Od tvůrců úspěšného účetního programu

Mzdy a personalistika / Motivace a benefity/Příspěvek zaměstnavatele svému zaměstnanci na dopravu do zaměstnání a ze zaměstnání

Příspěvek zaměstnavatele svému zaměstnanci na dopravu do zaměstnání a ze zaměstnání

Příspěvek zaměstnavatele svému zaměstnanci na dopravu do zaměstnání a ze zaměstnání
Příspěvek zaměstnavatele svému zaměstnanci na dopravu do zaměstnání a ze zaměstnání

Při získávání a udržení si stávajících zaměstnanců nabízejí zaměstnavatelé různé benefity. Jedním z nich je také příspěvek na dopravu do a ze zaměstnání.

Pokud má být z pohledu zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) řešen příspěvek na dopravu do i ze zaměstnání komplexně, musí být na tuto problematiku nahlíženo ze dvou úhlů – z pohledu zaměstnavatele a z pohledu zaměstnance. Jak uvidíme níže, daňové dopady na obě skupiny jsou různé.

Forma příspěvku může být v praxi různá. Například může být propláceno jízdné hromadnou dopravou, doprava může být zajišťována zaměstnavatelem a to buď dopravním prostředkem vlastním nebo dopravním prostředkem smluvního přepravce anebo zaměstnavatel proplácí pohonné hmoty, když zaměstnanec použije své vlastní vozidlo.

I. Pohled zaměstnavatele

Z pohledu zaměstnavatele je samozřejmě rozhodující, zda se u něj bude jednat o daňově účinný náklad či nikoliv.

Stěžejním ustanovením je § 24 odst. 2 písm. j) ZDP, podle kterého se jedná o daňově uznatelný náklad v případě, že právo na příspěvek vyplývá z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní či jiné smlouvy.

Lze tedy uzavřít, že pokud má být příspěvek u zaměstnavatele daňově relevantní, nesmí opomenout právo zaměstnanců na příspěvek na dopravu do a ze zaměstnání uvést do svých vnitřních předpisů resp. do jednotlivých pracovních či obdobných smluv.

II. Pohled zaměstnance

Na rozdíl od zaměstnavatele je situace pro zaměstnance méně přívětivá. Důvodem je skutečnost, že v § 6 ZDP nenajdeme ustanovení, které by příspěvek na dopravu vyjímalo ze základu daně nebo by tento příspěvek osvobozovalo – až na jednu výjimku.

Touto výjimkou jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který provozuje veřejnou dopravu osob. U těchto zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků jsou podle ustanovení § 6 odst. 9 písm. e) ZDP od daně osvobozené příspěvky ve formě bezplatných nebo zlevněných jízdenek.

U všech ostatních zaměstnanců vstupuje příspěvek na dopravu zaměstnanců do a ze zaměstnání do dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti a současně také do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění.

V zásadě se může jednat o tyto typy příjmů:

  • pokud zaměstnavatel poskytuje dopravu bezplatně, jedná se na straně zaměstnance o nepeněžitý příjem ve výši ceny obvyklé,
  • pokud zaměstnanec hradí poskytnutou dopravu pouze částečně, jedná se u něj o nepeněžitý příjem ve výši rozdílu mezi cenou obvyklou a částkou hrazenou zaměstnancem,
  • za situace, kdy hradí zaměstnavatel zaměstnanci výdaje za spotřebované pohonné hmoty soukromým vozidlem, jedná se peněžitý příjem zaměstnance.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

blank Ano
blank Ne
blank

Sledujte podobné články na naší

Facebookové stránce

Komunita samostatných účetních

Přidejte se zdarma

Přidejte se
do největší komunity samostatných účetních

blankVýhody
blank