Nezařazené/Změny a novinky ERP Money verze 1.5.11.3749
Propojte své účetnictví s podnikáním
Přidejte se k 20 000 uživatelům.
Vyzkoušet zdarma

Změny a novinky ERP Money verze 1.5.11.3749

Změny a novinky ERP Money verze 1.5.11.3749
Seyfor, a. s.
14. 12. 2014
Doba čtení13 minut čtení
Líbilo se2
Změny a novinky ERP Money verze 1.5.11.3749

Přehled novinek ve verzi 1.5.11.3749, zavedených do Money od verze 1.5.7.3638 FIX5

Vážení zákazníci, systém Money od verze 1.5.5 využívá nejnovější verzi .NET 4.5.1 společnosti Microsoft. Instalace této verze .NET se provádí automaticky společně s aktualizací Money. Od verze 1.5.5.3474 nejsou podporovány následující produkty:

 • Operační systém Windows XP
 • Operační systém Windows Server 2003 (R2)
 • Databázový server Microsoft SQL Server 2005

Věnujte prosím této informaci zvýšenou pozornost a v případě nejasností kontaktujte naši technickou podporu na telefonu 549 522 502.

1.1 Účetnictví

 • Účetní deník – ve filtrech se proměnná Popis přejmenovala na Název dokladu a seznam se tedy nyní filtruje podle názvu dokladu. Dále byla na kartu přidaná nová proměnná Popis případu, která seznam filtruje podle popisu položky dokladu.
 • Odpočty záloh – v Průvodci nastavením programu je v záložce Účetnictví v části Odpočty záloh nový přepínač Zpřístupnit Všechny firmy. Je-li zatržený, pak se na dokladech v záložce Odpočty záloh zobrazí na kartě Výběr zálohy nové tlačítko Všechny firmy. V seznamu pro výběr záloh k odpočtu se totiž standardně zobrazují jen zálohy vztahující se k adrese uvedené v hlavičce editovaného dokladu. Po stisku tlačítka se v něm zobrazí všechny zálohy.

  Upozornění: Pokud je záloha vytvořena na firmu A a vyúčtování zálohy se provede firmou B, pak v seznamu Přijatých/Poskytnutých záloh nedojde k párování.

 • Bankovní výpis
  • Při ukládání bankovního výpisu funguje nová kontrola rozpracovanosti hrazených či uhrazených dokladů, které bankovní výpis obsahuje. Pokud program při ukládání bankovního výpisu nalezne rozpracovaný hrazený doklad, zobrazí upozornění s údajem o rozpracovaném hrazeném dokladu, čísle položky a uživateli, který akci provedl, a bankovní výpis nepovolí uložit. Bankovní výpis lze uložit až po uložení rozpracovaného dokladu nebo po zrušení úhrady na položce bankovního výpisu.
  • Do seznamu položek bankovního výpisu byl doplněn sloupec Kód banky. Najdete jej ve Výběru sloupců.
 • Příkaz k úhradě – příkaz k úhradě byl rozšířen o možnost zobrazení informace o provedené kontrole firmy a jejího bankovního účtu v registru plátců DPH.
  • Na položce příkazu k úhradě jsou nyní uváděny grafické symboly označující výsledek kontroly Příjemce a Bankovního účtu v registrech plátců DPH. Ve Výběru sloupců na seznamu položek dokladu (obdobně i v náhledu Detailů pod seznamem dokladů) je možné zobrazit sloupce Stav bankovního účtu plátce DPH a Stav plátce DPH.
  • Na seznam Položek v kartě Příkazu k úhradě bylo doplněno tlačítko Registr plátců DPH, které provádí hromadné ověření firem zadaných v položkách. Průběh kontroly se zobrazí v log-formu.
  • Pokud je v Průvodci nastavením agendy / Online služby zatržené pole Automaticky ověřovat spolehlivost plátců DPH, při vložení jednoho či více dokladů do Příkazu k úhradě pomocí tlačítka Výběr hrazeného dokladu systém založí nové Položky příkazu k úhradě a současně vykoná hromadné ověření firem. Výsledek kontroly zobrazí v log-formu.
 • Homebanking příkazů k úhradě – v případě, kdy je v Průvodci nastavením programu / Online služby zatržené pole Automaticky ověřovat spolehlivost plátců DPH, po stisku tlačítka Export HB nad seznamem Příkazů k úhradě program provede ověření exportovaných firem. Průběh kontroly se zobrazí před generováním souboru.
 • Skladové doklady – u dokladů vystavených v cizí měně se provádí rozúčtování v domácí měně.
 • Průvodce závěrkou DPH – na poslední straně průvodce je nová tisková sestava Kontrola firem v registrech plátců DPH. Pokud je při tisku sestavy současně zatržená volba On-line kontrola, provádí se hromadné ověření pro všechny firmy, které jsou firmou partnera uvedeného na dokladu. Tato sestava se neukládá do dokumentů připojených k závěrce.

1.2 Adresář

 • Firma – pro Číselné řady doplňované do pole Kód, číselná řada byl zaveden režim přidělování „předběžných“ čísel, který funguje stejně jako při tvorbě dokladů. (V případě, kdy zadává nové karty do seznamu Firem současně více uživatelů v síti, všichni dostanou přidělené stejné číslo vycházející z použité Číselné řady. Toto číslo nakonec „vyhraje“ pouze ten uživatel, který kartu uloží jako první, ostatním bude při uložení číslo automaticky změněno tak, aby se dodržela jedinečnost čísel a posloupnost číslování.)
 • Detaily seznamu Firem – položky v detailu Seznam cenových hladin se nyní zobrazují ve stejném pořadí, v jakém jsou zobrazené přímo na kartě Firmy.
 • Hromadné ověření firem– byla provedena paměťová optimalizace a v seznamu Firem je odstraněné omezení na kontrolu max. 2000 adres.
 • Ověření nové firmy zadané na dokladu – pokud je v Průvodci nastavením programu v záložce On-line služby nastavené automatické ověřování firem, při vkládání firmy bez vazby na adresář z dokladu do seznamu Firem program automaticky ověří firmu a její účet.
 • Ověření firmy bez vazby na adresář – provádí se ověření jak firmy, tak i jejího bankovního účtu.
 • Firma – pod tlačítkem Přidat hlavní účet je v záložce Obecné nové grafické vyjádření stavu hlavního bankovního spojení firmy.
 • CSW Automatic – do modulu byla doplněna služba Automatické ověření firem, která umožňuje v nastavených časových intervalech zkontrolovat firmy v registrech plátců DPH CZ i SK a v databázi VIES (výběr firem se dá omezit filtrem). Protokol o provedené kontrole je možné odeslat e-mailem (ke kterému se přiloží jako XML soubor ve formátu ZIP).

1.3 Fakturace

 • Faktura přijatá – v hlavičce nákladové faktury se nově uvádí hodnota Nákladová částka, se kterou se pracuje při čerpání nákladů.
  • Na položce nákladové faktury je nyní zatrhávací pole Nákladová položka. Díky tomu je možné vybrat, které z položek se mají/nemají započítat do Nákladové částky.
  • Nově je možné vytvořit Dobropis nákladové faktury. Nákladová částka vypočtená na dobropisu se na dokladech rozpouští do vedlejších pořizovacích nákladů s opačným znaménkem (kladná nákladová částka při uplatnění na dokladu náklady sníží, zatímco záporná nákladová částka při uplatnění na dokladu náklady zvýší).

1.4 Sklady

 • Katalog – nově je upravené zjišťování poslední nákupní/prodejní ceny. Jako určující je nyní používá datum Skladového pohybu na dokladu (dříve to bylo datum Vystavení). Při určování poslední nákupní/prodejní ceny se nebere v potaz záporný pohyb (tzn. příznak Vratka zatržený v hlavičce nebo na položce dokladu), smazání dokladu a stornující doklad.
 • Položka katalogu – pro Číselné řady byl v poli Kód, PLU, Katalog a Čárový kód zaveden režim přidělování „předběžných“ čísel, který při souběžné práci více uživatelů v síti automaticky zamezí zadávání duplicitních čísel.
 • Prodejky vydané/přijaté – bylo upraveno zaúčtování prodejek:
  • Funkce Zaúčtování prodejek nyní počítá s možností více sazeb DPH uvedených na Prodejkách – úprava generovaných dokladů se týká pouze Pokladního a Interního dokladu.
  • Způsob zaúčtování Bez položek – pokud by na cílovém dokladu mělo být více sazeb DPH, prodejky není možné zaúčtovat.
  • Způsob zaúčtování Na položky nebo Na skupiny položek – korekce z Prodejek se do Pokladního/Interního dokladu nově generují jako samostatné položky.
  • Program nyní kontroluje, zda je Registrace k DPH na všech cílových dokladech (Pokladní, Interní, Pohledávkové a Závazkové) stejná jako na zdrojových dokladech (Prodejkách). V případě, že by byla různá, zaúčtování prodejek neproběhne.
 • Prodejky vydané – na kartě Položky prodejky vydané je nový přepínač Nepodléhá celkové slevě za doklad.
 • Zaúčtování prodejky vydané – po zaúčtování prodejek se ve vygenerovaném Pohledávkovém dokladu do pole Variabilní symbol přenese hodnota z pole Kód transakce z karty Prodejky vydané s tím, že se převedou pouze číselné hodnoty (nenumerické znaky se odstraní).
 • Ceníkové ceny – do seznamu byl přidán nový detail Množstevní hranice. Jedná se o přehled výsledných cen vycházejících z množstevních hranic zadaných na Položce ceníku v záložce Obecné na kartě Množstevní slevy a v záložce Cenové hladiny na kartách Cenových hladin.
 • Tiskové sestavy – do datasetu tiskových sestav Stav zásob podle položky katalogu, Stav zásob podle skladu a Stav zásob podle skladových pozic přibyla proměnná Výrobce.

1.5 Zakázky

 • Seznam zakázek – tlačítko Tisk obsahuje novou tiskovou sestavu Zakázky – náklady a výnosy. Pokud některá zakázka obsahuje podřízené zakázky, zobrazí se v ní sečtené hodnoty z nadřazené zakázky i všech podřízených zakázek.
 • Aktualizace zakázky/rozpočtu – v detailech Rozpad zakázky a Rozpočty se sloupce Datum, Období měsíc a Období rok naplní z jednotlivých dokladů z těchto polí:
  • Platná od z hlavičky dokladu u nabídek vydaných/přijatých a poptávek vydaných/přijatých
  • Platná od z položky dokladu u objednávek přijatých/vydaných
  • Datum účetního případu u dalších dokladů, např. faktury vydané

1.6 Mzdy

 • Vyúčtování pojistného na důchodové spoření (Sociální pojištění) – k tiskové sestavě byl přidán nový vzor č. 2 a podle platné legislativy je upravený export dat do XML a elektronické podání.
 • Hlášení k záloze na důchodové spoření (Sociální pojištění) – do průvodce na straně 4/5 nyní vstupují i zaměstnanci (poplatníci), kteří do zaměstnání nastoupili v průběhu měsíce.
 • Závazkové doklady – pokud je na příslušném finančním úřadu, pojišťovně nebo správě sociálního zabezpečení nastavená v poli Subjekt vazba na konkrétní firmu, generované Závazkové doklady obsahují vazbu do adresáře firem.
 • Nepřítomnost – výpočet pole Pracovních dnů, hodin v části Celkem, zahrnuje odpracované hodiny doplněné v části Začátek/Konec.
 • Příloha k žádosti o dávku (Tiskové sestavy / Sociální pojištění) – sloupec Vyloučené dny zahrnuje i nepřítomnost typu Neplacené volno.

1.7 Objednávky

 • Objednávky přijaté a Položky objednávek přijatých – do seznamů přibyl sloupec Lze vyřídit, který nabývá hodnot:
  • Ano – objednávku (položku) lze vyřídit, tj. Aktuální množství zásoby u všech položek (dané položky) je vyšší než součet všech rezervací, případně se jedná o neskladovou položku.
  • Omezeně – objednávku (položku) lze vyřídit omezeně, tj. Aktuální množství zásoby je u některé z položek (dané položky) nižší než součet rezervací.
  • Ne – objednávku (položku) nelze vyřídit, tj. Aktuální množství zásoby je u některé z položek (dané položky) nižší než nevyřízené množství položky.
  • Vyřízená – objednávka (položka) je vyřízená. Vyřízená může být buď reálně (tedy převzetím do realizačního dokladu), nebo ručně (zatržením přepínače Vyřízeno).
  • Neplatná – objednávka (položka) existuje jako koncept, nebo je smazaná.
 • Generování objednávek – při volbě Generovat převodky při dostupném množství na jiném skladu nebo současně zatržených volbách Generovat převodky a Generovat doklady zvlášť pro každý sklad jsou generovány převodky pouze s položkami jednoho zdrojového skladu.
 • DPH – je-li v Průvodci nastavením programu / Ostatní zatržené pole Pro zahraničí nastavit u položek dokladu typ ceny „pouze základ“, jsou pro zahraniční dodavatele/odběratele generovány doklady objednávek vydaných a poptávek přijatých s typem ceny Pouze základ.

1.8 Administrace

 • Prodejna – verze 1.5.11 vyžaduje pro korektní komunikaci s tímto programem nasazení jeho nové verze s označením 3.1.1.12124 (vydané dne 12. 12. 2014) nebo verze novější. Tato verze podporuje více sazeb na dokladech.

1.9 Ostatní

 • CSW Automatic – nastavené logování služby zapisuje do událostí CSW Automatic pouze zvolené logování (Vše, Varování a chyby, Pouze chyby).

  Upozornění: Po nasazení nové verze je nutné službu pro CSW Automatic přeinstalovat, jinak se bude stále zapisovat vše

  .

 • Doklady – byla upravena kontrola poklesu množství k dispozici. Pokud se přebírá Dodací list vydaný do Faktury vydané nebo Dodací list přijatý (v případně zatržení Vratky v hlavičce nebo na položce dokladu) do Faktury přijaté, pak se tato kontrola neprovádí (protože nedochází ke generování skladového dokladu, a tedy se ani nemění Aktuální množství zásoby).
 • Objednávkové doklady (Objednávky přijaté, Objednávky vydané, Nabídky přijaté, Nabídky vydané, Poptávky přijaté, Poptávky vydané) a Dodací listy přijaté/vydané – v uvedených seznamech dokladů je možné zobrazit sloupec Stav vyřízení, který nabývá hodnot Vyřízeno, Nevyřízeno a Částečně vyřízeno. Podle těchto hodnot se doklady také dají filtrovat.
  • Vyřízeno – v hlavičce dokladu je zatržené pole Vyřízeno.
  • Nevyřízeno – v hlavičce dokladu není zatržené pole Vyřízeno a žádná z položek nebyla vyřízena ani částečně.
  • Částečně vyřízeno – ostatní případy (např. byla částečně vyřízena jedna z položek).
 • Uživatelské sloupce – v seznamu Datových typů je nová možnost Výčet. Po volbě tohoto datového typu se na kartě Uživatelského sloupce objeví nové pole Typ výčtu, kde je možné vytvořit výčet libovolného množství uživatelsky definovaných položek.
 • Seznamy položek dokladů – ve všech těchto seznamech jsou nové filtry a sloupce kontrolingových proměnných:
  • Stávající sloupce a filtry Středisko, Zakázka a Činnost byly přejmenovány na Středisko položka, Zakázka položka a Činnost položka a plní se do nich výhradně hodnoty kontrolingových proměnných zadaných přímo na položce dokladu.
  • Do seznamů byly přidány nové sloupce a filtry nazvané Středisko, Zakázka a Činnost, které zobrazují kontrolingové proměnné z položky dokladu. Pokud však na položce dokladu nejsou doplněné, přebírají se z hlavičky dokladu.
 • Průvodce nastavením programu – program si pamatuje nastavení uživatelské šablony v poli Šablona e-mailu na straně Ostatní i při přepínání mezi agendami v případě existence více agend na jedné systémové agendě.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Propojte své účetnictví s podnikáním
Přidejte se k 20 000 uživatelům.
Vyzkoušet zdarma
Zavřít reklamu
Propojte své účetnictví s podnikáním
Přidejte se k 20 000 uživatelům.