Od tvůrců úspěšného účetního programu

Daně / Daň z příjmů fyzických osob/Ústavní soud zrušil omezení osvobození důchodů u osob s vysokými příjmy

Ústavní soud zrušil omezení osvobození důchodů u osob s vysokými příjmy

Ústavní soud zrušil omezení osvobození důchodů u osob s vysokými příjmy

Minulý týden plénum Ústavního soudu rozhodlo o návrhu skupiny 17 senátorů na zrušení omezení osvobození příjmů v podobě důchodů u osob s vysokými příjmy. Ústavní soud senátorskému návrhu vyhověl a dané ustanovení zákona o daních z příjmů zrušil.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Nejprve si připomeňme stav před účinností nálezu Ústavního soudu (dále jen „ÚS“), za jakých podmínek jsou (byly) důchody osvobozené od daně z příjmů fyzických osob.

Základní pravidlo pro osvobození je uvedeno v § 4 odst. 1 písm. h) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Jedná-li se o příjem ve formě pravidelně vypláceného důchodu nebo penze, je od daně osvobozena z úhrnu takových příjmů nejvýše částka ve výši 36násobku minimální mzdy platné k 1. lednu kalendářního roku. Pro letošní rok platí minimálním mzda ve výši 9 900 Kč, 36 násobek minimální mzdy činí 356 400 Kč. Pokud roční důchod překročí u poplatníka částku 356 400 Kč (měsíčně se jedná o částku 29 700 Kč), musí část důchodu, která danou hodnotu překročí, poplatník zdanit. Toto základní pravidlo nebylo nálezem ÚS dotčeno.

Základní pravidlo je dále ovlivněno speciálním ustanovením § 4 odst. 3 ZDP. Tato zvláštní právní úprava se dotýká poplatníků (důchodců), kdy součet jejich příjmů ze závislé činnosti a dílčích základů daně ze samostatné činnosti a příjmů z nájmu přesáhne ve zdaňovacím období částku 840 000 Kč. Upozorňuji na skutečnost, že u příjmů ze závislé činnosti je zmíněn příjem, zatímco u příjmů ze samostatné činnosti a příjmů z nájmu zákonodárce zmiňuje pojem dílčí základ daně. Jedná se o rozdílné kategorie.

ÚS soud svým nálezem zrušil speciální ustanovení § 4 odst. 3 ZDP. Pro důchodce, u nichž platí, že součet jejich příjmů ze závislé činnosti a dílčích základů daně z podnikání a z nájmu přesáhne za zdaňovací období částku 840 000 Kč, zrušení § 4 odst. 3 ZDP znamená, že také pro ně platí hranice 36násobku minimální mzdy, kdy do této částky mají důchod od daně z příjmů fyzických osob osvobozen.

ÚS ve svém obsáhlém nálezu (32 stran) zrušení diskutovaného ustanovení ZDP zdůvodnil porušením práva na rovné zacházení a velkým nepoměrem ve výši zdanění u jedné skupiny poplatníků (důchodců). Nepoměr byl demonstrován na příkladu dvou důchodců, kdy jejich příjmy se liší např. jen v řádu korun. Důchodce s celkovým ročním příjmem přesahujícím těsně 840 000 Kč nemůže uplatnit osvobození svého důchodu do částky 356 400 Kč a naopak druhý s příjmy do 840 000 Kč za rok může toto osvobození uplatnit. Rozdíl ve zdanění těchto dvou důchodců, přestože jejich skutečné příjmy se liší řádově o koruny, činí přes 53 000 Kč.

Zrušením ustanovení § 4 odst. 3 ZDP tak budou všichni důchodci bez ohledu na výši svých dalších příjmů osvobozeni od daně z pravidelně vyplácených penzí a důchodů až do výše 356 400 korun ročně (částka platí pro rok 2016). Nález ÚS nabyde účinnosti zveřejněním ve Sbírce zákonů a zrušené ustanovení se nebude aplikovat na celé zdaňovací období 2016.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

blank Ano
blank Ne
blank

Sledujte podobné články na naší

Facebookové stránce

Komunita samostatných účetních

Přidejte se zdarma

Přidejte se
do největší komunity samostatných účetních

blankVýhody
blank