Daně / Daň z příjmů právnických osob/Plánované daňové novinky pro rok 2024
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Plánované daňové novinky pro rok 2024

Plánované daňové novinky pro rok 2024
Jaroslav Veselka
21. 08. 2023
Doba čtení8 minut čtení
Líbilo se17
Plánované daňové novinky pro rok 2024

Obsah

  Nacházíme se již téměř v polovině roku 2023 a již se plánují daňové novinky pro rok následující, rok 2024. Jaké úpravy se připravují z hlediska zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob), z hlediska zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, případně z hlediska zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů? V tomto článku se podíváme na stručné porovnání současné a plánované budoucí právní úpravy jednotlivých oblastí.

  A) Daň z příjmů fyzických osob

  Návrh na ukončení daňové slevy za umístění dítěte

  Dle současných pravidel (§ 35bb ZDP) lze uplatnit slevu za umístění dítěte do předškolního zařízení, kterým se rozumí:

  1. mateřská škola podle školského zákona nebo obdobné zařízení v zahraničí,
  2. zařízení služby péče o dítě v dětské skupině podle zákona upravujícího poskytování služby péče o dítě v dětské skupině nebo obdobné zařízení v zahraničí a
  3. zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou 1. zařízením služby péče o dítě v dětské skupině podle zákona upravujícího poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, nebo 2. mateřskou školou podle školského zákona.

  Výše dané slevy odpovídá výši výdajů, které fyzická osoba prokazatelně vynaložil za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení za dané zdaňovací období. Tuto slevu na dani lze však uplatnit pouze, žije-li vyživované dítě s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy platné k 1. lednu příslušného zdaňovacího období. Pokud vyživuje dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může slevu za umístění dítěte uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich.

  Vládní návrh předpokládá zrušení této slevy na dani z příjmů fyzických osob.

  Návrh na omezení daňové slevy na manžela

  Dle současné právní úpravy (§ 35ba odst. 1 písm. b) ZDP) může fyzická osoba uplatnit slevu na vyživovaného manžela / manželku, pokud druhý z nich žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti a současně nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období částku ve výši Kč 68.000,–, přičemž ZDP definuje příjmy započítávané do tohoto limitního testu. V případě, že je manželovi / manželce přiznán nárok na průkaz ZTP/P, zvyšuje se částka ve výši Kč 24.840,– na dvojnásobek.

  U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manžela / manželky nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů.

  Dle vládního návrhu by mělo dojít k omezení aplikace této daňové slevy pouze na vyživovaného manžela / manželky pečující o dítě pouze do tří let věku.

  Návrh na zrušení daňové slevy na studium

  Dle současné právní úpravy má poplatník daně z příjmů fyzických osob nárok na daňovou slevu ve výši Kč 4.020,– na kalendářní rok (poměrovatelná na jednotlivé kalendářní měsíce), pokud pro příslušný počet měsíců splní podmínku „studenta“ dle ZDP. Za studenta může být fyzická osoba považována, pokud se připravuje na budoucí povolání studiem, a to až do dovršení věku 26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let. Dobou soustavné přípravy na budoucí povolání studiem se rozumí doba uvedená dle § 12 až 15 zákona č. 117/1995 Sb. pro účely státní sociální podpory.

  Dle vládního návrhu by daňová sleva na studenta měla být zrušena.

  Návrh na zrušení některých nepeněžních zaměstnaneckých benefitů

  V oblasti zaměstnaneckých benefitů, které jsou poskytovány ve formě nepeněžního plnění, obsahuje vládní návrh zrušení některých z nich. Lze však předpokládat, že tato právní úprava a její podoba bude předmětem diskuzí při schvalování v rámci legislativního procesu.

  Návrh na zrušení nezdanitelné části základu daně ve formě zaplacených členských příspěvků

  Dle současné úpravy ZDP lze od základu daně odečíst zaplacené členské příspěvky zaplacené ve zdaňovacím období členem odborové organizace odborové organizaci, která podle svých stanov obhajuje hospodářské a sociální zájmy zaměstnanců v rozsahu vymezeném § 18 a následujícími zákoníku práce. Takto lze odečíst částku do výše 1,5 % zdanitelných příjmů podle § 6 ZDP (příjmy ze závislé činnosti), s výjimkou příjmů podle § 6 zdaněných srážkou podle zvláštní sazby daně, maximálně však do výše Kč 3.000,– za zdaňovací období.

  Vládní návrh předpokládá zrušení této nezdanitelné části základu daně z příjmů fyzických osob.

  Návrh na zrušení nezdanitelné části základu daně ve formě zaplacených úhrad za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání

  Současná úprava ZDP umožňuje od základu daně ve zdaňovacím období odečíst úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (zákon č. 179/2006 Sb.), pokud nebyly hrazeny zaměstnavatelem ani nebyly uplatněny jako výdaj dle § 24 ZDP (daňově uznatelné náklady / daňově uznatelné výdaje) poplatníkem s příjmy podle § 7 (příjmy ze samostatné činnosti), nejvýše však Kč 10.000,–. U poplatníka, který je osobou se zdravotním postižením, lze za zdaňovací období odečíst až Kč 13.000,–, a u poplatníka, který je osobou s těžším zdravotním postižením, až Kč 15.000,–.

  Vládní návrh předpokládá zrušení této nezdanitelné části základu daně z příjmů fyzických osob.

  Návrh na snížení hranice pro zdanění sazbou daně 23 %

  Vládní návrh předpokládá snížení hranice pro zdanění fyzických osob daní z příjmů ve výši 23 %. Zatímco v roce 2023 na měsíční bázi nastává vyšší zdanění od „první koruny“ přesahující hranici ve výši přibližně Kč 161.300 (čtyřnásobek průměrné mzdy), v budoucnu by se tato hranice měla snížit na přibližně Kč 121.000,– (trojnásobek průměrné mzdy) (uvažujeme-li ukazatel průměrné mzdy pro výpočet hranice pro zdanění 23 % v kontextu roku 2023).

  B) Daň z příjmů právnických osob

  Návrh na zvýšení sazby daně z příjmů právnických osob

  Dle vládního návrhu se předpokládá zvýšení konstantní sazby daně z příjmů právnických osob ze současných 19 % na 21 %.

  Návrh na daňové odpisování osobních automobilů jen z částky ve výši Kč 2.000.000,–

  V tomto případě předpokládá vládní návrh možnost daňově odpisovat osobní automobily pouze z maximální částky ve výši Kč 2.000.000,–. Toto pravidlo se aplikovalo v modifikované podobě již přibližně před 20 lety.

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  C) Daň z nemovitých věcí

  Návrh na zvýšení daně z nemovitých věcí

  Dle vládního návrhu by měly být sazby daně z nemovitých věcí zvýšeny až na dvojnásobek. Tato úprava však vyvolává na odborné a především politické úrovni intenzivní diskuzi a bude jistě předmětem dalších debat v rámci legislativního procesu.

  D) Daň z přidané hodnoty

  Návrh na úpravu výše a počtu sazeb daně

  Vládní návrh předpokládá změnu počtu (ze tří na dvě) sazeb daně a také změnu jejich výše (základní 21 % a snížená 12 %). Výše těchto sazeb a především rozřazení služeb a zboží patřících do jednotlivých z nich bude jistě podléhat intenzivním debatám v rámci schvalovacího legislativního procesu v Parlamentu ČR.

  Závěr

  Legislativní balíček obsahuje řadu vládních návrhů od roku 2024, avšak jednotlivé oblasti budou ještě předmětem intenzivní diskuze v rámci schvalovacího legislativního procesu v Parlamentu ČR. Mezi nejzásadnější návrhy v oblasti daně z příjmů fyzických osob patří zejména snížení hranice pro aplikaci vyšší daňové sazby ve výši 23 %, zrušení daňové slevy za umístění dítěte, zrušení daňové slevy na studenta, zpřísnění aplikace daňové slevy na manžela, zrušení některých zaměstnaneckých benefitů v nepeněžní formě, zrušení nezdanitelných částí základu daně v podobě zaplacených odborových příspěvků a úhrad za zkoušky ověřující další vzdělání. Z hlediska daně z příjmů právnických osob se navrhuje zvýšení konstantní sazby daně, jakož i možnost daňového odpisování osobních automobilů z maximální odpisové základny ve výši Kč 2.000.000,–. Z hlediska daně z přidané hodnoty se navrhuje snížení počtu sazeb daně a změna jejich výše, což vyvolá nutnost přetřídění služeb a zboží pro tu kterou sazbu. V oblasti daně z nemovitých věcí se navrhuje zvýšení daňových sazeb až na dvojnásobek.


  Zdroje / reference:
  • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  • Pokyn GFŘ D-59, čj. 75325/22/7100-10111-702407, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
  záznam
  Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
  záznam
  Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v daních