Od tvůrců úspěšného účetního programu

Daně / Daň z příjmů fyzických osob/Změny v zákoně o daních z příjmů u fyzických osob od roku 2015

Změny v zákoně o daních z příjmů u fyzických osob od roku 2015

Změny v zákoně o daních z příjmů u fyzických osob od roku 2015

Poslanecká sněmovna se na své 17. schůzi zabývala novelizacemi několika zákonů, mezi nimiž byl také zákon o daních z příjmů.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh novely zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), která by měla nabýt účinnosti 1. ledna 2015. Jak již bývá neblahým zvykem, opět se jedná o rozsáhlou novelizaci čítající řádově 300 změn. Pojďme se společně podívat na některé z nich, které se dotknou fyzických osob.

Předmět daně a osvobození

 • majetkový prospěch u bezúročné zápůjčky, výpůjčky a výprosy není předmětem daně, ale nově je zařazen mezi příjmy od daně osvobozené. Pro osvobození těchto příjmů je však potřeba splnit určité podmínky, které v ZDP dříve nebyly, jako např. je stanoveno, že v úhrnu jsou osvobozené příjmy z těchto majetkových prospěchů, pokud od téhož poplatníka nepřesáhnou ve zdaňovacím období částku 100 000 Kč
 • některé příjmy od daně osvobozené, které byly původně uvedeny v § 4 ZDP, byly přesunuty do § 4a řešícího bezúplatné příjmy – např. dary do 500 Kč
 • nově si poživatelé starobního důchodu s příjmy podle § 6, § 7 a § 9 budou muset sledovat hranici 840 000 Kč pro osvobození jejich penzí

Závislá činnost

 • pokud zaměstnavatel přispívá svému zaměstnanci na soukromé životní pojištění, jehož součástí je také investování, příspěvek na toto „investiční pojistné“ není od daně osvobozen
 • majetkový prospěch u bezúročné zápůjčky je u zaměstnance osvobozen za podmínky, že celková výše jistin z těchto zápůjček od téhož zaměstnavatele nepřesáhne 300 000 Kč

Příjmy ze samostatné činnosti

 • zásadní změnou je „zastropování“ při uplatnění paušálních výdajů – není rozhodující, zda poplatník uplatňuje paušální výdaje ve výši 80%, 60%, 40% či 30% – může uplatnit paušální výdaje daným procentem z příjmů, které činí maximálně 2 000 000 Kč

Příjmy z kapitálového majetku

 • u příjmu z úroků ze zápůjčky nebo úvěru je daňovým výdajem zaplacený úrok z částek použitých na poskytnutí zápůjčky nebo úvěru, a to až do výše příjmu

Nezdanitelná část základu daně

 • poskytnou-li manželé bezúplatné plnění ze společného jmění manželů, může odpočet uplatnit jeden z nich nebo oba poměrnou část
 • pokud poplatník v minulosti jako nezdanitelnou část základu daně uplatnil příspěvek na penzijní připojištění či pojistné na soukromé životní pojištění a následně dojde např. k předčasnému ukončení dané smlouvy, vzniká poplatníkovi povinnost dodanit v § 10 ZDP dříve uplatněné odpočty a to bez časového omezení. Nově je v ZDP stanoveno, že se bude dodaňovat posledních deset let.
 • u soukromého životního pojištění dochází k určitému omezení – pokud je součástí pojistného také částka určená k investování, nelze tuto částku daňově uplatnit

Solidární zvýšení daně

 • pro účely výpočtu solidární výše daně lze o ztrátu dosaženou u příjmů ze samostatné činnosti ponížit příjmy ze závislé činnosti

Slevy na dani a daňové zvýhodnění

 • dochází ke zrušení zákazu uplatnit si základní slevu na dani pro poživatele starobního důchodu ve výši 24 840 Kč
 • dochází ke zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti a to následně: na jedno dítě činí daňové zvýhodnění 13 404 Kč ročně, na druhé dítě 15 804 Kč (tzn. zvýšení o 200 Kč měsíčně) a na třetí a další 17 004 Kč ročně (tzn. zvýšení oproti současnosti o 300 Kč měsíčně)

Pokuta za opožděné tvrzení daně

 • je-li část dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti, ze kterých plátce daně sráží zálohu na daň, vyšší než 50 % celkového základu daně, snižuje se pokuta na desetinu

Oznámení o osvobozených příjmech

 • pokud poplatník obdrží příjem osvobozený od daně z příjmů fyzických osob, který přesáhne částku 5 000 000 Kč, je povinen tuto skutečnost oznámit správci daně do konce období pro podání daňového přiznání za příslušné období, ve kterém příjem obdržel
 • v oznámení se uvede výše příjmu, popis příjmu a datum příjmu
 • pokud příjem plyne do společného jmění manželů, podává oznámení jeden z manželů
 • pokud poplatník nesplní svojí oznamovací povinnost, vzniká mu povinnost uhradit pokutu ve výši:
  • 0,1 % z neoznámeného příjmu, pokud oznámení podá bez výzvy správce,
  • 10 % z neoznámeného příjmu, pokud oznámení podá až na základě výzvy správce,
  • 15 % z neoznámeného příjmu, pokud oznámení nepodá ani v náhradní lhůtě.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne

Sledujte podobné články na naší

Facebookové stránce
Nejbližší webináře

Legislativní novinky pro účetní
a podnikatele.

Spokojení nebo zdarma
Ukázat všechny