jehož přílohou byly dvě výzvy na dvě KH za jejich společnost. Tyto výzvy přišly do jejich datové schránky, přestože měly jednoznačně přijít do mé datové schránky! Naštěstí jsem tyto výzvy zaregistroval a ještě téhož dne jsme na ně zareagovali.

A teď hypotetický scénář, jak by to vypadalo, pokud bych ten mail nezachytil. Vzhledem k tomu, že z datové schránky klienta byly výzvy vybrány v pátek, byly v pátek doručeny a začala by běžet 5 denní lhůta na reakci ke změně, doplnění či potvrzení údajů z původních KH. Po mém příjezdu do kanceláře – následující pátek – by již bylo po 5 denní lhůtě se sankcí 30 000 Kč za jednu výzvu – tzn. celková sankce by činila 60 000 Kč!

Obávám se, že v tomto konkrétním případě by nám ani nová právní úprava od pokuty nepomohla. Určitě bychom namítli chybné doručení výzev správcem, ale zda-li by tato argumentace byla úspěšná, neumím posoudit.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
záznam
Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
záznam
Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních