Od tvůrců úspěšného účetního programu

Daně / Daň z příjmů fyzických osob/Společné zdanění manželů

Společné zdanění manželů

Společné zdanění manželů

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Za zdaňovací období 2007 lze naposledy uplatnit tzv. společné zdanění manželů.

Manželé, kteří vyživují alespoň jedno dítě žijící s nimi v domácnosti, mohou uplatnit výpočet daně ze společného základu daně (dále jen „společné zdanění“). Výhodou společného zdanění jsou dvě skutečnosti:

  • eliminuje se jím progresivita sazby daně a
  • druhý z manželů, který by za normální situace nepodával daňové přiznání, si může uplatnit odčitatelné položky a slevy na dani, které by jinak neuplatnil.

Vzhledem k tomu, že od zdaňovacího období 2008 byla zrušena progresivita sazby daně (jednotlivé sazby byly nahrazeny sazbou jedinou – 15%), došlo ke zrušení společného zdanění. Aby manželé mohli uplatnit společné zdanění, musí podmínky stanovené v první větě splnit nejpozději poslední den zdaňovacího období.

Vyživované dítě

Za vyživované dítě poplatníka se pro účely tohoto zákona považuje dítě vlastní, osvojené, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě druhého z manželů a vnuk (vnučka), pokud jeho (její) rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit, pokud je nezletilým dítětem nebo zletilým dítětem až do dovršení věku 26 let, jestiže nepobírá plný invalidní důchod a soustavně se připravuje na budoucí povolání nebo se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

Daňová ztráta

Vykáží-li manželé nebo některý z nich ve zdaňovacím období, ve kterém uplatnili společné zdanění, u příjmů z podnikání nebo z pronájmu daňovou ztrátu, může ji odečíst od základu daně ten z manželů, který ji vykázal, v následujících zdaňovacích obdobích, pokud v těchto zdaňovacích obdobích neuplatní společné zdanění.

Daňový nerezident

Je-li alespoň jeden z manželů českým daňový nerezidentem mohou manželé společné zdanění uplatnit, jestliže úhrn všech příjmů obou manželů ze zdrojů na území České republiky činí nejméně 90 % všech jejich příjmů s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně z příjmů nebo jsou od daně osvobozeny nebo příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

Kdy společné zdanění nelze uplatnit

Společné zdanění nelze uplatnit v případech, kdy alespoň jeden z manželů:

  • má stanovenou daň paušální částkou,
  • má povinnost stanovit minimální základ daně,
  • uplatňuje tzv. spolupracující osobu či používá výpočet daně z příjmů dosažených za více zdaňovacích období,
  • uplatňuje slevu na dani z titulu investiční pobídky,
  • podává přiznání při prohlášení nebo zrušení konkursu.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

blank Ano
blank Ne
blank

Sledujte podobné články na naší

Facebookové stránce

Komunita samostatných účetních

Přidejte se zdarma

Přidejte se
do největší komunity samostatných účetních

blankVýhody
blank