Daně / Daň z přidané hodnoty/Změny na kontrolním hlášení od roku 2023
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Změny na kontrolním hlášení od roku 2023

Změny na kontrolním hlášení od roku 2023
Zdeněk Zralý
30. 01. 2023
Doba čtení4 minuty čtení
Líbilo se5
Změny na kontrolním hlášení od roku 2023

Obsah

  Vedle zvýšení obratu pro povinné plátcovství DPH od roku 2023 dochází také ke změnám v sankčním systému při porušení povinností v souvislosti s kontrolním hlášením.

  Kdy vzniká povinnost podat kontrolním hlášení

  Plátce je povinen podat (elektronicky) kontrolní hlášení (dále také jen „KH“) v těchto případech:

  DPH na výstupu

  Plátce uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku nebo přijal úplatu (zálohu), z níž mu vznikla povinnost odvést DPH. Pokud tedy plátce uskutečnil pouze plnění s místem plnění mimo území ČR, nemá povinnost podat KH.

  DPH na vstupu

  Pokud plátce přijme plnění s místem plnění v tuzemsku, má povinnost podat KH v těchto dvou případech:

  • vzniká mu povinnost z přijatého plnění odvést DPH např. režim přenesené daňové povinnosti u stavebních prací nebo pořízení zboží z jiného členského státu nebo
  • uplatňuje odpočet z přijatého zdanitelného plnění.

  Zvláštní režim pro investiční zlato

  Pokud je plátce ve zvláštním režimu pro investiční zlato, má povinnost transakce v tomto režimu zachytit v KH.

  Lhůty pro podání KH

  Právnické osoby podávají KH za kalendářní měsíc a to do 25 dnů po skončení daného měsíce.

  U fyzických osob je periodicita podávání KH navázána na zdaňovací období plátce – může být měsíční nebo kvartální. Také v tomto případě platí lhůta do 25 dnů po skončení zdaňovacího období.

  Jaký je rozdíl mezi opravným a následným KH?

  Jak opravné tak následné KH slouží k opravě již podaného kontrolního hlášení. Pro posouzení zda se jedná o opravné nebo následné KH je rozhodující skutečnost, kdy k opravě dochází.

  Pokud je plátce daně ještě ve lhůtě pro podání původního KH, tak použije opravné KH.

  Pokud oprava probíhá již po lhůtě pro původní KH, použije následné KH. Následné KH musí být podáno do 5 pracovních dnů od den, kdy bylo zjištěno, že byly v KH uvedeny nesprávné či neúplné údaje.

  Výzva správce daně

  Od roku 2023 dochází u výzev vydaných správcem daně ke dvěma změnám – je doplněna forma reakce na výzvu a dále dochází ke změně ve lhůtě, do kdy musí plátce reagovat.

  Forma reakce na výzvu správce daně

  Nebylo-li KH podáno ve stanovené lhůtě a plátce je k podání KH vyzván správcem daně, musí tak plátce učinit v náhradní lhůtě 5 dnů od oznámení výzvy a to i přesto, že povinnost podat KH původně vůbec neměl. Reakce na výzvu musí být formou kontrolního hlášení.

  Změna lhůty pro podání následného KH

  Nově dochází ke změně ve lhůtě, do kdy má plátce podat následné KH, pokud od správce daně obdrží výzvu na změnu, doplnění či potvrzení původně podaného kontrolního hlášení. Doposud lhůta činila 5 pracovních dnů od oznámení výzvy tzn. od okamžiku, kdy si subjekt výzvu „vybral“ z datové schránky.

  Podle nové právní úpravy musí plátce podat následné KH do 17 dnů ode dne dodání výzvy do datové schránky. Pokud není výzva doručována do datové schránky, je tam lhůta 5 pracovních dnů od oznámení výzvy.

  Dodáním výzvy do datové schránky se rozumí okamžik, kdy výzva přijde do datové schránky, nikoliv kdy je daňovým subjektem skutečně přečtena tzn. oznámena.

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Sankce spojené s KH

  Pokud plátce nepodá KH v zákonné lhůtě, vzniká mu povinnost uhradit pokutu ve výši:

  a) 1.000 Kč pokud KH podá, aniž by k tomu byl vyzván,
  b) 10.000 Kč pokud KH podá v náhradní lhůtě na výzvu správce daně,
  c) 30.000 Kč pokud nepodá následné KH na základě výzvy správce daně nebo
  d) 50.000 Kč pokud KH nepodá ani v náhradní lhůtě.

  Pokutu lze uložit nejpozději do 3 let ode dne, kdy k porušení povinností došlo.

  Od ledna 2023 nemůže plátce dostat pokutu 10 000 Kč v situaci, kdy je správcem daně vyzván, aby KH podal, pokud mu původně povinnost podat KH nevznikla.

  Další významnou změnou je to, že se pokuty ve výši 10 000 Kč, 30 000 Kč a 50 000 Kč za porušení povinností souvisejících s KH snižují na polovinu a to v těchto případech:

  • plátce je fyzickou osobou,
  • plátce má čtvrtletní zdaňovací období nebo
  • plátce je společnost s ručením omezeným, kdy tato společnost má jediného společníka a tím je fyzická osoba.

  Dochází k rozšíření vyloučení vzniku pokuty za nepodání KH. Doposud platilo, že pokud plátce v daném kalendářním roce poprvé podal KH po lhůtě pro podání bez výzvy správce daně, nemusel pokutu ve výši 1 000 Kč hradit.

  Nově se toto prominutí vztahuje také na situaci, kdy je poprvé v kalendářním roce vyzván k podání správcem daně, kde by pokuta činila 10 000 Kč.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
  záznam
  Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
  záznam
  Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v daních