Daně / Daň z přidané hodnoty/Sazby DPH u stavebních prací v roce 2022
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Sazby DPH u stavebních prací v roce 2022

Zdeněk Zralý
29. 06. 2016
Doba čtení7 minut čtení
Líbilo se60

Během své podnikatelské činnosti se subjekty zabývající se stavební činností či činností se stavebnictvím úzce související potýkají s problémem stanovení správné sazby daně z přidané hodnoty za své služby. Vzhledem k tomu, že se u tohoto druhu podnikání jedná o nemalé finanční částky za poskytnuté služby, bylo by každé chybné stanovení sazby DPH velmi nepříjemné.

1. Obecné pravidlo

Při řešení problematiky stanovení správné sazby daně z přidané hodnoty (dále také „daň“) u stavebních prací je nutné vyjít z obecného pravidla, které je uvedeno v § 47 zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“).

V § 47 ZDPH je uvedeno, že u služeb se použije – pokud není uvedeno něco jinéhozákladní sazba daně tzn. 21 %. První skupinou služeb, u kterých se použije jiná než základní sazba daně, jsou služby uvedené v příloze č. 2 ZDPH, u těchto služeb se použije první snížená sazba tzn. 15 %. Další skupinou jsou služby uvedené v příloze č. 2a, které jsou zdaňovány druhou sníženou sazbou tzn. 10 %. V přílohách č. 2 a ani v příloze č. 2a však nejsou stavební práce zmíněny, proto se těmito službami nebudeme zabývat.

2. Práce na dokončené stavbě pro bydlení nebo dokončené stavbě pro sociální bydlení

Z pohledu dnešního článku je první významnou výjimkou ze základního pravidla při stanovení sazby daně ustanovení § 48 ZDPH. Zde se lze dočíst, že první snížená sazba daně – 15 % – se uplatní při poskytnutí stavebních nebo montážních prací provedených na dokončené stavbě, pokud se jedná o stavbu pro bydlení nebo stavbu pro sociální bydlení.

Ze zákonného textu je zřejmé, že aby bylo možné použít první sníženou sazbu, musí být splněny následující dvě podmínky:

 • jedná se o práce na dokončené stavbě a současně
 • stavba splňuje definici stavby pro bydlení nebo stavby pro sociální bydlení.

První podmínkou je tedy skutečnost, že aby stavební práce mohly být zdaněny první sníženou sazbou, musí se jednat o dokončenou stavbu. Ustanovení § 48 ZDPH tedy neřeší problematiku výstavby.

Druhou podmínkou pro aplikaci první snížené sazby daně je to, aby se jednalo o stavbu pro bydlení či o stavbu pro sociální bydlení. Zde se musí pečlivě zkoumat, zda daná stavba splňuje definiční znaky stavby pro bydlení či stavby pro sociální bydlení.

ZDPH definuje stavby pro bydlení následovně:

 1. stavba bytového domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí,
 2. stavba rodinného domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí,
 3. stavba, která
  1. slouží k využití stavby bytového domu nebo stavby rodinného domu a
  2. je zřízena na pozemku, který tvoří funkční celek s touto stavbou bytového domu nebo rodinného domu,
 4. obytný prostor,
 5. místnost užívaná spolu s obytným prostorem podle písmene d), která se nachází ve stejné stavbě pevně spojené se zemí.

Stavbou bytového domu se rozumí stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena.

Stavbou rodinného domu je stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena. Rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.

Na tomto místě je vhodné upozornit na to, že pokud by byly stavební práce provedeny na dokončeném domě určeném pro rodinnou rekreaci (chata) nebo na stavbě ubytovacího zařízení (penzion), nejsou splněny podmínky pro uplatnění první snížené sazby! Nejedná se totiž o stavby, které odpovídají požadavkům na trvalé rodinné bydlení.

Pozemkem, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí, se pro účely ZDPH rozumí pozemek, který slouží k provozu stavby pevně spojené se zemí nebo plní její funkce nebo který je využíván spolu s takovou stavbou. Touto stavbou není inženýrská síť ve vlastnictví jiné osoby než vlastníka pozemku.

Obytným prostorem se pro účely ZDPH rozumí soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, který svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením odpovídá požadavkům na trvalé bydlení.

Stavbami pro sociální bydlení se pro účely ZDPH rozumí:

 1. stavba bytového domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí, v němž není obytný prostor s podlahovou plochou přesahující 120 m2,
 2. stavba rodinného domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí, jehož podlahová plocha nepřesahuje 350 m2,
 3. obytný prostor pro sociální bydlení,
 4. ubytovací zařízení pro ubytování příslušníků bezpečnostních sborů podle zákona upravujícího služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů nebo pro ubytování státních zaměstnanců,
 5. zařízení sociálních služeb poskytující pobytové služby podle zákona o sociálních službách,
 6. školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči, jakož i střediska výchovné péče, podle zákona upravujícího výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a preventivně výchovnou péči ve školských zařízeních,
 7. internáty škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením podle právních předpisů upravujících školská výchovná a ubytovací zařízení a školská účelová zařízení,
 8. dětské domovy pro děti do 3 let věku,
 9. zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a zařízení pro výkon pěstounské péče poskytující péči podle zákona upravujícího sociálně-právní ochranu dětí,
 10. speciální lůžková zařízení hospicového typu,
 11. domovy péče o válečné veterány,
 12. jiná stavba, která
  1. slouží k využití staveb uvedených v písmenech a), b) a d) až k) a
  2. je zřízena na pozemku, který tvoří s těmito stavbami funkční celek.

Obytným prostorem pro sociální bydlení se pro účely ZDPH rozumí:

 1. obytný prostor, jehož podlahová plocha nepřesahuje 120 m2,
 2. místnost užívaná spolu s obytným prostorem podle písmene a), která se nachází ve stejné stavbě pevně spojené se zemí.

Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

3. Sazba daně u výstavby nebo dodání stavby pro sociální bydlení

Druhá výjimka – uvedená v § 49 ZDPH – se týká již pouze staveb pro sociální bydlení, které jsme si nadefinovali v předešlém bodě.

První sníženou sazbu DPH lze uplatnit v těchto případech:

 1. Při poskytnutí stavebních a montážních pracích spojených s výstavbou stavby pro sociální bydlení,
 2. Při poskytnutí stavebních a montážních pracích, kterými se stavba nebo prostor mění na stavbu pro sociální bydlení,
 3. Dodání:
  1. stavby pro sociální bydlení,
  2. pozemku, jehož součástí není jiná stavba než stavba pro sociální bydlení,
  3. práva stavby, jehož součástí není jiná stavba než stavba pro sociální bydlení, nebo
  4. jednotky, která nezahrnuje jiný prostor než obytný prostor pro sociální bydlení.

4. Shrnutí sazeb DPH

a) Stavby pro bydlení

Výstavba (§ 47 ZDPH) 21 %
Opravy, udržování a technické zhodnocení (§ 48) 15 %
Dodání (převod) (§ 47) 21 %

b) Stavby pro sociální bydlení

Výstavba (§ 49) 15 %
Opravy, udržování a technické zhodnocení (§ 48) 15 %
Dodání (převod) (§ 49) 15 %

c) Ostatní stavby

Výstavba (§ 47) 21 %
Opravy, udržování a technické zhodnocení (§ 47) 21 %
Dodání (převod) (§ 47) 21 %

Pokud by však byly poskytnuty stavební nebo montážních práce, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, plátci, použije se režim přenesení daňové povinnosti.

Závěrem ještě uvádím, že dodání vybraných nemovitých věcí může být od DPH osvobozeno. Osvobození dodání vybraných nemovitých věcí bylo řešeno v jednom z předchozích článků.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Novinky v DPH 2023
záznam
Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Daň z příjmů práv. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních