Od tvůrců úspěšného účetního programu

Daně / Daň z přidané hodnoty/Stavební práce z pohledu sazby DPH

Stavební práce z pohledu sazby DPH

Stavební práce z pohledu sazby DPH

Správné stanovení sazby daně z přidané hodnoty (dále jen „daně“) u stavebních a montážních prací činí v praxi někdy daňovým subjektům nemalé potíže.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Obecně se u stavebních prací uplatňuje základní sazba daně – 19 %. Z této obecné zásady existují dvě zákonem stanovené výjimky.

I. Sazby daně u bytové výstavby

První výjimka se týká stavebních a montážních prací u bytové výstavby. Při poskytování stavebních a montážních prací spojených se změnou dokončené stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu, včetně jejich příslušenství, vymezenou stavebním zákonem, nebo v souvislosti s opravou těchto staveb, se uplatní snížená sazba daně – 9 %. Pod pojmem změna dokončené stavby si můžeme představit technické zhodnocení dané stavby.

Jsou-li tyto práce prováděny na jiné stavbě (tzn. která není bytovým domem, rodinným domem či bytem), jejíž část je určena pro bydlení, uplatní se snížená sazba daně jen u těch prací, které jsou poskytnuty výlučně pro část stavby určenou pro bydlení.

Definice

Byt – soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, který svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení.

Rodinný dům – stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena, a v níž jsou nejvýše 3 samostatné byty, nevýše 2 nadzemní a 1 podzemní podlaží a podkroví.

Bytový dům – stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové ploch odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena.

U bytové výstavby bych rád zdůraznil:

 • tato výjimka se týká pouze změn a oprav stávajících bytových domů, rodinných domů a bytů a nikoliv výstavby těchto staveb (přestože zákonodárce použil v názvu paragrafu upravujícího tuto problematiku pojem „výstavba“),
 • v definicích rodinného domu a bytového domu je požadavek na to, aby daná stavba byla k bydlení určena. K čemu je určena, vyplývá z rozhodnutí příslušného orgánu (kolaudační rozhodnutí).

II. Sazby daně u staveb pro sociální bydlení

Při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou stavby pro sociální bydlení, včetně jejího příslušenství, změnou dokončené stavby pro sociální bydlení vymezenou stavebním zákonem, včetně jejího příslušenství, nebo v souvislosti s opravou této stavby, se uplatní snížená sazba daně.

Z úvodní věty je patrné, že kromě změny nebo opravy dokončené stavby pro sociální bydlení se snížená sazba daně vztahuje i na výstavbu stavby pro sociální bydlení. Tímto se odlišuje problematika tzv. „sociální bydlení“ od „bytové výstavby“ uvedené v první části článku.

Snížená sazba daně se uplatní také při poskytnutí stavebních a montážních prací, kterými se bytový dům, rodinný dům, byt nebo prostor, který byl určen k jiným účelům než k bydlení, mění na stavbu pro sociální bydlení.

Vymezením jednotek podle zákona o vlastnictví bytů před dokončením výstavby se nemění charakter stavby.

U převodu staveb pro sociální bydlení a jejich příslušenství se uplatní snížená sazba daně – 9 % popř. je převod od DPH osvobozen. Zde je nutné si uvědomit, že pokud se bude jednat o převod staveb, které nejsou zákonem považovány za stavby pro sociální bydlení, uplatní se základní sazba daně (samozřejmě za předpokladu, že se nebude jednat o osvobozený převod).

Stavby pro sociální bydlení:

 • byt pro sociální bydlení,
 • rodinný dům pro sociální bydlení,
 • bytový dům pro sociální bydlení,
 • ubytovací zařízení pro ubytování příslušníků bezpečnostních sborů podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů nebo pro ubytování státních zaměstnanců,
 • zařízení sociální služeb poskytující pobytové služby podle zákona o sociálních službách,
 • školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči, jakož i střediska výchovné péče, podle zákona upravujícího výkon této výchovy,
 • internáty škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením podle školského zákona,
 • zvláštní dětská zařízení, kterými jsou podle zákona upravujícího péči o zdraví kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti do 3 let věku,
 • zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a zařízení pro výkon pěstounské péče poskytující péči podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí,
 • speciální lůžková zařízení hospicového typu a
 • domovy péče o válečné veterány,

a to včetně jejich příslušenství.

Definice

Byt pro sociální bydlení – byt, jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 120 m2. Celkovou podlahovou plochou bytu pro sociální bydlení se rozumí součet podlahových ploch všech místností bytu, včetně místností, které tvoří příslušenství bytu. Do celkové podlahové plochy bytu pro sociální bydlení se nezapočítává podíl na společných částech domu.

Rodinný dům pro sociální bydlení – rodinný dům, jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 350 m2. Celkovou podlahovou plochou rodinného domu pro sociální bydlení se rozumí součet podlahových ploch všech místností rodinného domu.

Bytový dům pro sociální bydlení – bytový dům, v němž nejsou jiné byty než byty pro sociální bydlení.

Místnost – místně a prostorově uzavřená část stavby, vymezená podlahovou plochou, stropem a pevnými stěnami.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

blank Ano
blank Ne
blank

Sledujte podobné články na naší

Facebookové stránce

Komunita samostatných účetních

Přidejte se zdarma

Přidejte se
do největší komunity samostatných účetních

blankVýhody
blank