Nezařazené/Změny a novinky ERP Money verze 1.4.2.2962
Propojte své účetnictví s podnikáním
Přidejte se k 20 000 uživatelům.
Vyzkoušet zdarma

Změny a novinky ERP Money verze 1.4.2.2962

Změny a novinky ERP Money verze 1.4.2.2962
Seyfor, a. s.
30. 01. 2013
Doba čtení11 minut čtení
Líbilo se2
Změny a novinky ERP Money verze 1.4.2.2962

Přehled novinek ve verzi 1.4.2.2962, zavedených do Money od verze 1.4.1.2937, která je v distribuci od 31. ledna 2013.

[toc]

Účetnictví

 • Editace úhrad bankovním výpisem ze strany hrazeného dokladu – pokud se na hrazeném dokladu (v seznamu faktur přijatých/vydaných, pohledávkových/závazkových dokladů) změní tlačítkem Úhrady (nebo stejnojmennou volbou místní nabídky) hodnota úhrady, pak se tato změna promítne i do položky bankovního výpisu. Při uložení upravené úhrady program zobrazí dotaz „Změnil se celkový obrat bankovního výpisu. Přejete si pokračovat?“, na který se dá odpovědět ano/ne. Pokud uživatel zvolí Ne, zůstane karta úhrady otevřená k dalším úpravám, pokud Ano, pak se úhrada uloží a změna se promítne do položky bankovního výpisu i do jeho zaúčtování. Při dotazu je zachována logika přepínače Příště nezobrazovat.
 • Seznam dokladů pro dodatečné přiznání k DPH – sestava, která se tiskne z Průvodce přiznáním a závěrkou DPH, byla rozšířena o nový sloupec DIČ.
 • Přiznání a závěrky DPH
  • Byl upraven Průvodce přiznáním k DPH – na první straně průvodce se nyní vybírá Finanční úřad – územní pracoviště. Na tiskovou sestavu Přiznání k DPH se finanční úřad doplní automaticky podle složky nadřízené územnímu pracovišti. Do datové věty pro elektronické podání se generují jak informace o územním pracovišti, tak o nadřazeném finančním úřadu.
  • Přibyl nový vzorPřiznání k DPH, platný od 1. 1. 2013.
  • Datová věta pro režim přenesení daňové povinnosti byla upravena o informaci o územním pracovišti a nadřízeném finančním úřadu.
  • Obdobně byl upraven i průvodce Souhrnným hlášením. Na první straně se vybírá Finanční úřad – územní pracoviště a na tiskovou sestavu Souhrnné hlášení se finanční úřad doplní automaticky podle nadřízené složky. Do datové věty pro elektronické podání se generují jak informace o územním pracovišti, tak o nadřazeném finančním úřadu.
  • Přibyl nový vzorSouhrnného hlášení– kontrolní opis platný od 1. 1. 2013.
  • V seznamu je nové tlačítko Aktualizovat podklady. Toto tlačítko je přístupné jen nad závěrkou, do které spadá doklad uzavřený touto závěrkou, na kterém se změnilo DIČ. Po stisku tlačítka se do připojených souborů vygeneruje nový Seznam dokladů, nazvaný „Aktualizace DIČ“.
 • Odpočty záloh vrácení zálohy – v Průvodci nastavením programu / Účetnictví / Odpočty záloh je nový přepínač Při záporné výši daně použít sazbu DPH ze zálohy a pod ním pole pro doplnění dat Platnost od a Platnost do. Byla také zrušena podmínka, že na položkách i odpočtech záloh musí být uvedený stejný typ ceny a všechny odpočty i zálohy mají stejnou sazbu, jaká je nastavená v záhlaví dokladu. Kontrola nově probíhá jen na odpočtu záloh, kde všechny odpočty mají stejný typ ceny. Pokud existuje více odpočtů s různým typem ceny (bez daně / s daní), pak se úprava neprovádí.
 • Rozúčtování odpočtu zálohy v cizí měně – při rozúčtování odpočtu zálohy se dosadí na kartu účetního zápisu kurz ze zálohy a částky v cizí měně jsou přepočteny tímto kurzem, stejně jako je tomu na samotném odpočtu zálohy.
 • Ziskovost a Výnosy – v obou tiskových sestavách byla rozšířena možnost filtrování podle kontrolingových proměnných. V průvodci tiskem na straně 2/3 lze nově filtrovat podle kódu střediska, zakázky i činnosti a na straně 3/3 filtrovat pro střediska, zakázky a činnosti.
 • Stav závazků a pohledávek ke dni – dataset tiskové sestavy pro Odsouhlasení pohledávek/závazků byl rozšířen o sloupec Obchodní název. Na tiskových sestavách byly upraveny nadpisy.

Fakturace

 • Přehled prodeje – je optimalizovaná rychlost tiskové sestavy.
 • Faktury vydané – na tiskových sestavách pro Režim přenesení daňové povinnosti se netiskne původní text „Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno“, ale místo toho se na základě požadavků nové legislativy tiskne „Daň odvede zákazník“.

Sklady

 • Katalog
  • Na kartu Příslušenství položky katalogu přibyl nový přepínač Volitelné. Pokud položka katalogu obsahuje příslušenství, které má tento přepínač zatržený, při výběru položky do dokladu se zobrazí seznam všech jejích příslušenství, která mají přepínač Volitelné zatržený, a je tak možné vybrat, které z nich má doklad opravdu obsahovat. Pokud nějaké příslušenství nemá přepínač Volitelné zatržený, přidává se do dokladu automaticky a v dialogu se nezobrazí. Příznak Volitelné je možné také nastavit prostřednictvím hromadných operací.
  • Na kartu Příslušenství položky katalogu dále přibyl přepínač Ignorovat poměr. Je-li aktivní, znepřístupní se na kartě pole Na počet celku. Do dokladu poté vstoupí vždy stejné množství příslušenství bez ohledu na počet měrných jednotek celku.
 • Skladové zásoby – jestliže je v Průvodci nastavením programu / Sklady zatržený přepínač Automaticky doplňovat podrobnou evidenci podle množství, při přebírání dokladů se neduplikují skladové pohyby.
 • Stav zásob podle skladu a Stav zásob podle položky katalogu – dataset obou tiskových sestav byl rozšířen o proměnnou DatumExspirace a Rezervovano.

[div class=“info“]

Doporučení: Pokud budou tyto proměnné přidány do designu, který se k nim standardně dodává, po aktualizaci se přepíše původními hodnotami. Jestliže se tedy má úprava tiskové sestavy zachovat, je nutné vytvořit nový design.

[/div]

 

Objednávky

 • Objednávky přijaté – při přebírání do faktury vydané nebo dodacího listu vydaného dochází u složených položek k automatické úpravě přebíraného množství, a to podle nastavení na kartě Zásoby:
  • Pokud zásoba složené položky (komplet/sada) existuje, program použije pro určení množství chování nastavené na kartě Zásoby volbou Při nedostatečném množství k vyřízení.
  • Pokud zásoba složené položky neexistuje, chování programu určí položka Složení, jejíž volba má nejnižší prioritu. Priorita od nejvyšší po nejnižší je Odebrat položku, Snížit množství, Ponechat beze změny.

 

Majetek

 • Globální pohyby vlastního majetku – u pohybu Vyřazení z užívání se cena pohybu automaticky doplní z Pořizovací ceny, kterou si uživatel může podle potřeby editovat (chce-li provést pouze částečné vyřazení).

[div class=“warning“]

Upozornění: Globální pohyb Vyřazení z užívání načítá částku do ceny pohybu z Pořizovací ceny – tato cena se počítá pouze z globálních pohybů (zařazení / TZ / zvýšení / snížení / částečné vyřazení). Pokud uživatel edituje pořizovací cenu zvlášť v každém odpisovém plánu (TZ / zvýšení / snížení / částečné vyřazení), pak se tato editace do globálních pohybů nepromítá a doplněná cena pohybu Vyřazení z užívání z pořizovací ceny v globálních pohybech nemusí odpovídat skutečnosti podle jednotlivých odpisových plánů. Aby cena pohybu Vyřazení z užívání odpovídala skutečnosti, musí se veškeré změny cen provádět pouze přes globální pohyby.

[/div]

 

Mzdy

 • Mzda – v záložce Vyúčtování jsou nová pole Základ solidární daně a Solidární daň, do kterých se při překročení hranice stanovené zákonem doplní solidární daň a její základ. Následně se tato daň připočte k Dani před slevou.
 • Konfigurace – na kartu bylo doplněno pole Předčíslí účtu FÚ pro důchodové spoření.
 • Mzdové závěrky – doklady generované mzdovou závěrkou jsou rozšířeny o vytváření položek pro důchodové spoření. Zaúčtování se provádí podle nastavení na kartách Konfigurace (Předčíslí účtu FÚ pro důchodové spoření) a Zaměstnanec.
 • Nepřítomnost– na kartě byly provedeny úpravy:
  • Nelze generovat náhrady, není-li zadaný konec nepřítomnosti nebo datum proplacení nepřítomnosti (záložka Proplacení nepřítomnosti).
  • Po změně Druhu nepřítomnosti se všechny hodnoty, s výjimkou začátku nepřítomnosti, dostanou do stavu jako při otevření nového záznamu.
 • Tiskové sestavy
  • Byly doplněny nové vzory tiskových sestav:
   • Výpočet daně a daňového zvýhodnění – vzor č. 17
   • Přehled o výši pojistného – vzor ČSSZ I/2013
   • Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti / Příloha č. 1 Počet zaměstnanců – vzor č. 12, 2012
  • Byla přidána nová tisková sestava Hlášení k záloze na důchodové spoření.
  • Následující tiskové sestavy byly upraveny tak, aby obsahovaly informace o důchodovém spoření a solidární dani:
   • Výplatní lístek (všechny designy)
   • Vyúčtování mezd za zaměstnance
   • Vyúčtování mezd se zaúčtováním
   • V tiskových sestavách Přehled zdravotního pojištěníHromadné oznámení byly aktualizovány formuláře pro jednotlivé zdravotní pojišťovny.
 • Mzdové seznamy s platností od 1. 1. 2013 přibyly karty se zavedenými úpravami podle nové legislativyv těchto seznamech:
  • Nepřítomnosti / Redukční pásma – změnily se částky pro jednotlivé sazby.
  • Pojištění a daně / Zdravotní pojištění – je upravený maximální základ pro zdravotní pojištění.
  • Pojištění a daně / Sociální pojištění – byl změněn maximální základ pro sociální pojištění a přidána část II. pilíř důchodové reformy.
  • Pojištění a daně / Daň ze závislé činnosti – nová sazba a hranice pro výpočet solidární daně.
  • Pojištění a daně / Slevy na dani – pro záznam s názvem Poplatník – starobní důchodce byla vynulována Sleva měsíčně i Sleva ročně.

[div class=“warning“]

Upozornění pro uživatele: Pokud zaměstnanec Poplatník – starobní důchodce nepobírá k 1. 1. 2013 důchod, je třeba mu slevu na poplatníka individuálně přidat (Poplatník – starobní důchodce má od 1. 1. 2013 nulovou slevu).
Šifrovací certifikát DIS.CSSZ.2012 pro elektronické odesílání na ČSSZ přestane platit k 6. 2. 2013. Z webových stránek ČSSZ bude nutné stáhnout nový šifrovací certifikát DIS.CSSZ.2013 platný od 27. 12. 2012 do 27. 12. 2013.

[/div]

 

Ostatní

 • Přebírání dokladů – přibyla nová možnost přebírání mezi doklady Objednávka vydaná – Výrobka.
 • Automatické přidání nové položky katalogu do skladových zásob a ceníkových cen – funkčnost byla upravena tak, aby bylo možné položku katalogu přidat na více skladů nebo více ceníků s výběrem skupiny. Nastavení se provádí jako doposud v Průvodci nastavením programu v záložkách Sklady a Obchod, platí pro uživatele a vztahuje se na konkrétní agendu. Po aktualizaci programu zůstane původní nastavení Nepřidávat beze změny, nastavení Přidat nebo Zobrazit dotaz se převede na Zobrazit dotaz. Nová je možnost Přidat automaticky. Při výběru možností Zobrazit dotaz a Přidat automaticky průvodce nabídne i pole Zobrazit kartu skladové zásoby / ceníkové ceny.
  • Nepřidávat – po přidání položky do katalogu se karta Položky katalogu pouze uloží.
  • Zobrazit dotaz – po přidání položky do katalogu se zobrazí možnost vybrat Sklady či Ceníky a jejich skupiny, do kterých se skladová Zásoba nebo ceníková Cena má přidat. Sklady nebo ceníky, které jsou v Průvodci nastavením programu vybrané do Seznamu skladů nebo Seznamu ceníků, jsou zatržené, tento výběr však lze libovolně změnit.
  • Přidat automaticky – v tomto případě se položka přidá tam, kde je nastavený zdroj přebírání Katalog (nebo je přebírání nastavené ze skladu či ceníku, jehož zdrojem je Katalog), a program přitom automaticky vytvoří skupiny, které jsou potřeba.
 • Položky dokladů – v seznamech Fakturace, Skladových dokladů a Objednávkových dokladů je možné zobrazit v detailech i na kartě dokladu v záložce Položky nové sloupce. Podle těchto sloupců lze filtrovat v seznamech Položky faktur vydaných, Položky faktur přijatých, Položky objednávek přijatých a Položky objednávek vydaných. Jedná se o sloupce:
  • Pro konkrétní vybraný sklad Aktuální množství, Předpokládané množství, Rezervováno a Objednáno.
  • Pro katalog Množství zásob v katalogu, Předpokládané množství zásob v katalogu, Rezervováno v kataloguObjednáno v katalogu.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Propojte své účetnictví s podnikáním
Přidejte se k 20 000 uživatelům.
Vyzkoušet zdarma
Zavřít reklamu
Propojte své účetnictví s podnikáním
Přidejte se k 20 000 uživatelům.