Jak účtovat/Jak účtovat o jednotlivých druzích zásob?
Propojte své účetnictví s podnikáním
Přidejte se k 20 000 uživatelům.
Vyzkoušet zdarma

Jak účtovat o jednotlivých druzích zásob?

Jak účtovat o jednotlivých druzích zásob?
Jaroslav Veselka
15. 04. 2024
Doba čtení6 minut čtení
Líbilo se2
Jak účtovat o jednotlivých druzích zásob?

Obsah

  Znalost účtování jednotlivých druhů zásob je nepostradatelná při vedení účetnictví každého podnikatelského subjektu – účetní jednotky. V čem spočívá smysl a postupy účtování jednotlivých druhů zásob? Jak se projevuje jejich dodržování v běžném účtování? Jak se projevuje jejich respektování v rámci účetní uzávěrky a účetní závěrky, zejména v rozvaze (bilanci) a výkazu zisků a ztrát (výsledovce)? V tomto článku si základní principy a postupy představíme, při respektování zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky č. 500/2002 Sb. a Českých účetních standardů pro podnikatele.

  Co je materiál v účetnictví a jak jej účtovat

  Správné vymezení položek, které se v souladu s Vyhláškou č. 500/2002 Sb., zařazují do skupiny zásob materiálu je zcela zásadní pro korektní zaúčtování a v mnoha případech i pro správné posouzení z hlediska daně z příjmů.

  Dle Vyhlášky č. 500/2002 Sb. se materiál člení do těchto skupin:

  1) Suroviny (základní materiál)

  Suroviny, často označované jako základní materiál, jsou položky, které zcela nebo zčásti do výrobku a tvoří jeho podstatu. Například při výrobě dřevěných stolů se bude jednat dřevěný materiál použitý ve výrobě.

  2) Pomocné látky 

  Pomocné látky jsou položky, které také zcela nebo zčásti vstupují do výrobku, avšak netvoří jeho podstatu. Jedná se například o mořidla, laky a podobně.

  3) Provozovací látky 

  Provozovací látky jsou položky, které jsou využívány pro zabezpečení bezproblémového fungování v rámci obchodní a výrobní činnosti účetní jednotky. Jedná se zejména o čistidla, mazadla nebo čistící prostředky.

  4) Náhradní díly 

  Náhradními díly se především náhradní díly k opravám.

  5) Obaly a obalové materiály 

  Obaly jsou zahrnovány do zásob materiálu, pokud nejsou klasifikovány jako zboží (dárková taška) nebo dlouhodobý hmotný majetek (v případě významných hodnot zejména kontejnery, sudy a podobně).

  6) Další movité věci s dobou použitelnosti do 12 měsíců včetně 

  Pod tuto kategorii zásob materiálu řadíme další movité věci s dobou použitelnosti maximálně 12 měsíců, a to včetně. V tomto případě nezáleží na výši ocenění.

  7) Hmotné movité věci s dobou použitelnosti delší než 12 měsíců, které účetní jednotka nepovažuje za drobný dlouhodobý hmotný majetek 

  Do této skupiny zásob materiálu patří hmotné movité věci a jejich soubory s dobou použitelnosti delší než 12 měsíců, které účetní jednotka podle vnitřního předpisu nepovažuje za tzv. drobný dlouhodobý hmotný majetek, tj. účtuje o nich jako o položkách zásob a nevykazuje je v dlouhodobém hmotném majetku.

  8) Pokusná zvířata 

  Pokusná zvířata tvoří poslední položku, kterou Vyhláška č. 500/2002 Sb. zařazuje do kategorie zásob materiálu.

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Stačí zadat e-mail a nejen aktuální dění ze světa Money, ale i naše účetní a daňový tipy vám budou chodit přímo do emailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Praktický příklad účtování materiálu

  Účetní doklad Text Částka MD D
  Vnitřní účetní doklad Počáteční stav zásoby materiálu  Kč      10.000,–  112  701
  Vnitřní účetní doklad Pořízení zásoby materiálu darováním  Kč        5.000,–  111  648
  Vnitřní účetní doklad Pořízení zásoby materiálu vlastní výrobou  Kč      28.000,–  111  585
  Vnitřní účetní doklad Krádež zásoby materiálu  Kč      16.000,–  549  112
  Výdejka Darování zásob materiálu  Kč      50.000,–  543  112
  Výdejka Prodej zásob materiálu  Kč      17.000,–  542  112

  Co jsou zásoby vlastní výroby z pohledu účetnictví a jak je účtovat?

  Zásoby vlastní výroby členíme do tří základních skupin:

  • nedokončená výroba,
  • polotovary vlastní výroby,
  • výrobky.

  Nedokončená výroba je účetními předpisy vymezena tím způsobem, že se jedná o takové položky v rámci výroby, které již prošly alespoň jedním výrobním stupněm, takže se již nejedná o suroviny (základní materiál), avšak ani se nejedná o finální, hotový výrobek.

  Polotovary vlastní výroby představují takové položky vlastní výroby, které již prošly řadou, případně většinou výrobních stupňů a nyní již zbývá jen konečné smontování. Nejedná se tedy ani o suroviny (základní materiál), ani o nedokončenou výrobu, avšak také ještě se nejedná ani o hotové, finální výrobky.

  Výrobky představují zkompletované předměty, které byly předmětem výroby. Výrobky jsou buď prodávány jako výrobky velkoodběratelům nebo jsou dále ještě aktivovány na zboží a předány do vlastních prodejen, v niž jsou položky prodávány konečným spotřebitelům.

  Praktický příklad účtování zásob vlastní výroby

  Účetní doklad Text Částka MD D
  Vnitřní účetní doklad Počáteční stav nedokončené výroby  Kč      10.000,–  121  701
  Výdejka Vyskladnění nedokončené výroby  Kč      11.000,–  581  121
  Příjemka Příjem polotovarů vlastní výroby  Kč      11.000,–  122  582
  Výdejka Vykladnění polotovarů vlastní výroby  Kč      10.000,–  586  122
  Příjemka Naskladnění výrobků  Kč      10.000,–  123  583
  Výdejka Vyskladnění výrobků  Kč        8.000,–  583  123

  Co jsou mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny z pohledu účetnictví

  Do skupiny mladých a ostatních zvířat a jejich skupin, které se klasifikují jako položky zásob patří zejména jateční zvířata, která nejsou vykazována jako dlouhodobý hmotný majetek, materiál nebo zboží. Dále se do této skupiny zařazují například kožešinová zvířata, zvířata ve výkrmu, hejna kachen, hus, slepic a perliček.

  Vyzkoušejte si zdarma účetní program Money S3
  S ním můžete snadno vést účetnictví, daňovou evidenci, vystavovat faktury a evidovat sklad pro kamenný i online prodej.
  Money S3

  Co je zboží z pohledu účetnictví a jak je účtovat

  V souladu s Vyhláškou č. 500/2002 Sb. se za zboží považují movité věci a zvířata, nabyté za účelem prodeje, pokud účetní jednotka s nimi obchoduje. Jak jsme si již vysvětlili výše, do zboží se zařazují i výrobky prodávané účetní jednotkou s výrobní činností, které byly aktivovány jako zboží a předány do vnitropodnikových prodejen.

  Praktický příklad účtování zboží z pohledu účetnictví

  Účetní doklad Text Částka MD D
  Vnitřní účetní doklad Počáteční stav zásoby zboží  Kč      10.000,–  132  701
  Vnitřní účetní doklad Pořízení zásoby zboží darováním  Kč        5.000,–  131  648
  Vnitřní účetní doklad Pořízení zásoby zboží vlastní výrobou  Kč      28.000,–  131  585
  Vnitřní účetní doklad Krádež zásoby zboží  Kč      16.000,–  549  132
  Výdejka Darování zásob zboží  Kč      50.000,–  543  132
  Výdejka Prodej zásob zboží  Kč      17.000,–  504  132

  Co jsou poskytnuté zálohy na zásoby a jak se účtují

  Dle Vyhlášky č. 500/2002 Sb. se poskytnuté zálohy a závdavky na zásoby, dlouhodobé i krátkodobé, neuvádí v pohledávkách, nýbrž jako položky zásob. Připomeňme, že obecně vzato je kritériem pro účtování poskytnutých záloh účel jejich poskytnutí. Poskytnutá záloha se poté účtuje jako položka té účtové třídy, v níž se nachází aktivum či položka, na jejíž pořízení byla záloha poskytnuta.

  Praktický příklad účtování poskytnutých záloh na zásoby

  Účetní doklad Text Částka MD D
  Výpis z bankovního účtu Poskytnutá záloha na nákup materiálu  Kč 10.000,–  151  221
  Výpis z bankovního účtu Přijatá záloha za prodej zboží  Kč   5.000,–  221  324

  Skladová karta zásoby a nastavení druhu zásoby a skladového účtu. 

  Závěr

  Zásoby jsou v souladu s Vyhláškou č. 500/2002 Sb. členěny do několika základních skupin: materiál, nedokončená výroba, polotovary vlastní výroby, výrobky, mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny, zboží, poskytnuté zálohy a závdavky na zásoby. Uvedené členění a správné zatřídění je v praktickém podnikatelském životě zcela zásadní pro správné zaúčtování těchto položek, jejich vykázání v rámci účetní závěrky , jakož i pro vyplývající aspekty z hlediska daně z příjmů a případně i daně z přidané hodnoty.


  Zdroje / reference:
  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
  • České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle Vyhlášky č. 500/2002 Sb.
  • Líbal, Tomáš. Účetnictví – principy a techniky. 5. aktualizované vydání. Praha: Institut certifikace Svazu účetních, a.s. 2019. 424 s.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Propojte své účetnictví s podnikáním
  Přidejte se k 20 000 uživatelům.
  Vyzkoušet zdarma
  Zavřít reklamu
  Propojte své účetnictví s podnikáním
  Přidejte se k 20 000 uživatelům.