Daně / Daň z přidané hodnoty/Plátci DPH
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Plátci DPH

Seyfor, a. s.
07. 04. 2010
Doba čtení16 minut čtení
Líbilo se2

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) stanoví, za jakých okolností se osoba povinná k dani může či musí stát plátcem DPH.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

V ZDPH najdeme ustanovení, ve kterých jsou popsány situace, za nichž se daňový subjekt stává plátcem DPH. V úvodu lze konstatovat, že tato ustanovení můžeme rozdělit na situaci, kdy se plátcem stává subjekt dobrovolně ze své vůle a na situaci, kdy se stává plátcem povinně. Od okamžiku, kdy se daňový subjekt stává plátcem DPH, u něj dochází k podstatnému nárůstu práv a povinností ve vztahu k DPH. Skutečnost, že se subjekt stal plátcem DPH má pro něj samozřejmě také významný dopad do jeho ekonomického fungování. Nelze nezmínit též negativní dopad nesplněné registrační povinnosti. Nesplní-li osoba povinná k dani povinnost se registrovat, je povinna uhradit správci daně částku ve výši 10 % z celkového souhrnu úplat, které jí náleží za zdanitelná plnění jako náhradu za daň ze zdanitelných plnění, která uskutečnila bez daně, a z hodnoty zboží, které pořídila z jiného členského státu neoprávněně bez daně. Celková částka se počítá od data, kdy se osoba povinná k dani měla stát plátcem, až do data, kdy se stala plátcem na základě rozhodnutí správce daně. Rád bych zdůraznil, že výše uvedená sankce však postihuje pouze dvě situace – i) pokud se měl stát plátcem z důvodu překročení svého obratu a ii) pokud se měl stát plátcem z důvodu překročení svého individuálního obratu v součtu s obratem dosaženým ze sdružení. Nesplnění ostatních „povinných“ registrací tato sankce nestíhá!

Článek je rozdělen na dva okruhy – první okruh se týká osob se sídlem či místem podnikání v tuzemsku a druhý okruh se zabývá osobami neusazenými v tuzemsku.

V článku se vyskytují dva relativně podobné pojmy resp. slovní spojení, které však mají diametrálně odlišný význam: osoba povinná k dani a osoba povinná k dani neusazená v tuzemsku. Obzvláště při obchodování se subjekty z ciziny je nutné tyto pojmy důsledně rozlišovat a znát obsah těchto pojmů.

Osoba povinná k dani – zjednodušeně řečeno osoba povinná k dani je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti. Osobou povinnou k dani je i právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje ekonomické činnosti.

Osobou povinnou k dani neusazenou v tuzemsku se rozumí zahraniční osoba povinná k dani, která nemá provozovnu v tuzemsku, nebo osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která nemá sídlo, místo podnikání ani provozovnu v tuzemsku. Pokud zahraniční osoba nebo osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která nemá v tuzemsku sídlo nebo místo podnikání, mají v tuzemsku provozovnu, považují se za osobu povinnou k dani neusazenou v tuzemsku za podmínky, že tato provozovna se neúčastní daného zdanitelného plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby. Na tomto místě bych upozornil na rozdíl, který je činěn mezi zahraniční osobou (tedy osobou mimo státu Evropského společenství) a osobou z jiného členského státu EU – zahraniční osoba je pouze osobou povinnou k dani, kdežto u osoby z jiného členského státu EU se musí jednat o osobu registrovanou k DPH v daném státě.

I. Osoby se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku

První možností, jak se osoba povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku může stát plátcem DPH, je dobrovolné podání přihlášky k registraci na registru plátců DPH. Podat přihlášku je možné kdykoliv.

Osoba povinná k dani se stává plátcem povinně v těchto případech:

1) Překročení obratu

Pokud její obrat za nejvýše 12 kalendářních měsíců přesáhne částku 1 000 000 Kč. Tato osoba se stává plátcem od prvního dne třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat, nestane-li se podle zákona plátcem dříve. Přihláška se podává do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém byl překročen stanovený limit 1 000 000 Kč. Není-li registrační povinnost splněna, stává se plátcem datem účinnosti uvedeným na rozhodnutí o registraci.

2) Účastník sdružení bez právní subjektivity

a) Uskutečňuje zdanitelná plnění nebo plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně společně s jinými osobami povinnými k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku na základě smlouvy o sdružení nebo jiné obdobné smlouvy, jejíž obrat dosahovaný samostatně mimo sdružení v součtu s obratem dosahovaným společně všemi účastníky sdružení v rámci sdružení překročí obrat 1 000 000 Kč, se stává plátcem od prvního dne třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl obrat překročen, nestane-li se podle zákona plátcem dříve. Přihláška se podává do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém byl překročen stanovený limit 1 000 000 Kč. Není-li registrační povinnost splněna, stává se plátcem datem účinnosti uvedeným na rozhodnutí o registraci.

b) Uskutečňuje zdanitelná plnění nebo plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně společně s jinými osobami povinnými k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku na základě smlouvy o sdružení nebo jiné obdobné smlouvy, stává se plátcem dnem nabytí účinnosti rozhodnutí o registraci toho účastníka sdružení, který se stal plátcem jako první, nestane-li se podle zákona plátcem dříve. Přihláška k registraci se podává do 15 dnů ode dne, kdy se o registraci jiného účastníka osoba povinná k dani dozvěděla.

c) Uzavře smlouvu o sdružení nebo jinou obdobnou smlouvu s plátcem ke společnému uskutečňování zdanitelných plnění nebo plnění osvobozených od daně s nárokem na odpočet daně, stává se plátcem dnem uzavření této smlouvy. Přihláška k registraci se podává do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy.

3) Osoba nabývající majetek na základě rozhodnutí o privatizaci a na základě smlouvy o prodeji podniku

Osoba, která nabývá majetek pro účely uskutečňování ekonomických činností na základě rozhodnutí o privatizaci podle zvláštního právního předpisu a osoba, která nabývá majetek od plátce na základě smlouvy o prodeji podniku nebo vkladem podniku nebo části podniku, tvořící organizační složku podniku, se stává plátcem dnem nabytí majetku. Termín pro registraci je 15 dnů ode dne nabytí majetku.

4) Přeměny společností

Osoby se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, nebo v jiném členském státě, na které při přeměně společnosti nebo družstva podle zvláštního právního předpisu přechází nebo je převáděno jmění zanikající společnosti nebo družstva, pokud zanikající společnost nebo družstvo byly plátcem, se stávají plátci dnem zápisu přeměny do obchodního rejstříku. Osoba je povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne zápisu přeměny do obchodního rejstříku.

5) Pokračování po zemřelém plátci v živnosti

Osoba povinná k dani, která jako osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu pokračuje po zemřelém plátci v živnosti, se stává plátcem ke dni následujícímu po dni úmrtí plátce. Při ukončení dědického řízení se dědic, kterému je majetek vydáván a který pokračuje po zemřelém plátci v živnosti, stává plátcem ke dni následujícímu po dni vydání majetku. Přihláška se podává do 15 dnů ode dne úmrtí plátce resp. do 15 dnů ode dne vydání děděného majetku.

6) Osoba pořizující zboží z jiného členského státu

Osoba povinná k dani, která pořizuje zboží z jiného členského státu v tuzemsku, se stává plátcem dnem, kdy hodnota pořízeného zboží bez daně v běžném kalendářním roce převýší částku 326 000 Kč. Do celkové hodnoty pořízeného zboží se nezapočítává hodnota nového dopravního prostředku a hodnota zboží, které je předmětem spotřební daně. Plátce je povinen přiznat a zaplatit daň z pořízeného zboží, jehož hodnotou překročí uvedenou částku. Termín pro podání přihlášky je 15 dnů ode den, kdy se tato osoba stala plátcem.

7) Osoba pořizující nový dopravní prostředek nebo zboží podléhající spotřební dani

Osoba povinná k dani, která pořizuje v tuzemsku z jiného členského státu nový dopravní prostředek nebo zboží, které je předmětem spotřební daně, se stává plátcem dnem prvního pořízení tohoto zboží. Termín pro podání přihlášky je 15 dnů ode den, kdy se tato osoba stala plátcem.

8) Osoba jíž je poskytnuta služba s místem plnění v tuzemsku

Osoba povinná k dani, které je poskytnuta služba s místem plnění v tuzemsku podle § 9 odst. 1, podle § 10 až 10d a § 10j ZDPH s výjimkou služeb osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně, osobou povinnou k dani neusazenou v tuzemsku podle § 108 odst. 2 ZDPH, se stává plátcem dnem poskytnutí této služby. Plátce je povinen přiznat a zaplatit daň již ze služby poskytnuté tento den. Termín pro podání přihlášky je 15 dnů ode den, kdy se tato osoba stala plátcem.

9) Osoba jíž je dodáno zboží s montáží nebo instalací nebo dodán plyn nebo elektřina s místem plnění v tuzemsku

Osoba povinná k dani, které je dodáno zboží s montáží nebo instalací podle § 7 odst. 3 ZDPH nebo dodán plyn nebo elektřina podle § 7a odst. 1 nebo 3 ZDPH, s místem plnění v tuzemsku, osobou povinnou k dani neusazenou v tuzemsku podle § 108 odst. 2 ZDPH, se stává plátcem dnem dodání zboží. Plátce je povinen přiznat a zaplatit daň již ze zboží dodaného v tento den. Termín pro podání přihlášky je 15 dnů ode den, kdy se tato osoba stala plátcem.

10) Osoba poskytující služby s místem plnění v jiném členském státě

Osoba povinná k dani, která poskytuje služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 ZDPH, se stává plátcem dnem poskytnutí těchto služeb, pokud povinnost přiznat a zaplatit daň vzniká příjemci služby. Termín pro podání přihlášky je 15 dnů ode den, kdy se tato osoba stala plátcem.

11) Osoba poskytující služby s místem plnění v tuzemsku prostřednictví své provozovny umístěné mimo tuzemsko

Osoba povinná k dani, která poskytuje služby s místem plnění v tuzemsku, s výjimkou služeb osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně, a to prostřednictvím své provozovny umístěné mimo tuzemsko, se stává plátcem dnem poskytnutí těchto služeb. Termín pro podání přihlášky je 15 dnů ode den, kdy se tato osoba stala plátcem.

12) Osoba identifikovaná k dani začne uskutečňovat ekonomickou činnost

Osoba identifikovaná k dani podle § 96 ZDPH, která začne uskutečňovat ekonomickou činnost, se stává plátcem dnem zahájení ekonomické činnosti. Termín pro podání přihlášky je 15 dnů ode den, kdy se tato osoba stala plátcem.

13) Osoba, která je členem skupiny

Osoba povinná k dani, která je členem skupiny, a v rozsahu, v jakém se její část nestala součástí skupiny uskuteční zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, s výjimkou dovozu zboží nebo plnění podle § 69 ZDPH, s místem plnění v tuzemsku svou částí umístěnou mimo tuzemsko, se stává plátcem dnem uskutečnění tohoto plnění, pokud je osobou povinnou přiznat a zaplatit daň. Termín pro podání přihlášky je 15 dnů ode den, kdy se tato osoba stala plátcem.

14) Osoba uskutečňující pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet

Osoba povinná k dani, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, je osvobozena od povinnosti registrovat se jako plátce a není oprávněna podat přihlášku k registraci.
Pokud tato osoba začne uskutečňovat zdanitelná plnění nebo plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně a její celkový obrat přesáhne limit 1 000 000 Kč, je povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů po skončení měsíce, ve kterém překročila stanovený limit. Jestliže se osoba povinná k dani rozhodne uplatňovat daň u nájmu pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor podle § 56 ZDPH, může podat přihlášku k registraci kdykoliv.

II. Osoby se sídlem nebo místem podnikání mimo tuzemsko

Osoba povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v jiném členském státě nebo zahraniční osoba povinná k dani, která bude uskutečňovat v tuzemsku plnění nárokem na odpočet daně a rozhodne se podat přihlášku dobrovolně, je oprávněna podat přihlášku k registraci nejpozději ke dni prvního uskutečnění tohoto plnění.

Osoba povinná k dani se stává plátcem povinně v těchto případech:

1) Osoba uskuteční plnění s místem plnění v tuzemsku

Osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která nemá sídlo, místo podnikání ani provozovnu v tuzemsku, nebo zahraniční osoba povinná k dani, která nemá provozovnu v tuzemsku, s výjimkou provozoven, prostřednictvím kterých tyto osoby uskutečňují pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, které uskuteční zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku mimo dovozu zboží, se stávají plátcem dnem uskutečnění tohoto plnění, pokud jsou osobou povinnou přiznat a zaplatit daň. Pokud tyto osoby uskuteční plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, s výjimkou plnění podle § 69 ZDPH, stávají se plátcem dnem prvního uskutečnění tohoto plnění. Termín pro podání přihlášky je 15 dnů ode den, kdy se tato osoba stala plátcem.

2) Založení provozovny v tuzemsku

Osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která nemá sídlo ani místo podnikání v tuzemsku, nebo zahraniční osoba povinná k dani, které založí v tuzemsku provozovnu, se stávají plátcem dnem vzniku provozovny, s výjimkou, kdy tyto osoby uskutečňují prostřednictvím provozovny v tuzemsku pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně. Termín pro podání přihlášky je 15 dnů ode den, kdy se tato osoba stala plátcem.

3) Pořízení zboží z jiného členského státu

Osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která nemá sídlo, místo podnikání ani provozovnu v tuzemsku, nebo zahraniční osoba povinná k dani, která nemá provozovnu v tuzemsku, s výjimkou provozoven, prostřednictvím kterých tyto osoby uskutečňují pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, pokud pořizují zboží z jiného členského státu v tuzemsku, včetně nového dopravního prostředku a zboží, které je předmětem spotřební daně, kromě zboží pořízeného prostřední osobou v rámci třístranného obchodu podle § 17 ZDPH, se stávají plátcem dnem prvního pořízení zboží. Termín pro podání přihlášky je 15 dnů ode den, kdy se tato osoba stala plátcem.

4) Osobě je dodáno zlato s místem plnění v tuzemsku

Osoba registrovaná k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osoba povinná k dani,kterým je dodáno zlato podle § 92a ZDPH, s místem plnění v tuzemsku, se stávají plátcem dnem uskutečnění dodání tohoto zlata. Osoba registrovaná k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osoba povinná k dani, kterým je dodáno zlato podle § 92a, s místem plnění v tuzemsku, se stávají plátcem dnem uskutečnění dodání tohoto zlata. Termín pro podání přihlášky je 15 dnů ode den, kdy se tato osoba stala plátcem.

5) Osoba uskutečňuje zasílání zboží dle § 18 ZDPH do tuzemska

Osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která nemá sídlo, místo podnikání ani provozovnu v tuzemsku, s výjimkou provozovny, prostřednictvím které tato osoba uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, a která uskutečňuje zasílání zboží podle § 18 ZDPH do tuzemska, které v běžném kalendářním roce přesáhne částku 1 140 000 Kč, se stává plátcem dnem, ve kterém byla tato částka překročena. Osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která nemá sídlo, místo podnikání ani provozovnu v tuzemsku, s výjimkou provozovny, prostřednictvím které tato osoba uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, a která uskutečňuje zasílání zboží, které je předmětem spotřební daně, podle § 18 ZDPH do tuzemska, se stává plátcem dnem prvního dodání tohoto zboží. Termín pro podání přihlášky je 15 dnů ode den, kdy se tato osoba stala plátcem.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
záznam
Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
záznam
Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních